Goudsche Courant, maandag 8 juni 1891

926 8124 5740 8758 10683 13085 16870 18761 946 S1 S 6788 8777 10708 13124 18981 18791 1003 3510 6916 8864 10711 13269 16990 19106 1228 8621 S94U 8939 10846 13278 16156 19189 1234 3636 5947 8945 10948 13317 16274 19310 1248 3734 6146 9005 11165 13322 18383 19388 1376 3869 6150 9064 11861 18378 18346 19410 1404 4113 6486 9092 11438 13405 16860 19610 1625 4211 6501 9122 11651 13407 18367 19620 1540 4308 7047 9214 1I68S 13600 16568 19676 1B47 4326 7069 9218 11596 13672 16939 1997 1560 4376 7125 9332 11642 18809 16664 2013 1679 4586 7126 9338 11666 18866 16675 20134 1745 4628 7229 9340 11700 13995 16838 20197 1868 4652 7232 9422 11768 14018 16933 20200 1881 4678 7416 9768 11778 14046 16935 20290 1916 4877 7424 9797 11848 14247 17119 20369 1926 4900 7576 9980 11878 14438 17140 20469 1928 4961 7711 9990 11877 14482 17392 20563 2416 5085 781110031 12091 14585 17413 20748 242 S091 7842 10122 12129 14589 17602 20857 1891 Maandag 8 JddI N 4546 GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voar Gouda en Omstreken De inzending van advertentlAn kan gdsoMeden tot eön nnr des namiddags van den dag der uitgare Soelpersdruk van A BRINKMAN bm Zs Goüba ADVERT£NTI£N Ondertrouwd A BBÜNT EN K WILDSCHUT Gouda 4 Joni 1891 RïCïPTiE Dinsdag 9 Juni a s Lange Tiendeweg D 35 PrïjstrekMiig 10 Juni 500 000 Mark al9 hoofdpr i in het gelukkigst geral biedt do nisuwste groote tieWrerlOtlllir die door de Hooge Eegeering Tan Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd ia De ïoordeelige inriohtiBg ran hel nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van aleehta weinige maanden in 7 Terlotingen van 100 000 loten 50 200 prqzen bedragende 9 553 005 Mark ter volledige beslissing nillen komen daaronder tijn kapitale prijïen Tan efootueel 600 000 Mark bij uitnemendheid echter 1 pr®8 a M 300 000 i M 200 000 a M 100 000 aM 76 000 70 000 65 000 60 000 aM 55 000 aM 50 000 1 prijs 1 prijs 1 prijs 1 prijs prijs prijze4 M 1 prijs 1 prijs 1 prqs a M 8 prOïen M 16000 26 prijten M 10000 5000 3000 2000 1600 1000 500 148 56 prijzen iiM 106 pryzen aM sM aM 203 prijsen a M 6 prijien a M 606 prijzen a M 1060 prijzen a M 30930 prijzen a M 40 000 17188 prijzenaM800 ÏOO Ipr s aM 30 000 150 127 100 94 67 40 20 De aanstaande eerste priJ8 rekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Geldreriotijg is ran ambtswege bepaald plaats te hebben op den 10 JUNI e k en kost hierToor 1 geheel original lot slechts Mark 6 of B 3 60 cU 1 half 8 1 80 1 kwart l j 0 90 tegen inzendiog van het bedrag in bsokpspier of per postwissel Alle commissies worden onmiddellijk met de grootste zorgTuldigheid uitgeroerd en ieder speler ontraogt ran ons de met bet wapen van aen Staat voorziene Origflneele Loten zelf in handen Bij iedere bestelling wordt het vereisohte officieelo plan waarnit de rerdeeling der prijzen op de Terschillende klassen alsook de betreffende inleggolden te rememeii is gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze Beïunstigers onsangevraagd na elke trekking de ofiBcieele lijsttn De aitbetaling der pryzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan 4oor directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden door onze Correspondenten in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet ie steeds door het geluk bïguustigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebbes wij meermalen volgens officieele bewijzen de eeisU Hoofdtreffers verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 250 000 100 000 80 080 60 000 40 000 enz Het is te yoorzien dat bij deze op den lieeht gten rrondglar peTestlifde onderneming ran alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan orden gerekend men geliere derhalve wegens de reeds op handen zijode trekking alle orders len spoedigste rechtstreeks te zenden aan KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisselaars in Hatnhurg P S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bij het begin der nieuwe verloting tor deelneming inviteeren zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reeele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers to verwerven AHIRICAN Umm TRDST COHPANT STATE OF miimm 4 m states of aneriga Volteekend Uaatschappelijk Eapitaal Vijfhonderdduizend Dollars waarop refenmeerd M pCt of DoU 309 000 s 750 000 Ned Courant IIVSCHRIJVII G op Uoll 400 000 5 pCt Goud Deposito Oblig atiën f 1 000 000 in Stokken groot Dol 400 in Goud of 1000 Ned Conrant Aflosbaar pari 1 Febroari 1911 met recht ran aflogsing bg oitloting voordien datnm a 103 pCt op den Vervaldag van iederetl Coopon na 1 Febroari 1896 Tot zekerheid der Houders der Dëposito Obligatiën is roor een gelgke waarde aanEffecten en Geldswnarden met tien percent sorplas gedeponeerd bg de exchange Nationalbank te Spokane FaUs welke eene desbetreffende verklaring op de Obligatiën onderteekent De Maatschappg wordt beheerd door vgf Trustees zgnde de Heeren H k VAN VALKENBURG President Directeur der Northwestern and Pacific Hypotheekbank gevestigd te Amsterdam te Spokane Falls J HOOV£B Ond üurgemeester van de Stad Spokane Falls te Spokane Falls 3 W BINKLEY Oad Recbter Advocaat en NoUris te Spokane Falls J R TAYLOR Advocaat en NoUris te Spokane Falls J B WOOD Advocaat en Notaris te Spokane Falls De inschrgring op bovengenoemde Obligatiën is opengesteld tot den koers van 95 pC plas loopende rente van af 1 Februari 1891 op van 10 nar des voormiddags tot des namiddags 4 uur ten Kantore van de Heeren N SPRAl G èL DEKKER bg wie Prospectassen Inechrgvingsbilletten en Statuten verkrijgbaar zgn De atortingen kunnen geschieden eiken Werkdag van af 15 Jani tot en met 4 Juli ten kantore van de AssooiatieCassa AMSTERDAM 2 Juni 1891 Scheepvaart Beriqht voor de De Commissaris des Koningps in de provincie ZuidHoUand breng t ter Itennis van belang hebbenden dat wegfens het inhangen van nieuwe deuren in de MallegafgluijS te GOUIlit de scheepvaart door die sluis zal gestremd zijn van MAAÜMDAG den 22 JUrVI a s des voormiddag s ure tot DOI DERDAG den 25 JUi I d a v des namiddags 5 ure s Oravenhage 4 Juni 1891 De Commissaris des Koning s voornoemd FOCK 336 Staats loteriJ Se Kluse Trekking rsn Vrijdag 5 Juni No 17488 1600 en Premie v n 80000 No B704 25000 No 2664 ƒ JOOO No 1759 6766 31ï 11532 17882 177B6 18675 18858 en 19384 400 No 1940 8031 8876 6382 8224 13639 200 No 1452 2460 2568 82 36 8294 10821 1 3999 14411 14733 14961 17735 n 18113 100 Prijzen van 70 3 2669 5216 8168 10168 12331 14784 17648 13 2589 6220 8301 10295 12371 14996 17711 142 2636 5274 8308 10313 124 33 14997 17714 162 2689 5339 8819 10317 12695 16069 17789 198 2705 5431 8338 10343 12644 16086 18018 337 2742 5473 8441 10390 12663 16266 18225 486 2787 6632 8486 10528 12712 15274 18364 670 2878 5683 8647 10610 12793 16685 18408 779 2948 5709 8573 10636 12867 16724 18715 914 3068 5718 8813 10677 129 9 16728 18749 De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN Dit Nummer bestaat uit TWEE BLADEN EERSTE BLAD De Verkiezing Onze lezers die kiezer zijn voor de Tweede Kamer op te wekken a s Dinsdag de stembus niet ie vergeten zal nanwelgksnoodigzgn Reeds sedert weken zgn de groote vragen besproken waarover de strgd loopt wie niet geheel vreemd blgft aan hetgeen om hem in de maatschappg geschiedt mag geacht worden genoegzaam te zgn ingelicht om met kennis van zaken uitspraak te doen over de richting waarin bet land moet worden bestuurd Toch achten wg bet onzen plicht ten einde toe onze stem to vcegen bg de vel andwre die trachten de tragen aan te varen en de onverschilligen warm te maken Er staan te groote belangen op het spel De groote quaestie is of de liberale partg in staat zal worden gesteld de vraagstukken die op afdoening wachten en waaromtrent in beginsel bg haar eenstemmigheid heerscht tot oplossing te brengen dan wel of de anti revolutiopaire en katholieke bondgenooten weer vier jaar lang een ministerie zullen samenbrengen dat alleen administreert doch de hoofd quaestiën onaangeroerd moet laten omdat de regeeringspartij onderling verdeeld is De proefmet het tegenwoordige kabinet is ondanks de bekwaamheid FEVILLETOIM zmL mABEh in 8 D dienstboden I antwoordde Aurette eenigsjins onrriendelijt Als men wist dat gü een middel hebt weten te vinden om vannscht tM Charles te spreken of heden morgen maar in elk geval in het geheim Zoo erg is het niet viel Sidonie haar in derede Denk je dat dat zoo moeielijk is f Ik heb gisteren avond met hem gesproken terwijl Jü bij den beer Leniel was Wij zaten samen op de trap entoen je de deur open deed om naar boven te gaan zijn wij gescheiden Dat is alles Het was werkelijk zeer eenvoudig Aurette stond verstomd Verwachtte je hem dan vroeg zy ontsteld Natuurlijk Hot is voor ons eene lev ensquaestie bestel Het is niet aangenaam om aan eon draadje te hangen en men verlangt te weten wanneer men den grond zal raken En als ik uu eens niet naar beneden was gegaan P zeide Aurette haar best doende om eene zeer onaangename gedachte van zich at te zetten van verscheidene zijner leden niet schitterend uitgevallen De nieuwe kieswet is uitgebleven de belastinghervorming is nog steeds in overweging in de koloniën is alles bij het oude Eu wat was er niet beloofd bij de stembus van 1888 Zelfs de voorstanders der Regeering verhelen hun teleurstelling niet Alleen de uiteenloopende inzichten van de beide deelen waaruit de meerderheid in de kamer bestond is daarvan de schuld Thans zal het er zeker niet beter op worden indien weder de recfaterzgde zegeviert De katholieken doen zich sterk gelden in deu laatsten tijd hun onverzoenlijk optreden tegen hot tegenwoordig bewind dat hun sympathie verbeurd heeft door de Legerwet wgst er op dat zjj er geen genoegen mede zullen nemen mdien het ongewijzigd aan het roer blijft Een andera combinatie zal moeten gevondf n worden die bereid is meer te letten op def Q l ea der katholieke partg Want dat is de groote grief de katholieken hebben niet den invloed op den gang van zaken dien zg wel wenschen Een nieuw vergelgk zal noodvpendig gesloten worden tuaschen de kerkelijke partijen tusschen Dordt ea Rome en wel vóór dat de herstemmingen over 14 dagen plaats hebben De katholieke etemInen zullen alleen in ruil gegeven worden voor groote concessies van den kant der anti revolutionairen Wg krggen dus wis en zeker een ministerie waarin de katholieke partij en wel de meest conservatieve katholieken de eerste viool spelen En dit beteekent in de eerste plaats geen persoonlijke dienstplicht maar Dan zouden wij gewacht hebben tot je in bed lag Ik kon het niet uithouden ik moest tot eiken pry s weten De laatste woorden sprak zij met op elkaar geklemde tanden uit met eene innerlijke kracht die haar een weinig in de achting van Aurette deed rijzen Als zij het slachtoffer was van een overheerschenden onweerataanbaren hartstocht zou Sidonie veel meer te verontschuldigen zgn dan zij vermoed had Je weet het dus hernam juffrouw Leniel mijn vader zal z jne toestemming niet geven ten minste uu niet Dat heeft hij mijnen broeder gezegd Ja waarschijnlijk ben ik niet goed genoeg Van afkomst noch rijk genodg Zeg geene hatelijkheden zeide Aurette op bevelenden toon Je weet zeer wel dat het gelder niets mede te maken heeft Wat uwe familie betreft misschien zou mijn vader later kunnen besluiten zich er over heen te zetten maar Als men iets niet wil is er altijd wel eenmaar te vinden zeide het jonge meisje spottende Maar vervolgde juffrouw Leniel zonder zich te laten afleiden wat de verontwaardiging van mijnen vader heeft opgewekt is juist dat stelsel vau geheimhouding Donk je dat hij mij vergunning zou hebben gegeven om zijnen zoon te beminnen als ik het hem gevraagd had viel Sidonie haar in de rede Hij zou je althans geacht hebben antwoordde ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedero regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt behoud der plaatsvervanging De heer Beigansius zal het veld moeten ruimen Verder geen belasting van inkomsten nit effecten geen uitbreiding der kiesbevoegdheid want daarvan willen de katholieken niet hooren De vooruitstrevende elementen die nog bg de Calvinistische demoeraten te vinden zgn inllen met onmacht geslagen worden door haar onwillige en in verstokt behoud versteende bondgenooten De nederlaag der liberalen zou dus zgn uitstel voor onbepaalden tgd van alles wat ons vooruit kan brengen zij zou de inleiding zjjn van een tgdvak nog armer dan het vorige in vruchtdragende werkzaamheid Dit voor ieder die eenigszins nadenkt tastbare gevaar kan alleen worden afgewend door eendrachtige samenwerking van allen die het wel meenen met ons volk Het arbeidersvraagstuk eischt dringend de aandacht onzer vertegenwoordigers de kiesbevoegdheid behoort tot die zaken welke eehmaal aan de orde gesteld spoedig geregeld moeten worden de burgerg verlangt naar gelijkmatige verdeeling der lasten de handel is niet gesteld op de gevaarlgke proefnemingen waaraan een deel der rechterzijde zich wagen wil Allen die den vooruitgang liethebben die godsdienst en staatkunde niet dooreenhaspelen die Dr Kuypers heerschzucht vreezen die Nederland niet onder de leiding willen zien van katholieken bg wie de belangen der kerk hoofdzaak zgn en die overigens weinigop hebben met de eisehen van onzen tgd zij alleamoeten zich aansluiten bij de partij dervrgzinnigen die de meeste waarborgen aanbiedt voor de toekomst Aurette Waarschijnlijk zal men mij de deur wijzen zeide de wees gemelijk Ik ben er trouwens o p voorbereid Sidonie zeide juffrouw Leniel met hare diepe zachte stem ik bid je wees niet boosaardig Indien er ongelukkig genoeg zoo iets in je gedachte komt heb dan althans zelfbeheersching genoeg om bat niet uit te spreken Ik ben een oprechte zuster voor je geweest sedert den dag toen ouze moeder je bier bracht Ik herinner mij dien dag I Je was mager bleek Je zwarte jurk deed je nog langer schijnen je schreide Hier is nog eene zuster zeide mijne moeder tot ons Jij hebt het misschien vergeten maar ik herinner het mij Ik weet dal toen ik je omhelsde ik je tevens mijne vriendschap schonk en die heb ik je niet ontnomen ofschoon Ofschoon ik onverdragelyk ben vervolgde Sidonie zonder haar aan te zien Neen maar behept met een trots die je somtijds zeer wreed doet zjjn Het jonge meisje trok minachtend de schouders op Wat zal ik zoggen 1 Ik heb nooit vernederingen kunnen verdragen en heb ze mijn gansche leven ondervonden Hier niet zou ik meenen Hier zoo goed als elders Niet door uw schuld dat geef ik toe Maar daar is geen sprake van Wat gaat men met mjj doen Je kent de bedoelingen van