Goudsche Courant, donderdag 4 juni 1891

Donderdag 4 Juni 1801 I P 4543 I S M DE VOLHARDIIVG GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Ten gevolg e der veranderde spoorweg diensten zullen deBooten van GOUDA naar LEIDEN en de lokaaldienst opBOSKOOP ongeveer 15 minuten vóór den g ewonen tijd moetenvertrekken De juiste tijd wordt later aangegeven De directie The MirmL Life mum Gomn Opgericht 1843 Onderlinge Levensverzekering tlaatscliapplj Uit het jaarverslag eindigende 31 December 1890 206 055 Polissen Verzekerd kapitaal totaal 1595 667 163 10 waarvan in 1890 49 188 FolisMD 402 464 963 95 Ontrangsten 87 446 946 78 Vermeerdering in 1890 9 649 397 68 Betel aan Polisbouders 42 433 000 13 4 431 479 18 Waarborgfonds 367 887 403 26 884 082 95 De inzending vau advertentldn kan geschieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave neerengracht 525 te Amsterdam Th LUI S Directeur Wordt GEVRAAGD een flinke niet beneden de 14 jaar vast werk Brieven franco onder lüo 2112 aan bet Bureau dezOr Courant 6 Cent per Pond Nieuwe Naltba Aardappelen 10 Cent per Pond ê GERRITSEN PrijstrekMng 10 Juni 500 000 Mark als boofdprys in liet gelukkigst geral biadt de oieunste froote GeldrerlOtiUf die door de Hooge Begeering Tan HamboiT goedgekeurd en gewaarborgd is De roordeelige inriobtiog van bet nieuve planbestaat daarin dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 rerlotingen van 100 000 loten 50 200 prijzen bedragende 9 553 005 Mark ter rolMige beslissing zullen komen daarondertijn kapitale prijzen ran ercotueel 500 000 Mark bij uitnemendheid echter 1 prijs 8 M 300 000 1 8 prfiien a M 18000 I prijs M 200 000 I 26 prijzen k M 100001 prils a M 100 000 56 prijzen a M 5000 1 prijs aM 75 000 106 prijzen ii M 30001 prijs a M 70 000 iü3 prijzen a M 20001 prijs a M 65 000 6 prijzen a M 1500 2prijzen aM 60 000 616 prijzen a M 1000 1 prijs 8 M 65 000 1060 prijzen a M 500 I prijs aM 50 000 30830 prijzen a M 148 Iprq aM 40 000 17188prijzen8MS00 200 Iprqs fiM 30 000 150 127 100 94 67 40 20 De aanstaande eerste prigstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Geldverlotijg is Tan ambtswege bepaald plaats te hebben op den 10 JUNI e k en kost hierroor 1 geheel original lot slechts Mark 6 of fl 3 60 ets 1 half 3 1 80 1 kwart IVf 0 0 tegen inzending Tan het bedrag in bankpapier of per postwissel Alle commissies worden onmiddellijk met de grootste zorgTuIdigheid uitgeToerd en ieder speler ontvangt ran ons de met het wapen lan den Staat Toorziene Ori fineele Loteo zelf in banden Bij iedere bestelling wordt het vereiscbteofficieele plan waarnit de rerdeeling der prijzen op de Terschillende klassen alsook de betreffende inleggolden te rernemen is gratis bijgevoegd en zenden ij aan onze Begunstigers oaaangerra d na olke trekking de olScieele lijsten De uitbetaling der prijzen geschiedt steedsprompt onder waarborg van den Staat en kandoor directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden door ea f Correspondentenin alle grootore plaatsen van Xederland bewerk ttelligd worden Om debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlyke prijzen hebben wij meermalen volgens olficieele bewijzen de eerste Uoofdtreffen verkregen en ouze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 250 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den hecbt Sten grondslar cevestijrde onderneniinr van alle kanten op eeoe zeer e kzame deelneming behaald kan vtorden gerekend men gelieve derhalve wegens de récds op lianden zijnde trekking alle orders ten spoedigste rechtstreeks te zenden aan K AU FM ANN SIMON Bankiers en Geldwisselaars in Hamhirg P S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bij bet begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reeele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven DIrecUe voor ederland AAITBESTEDIITG Het BESTUUR ran den Polder Blotmendaal ia Toomemens ZATERDAG den 13 JUNI 1891 de Toormiddaga ten Elf ure in het koffiehnia 0B RoHBiKc te Gouda by enkele inscbrgTing AAN TE BESTEDEN Het doen van eenige berstelllngen a n de Folderwerken en StiDomgemaal Waarvan bet bestek ter lezing ligt ia bet boTengenoemde lokaal De Inschrgriogabiljetten op zegel geicbreren door den Aannemer en zgne borgen geteekend moeten Toor of op den 12n JUNI 1891 zgn ingelererd bg den D kgraaf Mr A A tan BERGEN IJZENDOORN te Gouda W k B No 109 Aanw zing in loco geschiedt Zaterdag den 6 JUNI 1891 des Toormiddags ten 9 ore te beginnen aan de Bloemendaalscben Sluis Gouda den 2n Jnni 1891 Het Bestaar voornoemd De Dijkgraaf Vijf BERGEN IJZENDOORN De Heemraad l S G 8PEUIJT Az Zeer ITette Gesteendrukte NAAEAIBTJES worden GELEVERD door A BRIiXKMAiX en Zn Tand Arts SWAAP 109 Botersloot Rotterdam is DONDERDAG 4 JUNI en zoo vervolgens elke 14 dagen te spreken of te ontbieden bg den Heer 8CHIEVSËN Markt Gouda voor alle Tandheelkundige Operatiën alsook wegens bet inzetten van Ennsttanden met garantie van leeftyd en concarreereude prezen SSe Staats loterij 5e Klasse Trekking van Dinsdag 8 Juni No 86 i ISOO No i4Sl 8195 185Ï8 19318 1000 Xo 2710 8048 8448 7487 7845 11876 185 30U1 400 No Ï7 8 4149 5198 7480 170 16934 SOO No 59 1076 1613 Ï99B 3009 6441 6599 810 9484 15708 en 185Ï9 100 Prgzen van 70 21 2778 4995 8298 10591 13340 15842 1897 165 2786 5004 8362 10738 13347 15848 19064 257 2888 5100 8866 10819 13896 15951 192 405 8130 5187 8556 10875 13471 16196 19300 466 3146 5271 8589 11018 13505 16284 19394 775 9221 5504 8854 11178 13527 16285 19418 931 3302 5519 8984 11180 13658 16447 19460 952 3322 5542 9050 11426 13628 16555 19520 976 3324 5703 9057 11665 18869 16660 19609 1007 3438 5874 9229 11616 13637 16709 196S 1053 3662 5909 9299 11913 13710 16717 19696 1087 3587 5980 9430 11980 13935 16803 19808 1351 3635 6062 9602 12037 18985 16938 19911 1484 3639 6217 9683 12053 14095 17188 20107 1511 8667 6343 9761 12116 14167 17145 20112 1618 8751 6431 9762 12122 14189 17242 20147 1660 8775 6476 9790 12276 14191 17368 2014 1690 3887 6509 9815 12281 14212 17543 20207 1796 3926 6724 9844 12391 14223 17588 20240 1822 3944 7121 9845 12431 14341 17641 2038 3957 7162 9863 12454 14408 1770S 2059 4010 7278 9897 12456 14766 17911 2061 2023 4012 7606 10025 1254Ï 14823 17932 20678 2042 4041 7525 10059 12619 14915 1 028 20786 2058 4100 7543 10146 12653 14930 18266 207962068 4200 7693 10210 12673 14937 18311 208012149 4209 7766 10310 12797 15065 18894 2086 2318 4377 7886 10463 12839 16069 18566 208912408 4411 7997 10483 13036 15223 18866 209082508 4488 80B9 10497 13119 16519 18845 209182575 4888 8091 10604 13211 15534 18711 20930 2619 4895 8132 10505 13312 15809 18967 101 2657 4969 8248 Snelpersdruk van A BRINKMAN in Zn Gouda De nitgare dezer Coarant geschiedt dagelgka met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per poet 1 70 Afzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 3 Juni 1891 VEBGADEBING van den GEMEENTEbXaD op Vrifdag den 5 Juni 1891 des namiddags ten 1 ure Aan de orde De Belcening van de Volksgaarkeuken dienst 1890 De Bekening van de Stedelijke Gasfnbriek dienst 1890 Het voorstel betreffende de vernieuwing der buisleiding var de Wachterstraat den Groeneweg enz ea den aankoop van eenen nieuiron exhauster voor de Gasfabriek Het voorstel betreffende het bouwen van een woonhuis ia de Korte Akkeren door J van der Hoeren Het adres vén het Bestuur der Goudsohe Zwemclub betieffende het aanstellen van eenen persoon nitslaitend belast met het geven van zwemonderricht Het adres van de Wed Gravosteijn van Leeuwen houdende verzoek om eene jaarlijksche toelage De benoeming van Noodbulp Lijkdragers Heden morgen ten 8 26 arriveerde alhier uit s Hage ZËx de Minister van Oorlog Bergansius vergezeld van zijn adjudant en vertrok onmiddeiyk per open landauer naar Schoonhoven Heden middag kwam hü weder hier temg en vertrok ten 4 07 naar de residentie Door het bedanken van den heer L J S van Kempen heeft de antir kiesvereeniging Nederland en Oranje voor het district Leiden definitief gecandideerd den heer mr 0 J E baron van Wassenaer vau C atwijck FEVILLETOK ZIBLEfifADBL Gij speelt zeer goed zeide mevrouw Bertholon met hare duidelijke stem Gij hebt grooto vorderingen gemaakt sedert verteden winter Zulk een talentis een aangenaam middel tot verpoozing Julia legde stil een arm om het middel van hare zuster en drukte haar een warmen km op de wang Uwe schoopmoedor is een rasUoot fluisterdezij baar in het oor jy bent een engel I De heer Leniel had de hand naar zijne ondsta dochter uitgestoken Ik zal haar zeer missen zeide hy Ik ben zoogewoon naar haar te luisteren het is alsof zij totmij spreekt wanneer zij zoo speelt De oogen van Aurotte zochten die van Eaoul en hnnuo blikken ontmoetten elkander Zij was zeer schoon in dat schemerlicht en bij wijlen was hij werkelijk verliefd op haar Toen zy langs hem heenging strekte hy den arm uit en greep de hand dio zij in de plooien van haar kleed liet hangen Mevrouw Bertholon stond op om te vertrokken Eaoul geraakte eensklaps in vervoering Hedenmiddag werd ten Baadhuize dezer Gemeente aanbes pedt a Het maken van een nieuwen bovenbouw met verdere werken voor ilo vaste brug bg de St Janskerk Ingeschreven werd door W de JongWz voqj f 1179 j P Vermeer Jz voor ƒ 1057 A Leowens Jz te Eeeuwijk voor f 980 J de Jong Wz voor f 911 J J Verdries voor 960 H J Nederhorst voor ƒ 943 C P W Dossing voor 903 P A Burghout voor 886 A Zwanenburg voor ƒ 855 W Bokhoven voor 845 en D Ames voor 816 b Het maken van een nieuwen bovenbouw met verdere werken voor de brug in de Lage Gouweover het water van Achter de Vischmarkt Ingeschreven wenl door W e Jong Wz voor 768 A Leewens teEeett ük voor 735 H J Nederhorst voor ƒ 67S + P Vermeer Jz voor ƒ 66 J de Jong VVa voor ƒ 664 C P W Dessing voor ƒ 627 C Luijendijk voor ƒ 816 J J Verdries voor ƒ 595 W Bokhoven voor ƒ 676 f A Zwanenburg voor ƒ 562 P A Burghout voor ƒ 547 en D Amesz voor 535 c Het maken vao nieuwe sluisdeurtjes in deLage Gouwe bij het watsr van Achter de Vischmarkt Ingeschreven werd door H J Nederhorst voor 343 A Leewens te Eeeuwijk voor 315 W de Jong voor ƒ 263 C P W Dessing voor 236 D Amesz voor ƒ 217 J de Jong Wz voor 189 P Vermeer voor 181 of ï c in massa voor ƒ 838 P A Burghout voor ƒ 157 W Bokhoven voor ƒ 144 en C Luijendgk oor f 142 d Het verrichten van eonii e buitenverfwerkon aan Gemeente gebouwen Ingeschreven werd door Perceel 1 Perc 2 Perc 3 B Brouwer voor ƒ 463 ƒ 469 ƒ 25 W van Soest 380 370 18 Weet gij wel zeide hij op gedempten tooni dat ik u liefheb mgne allerliefste Dio kreet van het hart was misschien niet zeer welsprekend Aurette werd er niettemin tot in de ziel door geroerd Zij zag Eaoul met zulk eene innigheid van onschuldige liefde aan dat hij in verwarring geraakte insgelijks oprijzende boog bij zich over de hand die hy nog steeds in de zgne hield en drukte er een langen kus op Aurette zeide niets Haar droom begon dus vervuld te worden Zou hel iltijd zoo zgnP Zou hij zulk eene vreugde kunnen rerdragen zonder het verstand te verliezen Eensklaps vertoonde hare bruiloft zich voor baren geest in het koor van de kathedraal van Angers ging zij aan de zgdo van Baoul naar het met bloemen en brandende kaarsen versierde altaar dan zou hij den trouwring aan haren finger doen O zij zou hem eene liefhebbende en trouwe gade zg a tot in den dood Hij liet de trouwe hand vallen die zijn druk niet had beantwoord zoo ontroerd was Aurette en wendde zich tot zg ne moeder die deed alsof zij niets had gezien Het afscheid was zooals hel zijn moet tussohen personen die elkander dikwgls ontmoeten en weldra stierf het geluid der wielen op het griut weg in do stille en frissche lucht van den vroedzamen Juniavond Toen het hek van het park achter het rijtuig was dicht gevallen keerde mevrouw Bertholon zich eenigszins tot haren zoon en zeide ten pinde niet ADVEUTENTIEN worden geplastit van 1 5 regela 50 Genten iedere regal meer 10 Centen GROOTE LETT BBS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratit opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt J Vos M Binnendijk G Janssen voor ƒ 367 ƒ 23 299 96 340 16 266 51 238 80 10 Voor do Eotterdamsohe Beohtbauk stonden gisteren terecht Eene ISjarige dienstbode B v M te Berkenwoude die in Jan jl als zoodanig in dienst was getreden van den landbouwer J van Wijngaarden te Stolwijk schond reeds in Maart d a v op schromelijke wijze het vertrouwen van haar patroon door aan bankpapier en specie weg te nomen en zich toe te eigenen een bedrag van ongeveer ƒ 150 Het nadeel werd echter door medebulp van familieleden hersteld Om bekl voor altijd eene goede les te geven om af te blijven van eens anders eigendom vorderde het 0 M hare veroordeeling tot drie maanden gevangenisstraf A S 56 jaar werkman te Willeskop dia beweerde van den landbouwer H 0 te vorderen te hebben een rijksdaalder voor bewezen diensten Daar deze echter weigerde te belaleu had hij op den ïlstea April jl te Willeskop de door beklaagde bereden en met een paard bespannen tilbury aangegrepen en hom gedwongen zgn plan om met dat voertuig weg te rijden op te geven en te dulden dat beklaagde paard en wagen onder zich hield Het O M vorderde schuldigverklaring aan het een ander door geweld wederrechtelüfc dwingen iels niet te doen on te dulden en veroordeeling tot ƒ 10 boete subsidiair vyf dagen hechtenis uitspraak Dinsdag e k De afdeelingen Borkeloo Hoogeland Dedemsvaart HalveAmbt Vledder Alkmaar Oostdongeradeel Meppel Terschelling Hoogwoud Gouda SmildeNorg Odooro Edam Hoogeveen Tubbergen en Nijmegen van het Nederlandsch Onderwijzersgenootschap hebben aan het hoofdbestuur bewijzen van adhaesie gezonden met het adres der afdeeling Olst door den koetsier verstaan te worden in het Engelsch tot hem Je moet niet al te vrij 8 Aurette worden Je deedt verkeerd met haar zoo straks de hand tekussen Eaoul scuifolde verdrietig heen en weder en eindigde met in het Fransch te zeggen Maar mama dat is immers te mal Zullen wijover drie maanden niet getrouwd zgn Ik weet wat ik zeg antwoordde zijne moeder altijd in het Engelsch Zoo lang een huweiyk niet gesloten is kan het afspringen en ik houd niet vso ingewikkelde quaesties Baoul trok zich zonder verder een woord te zeggen in zijn hoekje terug vergezelde zijne moeder tot aan hunne woning en ging toen eenige zijner vrienden in een veel bezocht koffiehuis opzoeken IL Vader zeide Charles de hand zachtjes op den schouder van den heer Leniel leggende De jonge meisjes badden hare slaapkamers opgezocht na den heer des huizes omhelsd te hebben die in een armstoel bij de glazen deur van het salon gezeten genoegelijk den heerlijken zomernacht zat te genieten Toen hij de hand van zijnen zoon op zijnen schouder voelde wendde hij half het hoofd om f Ik dacht dat je uit was Charles zeide hij