Goudsche Courant, woensdag 3 juni 1891

De getuige verklaarden niet den indruk gekregen te hebben dat het de bedoeling van bekl wns i eweest om don opzichter te verdrinken Het wns hun voorgekomen dat het meer de bedoeling scheen den opzichter een bad te geven Sub Off van Justitie achtte het zeer goed mogelijk dat de opzichter hoewel de gracht niet zeor diep was tengevolge van de handelwijze van bekl bet leren had kunnen verliezen terwijl uit verdere houding van bekl duidelijk waa gebleken dat hij de bedoeling had don opzichter van het leven te berooven z i had hy zich dus schuldig gemaakt aan poging tot doodslag Mocht de rechtbank dat gevoelen niet deelen dan zeer zeker had bekl zich schuldig gemaakt aan mishandeling van oen ambtenaar iu functie In tusschen vorderde hot O M 6 maanden gevangenisstraf Do verdediger mr Munzebroek verwonderde zich dat het O M nan den ten luste gelegde poging tot doodslag bleef vasthouden Ploiter traohte ann te toonen dat bekl slechts in een opwelling van drift had gehandeld en de ongunstige toestand van het terrein hot Achterom te Delft is zeer smal oorzaak was dat de opzichter te water geraokte Poging tot doodslag had dus naar pleiters meening niet bestaan Hij concludeerde tot vrysprank van het primair ten laste gelegde en beval zyii client met ernst in do clementie van do rechters oan Uitspraak Maandag a st Hot verblyf op zee dat op alle menschen eene bijna gelijke uitwerking hoeft welke zooals veleu bekend is niet tot de aangenaamste kan gerekend worden werkt op dieren zeor verschillend Op eeno zeereis worden allo dieren tammer en zelfs da wildste schijnen onder don indruk van ten gevoel van afhankelijkheid en hulpbehoevendheid te zijn Apen hebbon hot gewoonlijk erg met zeeziekte te kwaad Op vogels hooft de zee do uitwerking dat zij niet zingen zoolang do reis duurt Kippon on ganzon vermageren spoedig en de hanen kraaien niet moer maar eendon behouden haar gewone levendigheid on eetlust Katten en honden worden op zee zeer onrustig do eorstgenoi mde wordon schuw en verschuilen zich en de laatste blijven zoo dicht mogelijk bij hunno menschclyke beschormars Ossen buffels en paarden wordon op eens zeereis spoediger goode vrienden met hunno oppassers dan aan wal Varkens eenden on Slangen zijn do eenige dieren waarop de zee volstrekt goon Invloed sohynt te hebben Ook in Nederland heeft zich onder leiding van den voorzitter van het 6do internationaal congres voor hygiëne on demographie in 1884 te sGraven bage gehouden mr W H de Beaufort oen nationaal comité gevormd om de belangen van hot 7do intern hygiënisch congres dat in Augustus to Londen zal plaats hebben en waar ook de Nederlandsche regoering zal vertegenwQordigd zyn te bevorderen Hot bestaat voorts uit de volgende leden moerendeels bestuursleden van bot 6de congres dr F H Blom Costor J F W Conrad dr J F van Leent dr G van Overbeek de Mpijer mr N G Pierson dr W P Kuij ch dr G P van Tienbovon generaal M R Timmerman dr Hector Treub on dr H L Verspyck Dit comité deelt mede dat bet congres 10 Augustus a s des namiddags to 1 80 door den Prins van Wales in do St James Hnll te Londen zal geopend worden en dot het den 17don Augustus zal worden gesloten Aanmeldingen tot doelaoming wordon bij hot generaal secretariaat prof dr M tl Corfield 20 Hon noversquare te Londen ingewacht Op den dag der opening en dor sluiting zullen algemeeno vergaderingen gebonden wordon terwijl de leden do ovorigo dagen in sectiéu zullen vergaderen De afdeoling hygiene omvat 9 seotién betreffende lo voorkoming van epidemieën 2o bacteriologie toegepast op de gozondsloor 3o het verband tusschen ziekten bij menich en dier 4o hygiene toegepast op do opvoeding van het kind 5o chemie on physica toegepast op de ge ondheidsleer 6o de hygiene bij het bouwen 7o do gezondheidsleer toegepast op de ingenieurswelensohappen 8o militaire en sobeepsbygiéne 9o openbare gezondheidsregoling en wetgeving De Ilde afdeoling die dor demograpbio omvat o a da geneeskundige statistiek en de fabriekshygiene Met hot congres zal eene hygiënische tentoonstelling gepaard gaan Baltenlanilsch Overzicht De Duitscho rijkskansolier Caprivi hoeft in het fruisische Huis van Afgevaardigden vorkinard dat de regoering niet voornemens is de invoerrechten In den morgen van Maandag 1 Juni overleed te BergAmbacht de heer F van Wynga rden Az Gedurende eene lange reeks van jaren was hy als raadslid wethouder heemraad notsbel en kerkvoogd nuttig werkzaam De uitgebrande consistoriekamer te Berg Ambacht ia weder opgebouwd en wordt nu tot het kouden na godsdienstoefeningen gebruikt De postbode V te IJzendyke had indertyd het ongeluk by het schoonmaken van eene revolver zyne schoonmoeder een kogel in het hoofd te jagen en werd deswege veroordeeld tot twee maanden hechtedls Op een verzoek om gratie is thans eene gunstige beschikking gevolgd en de straf veranderd iu 10 boete De Amsterdammer bevat het volgende Een plebisciet voor Algemeen Stemrecht Thans nu onze politiek der naaste toekomst zich hoofdzakelijk concentreert tot een voor of tegen algemeen kies en stemrecht roep ik hierby de Nederümdsche pers hot Fransche stelsel in herinneriqg De groote organen in Frankrijk maakten in den laatsten tijd de voornaamste vraagstukken tot een plebisciet en vroeger het oordeel van hunne lezers en nietlozers naar de belangrijkste gebeurtenissen van den dag Ten einde de doctrinaire politiek onzer zoogenaamde conservatieve liberalen te fnuiken ware het o i niet ondienstig het volksoordeel omtrent algemeen kies eu stemrecht in te roepen ten einde te trachten bet langs plebiscietischen we te verkrijgen Het ligt dunkt mij op den weg van een onzer btoofdorganen of van den Bond voor Algemeen Kies en Stemrecht van dit middel gebruik te maken zoo het uitvoerbaar mocht blijken Men tichte ui een bureau op waarby ieder meerdeijarige het recht heeft de namen op etno lijst in te vullen van hen die hij waardig keurt zijne belangen in r jks of gemeentebestuur te behartigen Zij die hierdoor de meeste stemmen op zich vereenigen proclameere men alsdan tot candiJaten Misschien dat het rechtvaardigheidsgevoel den huldigen kiezer alsdan noodzaken zal deze candidaten tot de zyne te verklaren Ziedaar het Algemeen Stemrecht verkregen buiten de regeering om ja zelfs zonder tot grondwetsherziening behoeven over te gaan Het spreekt van zelf dat ik slechts een algemeen Idee heb kunnen aangeven een idee dat voorzeker voor velerlei tegenwerpingen vatbaar zal blijken en waarbij het aan bestrijding niet ontbreken zal Ik kan hiermede volstaan overtuigd hierdoor ook mijnerzyds een middel aan de hand t hebben gedaan tot het verkrijgen van cnmiddelyke invoering van algemeen stemrecht S A KOLTHOFF Jb s Gravenhage 1 Juni 1891 De Haagsche correspondent van de Prov Gr Co r mt schrijft dat men byna medelijden met de ambtenaren zonde krijgen als men hoort boe het departement van marine nu in rep en roer is cm den keizer van Duitschland op 30 Juni a s toch ma eene vloot te kunnen vertoonen die wat om het Iff h lt De oen loopt den ander togen t lijf Dat zon niet de daad van een moedig man zyn leide Julia die zich nog niet in bet gesprek had gemengd Hare radde glasheldere stem weerklonk aU de dag van eene klok Iedereen zweeg men stond op en ging naar het terras om een kop koffie te drinken Aurette schonk de koffie en Julia presenteerde de kopjes rond zij had hare mouselinen japon voor eene zilvergrijze wollen verwisseld die baar byna het aanzien eener non gaf Van lieverlede werd liet gesprek wedur levendig en de heeren staken eene sigaar op Zooals zijn recht was had Baoul naast zijne verloofde plaats genomen en als in gedachten verdiept blies bij zijne rookwolken naar omboog Werkelijk dacht hij aan niets verzonken in de zaligheid van een pas genoten goed diner en van eene geurige brandende sigaar Ver weg aan het uitspansel vertoonden zich sterren aan zijn oog eerst dun gezaaid nauwelyks zichtbaar vervolgens in grooter getale schitterender naarmate de warme tinten van de ondergaande zon zich verloren in bet teedere grijs van den hemel Aurette gevoelde hare ziel naar do sterren opstijgen Nog slechts weinige maanden en haar verrukkelyke droom zou verwezenlijkt zijn Kaoul zou ook dan naast baar zitten maar dan als haar echtgenoot niets zou hen meer scheiden niemand zou het recht hebben zich tusschen hen te stellen j zij zou die frissobe vaste hand in de hare houden die thans alleen bij Kag ik eons de retio acte van siulc no 1219 hebben l Daar kan ik u niet aan helpen I Na den SOsten Juni asjeblief Zou u me eens willen inlichten omtrent het pensioen van matroos A of Z Geene mogelijkheid I Na den SOsten Juni 1 Iedereen houdt er zich mee bezig om den keizer hazeupeper zonder haas voor te zetten en een vernuftig ambtenaar moet zelfs op hot denkbeeld gekomen zyn om het voorbeeld te volgen van de optochten op het tooneel waar dezelfde groep die aan de linkerzijde achter de schermen verdwijnt weder aan de rechterzijde als iets geheel nieuws voor den dag komt Om zeer grondige redenen is echter van dit donkbeeld afgezien Minister Kruys doet inmiddels wat h kan om onze vloot tegenover den keizer van Duitschland zoo indrukwekkend mogelyk te doen zyn Gisteren werd te Haarlem do 12e algemeeno vergadering der Vereeniging van gepimsioneerdo onderoffioieren en mindere geopend De algemeone voorzitter de hoer C L H von Freytag van Overstraten gepensioneerd kapitein te Hotterdam opende de vergadering met eene rede Deze werd luide toegejuicht Besloten werd hierop te verzenden het volgende telegram aan HH MM de Koninginnen De Vereeniging van gep onderofficieren en minderen van het Ned leger te Haarlem bijeen om op haar 12e algemeeno vergadering de belangen te behartigen van hunne hulpbeboeveode mannen voor de wat van 1877 gepensioneerd en ook in die hunner weduwen en weezen wendt zich met den diepsten eerbied tot Uwe Majesteiten om hoogsidezelven har hulde te betuigen en van hare verknochtheid te doen blijken terwyl zy er den innigsten wensch aan vastbindt dat de Allerhoogste zijn ryke zegeningen op Uwe Majesteiten moge doen nederdalen tot heil onzer Koningin hare Koninklyke Moeder de Konin ginRegentes en daardoor ook tot dat van Neerlands volk en het dierbaar vaderland Uit het jaarverslag bleek dat de Vereeniging in bloei waï toegenomen en tevens dat op allerlei wyzen 9P haar beurs wordt gespeculeerd Alleen Delft en Middelburg hebben geen eere voonitters Uit het finanoieal verslag bleek dat was ontvangen 152 65 92 en dat er een batig saldo bleef van ƒ 618 26 Aan 941 behoeftige gepenaionneerden waaronder203 weduwen werd een som van ƒ 12 273 25 aan onderstand en gratificaties uitgereikt In het hoofdbestuur werden herkozen de heeren C L H van Freytag van Overstraten en T Bik De plaats van hel inmiddels aftradende lid den heer H A Potkast die zich niet herkiesbaar stalde zal worden ingenomen door den heer L Zeiler Iemand die een bezoek heeft gebracht aan Edison s werkplaatsen deelt Omtrent diens nieuwste uitvinding de kinetograaf het navolgende mede Edison toonde een kleine vierkante kist in welker deksel zich eene ronde opening bevond met een middellijn van één Kugelschen duim In die opening is de lens geplaaut die overigens dcnzelfden dienst doende als bg eene gewone camera het op te nemen beeld aan een gelatine vlies meedeelt Dit vlies loopt met olectriciteit als beweegkracht regelmatig over twee rollen en passeert tusschen het de binnenkomst en het afscheid hare vingers omklemde maar wier korte druk torh reeds bare ziel met eene ongekende zaligheid doed doortintelen Die droom van duurzaam volkomen bezit loste zich voor haar op in twee armen die zich om hare onderworpen schouders sloegen eene omarming gelijk aan die van haren vader als hy baar toen zij nog zeer klein was wegdroeg om baar te slapen te leggen maar evenzeer de bevrediging van een zucht naar liefde naar vertrouwen en rust Nog slechts weinige maanden of liever wekeo en zij zou den man luide bij zijnen naam kunnen noemen dien zij thans niet anders maar elk oog ublik dan in baar zelve uitsprak Zij zou hem alles wat haar in de gedachte kwam kunnen mededeolen hem al de toederheid van baar hart mogen openbaren zij zou zonder terughouding mogen denken gevoelen leven in die andere ziel die de hare zou zijn geworden Zij zou weten wat hy dacht hij die zoo weinig sprak Zij zou zich tot hem overbuigen hem diep in de oogen zien en alles raden wat hij immer bad govoeld of gedroomd zonder het haar te zeggen Maak eens wat muziek Aurette zeide haar vader Wij blijven hier Gehoorzaam maakte zij zich los dit bare betoovering en ging uaar het salon waar de lampen waren aangestoken Eiken Zondag speelde zij ongeveer een kwartier totdat mevrouw Bertbolon baar rijtuig liet voorkomen af en oprollen de lens Te golper tijd doet de phonograaf zyne opname van het geluid en staat onder den invloed van denzelfden electrieken motor zoodat tot op het kleinste onderdeel van een seconde de overbrenging van geluid en beeld gelyktydig geschiedt Hieromtrent merkte Edison op dat de momentphotograaf Hemment er wel in geslaagd is een rennend paard in een duizendste deel van een secoods te photografeeren doch tot nu toe niet een zoo groot aantal dier opnamen in een kort tydsrerloop achtereenvolgens kon bewerkstelligen dat deze zicE voor den beschouwer tot een onverbroken reeks geleidelyke en natuurlijke bewegingen aaneensloten Om tot dit doel te geraken bevond fidison dat mini stens 46 aóhtereenvolgende opnamen per seconde noodig zyn De kinetograaf nu voldoet ann dezen eisoh en geeft daardoor de beweging van een persoon of voorwerp zócj juist weer dat niet de minste schokkingen in het gereproduceerde beeld zijn te bespeuren Hy liet ten bewijze daarvan oen der jongens van zijn werkplaats zich voor het instrument plaatsen en de beweging van een groet met buiging en afnemen van den hoed maken Te gelykertyd stelde hy de gelatinorollen iu beweging eu zijn bezoeker zag voor de kleine bovengenoemde opening het beeld van den jongen verachijnen dat den mond glin achend vertrok een buiging maakte en don hoed afnaïftNzonder dat bv het rijzen van den arm in 46 phaseiyper seconde achtereenvolgens weergegeven eeniga breking der geleidelijke beweging liet ontdekken Nu plaatste Edison de kjeetograaf tegenover een scherm en liet door middel van kalklicht het beeld in levensgrootte op het d k vallen Weder was bq het in beweging zetten dér gelatinorollen de grootste nauwkeurigheid der reproductie waar te nemen De uitvinder heeft groote plannen met zijn nieuw toestel Hij zal er eene geheele opera in opnemen toe moeten de gelatinorollen en die van de poonograaf bijzonder groote afmetingen hebben daar ieder scène gemiddeld ongeveer 30 minuten duurt en daarna voor zyne vrienden in de huiskamer de geheele voorstelling decoratief zang actie en orkest herhalen waarby tooneel auteurs en actrices desgevraagd op de ware grootte op bet scherm zullen verschijnen Evenals de pbonograaf behouden ook de gelatinerollen den eens gegeven indruk zoodat do kinetograaf over duizend jaar onzen nazaat zal doen hooren hoe in onzen tyd Sigrid Arnoldson Connsis tu Ie pays zong of Emma Nevada de Lakmé voordroeg In du gisteren gahouden zitting van de Arrend Bechtlunk te s Oravenhago werd behandeld de zaak van J A V O gewezen werkman in dienst der gemeente Delft beklaagd den 25eu April 1 1 getracht t hebben den opaichter vau de gem werkea V 8 van het leven te berooven door hem in de gracht te werpen in welk voornemen hy alleen verhinderd werd door eenige personen die den opzichter uit het water haalden terwyl anders personea bekl verdere geweldadigheden beletten Beklaagde had onaangenaamheden gehad met den opzichter over nitbetaling was naar jjyn zeggen driftig geworden omdat hem vier malen loon voor overwerk was onthouden eu zich zelf eigenlijk niet bewust van hetgeen hij ge laan had Zy speelde eenigszins zwaarmoedig en koos als by ingeving melancholische stukken omdat hare muziek een afscheidslied was En bovendien vormt niet altjjd eeue diepe melancholie den grond van eene nog niet vervulde liefde Aurette gevoelde zich aangedaan zy zou hebben kunnen schreien zy zou dien onverzettelyken Kaoul die haar toch liefhad waarom zou hy haar anden gevraagd hebben hebben willen toeroepen hoezeer zy hem aanbad Zij was stoutmoedig in bare muziek evenals in hare bloemen De maagdelyke Aarette die van schaamte zou gestorven zijn indien hare ziö zich eensklaps had geopenbaard aan haren verioofde was in slaat hem den kreet van den vurigston hartstocht toe te zenden in de harmonieën die zij niet gemaakt had maar die zij zoo goed wist weer te geven Nadat zy twee lievelingsstukkon vaii haren vader bad gespeeld begon zy oen Lied zonder Woorden van Mendelssohn waarin de componist zooveel liefde ra vuur heeft gelegd als iemand wie ook ooit heefl kunnen gevoelen Zij speelde langzaam alsof zij voOT zich zelve alleen speelde het scheenhaar toe alsof zfl het orgel bespeelde in eene groote kerk vol geloovigen zij sprak voor alle menschelijke zielen die gebukt goan onder de liefde en droeg hunno smeekingon aan God op Toen zij ophield overstroomden de tranen hare wangen Zij nam haren kleinen ïskdoek wischte snel hasr brandend gelaat af en ging naar de glazen deur fTordt na volgde op graan te verminderen of op te heffen De regeering achtte dit niet noodig omdat er geen ge brek aan graan in Duitschland bestaat Op welke wyze is deze regoering dit to weten gekomen Volgeus de Berlijnsche bladen seinde de minister Von Botticher aan alle hoofd douane kantoren om telographische mededeeling hoeveel rogge en tarwe in April en Moi van dit jaar waren ingevoerd en hoeveel in donzelfden tyd van het vorige jaar Tevens word eon onderzoek ingesteld naar den voorraad graan die in de voornaamste havens was opgeslagen of zicH nog in do schepen bevond Do uitslag van dit onderzoek schijnt gulistig te zijn uitgevallen ten minste do regoering komt tot do slotsom dnt er geen gebrek aan graan is De tegenpartij wijst echter terstond op hot onvoldoendo van ezon maatstaf Immers wie zal zeggen hoeveel vim het ingevoerde graan in Duitschland tot meel verwerkt en dan woer uitgevoerd zal worden iu welk geval do betaalde invoerrechten worden teruggegeven Zelfs de gematigde National Zeilung keurt het onderzoek der regeering af en verlangt dat alleen do stand der prijzen als maatstaf worde nnngenomon Hetzelfde doet ook do leider der liberale oppositie Eugon Richter in zyn fremnnige Zeituag Do heor Richter herinnert er aan dat da hoogste roggeprijs in Juni van het vorige jaar wns 154 62 mark per 1000 kilo en doze prijs was nog de hoogste dien de rogge sedert 1882 had bereikt Nu ociiter is do prijs reeds gestogen tot meer dan 200 mark en waarschijnlijk zal de rijzing nog doorgaan nu de regeering haar besluit om de graanrechten niet te vorlagon bekend heeft gemaakt In elk geval komt daardoor ton minste een einde aan de onzekerheid en aan de geruchten en speculatién waartoe deze aanleiiling gaf maar overigens zullen zeker alleen de agrariërs met het besluit dor regeering ingenomen zijn Hot grootste gedeelte van het volk welks hoofdvoodsel uit brood ï estant zal hot besluit der regeering waardoor de hooge grann prijzon bestendigd worden zeker mot zeer geringe instemming vernemen De Portugeosche Cortez zy i weer geopend Het nieuwe ministerie stelde zich voor en deelde zijn boktfnd program mode dat hoofdzakelijk neerkomt op hot invoeren vnn bezuinigingen tot borstel van het inancieol evenwicht on tot definitieve oplossing der financieolo crisis Do meerderheid ontving het ministerie zoor gunstig en verklaordo zich bereid generaal Abuci de Souza ook met dit ministerie te helpen zyn plannen te vorwozênlijkeu Hat eerste werk van het kabinet was het met Engeland gesloten tractaat betreffende Afrika bij de Kamer in te dienen Hg Fractaat zal terstond nimr een commissie warden gozoaden Men beschouwt het algemeen als zeker dat de commissie een gunstig rapport znl uitbrengpu eu do Kamer het tractaat torstond zal goedkenren Voel wordt geschreven in de kranten over de vraag waarom de Cznar niet naar Moskou is gegaan Sommige berichtgevers houden vol dat do ongesteldheid van do Ciarin slechts eon voorwendsel is en de eigenlyko reden ligt in de ontdekking van oen of meer dynamiotmijneu Wat or vnn is is moeilijk uit te maken Do beambten van den omnibus en trnmwaydienst te Londen zijn voornemens hodonavond eene bijoenkomst to houden teneinde een verzoekschrift op te stellen voor oen diensttijd van 12 uur per dog Voor eiken avond dezer week zyn andere bijeenkomsten mit betzelfde doel voorbereid Reeds is oen comité gevormd om zoo noodig eeno werkstaking te beginnen Tot oandidaat der Unionisten voor do vacante plaats in het Engelsche Lagerhuis voor do City van Londen is gekozen do alderman sir Reginald Hanson een oudlord mayor De Gladstonianen hebben een vriichtolooze poging aaugeweiid om een oandidaat te slellon De alderman sir James Whitehead oen der weinige Citymannon van hun richting bedankte voor de oer en voor de kosten In plaats van don overleden baronet sir Nicholas Fowler zal sir Reginald Hanson mede een Citybaronet dus zonder dat een verkiezing znl noodig wezen de plaats vnn den overleden vertegenwoordiger in hot Parioment innemen In het lerscho boruchto ïipperay hebben nagenoeg allo pachters van hoeven en huurders van huizen in het vlek vrede met hun landheer gesloten De zoogenaamde lerscho patriotten met hun campagneplan hebbon dus volkomen het onderspit gedolven I OSTEK XJ £ liT LIJST vnn BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden welke nan middel van hot Postkantoor zijn terug te bekomen M Fiirror Brussel Gebr Forse Eilenburg P Ballmann Manheim Van Haastrecht Wed Ouiveling Kralingen BRIEFKAARTEN H V d Heuvel Gouda 1 Jani 1891 De Directeur VORSTER Burgerlijke Stand OEBOREN 29 Mei FnncUeas kititam oodcri O Toijtbof en Vf C Fraikin Jid Hermsn Joiiacnrs ood ra J h Blom en O W Kohlbrugge 80 Varia oodera C Verkltg en M de Groot Willem oodera i Boere en A van K 1 Juni Jolianaa oaders D aa Vliet en A vsn Egk Marians Leendert oHrtera i Schoondernoerd en M H Lorgn OVERLEDEN 31 Mei W n Hoijen 3 m J V G Heetmao 13 1 Joni D J n Roasum 19 j W J StreeBand 1 m J Boi 7 j 10 m GEHUWD 2 uni J H Crel en C W Heeslerm ADVERTËWtïËN MILITAIRE A 7 OS Az Jfleiweg E 73 en 73 De pryzon zyn door den Staat gegarandeerd Eerste trekking 10 JUKI Geloksaao Hoofdprijs ev 500 000 Mark Uitnoodiging tot deelnemlog aan dcf Prijzen der door den Stont Hamburg gegarandeerde groote Geldvorloting waarin 9 MiUioen 553 005 Mark zeker gewonnen moeten worden De pryzen dezer voordoelige Geld Loterij welke volgons plan slechts 100 000 loten bevat zijn als volgt Do grootste Hoofdprijs is ev 500 000 Mark 1 premie 1 prijs 1 pnjs 1 prij 1 prijs prijs prijzen 1 prijs 1 prijs 1 prijs 1 pnjs 8 pryzon a 300 000 M l 200 000 M ü 100 000 M a 75 000 M fi 70 000 M ü 65 000 M H 60 000 M a 55 000 M tt 50 000 A 40 000 M a 30 000 M 15 000 M 66 prijzon i 6000 JI 106 prijzen a 3000 M 203 prijzen tt 2000 M 6 prijzen a 1600 M 606 prijzon a 1000 M 1060 prijzen a 500 JI 29 prijzen A 300 M 120 pr a 200 160 M 30930 prijzen A 148 M 7994 pr ttl27 100 94 9045 pr a 67 40 20 Mark totaal 50 200 prijzen 26 prijzen a 10 000 M en komen deze binnen weinige maanden in 7 afdeelingen tot zekere beslissing Do Hoüfdprys 1ste klasse bedraagt Mark 50 000 verhoogt zich in de2da klasse op 55 000 Mark in de 3de op 60 000 in de 4de klasseop 65 000 in do 5do klasse op 70 000 Mart in de 6de klasse op 75 000 Mark iu de 7ileklnsse op 200 000 Mark en met do premie van 300 000 Mark event op 500 000 Mark Voor de eerste prijstrekfcing ambtshalve op don 10 iVM e k vastgesteld kost 1 geheel origineel lot sloohts M 6 of 3 601 half 3 1 80 1 kwart n II II l i O SO welke door den Stj at gegarandeerde origineele loten geen vojtiüden promessen mot origineel pion met staatswapen tegen franco inzending von het bedrag zelfs naar de verste omstreken van mij verzonden worden Ieder deelnemer ontvangt van my na plaats gehad hebbende trekking dadolyk zander aanvrage de officieelo trekkingslyst Het Origineel Plan met staatswapen waaruit inleggelden en indeeling van do prijzen in de 7 klassen to zien wordon vooruit gratis verzonden Do uitbetaling en verzending der gewone Gelden volgt direct aan de belanghebbenden prompt en onder de strengste discretie ledere bestelling kon men eenvoudig por postwissel opgeven MT Men wende zich doorom met bestellingen voor de aanstaande trekking tot 10 J U I e k met vertrouwen aan JOSEPH HECKSCHER Bankiers en Wisselkantoor te HAMBURG Duitïchland