Goudsche Courant, donderdag 4 juni 1891

Wyhe die aan de regeeriug wil verzoeken dat zy met betrekkiog tot de vrye en orde oefeuiogen of de terugwerkende kracht der wet geheel doe verTallen of elk onderivjjzer met een zeker aantal dienstjaren het recht verleene tot het gsveu van ondertvgs in dat vak De Maatsohappy Een Nationaal belang hield Zaterdag II te Utrecht hare jaarhjksche algemeene vergadering In zgn jaarverslag slaat de waarnemende directeur een terugblik op het eerste tiental jpren Tan het bestaan der maalschappy Dit tijdperk geeft orer het algemeen reden lot tevredenheid Het afgeloopen jaar was geen vruchtenjaar en de Trnchtboomen laugs de spoorbanen die alle schadelqke invloeden welke elders den oogst bedreigen in dubbele mate ondervinden brachten nagenoeg niets op Niettegenstaande de omstandigheden dus hoogst ongunstig waren kan toch een bevredigende balans worden Toorgelegd De totale opbrengst steeg door de hooge griendprijzen van ƒ 1269 58 in 1889 tot 5411 48 in 1890 De tatale eiploitatiekosten hebben i6i 23 a bedragen zoodat er een zuivere winst is behaald van ƒ 4203 82 tegen ƒ 4156 62 in 1889 Na aftrek van het der Éiploitatie Maalschappy toekomend een derde gedeelte der opbrengst van TTuchten en griend ten bedrage van 1803 83 blqft evenals over 1889 een bedrag van 2400 ter rerdeeliug aan aandeelhouders beschihbaar overeenkomende met 4 pet van het maatschappelijk kapitaal ad ƒ 60 000 De aftredende laden van het college van commissarissen de heeren A Koster Mz H M Bems J Copijn Jr G W C Westenberg en N de Zwaan werden herbenoemd Naar aanleiding van bet besluit van de jongste algemeene vergadering der Maattchapptj tot imt van t al emeeH dat wederom m don aanstaanden winter door sprekers uit te ooudigen door het hoofdbestuur voordrachten zuUen gehouden worden Is een circulaire verspreid waarin het hoofdbestuur verzoekt dat de aanvragen tijdig ter kennis van deu algemeeuen secretaris worden gebracht Indien door de departementen aan de behandeling ran een bepaald onderwerp boren andure de voorkeur wordt gegeven wenscht het hoofdbestuur de mededeeliug dnanan te ontvangen en zal het trachten een voordracht over dat onderwerp te doen geven hoewel het zich daartoe niet verbinden kan Deze voordrachten zgn geen volksvoorlezingen in den strikten zin des woords doch hebben ten doel in bevattelijken vorm voor alle belangstellende hoorders en hoorderessen ook buiten den kring der departementen deu gezichtskring te verruimen op het arbeidsveld dat de Maatscbapp zich in dezen tijd aao ewejen ziet en tevens om oo velen mogelijk tot medewerking op dit gebied aan te sporen Te Amsterdam is verschenen bet eerste nommer vau de Verkuzmgihode politiek orgaan Het blad zal dagelijks verschijnen In een voorwoord namens velen door den beer A C Wertheim ondertcekend wordt o a gezegd Wat wij willen met dit verkiezingtblail In deze ernslige dagen een bezadigd woord richten tot onze liberale medekiezers ten einde ons gemeenschappelijk rekenschap te geven van onze plichten ons te doordringen van de noodzakelijkheid om met tmmmimimmimmmÊmmmm lÊmÊÊmmmmmmmmÊmmmam eenigezins verwonderd Ik heb een paar laantjes in de plaats omgewandeld Vailer ik zou u gaarne evon spreken Van avond Van avond als het kan Ik heb reeds langiets op bet hart waarvan gij mij kunt verlossentader Gij zijt zoo goed Zorgen op jou leeftijd Heb je het geld vauanderen gewaagd Neen vader wat dat betreft is alls in orde De heer Leniel haalde diep adem Spreek dan maar zeide bij Ik wensch te trouwen zeide de jonge man blijkbaar met inspanning sprekende De beer Leniel bleef ernstig maar wt niet verwonderd Je bent zaven eo twintig jaar je hebt gelijk het wordt tijd Heb je een keus gedaan Ja vader Hij zweeg de heer Leniel hief het hoofd op hunne oogen ontmoetten elkander en Charln begreep dat zijn geheim geraden was Noem de vrouw die je bemint zeide zijn vader ernstig langzaam £ Gij kent haar het is Sidonie ie naam weerklonk onheilspellend in de stilte de onmetelijke ruimte was in diepe duisternis gehuld slechts hier en daar doorboord door de vera toande zonnen die onze aarde niet kunnen Verlichten De heer Leniel zag naar buiten naar den donkeren hemel terzgdestelling van persoonlyke opvattingen van voorliefde voor eigen meening het algemeen belang der liberale party op den voorgrond te plaalaen Dat belang vordert aaneensluiting niet eene die alléén rekening houdt met machtspreuken en gezagsuiting die gehoorzaamt zonder onderzoek en eigen meening opotfert aan het hoog bevel der aanvoerders niet eene die met jeugdige geestdrift maar jeugdige onervarenheid het einddoel alléén voor oogon houdt zouder de mueielijkhedcn van den weg te berekenen die tol dat einddoel leidt Maar de aaneensluiting van mannen die lich bewust zjjn dat de t jd van werkeloosheid op het gebied van sociale hervorming voorbg is dat het kiesrecht moot worden uitgebreid opdat nuttige gverige burgers thans nog uitgesloten van de uitoefening hunner burgerrechten daartoe worden toegelaten maar tevens dat niet ter zijde geschoven of miskend worden de gewichtige moterieele en oeoonomischo belangen die op elk gebied hervorming of verbetering cischen Voor eenigen tgd maakten wq molding van het feit dat herhaaldelijk de eieren uit do eendennesten in het Park werden ontvreemd Veler onzer Parkbewoners gaven zich ernstige moeite om de aanranders van ons gemeenschappelijk eigendom te ontdekken doch te vergeefs Maar eindelijk is de schuldige op heeter daad betrapt Gelukkig loopon wij geen govaar met deze openbaarmaking iemands goeden naam te bederven want de booze misdadiger is een kraai En een slimme Tot voor korten tijd was een enkel nest gespaard gebleven Een eend ook geen domme had waarschijnlijk gewaarschuwd door hare collega s ditmaal hare kraamkamer ver van den gebryikelijken waterkant opgeslagen onder dicht begroeid struikgewas Lang bleef zij daar ongestoord in do vervulling barer moederpliehten totdat ja waarlijk op een gooden morgen ook daar de eicnm rerdwcnen waren Al betreuren we het gemis van jonge eendjes in onze vgvers toch verheugt het ons te kunnen berichten dat dil gemis niet het roenschdom maar het kraaiendom tot oneer strekt De FairifMode Bekend is hoe baron Von Munchhausen wist te verhalen en dat hij in de manier van opsneden moeielijk zou zqn te evenaren Amerika echter het land dat wonderen op elk gebied levert komt de eer l e een man te hebben voortgebracht die hem 700 niet overtreft dan toch ter zijde streeft zooala blijkt uit een wowheidlievend blad uit Kentucky Henry Simpson zoo luidt het verhaal had voor t verwijderen van eenigo stevige en goed gewortelde boomen uit liju land dynamiet gebezigd Up zekeien avond nu liet hij een gedeelte van die gevaarlijke stof in de nabijheid van een boomstam liggen waarrotSe hij den vo gendeu morgen weder aan het werk wilde gaan De ontplofbare stof was met houtspaanders vermengd die het geheel een zoo sterken en aangenamen geur deden verspreiden dat het weldra twee zwijnen in de nabijheid lokte die bet dynamiet voor een uitgezocht iekkerbeetje hiolden bet gretig verslonden en zich aldus in twee wandelende met dood en verderf dreigende dynamietpatronen veranderden Het genot van dit ongewone voedsel oefende eene zonderlinge werking op de beide borsteldrager uit Zij werden overmoedig dansten op hunne onbehol en de schitterende sterren z jo zoon wachtle zijn antwoord af Vader zeide hij eindelijk zeer zacht ik hebhaar lief De heer Leniel stond op AetA twee schreden en bleef staan leunen tegen den deurpost tusschen het salon en het terras nooit was zijne hooge gestalte zijn zoon zoo opgevallen Je hebt haar lief zeide hij ja je hebt haarliemind meteode dat er een vlek rust op harefamilie en dat ik ja nooit zon toestaan haar tehuwen Vader hernam Charles hel hoofd buigende ik heb die liefde niet gezocht z j is van zelvegekomen Dan is het haar doen viel zgn vader hem strengin de rede Ik heb goed gezien Ik ben niet blind maar ik wilde het niet gelooven Het kwam mijzoo afeohuwelijk voor I Een bij ons door ons opgevoed kind I Zij wilde niet trouwen zeide z j Z j wist wel dat zij hier in de stad geene party zouvindon in onzen streng denkenden kring Het is hare schuld niet I zeide Charles eonigszinsbitter De handelwijze en de dood van haren vader Wie zegt dat die aan haar te wijten zijn Ik benniet zoo wreed noch zoo onredelijk Maar de misstap bestaat Sidonie is er onschuldig aan dat zijzoo Als iemand er voor boeten moet is z j er dannader toe of wg pen w jze in het rond en ergerden de paarden en de muilezels daar ze dezen hun voeder ontstalen Een van de muilezels verstond evenwel geen gekheid en toen een der beide zwijnen weder in zijoe nabijheid kwam gaf h j dit een krachtigen schop Do uitwerking van deze strafoefeniug was even onverwacht als verschrikkelijk het varken ontplofte f Er klonk een ontzettende knal en toen de rook on de stofwolken waren opgetrokken was van hetzwnn niets meer te zien dan een paar borstels en tegen een 100 yards verwgderden muur een paar vetvletken üp de plaats waar hot varken geilaan liad bevond zich een trechtervormige kuil wel 20 voet diep De muilezel was door den luchtdruk SO schreden ver weggeajingerd en op een hoop hooi toreoht gekomen waardoor hg ongekwotst gebleven was Wat bet andere varken betreft dit loopt nog tot ontzetting van de geheele nabuurschap vrg rond en niemand waagt t bet nabg te komen Buiteolandscb Overzlcbtr Bg de verkiezing van een lid voor het Engelaeh I 8gerhuiB te Paisley is de candidaat der HomeBulers Dunn gekozen met 4145 stemman De candidaat der unionisten verkreeg 2807 stemmen liet Lagerhuis heeft bij tweede lezing met algtmeese stemmen het wetsontwerp aangenomen betreffende de robbenvisscherij in do Bebring zee Uaant ging bet huis over tot behaadeligg van hst rapport over bet ontwerp betreffende don aankoop van gronden in Ierland In de Oostenrgkscbe begraotiiigscommissie is d I minister van financiën geïnterpelleerd over de munt quaestie De minister antwoordde dat het bimetallisme ia de tegenwoordigo omstandigheden voor OoitearjjfcUongorije niet geschikt ia Wat betreft bet vast tt stellen bedrag aan metaal en de middelen wifardoor men zich het goud zal moeten verschaffen en dit ia het land zal uoudan evenals de uitgaven die daaruit voortvioeion voor de begroeting dat blgft het onderwerp zgnor studio uitmaken Tn elk geval is het zeker dat da uitgaven zeer oauzienlgk zullen z jn en dat de zaak zeer moeilijk is Het Pruisischo Huis van Afgevaardigden heeft bjj tweede lezing hel ontwerp tot regeling van de Sperrgelder met eenige onbeduidende wgzigingen in den Torm waarin het iloor de commissie was gebracht aangenomen Kanselier Caprivi had verklaard dat de regeering zich met doze wijzigingen vereenigde Alloen de nationaal lilieralen en eenige rr jooo80r vatieven stemden tegen het ontwerp Het besluit der Pruisische rogeering om do verlaging der groanrechten te weigeren beeft terstond zgn invloed ter Berlijnsche korenbeurs doen gevoeleo De prijzen rezen natuurlijk opnieuw vooral omdat deskundigen zeer twijfelen aan de juistheid m de mededeelingen van kanselier Caprivi over dea voorraad graan en de vooruitzichten van den oogit Generaal Caprivi wees daarbij ook op de groote hoeveelheden graan die uit Rusland Amerika e Indie te verwachten zijn maar zeide niet dat ook andere landen op dit graan rekenen en daarbij zal Duitscbland in dii jaar vermoedelijk oer veel graan nodig hebben Do heer Eugen Biobter berekent in zijn Frmiimuje Zdtmu dat te Berign den IstsB Juni 1891 was aangevoerd 6167 tonnen tarwe e 1728 tonnen rogge elk ton is lOOOkilgr DaMMtegen bedroeg deze voorraad in Juni 1890 84DT Kr voor boeten Waarom Zijn vader wenkte ongeduldig mot de hond Weet je niet wnt eene provincie stad is Menweet alles alles wordt oververteld en ergroot VMalles wordt eene zaak van gewicht gemaakt Te P p tzoekt een in discrediet geraakt man een anderen knBgop in de provincie gaat hg heen of sterft J u mgne toestemming tot een huwelijk met Sidoni niet geren j u Charles voelde zijnon toorn opkomen tegen dit mredeneerd verzet Het zal eene groote onrechtvaardigheid m zoide hij op gedempten toon de tanden op elkandergeklemd Veriang je dat ik je alles zeg vroeg de heerLeniel in b jnn dreigende houding naar hem toegaande Welnu luUterl Het is niet alleen omduSidonie de dochter is van een bedorven man emzelfmoordenaar het is omdat z j noch een goed UK heeft noch oprecht is Het is omdat zg u in het geheim heeft geworven weunde dat ik mgne to stemming zou weigeren het is omdat g j sedert maanden onder het dak van uwen vader in de wonuiguwer zusters een liefdeehandel met haar drijft wa rToor gg niet durft uitkomen Vader riep Charles zich oprichtende uit w leedig haar niet Zg hoeft zich niets te verwgteBi Ifordt vervolgd tonnen tarwe en 12 604 tonnen rogge zoodal in dit jsnr in het geheel te Berlijn 7895 tonnen gaaan voorhanden zgn terwgl deze voorraad in het vorige jaar 20 937 bedroeg Ook elders in Duitschland is in dit jaar veel minder graan ontvangen dan in andere jaren Indien nu de oogst het weer is zeer wisselvallig niet mocht meevallen dan zou natuurlgk de behoefte aan buitenlandsch graan des te grooler zijn en daarbij is ook elders de oogst ui niet even gunstig Zoo 0 a verklaarde de Hongaarsohe minisler van landbouw den ïOsten Mei Wel is waar beeft do rogen een goeden invloed geoefend maar toch zgn de vooruitzichten middelmatig of beneden het middelmatige Voor de Duitsohe broodverbrnikors ziet het er dus niet gunstig uit Do agrariërs hebben ook uu gezegevierd en do verwachting der vrghandelaars dat Bismarck s aftreding het sein zou geven tot een vrijzinniger handelspolitiek is deorlgk teleurgesteld Evenwel is hij dozen strijd hot laatste woord nog niet gesproken Het zul nog zeer de vraag zijn of de regeering in slant zal wezen bij het toenemen van den graannood on hel stijgen dor prgzen op den duur den aandrang tol verlaging van do invoerrechten te weerstaan Het Engelsch Porlugeosoh traolaal botrekkelgk de grensafsohoiding van do wederzijdsehe bezittingen in Zuid Afrika is Ie Londen oiiderteekand Hel zal aan do Portugeoscho Cortez die Zaterdag zijn geopend door het ministerie wordon overgelegd Hot oogenblik is alduf aangebroken woarop dit laatste den groeten misschien den beslissenden slag met do volksvertegenwoordiging vuor do monarchie Z leveren De regeering ziel vol verlrouwon de toekomst tegemoet llnar programma dut zij onmiddellijk in de eerste zitting der Cortuz heeft uiteengezet vond oen gunstig onthaal Van de rcpublikuinsche partg schijnt men op dit oogrnblik geen gevaar te duchten üo tgd zal leeren of dit optimisme gewettigd is Alles toch kan plotseling een nnder aanzien en gevaarlgk worden voor de dynastie te meer daar in Spanje Ie republikeinsohc parlg tengevolge von den voor haar zoo gunstigen uitslag dur jongste provinciale en gomeealelijke verkiezingen zich weder begint to roeren Door de dagbladen van Madrid is een manifest gepubliceerd door 17 republikeiusche afgevaordigden onderteeken l Zg eischen afschaffing der monarchie inkrimping van de staalswerkzaamheid autonomie voor de provincie en de gemeente herstel van bel evenwiobt der stoalsbegrooling en berzicmng op de belastingen en octrooien Castelnr metr on meer zich als platonisch republikein ontwikkelend heeft geweigerd het manifest te onderteekenen Te Lissabon slaat men nauwkeurig dit alles gade want een omwenteling in Spanje zou evenzeer in Portugal een verandering van regoeringssysteem na zich sleepen als dit omgekeerd hoogst waarschijnlijk hel geval ware Nog meer opzien dan elders baart in Erankrgk hel genichtmakend artikel van Crispi in de Conteraporay Beview dat een antwoord is op een artikel in hetzelfde tijdschrift do vorige maand verschenen waarin Crispi s politiek non oen scherpe en afkeurende kritiek werd onderworpen Deels ergeren deels vermaken de Parijsche bladen zich over Crispi s jongste aiiti Fraiiacbe betooging Hun ergernis betreft do omwonden wijze waarop do Italiaansebe staatsman mol feiten tracht aan la tooueii dat Italië geenszins oorzaak heeft col dankbaarheid jegens Frankrijk zooals de Franschen nltgil beweren Den spot drgven de Pargsclio bladen mei de tweo bewgzen welke Crispi te berde brengt om to boloogen dal Italië integendeel zeer op z ju hoede moet zijn voor Prnnkrgk wijl dit in den grond niets anders beoogt dan de Italiaansche eenheid te verstoren Allereerst onthult Crispi een plan of beter een complot van de Fransohe regeering twee jaar geleden beraamd om di n paus uil Bome ie ontvoeren en hem naar Frankrijk over lo brengen De verwezenlijking van dit booze voornemen stuitte af op do wgsheid van den clerus De tweede onthulling betreft een ander boosaardig plan van Frankrgk dat niets meer of minder beraamde dan de havens en forten van Italië met melliniel in de lucht te doen vliegen Dit alles alleen om Crispi lot een oorlog te provoceeren maar op de koelbloedigheid van den Italiaansohen minister president leed deze duiveliohe machinatie schipbreuk Op deze wijze werd Italié in de armen geworpen van do triplo alliantie Hel is dus Frankrijk zelf dat dit heeft gewild De slotsom van het artikel luidt dat Italië veel welvarender is dan men gelooft of naar het den schgn heeft Hot lijdt veel minder dan Frankrgk Deze conclusie vooral doet de Parijzenaars inronisoh glimlachen En geen wonder CORRESPONDENTIE Het stukje Tan Een getrouw zwemmei hoewel aan don aardigen vorm waarin de opmerkingen gekleed zjn alle hulde doende achten wg beier niet te plaatsen daar de aandacht van de hoofdquaestie daardoor zon worden afgeleid De Goudsche zwemclub vroeg heter zmem ondórricht en die vraag wordt door den geachten inzender niet behandeld De Bedactie INGEZONDEN Een Verkiezingspraatje Gisteren ontmoetten wij een kiezer met wien wij oen gesprok badden dat wij gaarne onder de oogen van bet publiek brachten Het was een achtenswaardig doch eenvoudig burgerman die ons vroe Ik bob mijn stembiljet ontvangen wie moot het wezen Natuurlijk do heer Boogaerdl antwoordden wij die is door Ie liberalen inde kiesvereenigingen eenstemmig candidaat gesteld het is een man uit het district en een geacht industrieel die onze belangen goed zal behartigen Zoo door de liberalen hernam onze vriend maar m jn recbterbuurinan de bakker dio voel aan do politiek doel zegt altgd die liberalen moeion we niet hebben want dal zijn godloochenaars Och laat u dal niet wijsmaken Onder de liberalen zijn allerlei monschen godsdienstige en ongodsdienstigen kelksohen en niet kerkscbon dat heeft met do liberalileil niets te majien Weet ge wat de zaak is de liberalen houden godsdienst en politiek van elkander afgescheiden De staatkunde handelt over weroldscho zaken en daarover kunnen menschen dezelfde meening hebbon schoon zij op hel gebied van kerk en godsdienst volstrekt niet eenslominig denken Do anti revolutionuiron en de katholieken vrogen in do eerste ploats naar iemands godsdienstige gevoelens en niets of niemand kan hun naar don zin zijn indien niet hun kerkelijk stempel er op staat Vandaar dot do liberalen alleen vragen wnt denkt ge van do kieswet van do bolostingen van de plaatsvervanging in één woord van al dio zaken die in de burgermaatschappij nan de orde zgn wat men over God en zijn gebod deukt is de zaak van ieders geweten Bij do kerkolijken moet alles oen godtdienstig waas hebben dat werkt de buicbefarij s de band want die het niet van harte meent neemt er toch den schijn vau aan om wereldseho doeleinden na te jagen Ja dttt heb ik al wel eens gemerkt zei onze vriend zij huilen dnn met de wolven in bel bosch Maar wat willen de liberalen dan eigenlijk Vooreerst willen zg de kieswet herzien om den falsoenigkon werkman mee Ie laten steramen Nu lal kan me al heel weinig schelen ik weet zelf weinig van de politiek hoe zol mijn knecht het dan maken Daar denkt ge toch verkeerd over Er zijn werklieden die er over denken en spreken en gaarne kieier zouden zijn Nu is bet toch verstandiger hun een slembiljet te geven opdat zg menschen kunnen afvaardigen die hun belangen verstaan dan dat zg alloen door werkstakingen en oproertjes hun verlangens kenbaar maken Nu ja dat is tot door aan toe Maar wat willen jelui order Wij willen eene betere verdoeling van lasten De burgerstand betaalt tegenwoordig naar evenredigheid te veel en de rijke lui te weinig want van aile inkomsten uit effecten wordt niets betaald Daar ga ik met u mede hernam onzo vriend mijn linkerbuurinan de rentenier die een ton in de wereld bezit bolaalt minder aan personeel dan ik omdat hg zonder kinderen een kleiner woning kan bewonen dan ik met mijn drukke zaak en mgn buis vol jongens En toch moet ik den heelen dag zwoegen om door de wereld te komen en hij doet niets dan pijpjes rooken en coupons knippen En dan willen wij alle jongens zelf laten dienen Zij moeten allen gelgk zijn en een poos het kommiesbrood der Koningin eten en lucht leeren in de kazerne l Is onbillijk dat men zich door geld kan vrijkoopen Alweer een waar woord Ik heb ook gediend en bon er altijd nog bljj om Ik heb er Teel goeds geleerd Een jong mensch moet een poosje van moeders pappot af Dan willen wij ook den toestand der arbeidende klasse verbeteren kinder en vrouwenarbeid tegengaap of beperken den werklui voldoende rust geven en het zoo mogelijk daarheen leiden dal zij beter gevoed en gehuisvest worden Nu dat mag ik hooren Ik heb in mgn zaken al zoo veel ellende onder hel werkvolk gezien dat ik best kan begrgpen dat de Eegeering daar wat meer aan doon moei Maar ik dacht dal die dingen die ge daar opgenoemd hebt eigenlgk op de verlanglijstjes stonden van alle partgen Mijn buurman de bakker praat ten minste ook orer huismanskiesrechf kamers van arbeid ontlasting van den burgerstand en couponbelasling afschoffing van plaatsverTanging en zoo voort Js vriend dal is in zekeren zin waar M a met de anli revolutionairea en de katholieken za bet bij praten blgven en komen wij nooit verder De parlg van uw buurman den bakker kan alleen niets uitvoeren want zij alleen kan nog geen 20 leden in do Kamer brengen Daarom gaat zij met de Boomschen samen die even als de anti revolutionairen een hekel hebben aan de liberalen Met hun beide probeeren zij de liberalen er uit Ie houden maar als dat gelukt is dan kan er niets degelijks gebeuren Zij maken samen een ministerie maar vooral nu zij nizio gehad hebben over de legerwet zal dal eon ministerie inoeten zijn dot niets doen mag wat één der partijen mishaagt Nu willen de antirevolutionairen uitbreiding van kiesrecht de Boomschen niet Da eerste willen couponbelasling de laatste niet De een wil afschaffing van den remplo ontenbool de nnder niet De ontirevolutionairen zijn over het algemeen voor vrijen handel de Boomschen willen graonreohlen en duur brood Wat moet dal worden Ge begrijpt wel dat dio twee elkander zoo op de vingers zullen kijken dat geei i van beiden iets kan ondernomen wat lot verbetering leiden moet AUea moet dan bij het bestaande blgven en wij blijven de oude knecht Over 4 jaar zijn we nog even ver als thans indien men weer dezelfde meerderheid naar het Haagscbe Binnenhof stuurt De liberale i daarentegen trekken ééno lijn Zij willen één kant uit wel niet allemaal even hard maar dan gooit men het op een uccoordje De een loopt een stapje harder on de ander bindt wat in zoodat zij in gelid kunnen opmarobeereu Maar zij boginnon niet met vnn racl af oan precies tegenovergestelde dingen te verlangen Helpt go dus een liberale meerderheid in de Twoode Kamer brengen dan werkt go mede om ol die dingen tol stond te brongen die gij zoo goedvindt Kom aan Ik begin het te snappen t Is eigenlijk kiezen tusschen stilstand en vooruitgang Als de zaken zoo staan dan ga ik met u mede want ik ga graag vooruit maar niet te wild hoor I Daar behoeft ge niet bang voor te wezen Er zijn bedaarde lui genoeg onder do liberalen misschien zelfs te veel Allen zijn vóór die veranderingen welko wij besproken hebben maar ge kunt er o aan dat niets zal gebeuren don met veel overleg en groote behoedzaamheid En don komt er nog bij dal de heer Boogaerdl iemanji is dien wij van nabij kennen die op de ho ogte is van onzo belangen en ons distriot een man waarmede wij desnoods eens kunnen gaan praten Do antirevolutionaire randidaal ia een groote meneer uit den Haag die voor ons district van boeren en burgerlui niet past en do Katholieke hoer Bahiman is eon ons geheel onbekend Botterdnmsch aJvocaat die ons duur brood wil laten eten en tot de rempla antenpartij behoort Geloof mij gg doet verstandig als ge ditmaal met de liberalen meestemt Al genoog zei onze vriend ik ga naar huis on zot met dniilelijke letters iH UOOGAERDT Bz te Krimpett aan de Lek op mijn briefje on daarmede gaal hot Dinsdag de bus in VEBAX PETROLKUM NOTEERIi GE van de Makelaars Caatzlaar di ScbalkwUk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tunkfust 7 50 Geïmporteerd fust ƒ 7 68 September Ootober November en Decemberlevering ƒ 7 63 ADVERTENTIBN Getrouwd J B TAN CATZ EN B M A THIER die teTens bij dezen hnn hartelgken dank betuigen Toor de vele bewgzen van belangstelling bg gelegenheid van hnn buwelgk onderTonden Gouda 3 Juni 1891 Mevroavf de Wed J P tan CATZ BiBZENAAK betuigt bg dezen haren barteljjken dank voor de Tele bewgzen van belangstelling bg gelegenheid Tan het huwelijk Tan haren zoon onderTonden Gouda 3 Juni 1891