Goudsche Courant, maandag 8 juni 1891

door verscheidene personen gevolgd die wel eens wilden weten wat de man daar toch uitvoerde Natuurlijk moesten deze bezoekers entree betalen Beeda op den derden dag maakten de couranten melding van dezen zonderlingen bskstaeuman den vijfden dag was het gedrang voor het museum zoo groot dat geen rytuig paaseeren kon en de politie aan Barnum verzoeken moest den baksteenman ziJn arbeid voor eenigen tijd te doen staken Alle couranten van Nieuw ïork en van geheel Amerika ten slotte zelfs ook die van Europa waren vol van deze nieuwe reclame van Barnum die er in geslaagd was mot vijf baksteenon de aandacht van millioeuon menschen op zijne onderneming te vestigen Niemand anders dau Barnum zou waarscbijnlyk op het denkbeeld gekomen zyn op deze wijze reclame te maken Hij kent echter het Amerikaansche publiek eu vooral dat van Nieuw York beter dan iemand anders Wie andera dan hij zou op het idee komen oen zakkenroller aan hot publiek te vertoonen Op zekeren dag werd een zakkenroller in het museum van Barnum gevat Een gelukkig toeval was bet voor Barnum toen deze diof betrapt word want zeer vele menschen waren reeds bestolen en hadden zich bij Barnum beklaagd Hij kwam tot hot volgende zonderlinge besluit hij beloofde den zakkenroller hem niet te laten vervolgen wanneer hy zich tijdelijk aan hem overgaf en weldra las men op reusachtige aanplakbiljetten dat in Barnum s Amerikaansch museum een zakkenroller te zien was Het publiek stroomde er heen Het extrageld dat deze zakkenroller opbracht was zoo groot dat Barnum aan allen die in zyn museum bestolen waren ruimschoots schadevergoeding kon geven en hij zelfs bovendien ook nog eeu niet onaanzienlijk winstje had Ook nu weder spraken alle couranten over deze zonderiinge wy se van reclame maken De Duitsche invoer van riet artikelen is sinds lang krachtig bestreden en nu reeds feitelijk verdrongen door de riet industrie van hel onaanzienlijke plaatsje Noordwolde welke nijverheid aldaar een omzet van 6u tot 80 duizend gulden sjaars geeft Er ïijn gezinnen waar de mandjes stoelen en canapé makerij alles van riet om en bjj Noordwolde gewonnen des winters zeven tot tien gulden per week oplevert Natuurlyk goan de bedrijvers dezer belangrijke klein industrie met hunne waren den boer op niet slechts naar Duitsohland maar zelfs reizen zijtot in België en Noord Frankrijk met hunne hoogopgeladen wagens ADVERTENTIÊN Ondertrouwd Yi G VEEHOEF J DE JONG JSLlj M± X Juni 1891 Geen Receptib Ondergeteekenden betuigen hunnen hartelgken dank voor de vele blgken van belangstelling bg hunne 60 Jarige Bchtvereeniging ondervonden W DE JONG J DE JONG KwiNKELEMBEBO De Heer en Mevrouw SCHIM vandeh LOEFF BooNDEBS betuigen bg deze hunnen hartelgken dank voor de bewjjzen van belangstelling ondervonden bij de geboorte van hun Zoon Qouda ö Juni 1891 Bezoeken worden bij voorkeur afgewacht Dinsdag 9 en Woensdag 10 Juni e k MILITAIRE Haxid scla oexiezi A 7 OS Az Kleiweg E 73 en 73 Dit sg oni laatste woord aan de kiezers Wg hopen dat allen btm plicht zullen doen niet alleen door zelf te gaan stemmeOi maar ook ieder persoonlek te zorgen voor trouwe opkomst Slechts ééns in de Tier jaar kan meo onder gewone omstandigheden z n invloed doen gelden op den algemeenen g ng van s lands zaken Men verznime thans niet daarvan gebruik te maken en het zgne er toe bg te dragen dat de uitspraak der kiezers zoo volledig mogelijk zg Daarbg komt nog dat ook de bgzoudere belangen van het district grootclgks zooden gebaat zijn met de verkiezing van deu candidaat der liberalen Oe heer Boogaerdt is inwoner van het district zelf heeft daar zgn bezittingen en zgne zaken soodat h geheel vertrouwd is met de eigenaardige behoeften dezer landboawende en nyvere streek Het is een geacht indngtrieel en koopman die dnidelgk de belangen kan uiteenzetten van den handel welke een der hoofdbronnen i onzer volkswelvaart Steeds heeft hg tgd weten te vindep om zich aan politieke belangen te wijden en het Igdt geen twgfel of hg zou een nuttig en gewaardeerd lid der Kamer worden Laten de kiezers zich vooral niet laten ontmoedigen door vroegere ervaringen op het gebied van verkiezingen De toestand is geheel anders zoodat alle vergelgking mank gaat Het district is geheel vervormd en ieder der drie hoofdpartgen komt thans met een eigen candidaat in den strijd Men kampe dus niet enkel om de eer der vl maar wel degelgk omdat de mogelgkheid eener overwinning niet is uitgesloten Sen onzer groute bladen sprak onlangs zeer waardeerend van den gver der Goudsche liberalen die zich nooit laat uit het veld slaan door ondervonden telearstelling toonen wij ons dien goeden naam waardig Geen onzer ontbreke op het appèl ieder doe het zgne om de 30U wegblgvers van den vorigen keer tot deelneming in onzen geest aan te sporen Alleen buitengewone gver en krachtsinspanning kan hoop geven op zegepraal zoo niet dadelijk dan in de toekomst IJver voor eene goede zaak is nooit verloren Wg hopen echter vurig dat a s Dinsdag ons district het liberale land verrasse met de verkiezing van M BOOGAEKDT Bz te Krimpen a d Lek BINNENLAND GOUDA 6 Juni 1891 Zooals bekend is bestaat bij de Steanne Kaaraeufabriek fGoada een Foorzofffikas iim Uioeee vom ie pumnelijlce beamiteu e leeriliedrn opgericht in je vader onderstel ik f Ik weet er hoegenaamd niets van Haar Sidonie niemand bier witje ander dan goed doen Mijnvader zelfs is bereid je to vergeven En zijne toestemming te geven Dat weet ik niet Ik geloof het niet althans nu niet Later wellicht Hy is zoo goed Wees vriendelijk jegens hem toon je onderworpen en berouwbebbend Zooals in de verhaaltjes van deugdzame menaehen f Ik zou bet niet kunnen Aurette men moethet mij niet euvel duiden maar die rol past niet inmyn genre teergevoeligheid valt niet in mijn aard Anrette trad op zyde Hoewel zij wist dat SideDie zichzelre onrecht deed en zich slechter voordeed dan zg was hinderde het haar toch baar zulk eea cbijn te zien aannemen met al hare goedhartigheid maakte de toom zich toch van haar meester Dan vraag ik waarom Charles je lief heeft fseide zij spytig Waarom F Er is g en waarom in zulke dingen Jij bemint je grooten slungel van een verkwfde en de hemel weet dat ik op mijne beurtmij zelve afvraag wat je toch in hem kunt liefkebben 1 Ik bemin Charles en fay bemint mij daarmede is alles gezegd Zij sprak met eene levendige gevoeligheid die iet aan de hardheid barer woorden ontnam Vjoaéir acht te slaan op den aanval tegen BaonI verheugde Aurette yieh er in dat zij eindelijk uit dien jeugdigen mond 1883 by gelegenheid vau het 2S jarig bestaan dier fabriek waaraan uit het reaerrefouds toen 60 000 werd geaobonken da verdaeling had toen plaata in verhouding van loon en dienattgd ieders bedrag werd in boekjes gaaohreven en deie uitgereikt Jaarlijks worden die boekjea door de Óirectie b gehouden het aandeel in de winst van het afgeloopeu jaar iugevuld 10 pCt der in het afgeloopen jaar behaalde winst da rente over het vroegere bedrag eu het aandeel ia de vervallen posten als gevolg van vertrokken werklieden bjjgeachreven Hedenmorgen had de uitreiking der boekjea plaata na bijschrgviug over het afgeloopen jaar De Directeur Dr H IJsael de Schepper liet de uitreiking vooisQ n door eene mededeeling omtrent den stand der kas pp l Mei 1891 waaraan wy het volgende ontleenen Het totaalcijfer der uitgegeven boekjes bedraagt ƒ 195 746 03 Tooneker een hoogst aaniienlük bedrag als men in aanmerking neemt dat de kas werd opgericht in 1883 met 60 000 De rente a 4 toegevoegd aan het bedrag der boekjes op 30 April 1890 beloopt 6909 97 Het te venleelen bedrag over 1890 is ƒ 0 000 gelijkataanda met 21 736 over het in dat jaar genoten loon Om verschillende redenen hoogen leeftijd enz werd aan een S tU personea het hub komende bedrag hunner rekening nttfrtdceerd reap ad 936 86 1190 36 en 1070 18 Het laaistgemolde bedrag werd op de Spaarbank iugeschreren daar de Directie den verstandigeu maatregel neemt om hen die zq minder geschikt acht tot eigen beheer hot niet zelf in handen te geven maar het voor hen op de Spaarbank plaatst Met het oog op den leer strengen winter dien wij dit jaar hadden werd toen aan alle leden der Voorzorgskas eene gratificatie uitgekeerd op rekening van hun boekje doeh dit werd Mui agnomen van het hun toekomend bedrag of van de rente maar van het bedrag der vervallen poaten ontstaan door het vertrek van werklieden Die gratificatie a bedroegen te zamen 2152 Het bedrag der vervallen posten door vertrek van 8 werklieden die zooals boven gezegd werd de overige leden ten goede komen maken een som van 3853 52 Het ledental vermeerderde met 11 nieuwe deelhebbers Ieder mannelijk werkman kan na 16 maanden in dienst te zijn geweest en door ijver enz uitmuntte aU lid worden voorgesteld eu wordt in den regel aaBgenomen Sedert hot bestaan der Voonorgskaa werd ten behoeve van nagelaten weduwen op de Spaarbank ingeschreven 7039 86 en de leden of hunne erven uitgekeerd 9459 23 Vijf werkUedeii genieten thans nog pensioep terwij é n in eene inrichting hier ter stede wordt verpleegd Om een bewijs te geren hoe aanzienlijk de bedragen zijn welke de werklieden uit deze voorzorgskas kunnen ontvangen laten wy bier volgen de 10 hoogste bedragen 2445 40 2436 93 2862 47 2785 93 ƒ 2279 63 1902 15 2143 16 1652 49 ƒ 1729 35 en 1664 28 Daaruit tiet men alzoo dat by voortdureBdeu bloei der fabriek sommige werklieden een zeer goede benydenswaardige toekomst te gemoet gaan Uitbetaald werd aan spaarbankboekjes 7039 8e iets hoorde dat tea gunste vac baar kon worden aitgelegd Als je bem waariijk lief hebt zeido zij vriendelijk heb dan geduld en hoop Wat mij aangaat ik zal alles doen wtf ik kan om mijoen vader over te halen zijne toestemming t geven Siduoie zag baar zonderling aau Zij was niet verwonderd over zulk eeue belofte Hoe licbtzinnig en ijdel zij ouk was bad zij de edeler eigenschappen van Aurette laereu waardeereu en in haar binnenste had zy in baar eene waarschijnlijke hulp gezien wanneer bet oogeublik van deu strijd zou zijn afgebroken Haar ontembare hooj moed had baar verhinderd haar hart voor deze zoo verstandige en goede oude zuster uit te storten 2ou zij bare bescherming inroepen Wel foei Eu toch was zij nagenoeg zeker van hare toegeroudheid Een oogeublik streden de goede on de kwade hoedauigbedeu in dat veranderlijk gemoed daarop greep Sidonie Aurette bij de schouders en schudde haar met eene sU rma htige teederbeid ziJ was iets grooter en hare gewoonte van het hoofd achterover te houden gaf haar nog meer het aanschijn van meerderheid Je bent de goedheid zelre en bezit alle deugden en wat nog meer zeide zij op schertsendentoon wsarip eeue innerlijke genegenueid doorschemerde Het is vervelend wet de volmaaktheid samente leven Dat is vernederend het is kwellend hetis Het prikkelt iemand om allerlei dwaashedente begaan Aurette aan contanten 9469 83 wekely ksche uitbetalingen 8460 66 verpleegkosten in genoemd gesticht ƒ 839 44 te tarnen ƒ 20799 10 ongerekend bijsondsre toelagen eni Mochten wg reeds vroeger herhaaldelijk met groeten lof gewagen van de goede zorgen van de Directie der Stearine Kaarsenfabriek voor hun personeel opnieuw blykt uit bovengenoemde cyfera hoe uitstekend de Vooraorgikas werkt waardoor ijverige ea oppassende beambten en werklieden het uitticlil wordt geopend of liever de zekerheid wordt gegeven op een gorusten ouden dag Zondag s s te half 2 ure zal op het terrein aan den Rotterdamsoben dijk een huishoudelyke Crioketmatch gehouden worden die opgeluisterd zal worden door eene muziek uitvoering Prof D P O Fabius zal Maandag 8 Juni e k des avonds ten half 8 ure in de taal Nut en Vermaak voor de kiezers optreden daartoe uitgenoodigd door de plaaiaelijke Anti revolutionaire Kiesvereeniging Freest God eert de Kanüiff Ér tal gelegenheid worden gegeven tot debat De heer C V Gerritsen lid van den Gemeenteraad te Amsterdam hield gisteren in de Sociëteit Ons Genoegen een voordracht op uitnoodiging van de Afdeeliug Gouda van den Bond voor Alg Kios en Stemrecht Nadat de Voorzitter dier Afdeeliug de heer W F Carrière de vergadering geopend eu medegedeeld had dat zich b er ter slnie reeds een 90 tal personen by den Bond hadden aangesloten betrad de heer Gerritsen het spreekgestoelte Allereerst behandelde hij het zondenregister der liberale party Kr was een tijd van 49 tot 53 dat zij inderdaad zich hervormingsgezind toonde maar later bleek tij ongezind hoog noodige verbeteringen in te voeren Vele wetten eischen sinds lang herziening spr wees op het patent recht de belasting op het personeel de mutatierecbten de wet op het notariaat ent maar men laat ze zooals zy zijn Aau de liberale party is het te wyten dat de wetgeving niet met den tijd is meegegaan terwyl de leuze van clericaal of anti clericaal by verkiezingen hoogst verderfelijk werkte Vervolgens behandelde spr het arbeiders vrilagatuk om ten slotte aan te toonen dat ook de werkman recht heeft op een slem waar het geldt het kiezen dor volksvertegenwoordiging Daar de vergadering duurde van 8 tot half 12 ure is het met bet oug op onze beperkte ruimte oodaeniük Van de voordracht een verslag te geren Van de gelegenheid tot debat werd eerst gebruik gemaakt door den heer 11 M Üerckseu secretaris der anti revolutionaire kiesvereeoiging die den spreker o a hulde bracht voor het gesprokene wiens gneveu tegen de liberalen hy volkomen deelde en waarbij spr nog deze grief had dat de liberaljslen aan het volk den bybel hadden ontnomen en vervolgens door den heer A Eoozoboom die de grievea van den heer Gerritsen tcg n do liberalen overdreven achtte eil o a aantoonde dat in Engeland waarde wetgeving den arbeider wel ter wille was geweest de toestand van den werkman volstrekt niet beter was dau hier te lande getuige hot Swcotoijr stolsel Nadat de heer Gerritsen beide sprekers uitvoerig had beantwoord werd de vergadering door den Voorzitter gesloten die dooreen zeer tairyk publiek werd bijgewoond Waf vroeg deze die met een eenigszios droefgeestigen glim ach toeloisterde Als ik ooitin de verzoeking mocht komen eeneal te groote dwaasheid begaan zou ik aan jou denken en ik geloof ja ik geloof vast dat de vreesvan je verdriet aan te doen mij zou fteerboudeu Als ik zulk eene dwaasheid beging zou het zijn omdat ik niet aan jou gedacht had I Zij drukte een krachtigeu kus op Aurette s wang die daarop eene witte plek liet onmiddellijk dooreen blos vervangen en verliet kalm het vertrek De heer Leniel had vau zijnen kant gedurende dien t jd eeu ernstig onderzoek met zijnen zoon gehad De nacht had hem metterdaad raad gebrac it het door zijne dochter geopperde denkbeeld om de jongelieden ver van Angers to laten huwen zou eeuige der door dit huwelijksplan veroorzaakte moeielijkheden uit den weg ruimen Hot besluit om vooraf Aurette s huwelijk te doen sluiten voorkwam andere die uit oen wereldsch oogpunt konden ontstaan De toestand werd zuiverder losgemaakt van alles wat niet het persoonlijk gevoelen van den huisvader was De heer Leniel was bereid veel voor het geluk zijner kinderen op te offeren Indien zijn zoon z jne keus gevestigd had op een volkomen arm meisje op wier familie echter geene blaam rustte en indien hij voor hij verder ging zjjne plannen aan zijnen vader had medegedeeld zou deze ongetwijfeld geen bezwaar hebben gemaakt want hij was edelmoedig van aard i Wordt vervolgd Dinsdag en Woensdag beeft te Maintz een hevig onweder gewoed Nadat Dinsdag de bliksem op drie plaatsen aldaar alsook in de katholieke kerk aan de overzijde en te Mombach op twee plaatsen was ingeslagen volgde er Woensdag namiddag een storm en wolkbreuk waardoor in de omstreken groote vernielingen zijn aangericht Naby Zahlbach is onder anderen eene nieuwe steeneu brug weggeslagen en een dyk op vier plaatsen doorgebroken Tevens is in de Gustavaburger haven de bliksem in eeu schip geslagen hetwelk een lading van 12 000 centners steenkolen hars en petroleum aan boord had waatby zulke hevige ontploffingen zy u gevolgd dat tot in Weisenau de ramen der huizen er van dreunden Gelukkig dat men er in slaagde de uabyliggende schepon spoedig te verwijdereu waarna het brandende schip hetwelk in het achterste gedeelte der haven lag naar buiten werd gesleept Onder anderen wordt van Dinsdag nog gemeld dat te Austerlitz de bliksem in de eiuagogo is geslagen en er groote schade heeft aangericht terwijl in de omstreken van Glostowitz en Jakler eene wolkbreuk met hagelslag de velden on wegen zwaar heeft geteisterd In eene openbare vergadering van het curatorium der Thorbecke vereeniging te Leiden had Donderdagmiddag de overreiking aan prof mr N G Pierson van het goudon eerometaal plaats voor zyn werk Leerboek der Slaathuishoudkunde De voorzitter prof Buys hield daarbij eo ie rede en tette de redenen uiteen waarom bet curatorium tot die bekroning was overgegaan Hij prees de vele en voortreffelyke deugden van dit boek en toonde dit door onderscheidene citaten aan Prof Pierson bracht een voord van dank aan heeren curotoren en wees er op dat zijn boek nog niet anders bevatte dan het materiaal waaruit zich eene nationale school voor economie moest vormen Hii achtte dat de toak van het jonger geslacht te zyn Immers wü vinden nooit de synthese van dat alles wat wy hebben verkregen onder vreemden d i Pranschen Duitsohen Eugelschen en Üostonryksche invloed dat is voor de jougeruo wegelegd De reotor msgnificus der Leidsche Hoogesohool opende on sloot de vergadering en voegde den gelukwensch van den Aoad Senaat by dien dor curatoren Als een bijzonderheid wordt gemald dat in een huis aan de Prins Willemstraat te Sohevouingen onu zwerm byen zich in den schoorsteen hooft genesteld Men heeft nu op den schoorsteen een korf met honing geplaatst ten einde de dieren op dio wy ze te vangen Schorer lamUmélatt bevat do volgende minder bekende byzoiiderhodeii uit het leveTi van Baruura Toen Barnum in het begin van 1840 zijn groot Amerikaansch museum oprichtte waaraan hy zijne wereld beroemdheid te danken hoeft kwam op zekeren dag een krachtige gezonde man bij hem bedelen Barnum vrueg hem waarom hij uiet werkte eu de man verklaarde dat hij ondauks alle moeite geen werk kon vinden maar dat hij onmiddellijk bereid wab eiken arbeid die hem zou wordon opgedragen te volbrengen Barnum gaf hem geld om hem te laten ontbijten en beloofde hem eenigen tyd niet al te zwaren arbeid te bezorgen De mau kwam terug nadat hij ontboten had en Barnum zeido Hier hebt ge vijf gewone baksteenen hiermede gaat ge op hef plan voor mijn museum en legt vier der stoenen op verschillende plaatsen van het plein neer Met den vijfdon steen gaat ge weder naar den eersten verwisselt deze met elkaar en wandelt ge naar den tweeden den derden don vierden on begint vervolgens weer by den eersten Als iemand u iets vraagt antwoordt ge niet Zoodra do klok van de iioaatbijgelegeu kerk het heolo uur slaat gaat ge onmiddellijk met den oenen steen mijn museum binnen waar men u ongehinderd zal inlaten Zouder een woord mot iemand te spreken en zoudor stilstaan loopt ge door de verschillende zalen daarna verlaat ge weder het museum en begint opnieuw tot het volgende uur geslagen heeft de baksteenen te verwisselen Per dag betaal ik u daarvoor andorbalven dollar De man verklaarde zich bereid tot dezen arbeid en begon reeds dienzelfden middag Na verioop van eenigen tijd schenen zy ne zonderlinge werkzaamhedou de nieuwsgierigheid der menschen op te wekken het museum van Barnum was in het drukste gedeelte van Nieuw York gelegen en weldra stond eene talryke menigte naar Hem te kyken Toen het donker was geworden staakte hy zijn nutteloozen arbeid om den volgenden dag weder met nieuwen moed te beginnen De menschonmassa word steeds grooter en grooter lelkens als hij het museum binnenging werd hy Openbare Verkooping VüJ BRIE B0UWUANSWOM6EN JtET 75 Ilectareu LAWD De Notaris H GKOBNBNDAAL te Gouda zalopDONDEB DAGEN 11 en 18 JUNI 1891 telkens des middags e n uur in het Hotel Ds Zalm aan de Markt te6ou ia bg n et verhooging en afslag in het openbaar verkoopen Onder de gemeenle Capelle aan den IJssei in den Polder PRINS ALEXANDER ATommer 1 Eeue BOUWHAKSWO A I N G gemerkt D 62 met ütalliug voor 26 Koeien eu 6 Paarden SchUur Hooibergen en verdere sretlmmerten benevens WEI enBOtJW LASÏD in 7 stukken by elkander gelegen strekkende van den Hoofdweg tot aan de Schollevaartscha tocht belend ten Oosten eigendom van de erven deu Heer Van den ABEND en ten Westen uommer 2 samen groot 87 Hectareu 90 AreB 80 Centiaren Verhuurd aan G van WAGENINGE voor ƒ 1360 sjaars het Land lot 14 November 1883 en de Gebouwen tot 80 April 1894 IVomnier 8 Eene BOVWHANSWO Sl I Jf G gemerkt D 66 met Stalling voor 26 Kooien en 6 Paarden SchUur Hooibergen on verdere getimmerten beuevens WEl euBOUW L OI ia 7 stukken naast uommer 1 strekkende als voren en belend ten Westen eigendom van den Heer P J LUKWEL samen groot 87 Hectaren S6 Aren 70 Centiaren T aanvaardeu het Bouwland blootschoof 1881 het Weiland 16 November 1891 en de Gebouwen 1 Mei 1892 IVommer 3 Eene It o U W II A A S W 0 fi ia G gemerkt D 48 met Stalling voor 26 Koeion en 6 Paarden Scbuur en Hooiberg benevens WEIen BOCWLAA D in 6 stukken naast elkander gelegen strekkende van den Hoofdweg langs den Capelscheu weg tot aau de Nieuwarkerksehe tocht belend ten Westen eigendom van de Erveu den Heer Van STOLK sameu groot 1 Hectaren 88 Aren 50 Centiaren Verhuurd aan AKIE SLOBBE voor ƒ 109 3 68 sjoars hot Laud tot 14 November 1894 eu de Gebouwen tot 30 April 1696 Polderlasten ƒ 12 enSchielandspouninggeld 1 90 por Hectare Grondlasten van uommer 1 Gebouwd vrijdom tot 1896 ongebouwd ƒ 8 21 van nommor 2 ƒ 61 06 j en van uommer 3 gebouwd vi dbm tot 1898 ongebouwd ƒ 12 26 De helft der pachtsommen verschyuende Kerstmis 1891 zal door de koopers worden genoten Botaaldag der kooppenningen 30 Juli 1891 Breeder bij biljettou omschreven Nadere inlichtingen worden verstrekt van No 1 en 2 door den Notaris STOOP te s Gravenioffe van No 3 door den Notaris Mr C J BOEBLAGE to Uithoorn en van al het te veilene door deu Notaris H GKOENENDAAL te Goiiaa ten wiens kantore da verkoopsvoorwaardcu huurcontracten enz ia tyds ter inzage zullen liggen ® s é ® a Ondergeteekende beijbelt zich aan tot het LEVEREN van U e K üR mcscHE mmm JAN VISSER Firma J tan GBOOS J Boskoop