Goudsche Courant, vrijdag 5 juni 1891

dat tq met hunne r tuigen achter elkander moesten aanrqden b j den eersten koetsier wilde dit echter maar niet lukken als een waanzinnige liet hg bot paard draaien om achter een ander rytuig te komen doch zyne pogingen werden niet met goeden uitslag bekroond Verder schrijft ag Voor het afhalen van bezoekers aan de Nieuwe Kerk worden de bestuurders van rijtuigen gelast zich dat zgn die bestuurders achter elkander op te stellen alweer hopolooze pogiugen van dien eersten bestuurder die bestemd voor den ingang op den Dam over het Paleis in do Mozes en Aaronstraat acUer eUander langs het Paleis de N Z Voorburgwal naar het Spui en zoo noodig langs het Spui mnde Kozenboomsteeg lot aan de Kalverstraat Spuizgde Voetboogstraat tot aan de Lutherscfae Kerk N Z Voorburgwal langs den trottoirband zijnde Boskamsteeg de hoofden der paarden voor het eerste gedeelte naar het Paleis gekeerd voor het laatste gedeelte naar het Spui Dit laatste waS nog de zwaarste toer De arme koetsiers konden er met alle moeite niet in slagen de hoofden der paarden naar twee richtingen to draaien Het voorgedeelte zette zich altijd weer in de rechte liju met de ooren Die domme koetsiers AiiuUirdamuter Den 6 Mei is de zitting der Transvaalsche volksvertegenwoordiging thans bestaande uit een Eerstan en een Tweeden Volksraad geopend Dit geschiedde in eene vereenigde zitHng der beide Volksraden in tegenwoordigheid eener talrijke menigte belangstellenden onder welke ook vele dames Des voormiddags te 10 uur was de vergadering gereed den staatspiesident in baar midden te ontvangen Achter de voorzitterstafel zaten de heeren P 6 H Wolmarans en J J Burger j daarnaast dr Legde en van den Uitvoerenden Kaad de heeren J Wolmarans en Bok ter linkerzyde het boog ambtenaarsperaoneel verder de leden vnn bet consulaire korps vertegenwoordigende Daitschland Frankrijk Nederland Portugal Turkge beuevens sir Jacobus da Wet Britscb agent te Pretoria Midden in de saai zaten de afgevaardigden des volks De staatspresident m vol ambtelgk ornaat binnengeleid zijnde werd door de aanwezigen staande het Volkslied aangehoord gespeeld door de muziek der rgdende artillene waaroi ds Goddefroy de vergadering in den gebedo voorging Onmiddellgk na het gebed traden de commandant generaal Joubert en generaal N J Smit de zaal binnen en namen plaats achter de tafel van den Uitvoerenden Kaad Op verzoek van den staatspresident las de staats ecretaris de aanspraak op welke voorlezing bet adres van antwoord namens den voorzitter van den Eersten Volksraad volgde hetwelk io sierlijke en hoffelijke taal de waardeering vertolkte welke door de volksvertegenwoordiging jegens de regeering en den Uitvoerenden Baad wordt gekoesterd Hiermede was de plechtige oper ingszittmg afgeloopen De desbetreffende commissien begeleidden daarop den staatspreeidert en ds Qoddetroy uit de zaal en met de gewone eerebewijzen werd de eerstgenoemde naar de presidentswouing teruggeleid De bovengenoemde aanspraak van den staatspresident begon aldus Het is met een gevoel van diepe afhankelijkheid ze in de zgneo De heer Leniel trok hem aan zijne borat en drukte hem in zijne armen Wij zullen trachten haar gelukkig te maken zeide hij Ik zal bare buwelijksgift verdubbelen ik sal ergens met baar been gaan naar de zeekust naar eene badplaats Den aanstaanden winter zullen wij naar Pargs gaan als bet noodig is Daar zal ik wel een goeden man voor haar vinden iedereen beeft niet onze provinciale vooroordeelen Zij zal gelukkig worden en gg je bent geen kind je zult er je overheen zetten je zult je troosten Je vader zal je steunen en gij zult uwen plicht gedaan hebben Hij sprak met de zekerheid ran een man die de noodige levenservaring heeft opgedaan en wien de gdelbeid der onveranderlgke genegenheden bekend is maar Charles was jong en kon de dingen niet ait hetzelfde oogpunt zien Hij drukte nogmaals zijnen rader de handen eu verliet het vertrek zonder te antwoorden De beer I eniel koerde naar bet venster terug tegen welks kozijn geleund hij volgens eene gelietkocöde gewoonte uaar de sterren zag Hij gevoelde zich zeer verdrietig Charles had goed spreken van lieden die bun lot niet verdiend hadden Maar bad hij dan verdiend dat die wees door de goedheid zijner vrouw en van hem zelven in zijne voning opgenomen hem de smartelgkste wonde toebracht die hij na den dood zijner echtgenoote had gevoeld Was dat de belooning voor hunuo liefdadigheid van den Almachtigen Besiuurder der volkeren eu onder biddend opzien tot Hem dat ik u bij dolgewichtige gelegenheid van deze uwe eerste vereenigde zitting een bartelyk welkom te dezer plaatse toeroep en ik voeg daaraan toe du bede dat uwe vergaderingen die gij voor dit gewoon zitting aar staat te houden mogen bekroond worden met Godsj onmisbareu zegen Onder de nieuw gekozen leden voor beide lichamen bevinden zich mannen die reeds in vroeger jaren met woord eu daad bewezen bobben dat de zoo duur gekochte onafhankelijkheid van ons gemeeutebest on do ernstige behartiging van do belangen van land en volk bij hen geeu gdeilo klaukeu zgu Ik twgfel niet n du goede bedoelingen ookvan degenen die hier voor de oerste maal huuu nzetel innemen om die belangen met hart en ziel dnop eendrachtige wgze te blijven bevorderen on k koester hut volste vertrouwen dat waar uwe werkzaamheden in dien geest worden aangevangen n voortgezet de inatellin van drze nieuwe voïksveftegenwoordiging tot heil en zegen zal strekken vanburgers eu ingezetenen i Het voornaamste van den verduren inhoud luidt als volgt jHei doet mg genoegen te knunou zeggen dat onze betrekkingen met het buitenland nog steeds v n vreodzamenen vriendschappolgken aard zijn Hoe l de regeering het tot haar duren plickt heeft geacht op finale afdoening aan te dnngeu ben ik tot mijn leedwezen nog niet iu aene positie u mede te deelen dat er schikkingen zijn getroffun omtrent de toekomstige positie van Swaziubud ten opzichte van deze republiek De desbetreffende eorrespoildentie zal u worden voorgelegd De regeering is met de Nederlandscbe in correspondentie getreden omtrent bet sluiten van eeu tractaat van vriendschap uu koophandel tusschen beic e staten en hoewel ik de finale beslissing daaromtrent nog tegemoetzie koester ik de koop dat de bandt die de republiek en Nederland reeds verbinden eeln spoorslag zullen ciju om bet tot stand brengen van dit tractaat binnen eeu niet ver verwijderd tijdstip verzekeren Uet doet mg genoegen u te kunnen melden d t voor zoover bet seizoen zulks toelaat de werkzaankhcdeu in verband met den bouw vau deu Delago ispoorweg van beide uitgangspunten met kracht sn energie worden voortgezet Sedert bet houden uwer laatste vergadenng heeft men zich ook in onze naburige staten en koloniën met gver toegebgd op eene verlenging van spootweglijnen Zoo is bet spoor in Bt chuanaland geni derd tot Vrgburg lu den Oranje Vrijsiaal tot Bloen fontein in Natal tot Charlestown Gg zult ongetwijfeld mijne zienswijze deelen d t deze feiten van belang en wteekenis zgn voor onido republiek Ik heb daartoe gamacbligd bg uw besluit van den Ssten Augustus II gebruik gemaakt van de uituoodiging mij toegezonden door de regeeriog vab Natal om de feestelijkheden bij zooeven genoemde opening van don spoorweg naar Charlestown bg te wonen eu ik kan niet nalaten openlgk Ie zeggen dat de ontvangst mij iu die kolonie te beurt gevallen zich heeft gekenmerkt door de grootsije hartelijkheid eu betuigingen van oprechte gezindheid jegens deze republiek Inderdaad de vnoudscbap j door mg daar ondervonden is mij eeu bewijs va Hij ging voort de sterren te raadplegen die i stede van antwoord te geven geheimzinnig met db oogen schenen te knippen De lichte tred van Aurette wekte hem uit z jne overpeinzing op Wat slaap je niet vroeg bij eenigsziusbezorgd Neen vader Ik hoorde uwe stom en die vapCharles gij weet dat mijne kamer boven het teilras gelegen is Hg is naar boven gegaan en i kwam Als altijd mg door uw gezelschap troosten Heb je ons gesprek gehoord Gedeeltelijk maar ik Wist waarover gij spraaki Had hij hot u geze Neen ik had het seSert bingen tgd geraden Zij is jong vader gij moet bet haar vergeren Zij sloeg liefkozend de armen om den bals ran den heer Leniel Hare geheele houding vroeg genade voor het minnende paar Haar vergeven IJiJ l je zoggen dat ik hen moet laten trouwen Aurette aarzelde Zg omhelsde haren r p kde hem toen naar zijnen armstoel en sloot hot venster waardoor eene al te frissche lucht binnenkwam Hg liet haar begaan bewogen door hare teederheid die voor alles zorg droeg tevens ontroerd door hetgeen bij vernomen bad Zou je ben met elkander willen laten huwen herhaalde de beer Leniel op bijna boozen toon Ik weet het niet antwoordde Aurette terwgl bgzoudere toegenegenheid die niet anders kan daa trekken eu die naar ik hoop goede vruchten tal voortbrengen in de naaste toekomst Ingevolge uw besluit van den 26steu Juli 1 j de regeering overgegaan tot het publioeeren van de concept voorwaarden eener concessie voor den aanloir on de exploitatie van eon spoorweg naar de Selalie delvergen De desbetreffende stukken zullen u worden voorgelegd Nu gg in de gelegenheid zgt geweest om volgens uw uitgesproken weusch eerst het volk over deze zaak te booreu zult gij thans iu eene positie zijn dezu concession in behandeling te umam Het al u ougetwgfeld aangenaam zgn te vernemen dat de Nationale Bank der Zuidafrikaausche republiek thans is opgericht eu dat in termen dei coneetsie alle veroisctite maatregelen zijn gunomeu om de stuaumutttinricbtiug binnenkort tot stand te brrngeu Alboewel de finaucieele toestand des lands niet van dien aard is dat de inkomsten gelijk staan met die elke oen paar jaar geleden iu de schatkist vloeiden wensch ik uvvo aandacht te vestigen op het feit dat die buitengewone inkomsten voor eau groot deel wareu toe te schrijven aau het beerscben van een overdreven speculatiegeest on dat waar de inkomsten thans niet meer die buitengewone hoogto bereiken zij gebaseerd zgn op oen meer soliden eu blijveuilea grondslag de industrie beter en op meer degelgke wijze wordt ontwikkeld eu do algemeonc toestand dus gezonder kan worden geacht dan voorheen Ik kou ondanks deze vermindering constateeren dat de werkelgke inkomsten gedurende het laatste kwarlaa de uitgaven met ongeveer £ 12 000 hebben overtroifeo Het doet rag leed u te moeten melden dat ik hoewel doordrongen vau de noodzakelijkheid om esD alleszins bekwaam en geschikt persoon te lieuoemen als superinteydant van onderwgs iir nog niet in geslaagd ben de vacature naar eisch op te vullen Ik zal iotusschan niet nalateu mgne ernstige aandacht aan de zaak Ie big ven wgdeu opdat er zoo spoedigmogelgk inden worde voorzien De Uervormmg zegt bet volgende over bel laatste optreden van den leider der antirevolutionairen Dr Kuyper beeft de toespraak waarmede bgde Deputateovergadering opeude gelgk hg bet uitdrukt gezet in den toon van het Maran athe de Heers komt I Hoe vaelzins zoo spreekt bij de heeren putaten toe hoe veelzins uiteenloopend oM kerkel k ideaal moge zijn toch sprak het ons aller harte loe toen w xoo straks vMr ons gebed vsn da Bnid des Lama in baar rein en blinkend lijnwaad boorden eu eeu ogenblik inleefden in dal heerlijk oogenblik aarbg immers elk ouzer present ticf zal wezen als bg uil de hemelen wedorkonrt op wiens hoofd de gloriekroon van David eeuwig bloeien zal en dié op zgne dgeo dezen naam geschreven iteft Heere der Heeren en Koning der Koningen In dezen pbantaatiaob mystieken toon is laeds d aanhef der toespraak gezet en io denzelfden tooa gaat het voort tot het einde toe Men staal verbaasd over het talent woarmed politieke beschouwingen maatregelen van politiek beleid belangen der partg kansrekeningen omtrent den uiUlag der aanstaande verkiezingen kortom allerlei zaken in M politieke vergadering als hior gehouden werd iorden besproken iu de phantas zg dmht tegenover hem ging zitten Oe kunt het beter baoordeelen dan ik vader gg alleen hebt te beslissen wat de eer van onMn naam eiscbt maar Zij hield op en trachtte eene formule te vinden voor bare nog vagu gedachte Maar wat vroeg haar vader met zenuwachtig ongeduld Ik zal bel u zeggen Ik had ar vóór vaaavoadnog niet veel over nagedacht of liever ik over gedacht en dikwijls maar ik duchtte steedshetgeen gebeurd i ik kan mijne gedachte ni lgoed in roorden uitdrukken Zij was zoo oprecht in den eenvoud barer onzeke heid dat haar vader hoe ernstig hij ook gestend mocht wezen een glimlach op zijne lippen voelde komen Zij was wel van zuiver goud dit maiflS Zijne dochter naar zyn hart eu naar zijnen geesti Het komt mij voor hernam zij na eenig stilzwijgen dat bij zich wel gewacht bad te verbrekeiii bet komt mij voor dat dit huwelgk niet zoo gansok onmogelijk is Weet je hoe haar vader gestorven is B weet je hoe bij geleefd heeft zoo viel de heetLeniel baar in de rede Ik weet dat noch zijn leven noch zijn dooa voorbeeldig is geweest maar papa Charles had tooliop één punt gelijk dat is niet de schuld van Sidonie Jfordt vervolgd tisch mystieko taal waarvan sommige rchristelijke kringen het geheim bezitten De voorstellingen oenef oud joodsch christelijke litteratuur die iu sommige gedeelten vun het Nieuwe Testament vooral iu do Openbaring van Johannes ons bewaard is worden hier na 1800 jaren met verivonderlgke stoutheid op Uedendaagsche toestanden overgebracht Voor de wederkomst van deu Christus zou de antiChristus optreden Do toekening van deze iu stoute persooasvoorstolling durft dr Kuypor wol niet aan en terwijl hg in de Openbaring met keizer Nero vereenzelvigd wordt staat don voorzitter dor Ueputatenvergadering voor t oogenblik wel geen keizcrIgke krooudragor ton dieuste maar hoezeer in flauwe eu minder bepaalde omtrekken troedt hij in do Fransche revolutie luoh op als hot anti christelgk beginsel Wat den aangekondigeu afval betreft die voor het eindgericbt moot plaats hebben dozen ziet dr Kuyper meer in bepaalde wul niet met name maar toch duidelijk geuuog aangewezen personen Du af moet koiueu zegt hij Kn men vat misschien wul niet goud boe David hieibg Ie pas komt of het mout zgn om dr Hoedemaker duidelijk aan te wijzen maai Boeds David klaagde over hot verraad van zijn boezemvriend die eens zijn brood at eu heimelgk met hum raadpleegd gelgk de redenaar I s 56 14 15 in eene vertaling wodergauft die van du Statenoverzelting zeker duidelijkheidshalve eenigszins afwijkt Voorts uit de twaalven die Jezus verkoren had i de man van Iscarioth tot zgn laaghartigeu gruwel uitgegaan £ n er werden nog eenigu woorden omtrent afvalligen uit de Suhrift aangehaald diu dr Bronsveld on do cthischeu met vrijmoudighoid als np beu gemunt kunnen opvatten Daar is iets ougumueu venijnigs in de wgze waarop politieke tegenstanders aldus in bijbelsche taal goteekund en gevonnisd worden voor zulk een gehoor Daar ligt een groot govaar in bet gebruik dezer met oud J3odscb cliristelijken baat gevoede voorstellingen waarin met voorbgzien van alle overgangeu en scbakeeringen do krasse tegenstelling tusschen God en satan wordt toegepast op bedeodaagsohe toestanden en levende personen Hot moet do verhouding der partijon bederven en de karakters meteen Het lezen van deze loepraak moet wel de overtuiging wekken van hoeveel nut het is afgezien van bet belang van eene of andure politieke pariij van boeveel nut bet is voor Ae cedelgke en godsdienstige volksontwikkeling dal er omtrent deu bfibel en de verschillende voorstellingen in den bgbul heldere begrippen worden verspreid Voor oeu volk als bet onze in welks geschiedenis en ontwikkeling de bijbel zulk eeu groute plaats inneemt is bet van ontzaggelijk groot belang dat de verschilleude bijbelsche geschriften worden gekend en verklaMd in den tgd waarin zo ontstonden Om de welensohappelijke resultaten op dit gebied bekommert dr Kuyper zich niet hg lochent ze eenvoudig Hij noch een zgner medeboogloerarou aan de Vrije Universiteit heeft ze ooit maar mot één woord trachten te weerlegjgen Heel de kritische wetenschap laat hg ongebruikt eu bg doet al zgn best um zijn volk af te sluiten van alles wat door baar zou kunuuu worden aan h t licht gebracht Het wordt bet iu vele kribgen allengs modo op de kritische wetenschap der theologen die vgfon twinlig jaar geloden in baar populaire uiteenzetting met zoo groote toejuiching werd ingeboald met zekere minachting als niet moer behoorende tot onzen tijd neer te zien Zou het misschien niet goed zgn dat men haar allengs weder do eore ging geven die haar toekomt en haor arbeid en verspreiding eenigszins ging op prijs stollen I Vrgdag zoo lozen wij in het Genlsche dagblad Paderland heeft er een hevig tooneel laats gehad ten huize van den heer Anseele den ekonden socialistischeu leider Een twintigtal dokworkers die huuuo broodwinning verloren hebben door onlangs tot werkstaking over te gaan kwamen aan deu socialistischeu hoofdman hunne ellende blootleggen on onderstand vragen Op bot antwoord van Anseole dat Vooruit eeno socialistische vereeniging met weerstandskas geen geld beschikbaar had om hen bg te stnun stelden zij de vraag waarom Vooruit tot de werkstoking had aangespoord Het schgnt dst de ongelukkige dokwerkera geen voldoende antwoord ontvingen want eensklaps in woede ontstekende begonnen zg alles wat zij onder banden kregen kort en klein te slaan Anseele had nauwIgks de tijd om weg te sluipen toen de verontwaardigdo werklieden op het punt waren hem vast te grijpen en dreigden hem in het water te gooien Men heeft in den laatsten tijd zooveel gezegd dat alle dergelgko geruchten slechts onder voorbehoud kunnen medegedeeld worden Nochtans onze in lichtingen komen van eene vertrouwbare bron Indien zg onnauwkeurig zgn zullen wij bet ons ten plicht rekenen dadelijk eene terechtwijzing te geven Men zegt ons dat Anseele tengevolge van dit tooneel ziek is on voornemens een reisje naar t Zuiden to doen teneinde zijno door de laatste gebeurtenissen geschokte gezondheid te horstellen Algeijoeen zal het verwondering baren dat Vooruit beweert geen geld te hebben Nochtans hot laatste zusmaandulijksohu balans gaf eene zuivere winst op van veertig duizend francs Daar zou men toch nogal iemand mee kunnen helpen Iu de tweede helft van de maand Juli zal in de stad Luxemburg ueno algeraeone land en tuinbouwtontooustelling gehoudon worden bij geloïeuheid vau den geboortedag van Z K H den groothertog liet comité verstrekt de v erlangdo plaatsruimte gratis terwijl vrgdom van rechten van invoer iu het groothoriogdom wordt verleend on onderhandelingen hangende zgn met de spoorwegen om oen verlaagd tarief te bodingen voor heen on terugvoor van de niet verkochte artikelen Bij de diploma s worden toegekend verg zilveren zilveren en bronzen medailles Hot comité hoeft zich bot rucht voorbehouden onder toezicht van den groothertog oene bijzondere onderscheiding toe te kennuu aan de meest verdienstelijke inzoudlugeu zoowol op praotisch gebied als die or toe kunnen bijdragen du tentoonstelling moer luister bij te zetten Do torrayn van inschrijving die oigenlgk op 1 Juni gesloteu was is tol 10 Juni verlengd BuiteoiaDdscb Overzicbt Het geschil over de robbou visscherij iu de Bohringzee zal nu wel geun aanleiding meer geven tot verdero moeilijkheden Het Eugelschu Lagerhuis heeft reeds het wetsontwerp tot regeling vau dozo visscherij aangenomen en de regoeringon der Vereenigde Staten en Canada hebben hieraan ook reeds hun goedkeuring verleend Alleen de Bussische regeoring heeft het ontwerp nog niet bekrachtigd maar ook aan Buslands goedkeuring wordt niet getwijfeld Volgens dit ontwerp heeft do Engelscho regeering hot recht den £ ngelschun visschers de robbenvangst gedurende zekere lijden van het jaar te verbieden Harerzgds heeft de rogeering der Vereenigde Staten zich voibouden er voor te zorgen dat de Amerikaansoho visschers von de Alcntiscbe eilanden niet moer dan 7600 robben per jaar vangen Dit gelal werd aangenomen volgens de berekening dat de bewonors van het schiereiland en do eilanden gedurende de laatste 20 jaren gemiddeld jaarlijks 9000 robben hadden gevangen Aan du uigenaars der visschersvuartuigen zal voor dezen gedwongen rusttijd oen schadeloosstelling worden verleend waarvau hot bedrag zal worden vastgesteld door oen commissie welke ter plaatse zelf een onderzoek zal instellen Dezer dagen zal de regeering ook bg het Parlement baar ontwerp indienen tot reorganisatie van bet lager onderwijs on de invoering vau kosteloos onderwijs Hut schijnt dat do ministers voornemens zgn het ontwerp nog in deze zittiug te behandelen Voel tijd is ethtur niet meer beschikbaar want de Statulard rekent uit dat na aftrek van du dagen die voor ander werk bestemd zgn lu deze zitting nog maar 85 werkdagen o orblgveu Hiervan worden nog 20 dagen noodig geacht voor do begroeiing en i voor de lersche Land wet on do interpellatie over Manipoer zoodat slechts 10 dagen voor de onderwijswet zouden overblijven Indien dus de oppositie niet tevreden wordt gesteld zoodal zij de spoedige behandeling niet in de baud werkt is er natuurlijk geen sprake meer van dat dit parlement het ontwerp nog kan afdoen Het nieuwe Parlement dat iii het volgende voorjoar wordt gekozen zal dan de ondorwijsquaostic moeten regelen Naar aanleiding dor verklaring vai den rgkskanselier dat du regeering om de daarbij rormeldo redenen niet voornemens is bij den Bondsraad oen voorstel tot verlaging of afschaffing dor graaurechten te doen heeft hot bestuur der socialistische partg eone oproeping uitgevaardigd om overal volksvergaderingun te doen houden un daarvoor als eenig onderwerp van behandeling aan de orde te stellen Do rijksregeering en de graanrechlen Bij deze oproeping is gevoegd de tekst von een besluit hetwelk in die vergaderingen in stemming moot worden gebracht De inhoud daarvan is Io eeu protest tegen het besluit der regoering om in woerwil der hooge broodprijzen het invoerrecht op graan Ie laten beslaan en 2o een eisch tot dadelijke opheffing der graaurechten Voor deze week zijn er te Berlgn zes zulke vergaderingen belegd De nieuwe overeenkomst tusschen Engeland en Portugal betreffenda de Afrikannsche zaken is thans bekend Beide partijen behouden het recht van voor koopwaar bel vervreemding van landerijen betreft Portugal waarborgt vrijheid van geloof biunen de koloniën in Oost en Middeu Afrika Gedurende 25 jaren zullen de Portugeesche trausitorechteu voor EngelBcbe goederen 3 percent ad valorem bedragen Edele metalen on gemunt geld blijven onbolast De Engelscho Hegoering h6eft zich gedurende 5 jaar het recht voorbehouden de transitorechton af Ie koopen door betaling van een millioen poud sterling De districten beuoorden do Zambezi boven de Shire rivier alsook bezuiden do Zambezi boveu do Luenbararivier blijven vrij vau die rechten De Portugeesche goederen zullen gulijk voordoul gunioten bg vervoer over landstreken van hot Britsoho grondgobied Elke partij behoudt du bevoegdheid tot aanleg van spoorwegen en telegrafen over de wederzijdsche territorien behoudens zekere controle Geschillen hierover zullen wordon buslist bij arbitrage De oontraoteerende partijen erkennen de rechtskracht van wederzgdsch gegunde mijnpachten Do scheepvaart op de Zambezi blijft onbelemmerd Do Portugeescho Kageeriiig neemt aan een spoorweg te loggen tusschen do grens van het Britsch gebied eu do kust langs de Pungwoe De daartoe noodige opmetingon moeien binnen een half jaar zgn afgeloopen waarna de coniractoerende partij don termijn ter afdoouing von het werk zal vaststellen Mocht Portugal iu gebreke blijven dan mag de lijn door partioulioron worden aangelegd Verder belast Portugal zich met aanleg van oen straatweg tussoheu de Pungwee on do Britsohe grenslijn Opnieuw ziju in Spanje wanordolijfchedeu voorgevallen Thans zijn het do werkstakers te Bilbao die in botsing zijn geraakt met du politie Zij zgn iu verzet gekomen togen oen commissaris van politie die een moeting wilde ontbinden Het bevel begroetten zij mot steenworpen waarop do gendarmes met gewoersoholen antwoordden Een workstaker is gedood terwijl Iwoe gendarmes on de commissaris van politie werden gekwetst De stad werd in staat van boleg verklaard do stierengevochten werden verboden eu do schouwburgeu gesloten Ondanks deze maatregelen bleef do opgewondenheid voortduren zoodal da hulp der troepen is ingeroepen dio wederom een charge op de arbeiders maakten Men vreesde dat boden do werkstaking algemoeu zou zijn Uit deze herhaalde betreurenswaardige wanordelijkheden tor gelegenheid van werkstakingen m Spanje blijkt hoe beleidvol do nieuwe regeerioghandelde door onmiddellijk hot arbeidersvraagstukter hand te nemen om door tijdige horvormingenernstiger voorvallen to voorkomen Met dezo vraag van den dag is ook nog voortdurend vervuld de paus Na zgn jongste encycliek geheel aan doze aangelegenheid te hebbon gewgd heeft hij er zich ook mede bezig gehouden in de gisteren uitgesproken allocutie Paus Leo XIII kwam tot de slotsom dat de samenwerking der verschillende rogeeriagen vooral noodzakelijk is bg de toepassing van de hulpmiddelen door de kerk aan de hand gegeven ter verbetering der sociale quaestiën Ten opzichte van den inhouil dor allocutie is overigens geheimhouding voorgeschreven Dezer dagen verscheen in do Ceutemporary Keviem oen artikel waarin het drievoudig verbond der Mid denEuropeesche staten zeer warm werd verdedigd De gewezen Italiaansche minister Crispi word voor den schrijver gehouden en zoo bracht het artikel dal anders wellicht de aandacht niet zou hebben getrokken tal van ponnen in Europa in beweging De heer Crispi liet zgn voor en tegonslaudors oersl uitrechten en komt nu met de verklaring dal men zich zeer vergist als moa meent dat hat artikel van zijn hand is PETROLBÜM IVOTEERÏ JGE van de Makelaars Caatzl ar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vost Loco Tankfust 7 50 Geïmporteerd fust ƒ 7 65 Septemberlevering 7 55 October levering ƒ 7 90 November levering ƒ 6 57 M ARKT BERICHTE M Gouda i Juni 1891 Bij kleinen aanvoer waren bedeu vorige prgzen te bedingen Tarwe Zeeuwsche ƒ 10 ü ƒ 10 50 Mindere dito ƒ 9 25 a ƒ 9 76 Polder ƒ 8 76 a ƒ 9 25 Afwgkonde ƒ 7 50 ƒ Hoode ƒ 8 50 a ƒ 9 Angel ƒ 9 25 a ƒ 9 76 Eogge Zeeuwsche ƒ 7 75 tt ƒ 8 26 Polder ƒ 6 60 ü ƒ 6 75 Builenlandscbe per 70 kilo ƒ 6 60 a ƒ 6 90 Gerst Winter ƒ 4 90 ü ƒ 6 60 Zomer ƒ 4 75 ü ƒ 6 60 Chevalier ƒ 6 ü ƒ 6 50 Haver per Heet ƒ 4 50 a ƒ 5 50 per 100 kilo ƒ 9 a ƒ 9 50 Hennepzaad Inlandscb ƒ 10 ü ƒ 10 26 Buitenlandsch ƒ 8 75 ii ƒ 9 Kanariezaad ƒ 8 25 a ƒ 9 Boonen Bruineboonen ƒ 12 i 14 50 Duiveubooncn ƒ