Goudsche Courant, zaterdag 6 juni 1891

1891 Zaterdag 6 Jnni 4545 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meerlOCeuten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in bet ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Oe Insending van advertentlfin kan gesohieden toi eön uur des namiddags van den dag der uitgave de Schepper zeide er niets onbeleefds in te zien om 6 Juni deze zaak te bespreken nu de 6 December toegezegde voorstellen nog niet waren ingekomen De Kaad besloot ten slotte met 11 togen 2 stemmen die van den heer Fortuijn Droogleever en den Voorzitter de heer Prince was niet bg deze stemming tegenwoordig aan B en W bedoelde uitnoodiging te richten De Eaad vereenigde zich in deze zitting met de vroeger ingekomen voorstellen tot goedkeuring der Eekeningen van de Volksgaarkeuken en de Gasfabriek dienst 1890 tot vernieuwing der gasbuisleiding op de Wachterstraat enz en tot afwgzing vao een verzoek van J win der Hoeven tot het bouwen van een woonhuis in de Korte Akkeren Het voorstel van B en W om afwijzend te beschikken op een verzoek van de Goudiche ZtDemclui tot het aanstellen van een persoon uitsluitend belaSt met bet geven van zwemonderricht op de zwemschool werd aangenomen noch niet dan nadat daarover eene uitvoerige discussie was gevoerd waarbij de heeren van der Post IJssel de Schepper en van ItersoB het gebrek aan voldoend toezicht orde enz ent op de zwemschool hadden aangetoond en nadat de Voorzitter had toegezegd met de beide VVethoudeni te zullen overwegen in hoeverre eene permanente Communie van toezicht op de zwemschool wenschelgk was het resultaat waarvan den Eaad zal worden Bg de Eaad kwamen in 1 Het rapport der Baadscommissie belast methet nazien der Eukeniogen der gesubsidieerde Instellingen van Weldadigheid dienst 1390 adviseerende tot goedkeuring Ter visie i Eene missive van P Hornes dank betuigende voor de op hem uitgebrachte benoeming 3 Een adres van J 6 Versnel verzoekende benoemd te worden tot noodhulp hjkdragor Aangenomen voor kennisgeving werkelijk de liefde van Sidonie met de hare gelijk durfde stellen maar hg hield zich in Wat konden dergelgke vergelijkingen baten Geloof je dus hernam hij dat ik moet toegeven Ja paps althans mij komt het zoo voor Heb je or aan gedacht welk een indruk zulkeen besluit op de wereld zou maken Aurette schudde het hoofd Wij leven immers niet voor de wereld zeide zij Neen maar wij leven in de wereld Bij voorbeeld om maar niet vor te zoeken wat zou mevrouw Bertholon zeggen Zij is niet zeer toegevend antwoordde Aurette maar men kon haar laten praten En uw verloofde O zeide zij met een lieftalligen zegepralenden glimlach als die het verkeerd vond dan zou hg eenander mensch zijn dan ik dacht en dan zou ik hemniet meer liefhebben Zij zoide dit met stellige zekerheid en uit voUe overtuiging het tooneeltje van dezen avond had haar geloof in Eaoul versterkt Haar vader zag haar vol liefde maar ook met mededoogen aan Het leven zou een harde proef zgn voor dit voortreffelijke kind dat te goed was te rechtschapen te onwetend van het kwade Ziet u papa zeide zij de trap afgaande ik heb een plannetje gemaakt Daar Charles binnenkort naar 7 75 B 8 50 Paardonboonen ƒ 6 75 ƒ 7 86 Mais per 100 kilo Bonte Amerikaansche ƒ 8 10 a ƒ 8 25 Cinqantine ƒ 8 50 a ƒ 8 76 Veemarkt Melkvee goede aanvoer Handel en prgzen beter Vette varkens goede aanvoer handel gewoon 17 a 19 j et per half KG Biggen Toor Engeland goede aanvoer handel beter 16 a 17 et per half KQ Magere Biggen goede aanvoer handel ieta bet 0 55 i ƒ 0 85 per week Vette schapen goede aanvoer handel iets bet ƒ 25 a 80 ƒ Lamineren groote aanvoer handel vlugger + a ƒ 10 Nuchtere kalveren weinig aanvoer handel vlug ƒ 4 a IS Aangevoerd 88 partyen kaas handel vlag Eerste qualiteit ƒ 24 a 26 50 tweede qualiteit 20 a 23 Noord HoUandsi e 22 ü 24 Boter goede aanvoer handel vlug Goeboter 1 20 i ƒ 1 35 per kilo Weiboter 1 00 a I IO per kilo Sae Staats loterij ag 4 Juni 1257113156 137 19S98cn 5e Klasse Trekking van Donderd No 15476 100 000 No 6189 13244 13369 1000 No 15706 400 No 6250 11888 200 No 31 762 3399 3705 3798 6253 13295 15929 17529 18896 18927 19 20153 100 lil 2985 5080 193 2999 6140 212 3120 5197 271 3126 5316 319 3164 6326 344 3316 6547 710 3469 5677 770 3676 5682 860 3593 5699 949 3598 5826 994 3629 6855 1043 3642 6901 1168 3701 6061 1236 3728 6358 1251 3761 6612 1534 4239 6853 1559 4347 6886 1763 4369 6945 1821 4399 7007 2214 4464 7348 2269 4497 7515 Prijzen van 70 39 2963 4927 8067 10429 12402 15183 167S7 8105 10640 12607 15260 17710 8146 10683 12825 15409 17765 8169 10645 12832 16416 17861 8424 10696 12898 16429 17933 8488 10754 12962 15469 17942 8680 10821 12986 15514 17961 8648 10941 13029 16668 17971 8710 11094 13052 16683 17978 8793 11128 13064 16690 18038 8800 11230 13247 15837 18092 8836 11281 13548 16964 18222 8860 11295 13572 15968 18242 1097 3662 5943 8865 11297 1 Ï615 16189 18496 1130 3680 6023 8938 11356 13647 16273 18854 8947 11488 13746 1628 18689 9058 11588 13767 16361 18729 9128 11617 13793 16699 18792 1324 3979 6669 9230 11679 13940 16627 19268 1399 4201 6810 9270 11687 14001 16698 1JS35 9374 11688 14020 16734 19459 9395 11697 14064 16809 19727 9547 11714 14201 16810 19784 9663 11774 14361 16909 19801 2175 4428 7086 9703 11788 14871 16995 19863 2177 4460 7206 9756 11799 14486 17077 19888 9868 11848 14653 17180 20028 9878 11854 14667 17379 20260 2319 4602 762110037 11880 14799 17425 20271 2459 4574 764910130 11899 14874 17630 20528 2641 4602 7552 10166 11944 14948 17569 20569 2546 4614 7662 10297 12191 15004 17573 20696 2766 4615 7865 10331 12194 15114 17696 20623 2923 4838 Vorige lg t komt nog bij No 872 ƒ 70 No 9290 moet zijn 9299 70 Burgerlijke Stand GEBOBEN 81 Mti KUziu oadin F 1 Klooa ei J liiscUte o 2 JoBi Leooardus iohtnae ouders 3 A MieuweBbaizen cb A Kors Willem oaden L vto WiBgerdtB en I C l rbtiiBi Geertroi Tbeodori Chri tiB oaden A 1 IJiieUtijB es I C HliBkea CorselU cb Mirtina oaieri P vbb LeeoweB eo J vaa der Kleij GEHUWD 3 iBci J B t b Cti eo E M E Thier J Morelii en A T Suite A DiKlOeijo en H P Verbrogge W tib Dort n O de Jong A Gielboie es J v den HeBvel C Kdïi es M vaB Boerea Reeuwijk 6EB08EN HeBdrik oaders T Hagen es W tan Wrlceaia Jan ondera F ran Ea en A Schooteo Gernt OBdera A N Janaen ea A HoogeBdoora OVEELBDBN T Hoogeadijk 13 d Stolwijk GEBOBEN Jaa illem ondera 1 van der Vliat en h Verveer OVEBLEDEN Ki og e 38 j ADVEXCrmiTlÊN MILITAIRE üaaza d scli oera © A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 Snelpersdrnk ran A BRINKMAN es Zn Gouda Stoomboot Maatscliappij Boskoop Wadding sveen Gouda Dienst van 7 JUNI 1891 UREN VAN VERTREK Van Botkoop naar Waddingsveen en Gouda ZONDAG en DONDERDAG 8 10 2 uuren 6 45 Overige dagen 7 10 2 utlr en 6 45 Van Gouda naar Waddingivten en Botkoop ZONDAG 10 30 5 30 en 9 15 DONDERDAG 12 40 6 80 en 7 55 Overige dagen 8 55 5 30 en 7 55 De laaUte VRIJDAG van de maand alleen 7 10 Tan Botkoop en 7 55 van Gouda Namens het Restnnr i C VAN NES Dz Directenr I PrijstrekMng 10 Juni 500 000 Mark als hoofdprijs in het gelukkigst geral biedt de nieairste froote Geldverlotinf die door de Hooge Begeering van HanibuiV goedgekeurd en gewaarborgd is De voordeelige inrichting van hel nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 verlotingen van 100 000 loten 60 200 prqzen bedragende i 5ö3 005 Mark ter volledige beslissing zullen komen daaronder ign kapitale prijien van eventueel 500 000 Mark bg uitnemendheid echter prgs Ipr js Iprys prijs IprysIprgt prijzende H 1 prijs a M 1 prijs a M 1 prijs a M 1 prijs a M a M 300 000 a M 200 000 a M 100 000 aM 75 000 70400 5 000 60 000 55 000 S prQzen a M 15000 26 pryien a M 10000 5000 3000 2000 1500 1000 500 148 66 prijzen n M 106 pry ten M M 203 prjjzen M 6 pryzen M 606 prijzen a M 1060 prijzen a M 60 0001 30930 prijzen M 40J 00 17188 pri zenitM300 200 80 000 150 127 100 94 67 40 20 Se aanstaande eerste prgstrekking dezer groote door den Staal gewaarborgde Oeldverlotijg is van ambtswege bepaald plaats te hebben op den 10 J U y I e k en kost hiervoor 1 geheel original lot sleehU Mark 6 of II 3 60 cU 1 half 3 1 80 1 kwart l i 0 90 tegen inzending van het bedrag in bankpspier of per postwissel Alle commissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen lan den Staat voorziene Orifinecle Loten zelf in handen Bij iedere bestel ing wordt het vereiachte officieele plan waarait de verdeeling der prezen op de verschillende klassen alsook de betreffende inleggolden te vernemen is gratis bggevoegd en zenden wij aan onze Be ucstigers onaangevraagd na elke trekking de officieele lijsten De uitbetaling der prgzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbeüdeu door onze Correspondenlen in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Om debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlyke pryzen hebben wij meermalen volgens officieele bewgzen de eerste Hoofdtrelfers verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 260 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voor ien dat bij dere op den hecbtsten in ondüliii j evestij de onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden zgnde trekking allo orders len spoedigste rechutreeks te zenden aan KAÜFMANk Sc SIMON Bankiers en Oeldwii elaars in Hainburg P S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij hij het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en refcele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven FRANSCHE STOOMVEEVEEU Chemische en Zwitsersche Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenhelmer Rotterdam Specialiteit voor bet stoomen en verven van alle Heeren en Dameskleedingstukken ook alle soorten Metibelen Ledikantgordünen Tafelkleeden Tropen met nieuwe patronen geperst Kwasten Gamitaren Netoldoek Talles Kanten Veeren enï Alle goederen knnnen in elkander bigven en worden ODschadeiyk voorde gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Goada en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Hoofdprys Geloban De prijzen zijn door den Staat gegarandeerd Eerste trekking 10 JUKI 600 000 Mark Uitnoodiging tot deelneming aan de Prijzen der door den Staat Hamburg gegarandeerde groote Oeldverloting waarin 9 MiUioen 553 005 Hark zeker gewonnen moeten worden De prijzen dezer voordeelige Geld Loterg welke volgens plan slechts 100 000 loten bevat tgn als volgt 1 prijs Iprgf Iprje VA 1 prijs K 1 prijs a 1 prgs a 1 prjjs a 8 prijzen a 26 prijzea De grootste Hoofdprijs is ev 600 000 Mark 1 premie a 300 000 M 56 prgzen a 6000 M Iprvs 1 200 000 M 106 prijzen ü 3000 M 100 000 M 203 pryzeD a 2000 M ü 75 000 M 6 prijzen 4 1600 M i 70 000 M 606 prgzen 4 1000 M a 66 000 IC 1060 prijzend 500 M a 60 000 M 29 prijzen a 300 M a 56 000 M 120 pr a 200 160 M a 60 000 M 30930 pryzen a 148 M ii 40 000 M 7994 pr a 127 100 94a 80 000 M 9046 pr i 67 40 20 15 000 M Mark 10 000 M totaal 50 200 prgzen en komen deze binnen weinige maanden in 7 afdeelingen tot zekere beslissing De Hoofdprgs 1ste klasse bedraagt Mark 50 000 verhnogt zich in de2de klasse op 55 000 Mark in de 3de op 60 000 in de 4de klasse op 65 000 in de 5de klasse op 70 000 Mark in de 6de klasse op 76 000 Mark in de 7de klasse op 200 000 Mark en met de premie van 800 000 Mark event op 500 000 Mark Voor de eerste prgstrekking amb tshalve op den 10 jrUKl e k vastgesteld kost I geheel origineel lot slechts M 6 of 3 601 half 3 1 80 0 90 l s 1 kwart welke door den Staat gegarandeerde origineele loten geen verboden promessen mot origineel plan met staatswapen tegen franco inzending van het bedrag zelfs naar de verste omstreken van mij verzonden worden Ieder deelnemer ontvangt van mij na plaats gehad hebbende trekking dadelijk zander aanvrage de ofAciéele trekkingelgst Het Origineel Plan met staatswapen waaruit inleggelden en indeeling van de prgzen in de 7 klassen te zien worden vooruit gratis verzonden De uitbetaling en verzending der gewone Gelden volgt direct aan de belanghebbenden prompt en onder de strengste discretie liV ledere bestelling kan men eenvoudig por ppstwissel opgeven fl Men wende zich daarom met bestellingen voor de aanstaande trekking tot 10 JUKI e k met vertrouwen Rfln JOSEPH HECKSCHER Bankiers en Wisselkantoor te H A M B U E G Duitschland De uitgave dezer Goaraut geschiedt dagelgka met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Alzoaderlöke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 5 Juni 1891 In de hedenmiddag gehouden zitting van den gemeenteraad die door 14 leden werd bggewoond afwezig waren de hh Lotsy van der Garden en Hoefbamer de laatste met kennisgeving wegens afwezigheid uit de gemeente werden door don Voorzitter beantwoord de in de vorige vergadering door den heer Usiel da Schepper gedane vragen Deze waren Hoever zgn B en W gevorderd met de plannen tot reorganisatie en verbouwing der Tweede Burgerschool voor meisjes in uitzicht gesteld bg het voorstel van B en W dat 13 Januari jl door de Raad werd aangenomen Kan de Baad spoedig de noodige voorstellen daartoe verwachten f De Voorzitter meende dat de heer Ussol de Schepper bg het doen van zijne interpellatie niet voldoende gelet had op het besluit 18 Januari jl r omen Hg bad hef toeh doen voorkomen alaof en W in verzuim waren bij de uitvoering van dat besluit hetgeen volstrekt niet bet geval was Het besluit gold de inrichting van een gymnastieklokaal in genoemde school tut een sohoollokaal tot aanstelling van ééae onderwijzeres meer en tot gedeelteiyke staking van het gymnastiek onderwgs Dit was geheel een tydehjie maatregel voorgesteld door de Commissie van toezicht op het Lager Onderwijs in afwachting van eerlang door haar in te dienen voorstellen tot reorganisatie dier school Deze voorstellen DU waren nog niet ingekomen wel was een voorstel ingekomen waarbg de Commissie voorstelde het bouwen van een nieuwe school met 6 leerlokalen voor 208 leerlingen de kosten waarvan ongeveer 20 000 zouden moeten bedragen maar oen voorstel tot reorgamtatie dier school was nog niet ingekomen Op de gedane interpellatie moest spr dus antwoorden FEVILLETOni IL 7 Dat geef ik je toe zeide de heer Leniel Maarhaar tegenwoordig gedrag hare geheimrinnigheid die intnge onder mgn dak in bgzgn van u on uwezuster Verontschuldig je die ook lit papa ik heb niets te verontschuldigen I zeide Aurette met een vriendelgken glimlach bedeesd en meekend Gij alleen zijt de beleedigde en het schgnt mij dus toe Spreek voort Welnu hot schijnt mg toe als gij alleen debeleedigde zgt dat gg alloen hot recht hebt O papa ik durf niet zeggen verplicht zijt vergiffeniste schenken l Zg had zich over de hand van haren vader gebogen I en drukte er hare lippen op Hij trok die zachtjes terug Aurette zeide hg geloof mij een man kanbeter over die zaken oordeelen Het is eene eerejaak meisje Sidonie heeft zedelgk ain de eer telort gedaan Het is echter ook oen liefdesgeval vader Zij dat B en W zich reeds sinds langen tijd bezig hielden met plannen tot reorganisatie der school doch nog niet tol een besluit waren gekomen en dat de Eaad spoedig voorstellen daartoe zou ontvangen nadat de Commissie hare vooretellen bij B en W zou hebben ingediend en alleen voor het geval dat B en W zich met die voorstellen konden vereenigen De heer IJssel de Schepper trad daarop in een uitvoerig betoog waarop wij in ons volgend no terugkomen hoe bedoelde school zou kunnen w en gereorganiseerd en wel zouder financieele opofferingen van de gemeente In het kort kwam dat hierop neer lo Betere aansluiting van het onderwgs op de Ie burgerschool voor meisjes waarvan de heer van Cittert hoofd is met dat op de 2e burgerschool voor meines door aan laatstgenoemde te ontnemen de S of 4 laagste leeijaran en alzoo de school te maken tot eene voor meer uitgebreid lager onderwgs i en 2o verplaatsing van de Se burgerschool voor meisjes naar de lokalen in de Groenendaal waar thans de school van den heer Leopold is wiens school dan gevestigd kon worden in het gebouw op de Hontmansgracht dat than over dag het hoele jaar leeg siaat terwgt dan de stedelgke muziekschool kon gevestigd worden in het gebouw op de Turfmarkt Spr stelde den Eaad voor B en W uit te noodigen over dat plan met de schoolautoriteiten in overleg te treden De Voorzitter gaf te kennen dat door eene dergeIgko uitnoodiging door den Baad een vreemde houding zou worden aangenomen tegenover de Commissie van toezicht op het Lager Onderwijs en dat z i hare voorstellen moesten worden ingewacht alvorens de door den heer IJssel de Schepper bedoelde reorganisatie te overwegen Een dergelijke ongracieuse handelwijze tegenover eene Commissie die ten volle aanspraak had op hot vertrouwen van den Baad kon spr niet goedkeureu Do heer IJssel beminnen elkander en vreezen elkander nooit te zullen toebehooren Kunt gij u voorstellen boe zij moeten Igden Verbaasd zag de heer Leniel zijne dochter aandachtig aan Hij wist hoe zeer zg aan huren verloofde gehecht was maar zij was even gehecht aan hare familie en trouw aan haren plicht was er ieta in haar gemoed omgegaan dat hij niet had kunnen vermoeden En kunt gij het u dan voorstellen vroeg hij Aurette bloosde haar teeder blank gelaat werd purperrood alsof een zonnestraal haar t of en hare oogen werden vochtig Het was de eerste maal dat haar vader naar haar gemoedsleven onderzoek deed Maar zij was oprecht en durfde voor hare geheimste gedachten uitkomen zg antwoordde zonder aarzelen Ik weet er tenminste iets van Ik heb overeenkomstig uwen raad vader in een huwelijk met Baoul Bertholon toegestemd j maar thans als ik hem thans zou moeten opgoven Door hare aandoening overstelpt zweeg zij terwijl de tranen naar hare oogen welden Daarom hernam zij snel daarom heb ik medelgden wezenlgk diep medelijden met die kinderen Het ging haar zoo natuurlijk af haren broeder een kind te noemen ofschoon hg verscheidene jaren ouder was dan zij maar zij was sedert zoo langen tijd gewoon als een moedertje over dit huis te waken waarvan het geluk in hare handen was gelegd Haar vader gevoelde lust haar te vragen of zg