Goudsche Courant, maandag 8 juni 1891

Voorzitter Tegenvpoordig 14 laden Afwezig a de bh Hoefhamer ran dor Garden en Lotay De Voorzitter deelt mede dat de heer Hoefhamer beeft kenoM gageren door afirezighaid buiten de gemeente verhinderd te zyn deze fergadering by te wonen Da notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en ODToranderd goedgekeurd De ingekomen stukken werden reeds in ons vorig er medegedeeld De Baad rareenigde zich met da Troeger ingekomen Toorstellen 1 Tot goedkeuring dar Bekeoiag Tan de Volksgaarkeuken dienst 1S9 Tot goedkearing der Eekening van de Stedolyke Gasfabriek dienst 1890 Tof Ternieuwing der gasbuisleiding van de Wachterstraat dan Groaneweg enz en tot aankoop T n aanan nieuwen exhauster voor da Gasfabriek Tot afwijzende beschikking op een verzoek ran Tan der HoeTan om aan woonhuis te bouwen aaneen kade in de Korte Akkeren tussohen de Papegaaisteeg en de JTan Fhilipslaan Over deze laatste zaak werd eene korte discussie geroerd De heer Fortuyn Droogleerer betoogde de wenschelijkheid tot damping der sloot die loopt langs de Koord Oostzijde der bedoelde kade welke de OezondheidsGommissie aanleiding gaf ons unstig te adviseeren op bet verzoek Tan van der Hoeren Het ging toch niet aan do demping te Torderen Tan adressant daar dit Toor hem te kostbaar zou zijn De Yoonitter merkte op dat by dan elders moest I boawen en niet op een zoo ongascbikte plaats Het gebeurde meer dat men op dergelyke ongezonde punten ging bouwen in zoo u s oot werd dan allerlei tuU geworpen later kwamen du klachten der GazondheidsCommissie en Tan hot publiek en eindelijk moest dan de gemeente besluiten daar te gaan rioleeren B en W meenden dat eindelyk daaraan een einde moest komen en meenden gebrnik te moeten maken van eene bepaling in da Verordening Tan politie om het bouwen op zoo n punt te Terbieden Da heer Fortnyn DroogleeTOr meende dat demping der sloot al werd er niet gebouwd toch wensch ijk was uit een gezondleids oogpunt au verzocht B en W da zaak eens in nadere orerweging te willen nemen De Voorzitter verklaarde zich daartoe bereid De haar StraTer Troeg of bedoelde sloot niet privaat eigendom was welke Traag de Voorzitter bevestigend beantwoordde doch ouder da mededeeling dat de gemeente recht had te laten rioleeren ten kotte van den eigenaar De heer van Vreumingen merkte op dat in het rapport van B en W niet Tan riolearing sprake was maar alleen Tan demping wat in de kosten natuurlijk Teel TOrschilde De Voorzitter stemde toe dat daar Tan eigenlyke rioleering geen sprake behoefde te zyn alloen zou mieschian een klein riool ooodig zijn Toor afToer van ménage water Het rapport Tan B en W tot het nemen Tan een AHIRIGAN lATIONAL TRDST COHPAHT STATE OF WASBllTO UNITED STATES OF AMERICA Volteekend Maatschappelijk Eapitaal Vijfhonderdduizend Dollars waarop refourneerd 60 pCt of Doll 300 000 s 75O 000 Ned Coanuit I 8CHRI IVII G op Doll 400 000 i oon AAn ö pCt Goud Deposito Obligatien in Stukken groot Doll 400 in Goud of 1000 Ned Courant Aflosbaar pari 1 Februari 1911 met recht van aflossing bg nitloting voor dien datum Sk 103 pCt op den Vervaldag van iederen Coupon na 1 Februari 1896 Tot zekerheid der Houders der Déposito Obligatiën is voor een gelgke waarde aan Effecten en Geldsirnarden met tien percent surplus gedeponeerd bg de JExehange Natlonalbank te Spokane aZ welke eene desbetreffende verklaring op de Obligatiënonderteekent De Maatschappg wordt beheerd door vgf Trustees zgnde de Heeren H A VAN VALKENBURG President Directeur der Northwestern and Pacific Hypotheekbank gevestigd te Amsterdam te Spokane Falls J HOOVER Oud Burgemeestertvan de Stad Spokane Falls te Spokane Falls J W BINKLBY Oud Rechter Advocaat en Notaris te Spokane Falls J B TATLOB Advocaat en Notaris te Spokane Falls J B WOOD Advocaat en Notaris te Spokane Falls De inscbrgving op bovengenoemde Obligatiën is opengesteld tot den koers van 95 pCï plus loopende rente van af 1 Februari 1891 op IDiarisd apr O J ojni e Iz van 10 nar des voormiddags tot des namiddags 4 nnr ten Kantore van de Heeren VAK SPRAI IG dC DEKKER bg wie Prospectussen InEchrgvingsbilletten en Statnten verkrggbaar zijn Do stortingen kunnen geschieden eiken Werkdag van af 15 Jonl tot en met 4 Jnli ten kantore van de Assooiatie Cassa AMSTERDAM 2 Juni 1891 Door onderstaande Kiesverecnigfingfen in het Hoofdkiesdistrict GOUDA is met nagfenoeg algfemeene stemmen voor de Verkiezingf op DI I8DAG 9 JlIi I 1891 tot Candidaat voor de Tweede Kamer gpesleld de Heer M BOOGAERDT Bz Wethouder te Krimpen m d Lek Foor de Kienereeuiying BurgerplicH te Goudv Mr J FOETUIJN DKOOGLEEVER J M NOOTHOVEN van GOOE Dr W JULIUS H ENNO TAS GELDEE G PEINCE F HEEMAX Fz Voor de Vrijzinnige Ktemertenigitu te Bqikoop C B TAN NES J W ra EUITEE K VAK NES Pt C BULK 1 HOOFTMAN Tz Voor de Frijzinnige Sienerefniffing te Vadjaueveen K TAN DEE TOEEEN Iz J VAN DEE HEE Ph VAN DEB BHEGGEN Dr C W C0ET8 C OUDIJK foor de Liberale Kiemereeiiujitu BurgerpliehC te Krirufen ajd Lei en omitreien A VAN OOSTEN te Ukkerkerk W DE GKUIJTEB E BLOK P TAN DEK HOOG U Krimpen a d Lek J HOEFLAKE IJ el JAC TAN HOLST Ouderkerk Onovertro fftp RWA LITfilT Alom verkrügbaar in bassen van 1 60 0 85 en ƒ 0 46 Opgrericht 182S CACAO 6R00TES De IVotarls Mr I NOLEKAAR te Waddinxveen zal namens zgn principalen op MAANOAa 22 JUNI 189 ten 11 ure s morgens in het Schaakbord te Gouda publiek verkoopen Perceel Een Het HEERENHÜIS met POORT TüIN en WATERINU gelegen aan de Waohtelittsat te Gouda genummerd P 229 en 230 i daiter Sectie E Nrs 1234 en ged 89 noot 3 Aren 72 Centiaren In eigen gebruik Perceel Twee Het HEERENHÜIS met TUIN en WATEBINO gelegen als en naast het voorgaande genummerd P 228 Kad Sectie E No 1233 groot 3 Aren 22 Centiaren en ged No 89 Verhuurd bg de3 m tegen 62 50 per 3 m aan den Heer W D de Lange Perceel Drie Het HEERENHÜIS met TÜIN gelegen aan den Flnveelen Singel te Gouda genummerd B 619 Kad Sectie A 1484 en 1850 groot 3 Aren 28 Centiaren In eigen gebrnik Perceel Vier Het BUROËRWOONHÜIS genummerd P 332 gelegen op den hoek rut de Jan Philippnskade in de Korte Akkeren te Gouda Kad Sectie E nummer 1002 groot 1 Are 18 Cenü aren Verhuurd b d week i f 1 36 p w Perceel Vgf Het BUROËRWOONHÜIS genummerd P 3S3 gelegen als en naast het voorgaande Kad Sectie E nummer 1003 groot 62 Centiaren Verhuurd b d week 1 10 p w Perceel Zes Het BUROËRWOONHÜIS genummerd P 334 geiden als en naast het voorgaande Kad Sectie E nummer 1004 groot 62 Centiaren Verhuurd of verbnatd gewewt i 1 10 p w De perceelen 1 2 en 3 hebben gas enwaterleiding perceel 4 waterleiding Combinatie van ae perceelen 1 i 2 en van de perj ceelen 4 5 en 6 Aanvaarding bg de betaling op 1 Augnitoi 1891 Bezichtiging op 17 18 en 19 Juni 1891 van 10 4 ure en op den Verkoopdig Nadere information geeft genoemde Notaril MOLENAAR De Motaris M I MOLEMAAR te Waddinxveen zal ten verzoeke van zün principaal op MAANDAG 22 JUNI 1891 des morgens ten 11 ure in het Schaakboed te Gouda publiek verkoopen ïïetWoon enWiiikellniis ingericht tot Vleeschhouwerij en Spekslag erij allergunstigst gelegen in den Langen Groe nendaal Wgk I No HO te Gouda Te bezichtigen op 17 18 19 Juni van 10 tot 4 en op den verkoopdag van 9 11 uré Aanvaarding en Betaling op 15 Sept 1891 Breeder in Billetten Nadere informatien geeft genoemde Notaris MOLENAAR Cleef Ie Rang beroemd luc htherstellingsoord aUe prij e Cleef beroemd luchiherstellingsoord Gouda Suelpersdruk van A Brinkman fc ZooN 1801 N 4546 Maandag 8 Jani GOUDSCHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte De uitgave dezer Coantnt geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgg per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Bovendien worden alle Advertentiën gratis op nomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Alioaderlgke Nommeri VIJF CENTEN De inzending van advertentlflu kan ge hleden tot een uuT des namiddags van den dag der uitgave afwijzende beschikking op het adres werd Tervolgens met algemeene stemmen aangenomen Daarop was aan de orde Het adres Tan da Goudeche Zwemclui tot het aanstellan Tan een persoon uitsluitend belast mat het geren van zwemonderrioht B en W stelden Toor d rop afwijzend te beschikken De heer Tan der Post zeide dat door hem ieder seizoen bgna dagelijks van ds bad en zweminrichting werd gebruik gemaakt lader die daar geen vreemdeling is zal erkentelijk moeten zijn Toor het Tele goede dat daaraan door bat gemeentebestuur gedaan wordt Steeds wordt dasrran een drukker gebruik gemaakt getuige da behoefte die garoeld werd aan meer kleed kamertjes waarin Toorzien werd Maar toezicht acht spr wal wensohelijk Al wordt er geen tweede zwammeeeter aangesteld aan meer toezicht is dringend behoefte Da eeniga persoon die asn bet hoofd staat der inrichting heeft eene instructie die bem Terplicht lo da orde te bewaren 2o bon die zonder de bedoeling te baden de zwemsohool l eioekan Umetirijixteu 3o het gebouw het bassin en al wat daarby behoort in orda te houden 4o het water Tan drxJTand Tuil te zuiTeren enz en bovendien onderricht te getien in het zwemmen waarToor hij afzonderlijk bezoldigd wordt Eén persoon met dat alles te belasten is rerkeerd het gevaar voor ongelukken is daardoor groot en Toór alles ware het wenschelyk eene Commissie Tan Toezicht aan te stellen bestaande uit mannen welke da inrichting dagelijks bezoeken en na ieder seizoen Terslag doen aan den Eaad zooals bij andere dergelijke Commissien gebruikelijk is Da beer Tan Itorson ondersteunt dat laatste deukbeeld Tan den heer Tan der Post £ r haerscht op de zwemsohool gebrek aan orde en toezicht Meermalen moest spr in zijn practyk als arts bemerken dat kinderen het slachtoffer werden Tan dat gebrek aan toezicht doordat kinderen beneden de 10 jaar werd toegestaan gedurende 16 minuten nakend op een Tlot te liggen Als men den singel passeert bespeurt man op de zwemschool buiten de omheining een heen en weer geTlieg van jongens en nog dezer dagen zag spr een jongen met zyn beenen in den Singel zitten De orde laat daar alles te wanschen OTcr Toezicht is er niet of als bat er is is het zeer slecht De Voorzitter merkte op dat de zwemmeestar ele Tan de ham by de instructie opgedragen werkzaamheden kon laten Torrichten door een ander Als spr zich niet bedriegt zyn de geldelijke Toordeelen aan zyn betrekking Terbonden niet onaanzienlijk en kan hy zeer goed een ander tegen betaling met het schoonhouden enz der inrichting balasten Het ondarrieht in het zwommen moet hy echter zelf gareu Dat er niet altyd groot j orde heerscht op da zwemschool is wellicht mogelijk Waar zooTeel jongelui by elkaar zijn wordt er allicht wat gespeeld on daartegen maatregelen te nemen acht spr onuoodig Tot nog toe gaf zulks goen aanleiding tot klachten Er zyn oogeoblikken dat er 100 en meer jongens tegelijk zijn en al ware het personeel dan veel grooter ongelukken zouden steeds mogelyk zijn Dat het zwemonderwijs te wenschen overlaat is spr wal ter oora gekomen maar de zwemmeester Torklaarde uitdrukkelijk dat als de jongens die zwemmen willen leeran kwamen b T tusschen 6 9 hy dan tijd in OTorTloed had om les te geTcn Het denkbeeld om een Commissie van toezicht te benoemen is nieuw thans kan daaroTOr onvoorbereid moeilyk een besluit TWEEDE BLAD worden genomen dooh spr is gaarne bereid dit in oTorweging te nemen VËROiiDËBiGVMDËPiGEHeËNTËRÜilD VEIJDAG 6 JUNL Mr A A van Bergen IJzendoom De heer IJssel de Schepper Torklaart het g roelen Tan den heer Tan der Post geheel te deelen Herziening Tan de instructie is in hooge mate wensohelijk De zwemmeester kan het tot op zekere hoogte niet halpen dat er gegronde aanmerkingen te maken zijn èn op zyn toezicht èn op zijn zwem ondarrioht hem is te Toel opgedragen Beter toozicht op de zwemsohool is bepaald noodig toezicht op de bezoekers en toezicht op den zwemmeester zelf Informatie naar de bekwaamheden Tan den zwemmeester als doceni zijn met gunstig uitgoTalIen en spr zou er Toor zijn hem èn zijn titel èn het zwemondarricht te ontnemen hem alleen ta belasten met het toezicht en hem te Terbieden ouderwys te geven Eene Terbotering Tan den toestand behoeft volgens spr de gemeente niet meer geld te kosten Da recette op de zwemschool is Tnj aanzienlijk Spr acht het wensohelijk den tegenwoordigen zwemmeester den titel te geTen Tan hoofdopziohtér met een Taste wekalyksche toelage Dan heeft hij minder risico als Üiaos daar hy by een regenachtigeu zomer weinig anders veel Terdient Het bedrag der aboonementaB en entrees zou dan moeten vloaien in stads kas Spr Torklasrt zich ten slotte zeer voor benoeming aener Commissie van toezicht over de zwemschool De Voorzitter Terklaart zich namens B en W bereid het denkbeeld eener dergelijke Commissie ta OTorwegen en het resultaat later aan den Eaad mede te deelen Zonder hoofdelijke stemming wordt daarop op het adres der Goudeche Ztcemclub afwijzend beschikt In deze zitting beantwoordde de Voorzitter de in do vorige vergadering door den heer IJssel de Schepper gedane interpellatie Deze Tragen waren HooTor zijn B en W geTorderd met de plannen tot reorganisatie en TorbouwiDg der Tweede Burgerschool TOor meisjes in uitzicht gesteld bij het Toorstel Tan E en W dat 13 Januari 11 door den Raad werd aangenomen Kan de Eaad spoedig de noodige Toorstellan daartoe Terwachten P De Voorzitter begon met da opmerking dat het I B en W was Toorgekomen dat de beer IJssel da Schepper niet genoeg gelat had op het besluit IS Januari door den Aiad genomen De heer IJssel de Schepper toch deed het Toorkomen alsof B en W in verzuim waren by de uitToering Tan bedoeld raadsbesluit dat in geenen deele bat geTal was Wat was bedoeld besluit B en W hadden in de Torgadering Tan 5 Dec aan den Baad medegedeeld eene missire ontvangen te hebben Tan de Commissie Tan toezicht op iet Lager Onderwijs dia kennis gaf dat door het toenemend aavtal leerlingen op de Tweede Bni arschool TOor meisjes bat onderwys zeer bemoeilijkt werd zoodat 3 afdeelingen Tan klassen in één lokaal onderwys ontringen Om aan dat bezwaar tegemoet te komen stelde de Commissie Toor het gvmnastieklokaal in te richten tot gewoon scboollokaal bet getal onderwijzeressen mot één te Termeerderen en het gymnastiekonderwys tydelijk te staken Dit alles in afwachting van eerlang door de Commiteie m te seitden voorgteUen tot reorganuatie der school B en W Terklaardan zich met dat Toorstal t kunnen Tereenigen en daaraan bunne goedkeuring te hechten De Eaad Teraenigde zich TorToIgens ook met dat Toorstel dat een tydelyh maatregd was in afwachting Tan bedoelde nadere TOorstellen Die Toorstollan nu zijn B en W nog steads wachtende I Spr zegt dit Tolstrekt niet om ï