Goudsche Courant, zaterdag 6 juni 1891

f 8 beschermen zg de reclitmalige belangen van Portugal en in geen enkelopzicht IS de nationale prikkelbaarheid gekwetst Opofferingen zgn dezerzgds gedaan maar daar staan anderzgds belangrgke conoessien tegenover niet alleen ten aanzien van grondgebied maar ook van de voorwaarden onder welke Portugal zgno heorschappüginds kan uitoefenen De overeenkomst is tot onderzoek naar de commissie voor buitenlandsohe aangelegenheden verzonden Algemeen is men van oordeel dat de regeling door den drang der omstandigheden tot stand gekomen bg geen der Kam ers tegenstand zal vinden IN G EZ O N DÊIT Walcheren rond en allen zullen u zeggen dat ik de waarheid zeide eu dat zij nog geen spjjt van huune keuze hebben Six is een godloochenaar van Houten een godloochenaar Onbeschaamde die gij zgtl dat gij den geest die boven u staat niet vatten kunt mogen wij u niet varwgten maar dat gg zonder tot zgn hoogte op te klimmen hem belasteren durft is afschuwelgk Omdat een ander mensch een andere uiting geeft aan zijn godsdienstig gevoelen daarom scheldt gg hem Hebt gij een paar weken geleden Pinksteren gevierd en zijt ge het nu al vergeten dat do Geest van God spreekt in verschillende talen In uw artikel Wian moeten wg kiezen hebt gij hetvidogal te kwaad over uwen godsdienst en heeft het allen schgn of de gansche wereld legen u in de wapenen is gekomen om u uwen Zaligmaker en Verlosser te ontnemen Nu wie dat ook mochten willen ik zal het niet doen want ik gevoel hoe groot uwe behoefte aan verlossing is want gij hebt noodig verlost te worden van uw ohriatendom omdat het geen christendom u Jezus a een kan u daarvan verlossen indien gij verlost wilt worden Chrislussoholdniet Christus maakte niet verdacht bedenk dat Want als Zijn heilig Evangelie in uwe daden zooals die nu zijn ziju volmaking moest gevonden hebben don had Voltaire volkomen gelijk als hij Hem verwierp want gg zijt oorzaak van twist en tweedrocht en al uw zoogenaamd godsdienstig haudolen is oen treurige parodie op bet laven van onzen Heiland Voltaire staat te hoog om door u in verdenking te kunnen worden gebracht en wie meer van hem te weten kwam dan gij zou u kunnen antwoorden dat gij nog heel wat vromer en menschlievondor zult moeten worden eer gg met hem een vergelijk zult kunnen doorstaan Omdat door hen die aan open oog hebben voor al wat goed eu schoon is uaast den naam van Jezus ook dien van Mozes Mohammed Confucius en anderen met eerbied wordt genoemd gaat gg den liberalen varwgten dat zij zich rustaloo s hebben afgetobd om deu Christus uit het hart der natie uit te slijpen Is grover leugen dankbaar Maar dat doet ga omdat gij de menigte dia niet denken durft of denken kan naar uwe hand wilt zetten daargm overvalt ge haar met vela en groote woorden Daarvoor dienen ook woorden als liberale cöterio en nog eens liberale coterie Uw scheldwoordonboek sohgnt niet zeer uitgebreid te zgn Weet ge wat ge doen moet Vraag eena dat ter leen van wglen uw vriend Bogerman Die wist mooie Vloekwaardigbanierdrager der predi kontenhaters bijvoorbeeld Zulke woorden pakken En tusschen al dat schelden on lasteren door kunt ge misschien wel eens gaan luisteren naar de preek van dezen of genen Polyander an ook misschien wel geheel instemmen et de gekozen stoffa Hoe liefelgk zijn op da bergen de voeten dergenen die het goede boodschappen en den vrede verkondigen Jezaia 62 7 Bom 10 16 Maar weet het waarde Bedactie van de TergouwI sche Niet een iegelgk die zegt Heere Hoere zal ingaan in bat Koninkrijk van God maar die den wil das Vaders doet Doch ik maak misschien hier aan verkeerd gebruik van dit woord t is hier toch zoozeer niet te doen om het Koninkrgk der Hemelen dan wel om de Tweede Kamer binnen te gaan Nu enfin misschien dat daar zoo nauw niet gekeken wordt Toch zou ik u raden het niet al te licht op te nemen Met mijne beste wanschen ook voor uwe godsdienstige ontwikkeling heb ik de eer te zgn Uw Dienstwillige H D H Gouda 6 Juni 1891 aan de Medactie van DX1 TEBGOVWSCUE Misschien was bet betor uw verkiezings artikelen onbeantwoord te laten en zeker had ik ook niet de pen opgenomen om U dezen brief te schrijven indien uwe onboscUoamda praat Bijne boosheid niet had gaande gemaakt Vóór ik u op een eu ander uit uwe artikelen antwoord zal ik u zeggen dat ik tot geen enkel kerkgenootschap behoor Ik wonsch alloon een eenvoudig navolger van Christus te wezen eu mij te verheugen in de reine vrijheid van zijn Evangelie zonder mij verder om de regleoleaten van de een of andere kerk te bekommeren Ik behoor noch te Home noch te Dordt noch bij de DoloerenJen noch bg de Hoilsoldaten thuis Ik tracht een Christen te wezen en zal dionsvolgens eerbied hebben voor elke uiting van godsdienstig gevoel die in verschillende klanken uit de massa opstggt Ik zeg u dit opdot gg weten zoudt dat ik niet tegen u schrijf omdat ge tot een of ander korkgenootsohap behoort maar omdat ge een verdachtmaker zgt Indien er een liberaal of een radicaal tot rag gekomen ware met medodeelingeu omtrent u in den geest en bet karakter van uw geschrgf dan zou ik hem evenzeer wederstaan hebben In uw nummer van 30 Mei II legt ga deu libaraUin de woorden in den raood Bome en Dordt zouden brandstapels en sc iavatten oprichten Of de liberalen dit gezegd hebben weet ik niet maar wat ik wel weet is dat zg or reden voor hadden t Is toch zooveel jaren nog liiet geleden dat een laeraar aan Ie theologische sohool te Kampen in eeu geschrift zeide nog niet $ oo gevoelig te zijn of hg zou het zeer kalm kunnen aanzien wnuneer een moderne naar den brandstapel werd geleid maar helaas too vaagde hij ar aan toe ie Staat hooft zich van den zuiveren godsdienst losgemaakt en nu moeten wij het lijdelijk aanzien dat deze wordt vertreden Dat is de taal dus van den zuiveren godsdienst Misschien een editie van het christendom die wg niet kennen Nu God spare ons de kennismaking I Maar die liberalen die dan die woorden van brandstapels en schavotten hebben uitgasproken hebben haar zeker wel gekend en dan is het zeer goed la begrgpen dat zg de genoemde woorden hebben uitgesproken En dut de auto da té s van het Boomsche Spanje vooreerst door ons nog niet zullen vergeten worden is minstens evenzeer te dankan aau hare afschuwelgke kerkelpe vroomheid als aan onze goede memorie Is het dan wonder wanneer iu dagen van verkiezing door lieden van eeu milder godsdienstig gevoelen gegverd wordt om de katholieke en antirevolu tionaire inquisiteurs uit het Bewind ta houden P Zeker gij zegt het met juistheid Indien sj aan het row komen dan is hot met de vrgheid uit Gij zegt dat Schaopman en Kuijper als twee spoken aan de stembus werden geplaatst ik geloof dat zg er stonden als verkapte toonoelisten die nog al werk van hun rol gemaakt hadden Wat praat gij van Godloochen u r8 en Christusverwerpers I Wilt gg daarmede uw zondig lasteren vergoeden of er eeuig raison d être aan geven Uw gedrag is als dat van Satan uit het boek Job die telkens aan God tracht te beduiden dat Job toch eigenlijk niet te vertrouwen was Uw woord in uw blad van 3 Juni ge weet het nog wel hoe vroom de liberalen waren in 1888 mist als schempwoord allen grond En uwe zinspeling op den Heer Buteux als zou hg door het scheuken van eeu kerkorgel aan de een of andere dorpsgemoente in de Kamer zgn gekomen bewijst maar te duidelgk dat uwe lasterzucht er u toe brengt over dingen te spraken waarvan gg niets weet De Heer Buteux is niet da Kamer in gespoeld zooals gg meent maar ingetreden als een man van oor en deugd onberispelijk en de Zeeuwsche boeren hebben hem gekozen niet omdat hij liberaal was of orgels cadeau gaf maar omdat hij een nobele veint was mit een arg goed oot hoofd en een bronf arte En ga nu PËTROLEUM NOTEEUI GË van de Makelaars Caotzlaar d SchalkwUk te Rotterdam De markt was heden vast Loeo Tankfust 7 60 Geïmporteerd fust ƒ 7 65 September levering ƒ 7 56 October levering ƒ 7 90 November levering ƒ 6 57 uarKorlijke Stand Moordreobt GEBOREN Misrteo osdera D vin Bergen Bravrabon eo A Steenbeek GEHUWD C o Vlaaraingeo oud 24 j en Krjjntje Oosterom oud 28 j Zevenhuizen GBHORE V Pieter oodera 1 Hordgk n W W v iSliagerlaud Hendnca oadera J de Vos on 3 fan Bergen Bravenboer Willemgnlje ouders W van den Haak en C vin Delft Cjrnelia ouders C Zaidam en J Kisman Tot noodholp l kdngar werden hedon benoemd O Verschut en J M de Weger Gisteren middag ia het 6 jarig zoontje van v 8 aan de Spiaringstraat ta water gevallen dooh spoedig gered door den 16 jarigon zoon van Kornee Woensdagavond trad te Bodegrave voor een talrijk opgekomen publiek op de heer J N Bastert oandidaat der liberale party in het district Ofschoon spreker reeds in een vroegere vergadering van zjjne ziens qze had doen blijken gaf by gohoor aan den wenscb ook in een openbare bijeenkomst de richting aan te vijzen die naar z ne overtuiging op politiek terrein gevolgd moest worden Op duidelijke wqze werd door den heer Bastert hieraan voldaau Na eenige boachouwingen over bet bewind van de laatste 40 jaren bracht spreker in herinnering dat in 88 het regeeringsprogram onder gunstige omstandigheden aanvaard werd door bekwame manuen doch dat de uitkomsten in verhouding tot do beloften niet waren meegevallen De opfheffing van den Bijuspoorweg beeft niet medegewerkt om de toestanden te verteteren Men heeft geschimpt p het wanbeheer der liberale regeering maar sedert 88 waren enkele posten aanzienlijk verminderd Het verknippen der districten en de gevallen stedenwet werden hierbjj tekens in behandeling genomen Verder ontwikkelde de heer Bastert zgno hoorders de regeling der kieswet vorming van het belastingstelsel en behartiging der sociale oooden Uitvoerig werd een eu ander uiteengezet en stelde spreker z jne meeningen over enkele punten helder in het licht De begeerte naar algemeen kiesrecht was eun kasplant de patentbelasting eischta herziening en verbetering de aanbesteding van enkele groote werken zooals bruggen over kanalen kon zeer goed beperkt blijven binnen de gronzen van ons land men behoefde daarvoor niet de hulp in to roepen van industneelen uit Duitscnland De Indische huishouding werd met zorg te gemoet gezien van baten geen sprake Ook daar donkere walken evenals hier waarom ons te bepalen b een ge Ieelte van de bespreking de regeering de ooaerwgsquaestie ia al zyn omvang wil volhouden al zou ook naar de woorden van minister Luhman het vaderland daardoor te gronde gaan In hoofdzaak geeft deze korte schets den inhoud van het n rokene dat met aandacht en zeker ook met heistelling werd aangehoord Mtt een warm woord van dank en do opwekking om b j gehechtheid aan Oranje eu het vaderland Ie strijden met eerlgke wapenen eindigde de redenaar met do aanhaling het heil des volks is de hoogste wet Te Leksmond is Woensdagavond de onderwijzer aac de openb school B die in het bgzijn van een ander onderwgzer aan het zwemmen was in de rivier de Lek in de diepte weggezonken en verdronken Vermoedelijk was hg door kramp bevangen geworden Moltke s hnis te Kreisau belooft een Moltkelaiueum te worden De werkkamer van den maarschalk en zijn daaraangrenzend akapvertrek worden juist zoo gelaten als zg waren bg zgn leven en bg de vele thans reeds voorhanden merkwaardigheden eeregeachenken adressen enz zullen in verloop van Indiê terugkeert kon man hem naar Fargs laten gaan daar kon het huwelijk in stilte vertrokken worden en iq zouden samen op reis gaan Later zou men zeggen düt zg getrouwd waren zg zouden dan ver weg zgn B de praatjes konden hen niet deren Haar ons O vader gij zijt daar boren verbeven en ikook naar ik hoop I En als zg terug kwamen zou Ues sedert lang vergeten zijn De heer Leniel bleef zwijgen Ëeiuklaps stond bq op Laat ons gaan slapen zeide hg de nacht brengt zaad Ik moet je zeggen dat ik in het minst nietaan het wankelen ben gebracht Mocht ik ooit watik niet voorzie genoopt worden mgne toestemmingte geven die ik voor bet oogenblik besloten ben teweigeren dan zou Sidonie nooit do plaats van eenedochter in mgn hart innemen Ik zou haar nooit het verdriet kunnen vergeven dat hare ondankbaarheid en hare onoprechtheid mij veroorzaken Goedennacht mijn kind Hij trok Aurette tot zich en omhelsde haar teederIqk Terwgl zij voor hem uit de trap opging met haren laker in de hand zag hij naar haar op met den trots van den bezitter van een eenigen schat maar tevens met vaderlijke liefde Ja zg was een zuivere diamant dat meisje en de man wiens naam zg zou dragen zou een gelukkig mensch zijn gezegend onder velen tgd nog wel meer herinneringen aan den Scilacittndenker komen CIZZZl De houten deur der grafkapel wordt vervangen door een gieren hek waardoorheen men naar binnen kan zien Uit s Gravenhage schrgft men ons dd 3 Juni Gisteren eu heden werd in het gebouw der Haagsobe Kookschool het eerste examen afgenomen ter verkrgging van het diploma als Kookschool leorares Na gisteren zoowel mondeling als schriftelgk gevitamineerd te zijn in de theorie der kookkunst alsmede in de aanverwante vakken gaven de aspiranten heden proeven van hare praotisobo bedrevenheid in het bereiden van spgzen Eenige liden en oud loden van het Bestuur hadden zich namelgk met de Directrice der school vereenigd aan een diijeöner waaryan de verschillende schotels waren toebereid door de dames aspiranten Zoowel de hoedanigheid der gerechten als de smaakvolle schikking van eiken schotel a Onderigk gaven ruime stof tot tevredenheid Na afloop van het déjeöner werd het diploma uitgereikt aan Mevrouw Wildrink geb Jansen en aan Mejuffrouwen M de Ligt L van Bueren S Canne eu W K van Wiusheim alle van s Gravenhage Ten slotte sprak de heer P J van Houten die de diploma s had uitgereikt een woord van welverdienden lof tot de ijverige en bekwame Directrice Mej A C Manden wier nauwgezette plichtsopvatting gepaard aan de gaven om hare meer dan gewone kundigheden op bevattelijke wgz uan anderen mede te deelen bg deze gelegenheid wederom zoo duidelgk was gebleken Wg vernemen dat in de maand September e k een nieuwe diploma cursus vordt geopend en dat er bij tgdige aanvrage uitzicht bestaat op huisvesting in het gebouw der kookschool Mevrouw Wildrink en Mej v Winsheim hebben reeds een werkkring gevonden aan de kookschool zelve en daar ook van elders herhaalde aanvragen komen om jonge damos die oa eene voldoende kookschoolopleiding genoten te hebben genegen zijn zich te belasten met de eene of andere betrekking op dit gebied is de vooronderstelling zeker niet gewaagd dat ook op dezen weg eene toekomst ligt voor onze Nederlagdsche jonge meiqes De landbouwaoqaéte bracht destijds aan het lieht dat het kredietwezen ten platten lande verre van schitterend is Wat vooral ontbreekt is samenwerking op dit gebie en in dit opzicht scbgliit ons vaderland achter te staan by Puitschland In het fFeeUlad voor provbtaale jememU m Koiericiafê oilu atim redacteur Julius Oppenheim te Groningen vestigt de heer Armand Sassen weder de aandacht op deze zaak Hg herinnert aan t geen er over geschreven is en aan de pogingen die in dit opzicht hier en daar reeds gedaan worden Zooals men weet beeft onlangs het Nut ƒ 1000 beschikbaar gesteld om het tot stand komen van volkscredietbanken bg voorkeur op coöperatieven grondslag te helpen bevorderen Hot jongste Undhuiskuodig corgres te Goes sprak zich uit ten gunste van het stelsel Kailfeisen boven dat van Schultze Delitsch De heer Sassen wqst met ingenomenheid op de vereeiiiging Noordbollandach Lacdbouwcrediet en de Utrechtache Landbouwbank die reeds eenigszins aan de behoefte voldoen Doch hg acht plaat III Den volgendan morgen was Aurette zooals aligd het eerst in de eetzaal Julia was reeds om zes uur Daar baar klooster teruggekeerd de heer lieniel kwam gewoonlgk het laatst Sidonie was bleaker en stilzwijgender dan hare gewoonte was zg gaf Aurette terloops een kus en zette zich op bare plaats neder de oogen op do deur gevestigd Te vergeefb trachtte juffrouw Leoiel met hare pleegzuster een alledaagsch gesprek aau te knoopen dat haar in staat gesteld zou babben te handelen alsof er niets gebeurd was zg kon geen woord uit baar krggen Charles kwam binnen wenschte zgne zuster goeden morgen reikte de hand aan Sidonie en beproefde eene onverschillige bonding aan te nemen Aurette s gemoed schoot vol Zij was niet zeer ervaren in liefdes aaogelegenheden maar toen zij hen te zamen zag had zij de zekerheid verkregen dat zij elkander sedert den vorigea avond hadden ontmoet Sidonie wist dit was duidelgk de bedoelingen van den heer Leniel ten haren opzichte Als mgn vader het slechts niet opmerkt dacht Aurette Dan zou hij onverbiddellijk worden I De heer Leniel kwam laat gelukkig was hg te zeer met zgne gedachten vervuld om om zich heen te zien Sidonie had als gewoonlgk hem haar voorhoofd aangeboden hij had haar oen kus gegegen zonder er aandacht aan te schenken had plaats genomen en zijne courant opengevouwen Nadat zg hem een kop selgk werkende kredietvereeuigingen toch nog een groote behoefte vooral om aan het optreden van den notaris als kassier een einde te maken De heer Sassen nu ziet op dit gebied voor onze zoo particuliere spaarbanken een hoogst nuttige uilbreiding van haar werkkring De bestuure dij banken konden of zelve een afdeeling land bouw krediet aan hun istelling toevoegen o zg konden de oprichting van coöperatieve landbouwlrediestintuten bevorderen en door eeu deel van het kspitsal der spaarbank steunen De heer Sassen zou er geen principieel bezwaar tegen hebben dat de lUjkipoitspaarbank op dit gebied werkzaam was Msar hij gelooft dat particuliere spaarbanken eerder daarvoor aangewezen zijn omdat het bestuur der r jkabank in Amsterdam zetelt eu de plaatselgko banken beter op de hoogte der toestanden kunnen komen en beter een oog in t zeil kunnen houden Hij hoopt das ook dat het hoofdbestuur van het Nut over deze aangelegenheid zich in betrekking zal stellen met ds besturen dor spaarbanken Volgens the Brooklyn Medical Journal heeft de Amerikaansche Vereeuiging tot beatrgdingder dronkenschap in hars jongste zitting in de Academie van geneeskunde te New York gehouden zich bezig gehoudea met de onrustbarende toeneming van chronische vergiftigingen met morphine chloral en cocaine on besloten pogingen aan te wenden opdat de verkoop dezer middelen op recepten van ouderen datum worde verboden De Vereeuiging eischt dat wettelijke bepalingen worden gesteld waarbg die verkoop alleen aan apothekers worde toegelaten op recept van en tot de hoeveelheid voor elk geval afzonderlgk door een geneeskundige te bepalen De zoon van een rgken Bgn Pruisischen fabrikant heeft oulangs te Berign waar hg eenigen tgd vertoefde een millioen Mark verioren bij het spel Dit speelschuid welke aan twee personen voldaan moat warden zal in termgnen binnen oeuige maanden worden afgedaan Het bedrag is aanzienlijk maar een bagatel in vergelijking met de sommen welke soms in Rusland bq het spel verlorou werden of worden Ia het laatste regeeringsjoar van Alexander II verloor in een club te 8l Petersburg Vorst Demidow Donato U millioen roebel Op last van den Ozar brachten de spelers door verder spelen die schuld terug tot 1 millioen en dat bedrag werd toen betaald Een Griek uit Odessa verloor aoUnga ook eeu millioen roebel bg het spel Van den winner een hartstochtelgk speler worden verscheidene anecdoten verhaald Zoo moet hij eens een rentmeester in dienst gehad hebben die eeu even hartstochtelijk speler sis hg was en die eens toen hij hem schriftelijk last gaf een kudde schapen te verkoopen moest bekennen dat bij de kudde van zgn patroon verspeeld had De bestolene maakte zioh daarover niet boos en dacht niet aan een aanklacht h lelegrapheerdealleen aan rien eu toen bij per telegram antwoord ontvangen had zocht hij deu nieuwen eigenaar van zgnen schapen op om met hem te spelen en den volgenden dag had hg ign schapen teruggewonnen en nog een aardige som bovendien chocolade had ingeschonken had Aurette Sidonie eeuwenk gegeven die mot haar uit de kamer was g gaan zoodat vader en zoon alleen bleveu Het jonge meisje wilde haar in de veltibuie outwgken doch Aurette hield haar staande Met on verwacht gezag duwde zij haar voor zich uit in het salon en sloot haar om zoo te zeggen in een hoek i op waaruit zij niet zonder geweld kon ontsnappen Wel zeide zg hoe heb je je kunnen latenverieiden Sidonie stak do kin in de lucht en nam eene wrevelige houding aan Groote woorden zeide zg snorkende phrases 1830 en de gansche school der romantiek On s bemsit wil Aurette bespaar mg dat Ik wordreeds genoeg gekweld breng mg niet tot het uiterste Juffrouw Leniel trad onwillekeurig terug die taalgriefde haar en kwam haar zeer ongepast voor Dochhare natuurigke toegevendheid gaf haar terstondeene verontschuldiging in en zij ging weder naar haar toe I Ik denk er niet aan je tot het uiterste te brengen zeide zij Maar denk eens na over hetgeen je doet en boe dit kon worden uitgelegd I Indien men wist Wie men vroeg Sidonie op ironischon oa hooghartigSn toon ITordt venolj d Boitenlandsch Overzicht lo Duitschland duurt de strgd om do graanreohten nog steeds even heftig voort De liberale bladen gelijk do VoameAe Zeitung de jfrmimige Zmtunj en het Berliner Tat eblait zoowel als de nationaal liberale National ZeUung bigven het besluit der regeering tot handhaving van da invoerrechten zeer scherp afkeuren en van de toongevonde Berlgnsche binden verdedigt olleen de Nordd Mig Zeitung de houding der rogeering Zelfs de protoctionistiscbo KreuzZeitung is niet tevreden Het conservatieve blad betoogt dat kanselier Caprivi nu noodoloos de vrijhaadelaars tegen zioh in het harnas heeft gejaagd want den grondbezitters blijft ten slotte toch hot Duitsoh Oostenrijksoh handelsverdrag met zgn tarief vermindering als oen dreigend zwaard boven het hoofd hangen Heeds beginnen zioh de voorboden te vertoonen van eon algemeune beweging tegon het besluit der regoeriiig Het sein daartoe gaf de gemeenteraad van Frankfort a d Moin die op voorstel van den beer Sonnemann besloten heeft oen adres te zenden naar den Bondsraad en de ophofling der invoerrechten op graan te vragen totdat hot Duitsoh Oostonrgkach traetoat in werking zal treden Of do regeerinjt zich daardoor tal laten bekeeren is zeer te betwijfelen maar tooli zal den proteotionisten een dorgolgke beweging niet zeer aaugenaam zijn daar het to voorzien is dat andere handelssteden het voorbeeld van Frankfort zullen volgou Ook zgn de liberale leiders voornemens de qusestie iu het Huis van afgevaardigden ter sprake te brengen Door de liberale partg is reeds het voorstnl ingediend om tot do regnoring hot verzoek te richten de gegevens op grond vnn ivelke de opheffing der graanreohten niet noodig werd geacht in den Landdag over te leggM Het doel van dit voorstel is hoofdzakelijk een discussie over de veel besproken zaak uit te lakken Dit was niet mogelijk toen generaal Caprivi zgn bekende verklaring aflegde omdat de invoerrechten toeu niet aan do orde waren Het laatste woord over deze zaak is dus nog niet gesprokon Aan de quaestie der arbeiders syndicaten wgdde de Fransche kamer Zaterdag een sitting naar het rumoeriger toeging dan sedert langen tgd gebeurde Het debat betrof de bekende geschiedenis die ook aanleiding gaf tot de jongste werkstaking onder de Parijsche omnibus en tram aratbeuaren De patroons verwoede tegenstanders der syndicaten jagen do arbeiders weg die tot efen oyndicast behooren Daar nu oen lid van een syndicaat volgons de bestaande wet alleen arbeiders mogen zgn heeft de tactiek der werkgevers geen auder doel dan de syndicaten te doen verdwijnen faute de syndiqués Krachtens de wet op de syndicaten uu had de minister van justitie Fallières bet syndicaat der metaalwerkers te Hautmout nabij de Belgische grenzen ontbonden op grond dat bet bestuur niet bestond uitsluitend uit metaalwerkers rtiaar uit herbergiers en dagbladverkoopers Wat toonde nu de afgevaordigde Millerand in de kamer aan Dat deze herbergiers twintig a dertig jaar metaalwerkers waren goweest tot zg door hun patroons uit den dienst werden ontslagen wijl Z j leden van bet syndicaat waren zoodat zij zich wel verplicht zagen een ander middel van bestaan te zoeken Br is door de kamer reeds voor eenigen tgd een wet op de syndicaten waarbg een einde gemaakt wordt aan dit inbreuk maken door de patroons op het recht van vereenigiiigen aangenomen maar de senaat heeft deze Wet nog laten rusten Milleraud stelde nu eeu motie voor om den minister nit te nondigeo zgn ambteniren aan te sparen deze wet vau 1884 in den moest vrgzinnigsn geest toe te passen Na tusscbeukomst van den ex minister Thëvenet die de kamer het recht ontzegde aan de magistratuur een interpretatie aoner wet voor te schrgven verkloorde de regeering zich bereid om onmiddellijk een wgziging aan te brengen in de wet op de syndicaten zoodat voortaau niet alleen arbeiders terwgl zg dit nog zijn maar ook voormalige arbeiders deel uit kunnen maken van een syndicaot Niet zonder protest namen de behouders van het oude ook indien dit met recht on billgkheid strgdt kennis van dit besluit der republik ischo regeering waaruit opnieuw hlgkt dat zg de rechtvaardigheid betrachten wil tegenover de arbeiders De minister van buitenlandsoho zaken in Portugal heeft gitteren bg de Kamer van afgevaardigden de tussohen Portugal en Eugeland gesloten overeenkomst ingediend betreffende de greosregeling in Zuid Oostelijk Afrika en de scheepvaart op de Zambesi do Pucgwee de Shire enz en der Kamer verzocht hem te machtigen de overeenkomst ta ratificeeran De ministor las de memorie van toelichting voor waarin onder andere gezegd wordt dat noch hij noch iemand anders van meening zal zgn dat de regeling beschouwd kan worden als eene overwinning van boteekenis voor Portugal maar de voorwaarden waartoe men ten slotte is gekomen zgn toch alleszins aanne