Goudsche Courant, vrijdag 5 juni 1891

18 1 Vrijdag 5 Jiinl N 4544 GOUDSCHE COURANT ISieuws en Advertentieblad por Gouda en Omstreken Goedkoop Solied Elegant modellen € BOHILLBB COSTAJJA p dox nfl ie OOETHE X V p doiljnl il EBRZOa p dozgiil 50 iMiJii 44 WAONEB Vv 8TEPHAN p doiU p d i p r Jt p du iJiurll lONOOIiN B p dozijn 1 De inzending van advertentiön kan gescWeden tot een uur des nainlddagg van den dag der uitgave Verkrijgbaar te Oouda bij den Heer C A B BANTZINGER Korte Tiendeweg D 17 J W E van EDE van der PALS Markt A 107 direct bij MEY EOLICH Vereanil Cieschaft Leipzig Plagwltz J in de Groote of S Janskerk te Gouda op VRIJDAG 5 JUi l 1891 des avonds te 7 u u r te geven door Organist der icolükerk te VtredU met medewerking van Mej NANNY de HOEVER Concertzapgeres te Amtterdam en den Heer ANT BOUMAN Solo Violoncellist te utrecht Bg iuteekeoing 0 75 bniten inteekening ƒ 1 Voor leerlingen der StedelgkeMaziekschool zgn bewgzen van toegang verkrggbaar bg den Conciërge van tArti Legi k 0 50 Zedr ITette Gesteendrukte NAmAABTJES worden GELEVEfiï door A BRIiNKNAN en Zn Wordt terstond gevraagd eene aan buis Adres TURFMARKT S Q @ ® Ondergeteekende beveelt zich aan tot het LEVEREN van l ie KKDR LEIBSGHE BOOUEOTES JAN VISSER Firma J va GROOS J Boikoop j i Snelpersdruk van A BRINKMAN bn Zn Gouda De Heer T A THIER betuigt bj dezen zguen hartelüken dank voor de vele bew zen raa belangstelling bg gelegenheid van bet hnwelgk van zjjne dochter ondervonden Gouda 3 Juni 1891 Eeltknohbela Hoormliea Muideelt Wratten enz worden in 7 a 8 dagen tyd geheel verwgderd zoudèr de minste piJn t veroorzaken ook zelfs niet op de gevoe igste hnid Pr j8 per flacon met penseel 50 ets Alléén echt bg B SCHOLTEN Coiffeur Eisch de handteekening van A v TUIJLL Prijstrekking 10 Juni 500 000 Mark aU hoofdprijs in het gelukkigst geval biedt de nieairste gfroote Geldrerlotillf die door de Hooge Eegeering van Hambur goedgekeurd en gewaarborgd is De roordeelige inrichting van het nieuire plan bestaat daarin dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 verlotingen van 100 000 loten 50 200 prezen bedragende 9 553 005 Mark ter volledige beslissing zullen komen daarondercyn kapitale prijzen van eventueel 500 000 Mark bij uitnemendheid echter 1 prüs a M 300 000 8 prezen a M 15000 1 prijs a M 200 000 28 prijzen a M 100001 prys a M 100 000 56 prijzen a M 5000 Iprijt aM 75 000 106pryzenaM 30001 prijs a M 70 000 203 prijzen a M 20001 prijs R M 65 000 6 prijzen n M 1500 2pryzen aM 60 000 606 prijzen a M 1000 1 prijs a M 55 000 1060 prijzen a M 500 Ipnjs aM 60 000 30930 prijzen a M 148 1 prijs ÜM 40 000 17186prijzenaMaOO 200 1 prijs aM 30 000 150 127 100 94 67 40 20 De aanstaande eerste prystrekking dezer groot door den Staat gewaarborgde Oehlverlotijg ia van ambtswege bepaald plaats te hebben op den 10 J U N I e k en kost hiervoor 1 geheel original lot slechts Mark 6 of 11 3 60 et 1 half 3 1 80 1 kwart 1 0 90 tegen inzending van bet bedrag in bankpapier of per postwissel Alle commissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Originecle Loten zelf in handen Bij iedere bestelling wordt het vereischte ofiicieelo plan waaruit de verdeeling der prijzen op de verschillende klassen alsook de betreffende inleggclden te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze Besiunstigers onaangevraagd na elke trekking de of cieele lijsten De uitbetaimg der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den 3taat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghobbeüden door onze Correspondenten in alle grootore plaatsen van Xederland bewerkstelligd worden On debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlgke pnjzen hebben wij meermalen volgens officieele bewijzen de eerste Hoofdtreffera verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 250 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den becht sten i rondglac geveMzie ondernemiiir van alle kanten op eene zeer werkiame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds op Landen zynde trekking alle orders ten spoedigste rechtstreeks te zenden aan KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisselaars in Hamburg P S Uiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij by het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wy ook voor het vorfolg bemoeid zijn door een stipte en reêele bediening de tevredenheid van onze j geëerde Begunstigers te verwerven Kristal helder Frambozenen CITEOEFUMONADE J BREEBAART Lz 336 StaatsloteriJ 6e Klasse Trekking van Woensdag 3 Juni No 1227 2000 No 8024 Ï0839 ƒ 1000 No 1082 No 3157 No 1817 9113 9339 139 2686 5200 237 2768 5218 266 2764 5219 866 2766 6464 423 2849 6807694 2994 5830 616 3013 5846 723 3108 5973 8357 5993 3861 6048 838 3366 6407 869 3662 6566 929 3684 6620 964 3840 6641 974 3949 6703 1076 3983 6763 1284 4027 6867 1380 4115 7086 1386 4164 7181 1672 4222 7210 1704 4274 7228 2017 4290 7254 4701 8276 17281 400 90Ï0 9063 9858 1S198 200 1602 2120 7196 8774 8806 8816 19477 15568 20858 20937 ƒ 100 Prijzen van 70 35 2632 5070 7717 10412 13698 16582 18678 7800 10430 13661 16626 18691 7950 10595 13789 16674 18879 7979 10600 13824 16742 18963 8020 10690 14147 16794 19 01 8164 10719 14172 18930 19048 8241 10827 14264 16962 19146 8396 10892 14287 17060 19288 880 11024 14857 17190 19296 8881 11164 14401 17224 19504 8884 11254 14963 17227 19631 89H2 11286 15012 17296 19667 8970 11427 15202 17441 19576 9004 11446 15314 17501 19772 9010 11471 15326 17525 19865 9084 11664 16326 17540 19926 9290 11677 16334 17658 20008 1157 3984 6782 9347 12291 15367 17668 20126 1278 3989 6821 9848 12362 16494 17734 20168 9375 12SI3 15593 17748 20195 9530 12630 15697 18025 20234 9595 12610 15604 18040 20285 9628 12834 15638 18086 20384 9677 13045 15826 19112 20440 9835 13061 16988 18249 20458 2076 4384 7286 10082 13092 16019 18267 20642 2870 4348 7349 10118 13311 18025 18316 20790 2461 4610 7367 10224 13324 16170 18369 20826 2479 4616 7419 10239 13438 16233 18460 20877 2493 4716 7426 10291 13622 16296 18487 20956 2495 6031 7431 10294 13639 16461 18511 20959 2529 Vorige lyit komt nog bij No 11484 70 De uitgave dezer Coarant geschiedt dagelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 4 Juni 1891 Bg Kon besluit is benoemd tot griffier by het kantongerecht te Delft mr T de Koek thane griffier by het kantongerecht te Schoonhoven Zondag 7 Juni a st tea 12 i ure zal vanwege de Rotterdamsche Timmerlieden Vereeniging Eendracht tot vooruitgang welke vereeniging is goedgekeurd by Kon besluit van 7 December 1884 en 7 Juli 1890 eene openbare vergadering gehouden worden voor de Goudache timmerlieden in het Vereenigiugagebouiv van Providentia De vraag Ia het niet ivenschelyk dat de timmerlieden zich meer met elka r vereenigen P zal door den heer C Quispel president der vereeniging met de Goudache timmerlieden worden besproken Aangezien deze vereeniging geen looiaal democratische ia en do toegang zooivel ui de diaoussie voor alle timmerlieden vry ia zullen zeker velen cUiii opgewekt gevoelen die vergadering by te nonen De omnibusdienat van den hoer A J Van den Bergh tot dusverre rydende tuaachen Schoonhoven en Haastrecht in verband met den dienat der stoomtram zal van af 8 Juni plaats hebben toascbMt Schoonhoven en Gouda Naar men verneemt moet de voor reizigers minder gunstige dienstregeling der stoomtram daarvan de oorzaak zyn Op de School met den bybel te Schoonhoven die Maandag werd geopend ia het onderwya aangevangen met 35 leerlingen 14 daarvan zyn gewezen leerlingen der openbare school te Schoonhoven de overige komen grootendeels uit naburige gemeenten FEVILIETOM 6 Dat hoop ik waarlyk hernam de heer Loniel min ohtend Maar denk je dat ik haar mijne dochter wil noemen dio myne goedheid hoeft beloond door je tegen my op te zetten door verraderlyk in het duister te handelen P Alleen daarom zou ik haar niet in mijne famulo willen opnemen Hij liep een oogenblik hoen on weer en keerde daarop zachtmoediger gestemd naar zijnen zoon terug Begrijp mij wol Charles zeide hij ik wil met dat er een misverstand tusschen ons zal bestaau Voor de eerste maal zijn wy het oneens tot dusver ws je mij een liefhebbond en gehoorzame zoon Ik s ik ben trotsch op je Je hebt onzen n am en onzen zaken oor aangedaan zooals het een verstandig on braaf man betaamt Mijne vaderiiofde en myn mannelijk doorzicht moeten jo behoeden voor een gevaar dat jy niet beseft voor eene toekomst die je mot voorziet een onvoorzichtig hnwelyk tusschen vee personen die niet bij elkander voegen drukt hot gansehe leven Sidonio is goene vrouw dio u past giJ zolt haar niet huwen Gen korporaal der Inatructie compagnie te Schoonhoven ging Dinsdag middag in tegenwoordigheid van een kameraad swemmen achter een der kribben in de Lek on dat wc ondanks het uitdrukkelyk verbod van deu commandant nog den vorigen dag uitgevaardigd De ongelukkige zonk in de diepte weg ofschoon zyn kameraad hem nog trachtte te redden en na 2 i uur geviaoht te hebben met dreggen enz werd het lyk opgehaald De 80 jarige W W die sedert 8 dagen was vermist ia Dinsdag ochtend in de Lek onder de gemeente Berg Ambacht drijvende gevonden door een persoon uit Schoonhoven die daar stond te hengelen Door de familie was 20 voor den vinder uitgeloofd In den namiddag is het lyk naar Schoonhoven vervoerd Het gerechtshof te s Bosch deed gisteren uitspraak in zake W J S laatste provisor in eene apotheek beschuldigd van vergiftiging zyner echtgenoote Het hof overwoog dat de omstandige bekentenis van den beklaagde om Ie mogen dienen at wettig en overtuigend bewys voldoende wordt gesteund door verklaringen van verschillende getuigen zooals hethorhaaldelyk voorkomen van oneenigheid tusschenbeklaagde en zyne vrouw het voortdurend misbruikmaken van sterken drank door deze laatste volgensverklaring der getuigen Gloudemans het bewarenvan strichnine op de plaats waar beklaagde zegt het terugvinden van het cognac kruikje daar waarbeklaagde zegt het weggeworpen te hebben volgenshet op ambtseed opgemaakte proces verbaal vanden rechtercommissaris by den arrondissementsrechtbank te s Bosch dat echter bij het onbestemde der verklaringenvan de deskundigen het niet aanwezig zijn van verschillende verschijnselen welke zich bij strichninevergiftiging vóór en na het overlijden voordoen en Charles had zijnon vader bevende aangehoord maar zynen toorn ingehouden Indien gy haar zoo zeer haat zeide hij begrijp ik niet waarom gy haar met mijne zusters hebtopgevoed Haar haten Ik haat haar zóó weinig dat ikeene huwelyksgift voor haar bestemd heb zoodra eenman van een anderen aard dan ik haar tot vrouw wenscht te hebbon Maar ik kende haar weinig Ik meende dat zy zelfzuchtig was onverschillig zich weinig bekommerende om het geluk van anderen ik wist niet dat zij valsch was en geslepen Daarom al ware zij de dochter van oen achtenswaardigen vader zou ik haar u niet tot vrouw willen geven Een smartolyke maar hoogmoedige trek verspreidde zich over hot gelaat van Charles Later zoido zijn vader zul je mij dankbaar zijn Beken daar niet op I hernam Wj naar do deurgaande Op don drempel stond hij stil En nu zeide hy zal zij moeten lijden omdatik haar lief heb gij gaat haar straffen voor de liefdedie zy mij heeft ingeboezemd Haar straffen Zij zou het verdienen Maarik ben geen hardvochtig mensch Weet zy dat jeplan hadt heden met mij te spreken Voor de eerste maal in zyn leven loog Charles tegenover zijnen vader ADVBBTBNTIBN worden geplMtrt van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTKS8 worden berekend naar plaatsmimta Bovendien worden alle Advertentien gr a til opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt de onbekendheid van de aangewende en gebruikte hoeveelheid strichnine niet wettig en overtuigend is bewezen dat de dood veroorzaakt ia door beklaagde dat echter wel wettig en overtuigend is bewezen dat door beklaagde met voorbedachten radeeene opzettelijke poging gedaan is om zyn vrouwdoor vergiftiging van het loven te berooven dat de blijkens do bowoordigingen van ditvonnis voor het eerst ten Hove door bekt afgelegdeverklaring dat bij spoedig na de poging tot vergiftiging door aanwending van chloral de uitwerkingvan het gift heeft trachten te stuiten het Hof geenszins aanmerkelijk voorkomt en het Hof ze daaromverwerpt Op deze gronden natuurlyk meer breedvoerig in het vonnis toegelicht vernietigde het Hof het vonnis der rechtbank verklaarde opnieuw rechtdoende beklaagde schuldig aan poging tot moord opzottelyk en met voorbedachten rade gepleegd en veroordeelde hem op grond van art 10 21 46 en 289 Wetboek van Strafrecht in verband met art 219 239 en 247 Wetboek van Strafvordering tot een geyangtaussttsf voor den tijd van 6 jaar De commissie tot ontvangst van H M de Koninginnen te Amsterdam had den koetsiers die bezoekers naar de Nieuwe Kerk moesten brengen een zeer zware ja byna onuitvoerbare taak opgelegd Achter op de uitnoodigingsksarten liet zij uamelyk drukken ter bevordering van de goede orde Voor het brengen van bezoekers aan de NieuweKerk zullen de rijtuigen van de houders van ibrmnekaarten die dat zijn natuurlijk de kaarten voorden ingang op den Dam tegenover het Paleis vanH M moeten voorkomen achter elkander aaaryden van de zyde van het Spuiplein Daar niemand ooit heeft gehoord van rijdende kaarten waren de koetsiers zoo slim te begrypen Noen zeide hij met gebogen hoofd De heer Leniol geloofde hem Dan zal ik haar niets zeggen Morgen ga jenaar Parys en daar blyf je tot ik je terugroep Datzal my den tyd geven om een besluit te nemen Vrees niet dat uwe zuster of ik haar hard zullenvallen Als ik in do verzoeking kwam om het tedoen zon Auretto haar verdedigen Over een dagof acht zal ik een besluit genomen hebben Ga nu mijn jongen Charles wilde vertrekken maar zijn vader riep hem terug Ik bon geen man van praatjes zeide hy nooit hij legde nadruk op dat woord nooitzal ik vrijwillig mijne toestemming geven tot eenhuwelijk tusschen u en Sidonie Je kunt je natuurlijk daar niet aan storen on haar huwen zondermijne toestemming maar dat zul jo niet doen Neen Charles ik kan niet goloovon dat je my zulkeen wreoden slag zoiidt willen toebrengen Je zegt dat zy niet verdient te lijden maar ik dan jongen ik verdien niet to yden door mijne kinderen Ik ben zooveel ik kon een goed vader geweest een braaf mensch oen eerlijk burger Jo zult my in mijnen ouderdom geen verdriet willen aandoen Hij stak zijnen zoon do beide handen toe die aaiPzelde ze aan te nemen Mijn jongen zeide hij met gebroken stem Charles groep de handen zijns vaders en drukte