Goudsche Courant, maandag 8 juni 1891

Goedkoop Solied Elegant Gangbaarste jiÉl modellen gi JoiiItn linug T B BiT p do anlI Xa V I W p doj Jull 4 WAGNÜB ir J STEPHAir P do Jo p doi p ar 78 P dor p r J p dolUn Verkrijgbaar te Gouda b j den Heer C A B BANTZIIVGER Korte Xiendeweg D 17 J W E vao EDE van der PALS Markt A 107 direct bij HEY EOLICH Versand €esch8ft Leipzig PlagwitB dat hjj m ant dat de Commitaia in venuim ia doot die nog niet in ta zenden Integendeel spr jnicht het laer toa in de Commissie dat ajj die oog niet inaond Spr sou het onberaden gevonden hebben zoo iq dit reeds nu deed De toestand looals dia nu op het oogenblik is moet eerst door haar worden geobserveerd alvorens voorstellen kunnen geschieden dia van blqvendeu aard lyn en van den qver der Commissie mogen wq verwachten dat tij niet te lang zal wachten met die voorstellen in te dienen De geachte interpellant heeft ar op gewezen zeide spr dat blgkens het verslag van den toestand van het lager Onderwy over 1890 een voorstel was ingekomen van de Commissie tot het bouwen van a bi nieuwe schoei Dit ia juist nl een voorstel MveriouKutg geen voorstal tot reorjmuatie der school De Commissie stelde voor een school met 9 klassen 4 voor 40 leerlingen en 2 voor 24 leerKngen alzoo een school voor 2U3 leerlingen De kosten van dergelijke school zullen ongeveer 20000 moeten bedragen Het komt spr voor dat alvorens een besluit te nemen tot het bouwen van dargalqke iohool eerst de voorstellen tot reorganiastie in overweging moeten worden genomen Spr erkent dat het tegenwoordig schoolgebouw gebreaen heeft Het staat niet gelijk met andere scholen in lateren igd gebouwd maar is volstrekt niet zoo gebrekkig ab door sommigen gemeend wordt In antwoord op de door den heer IJsael de Schep r gedane vragen kan spr dus mededeelan dat en W zich sinds lang bezig houden met plannen tot reorganisatie der Tweede Burgerschool voor meisjes doch nog niet tot een bet luit dienaangaande jn gekomen en dat zq bq den Baad spoedig voorstellen daartoe zullen indienen nadat de Commissie da toegezegde voorstellen zal hebben ingezonden mits althans B en W zich daarmede kunnen vereenigen De heer Ussel de Schepper vraagt daarop het woord en begint met den Voorzitter en het Collegie van B en W dank te zeggen voor de gedane mededeelingen Het is spr in ieder geval aangenaam geweest bedoelde vragen ta hebben mogen stellen daar zq aanleiding gaven een zaak van zoo hoog gewicht 4er sprake te brengen in het Collegie van B en W Dat zijne vragen den indruk zouden geven alsof pr B en W van zeker verzuim beschuldigde bij de aitvoering van het besluit van 13 Januari kan spr niet toestemmen Een aandachtige lezing van de toelichting van het voorstel van 5 December moest doen verwachten spoedige indiening van nadere voorstellen tot reorganisatie dier school tenzij de datum 5 December hem min of meer op een verrassing had voorbereid Naar aanleiding van de toegezegde voorstellen tot reorganisatie dacht spr bq lezing van het Verslag over den toestand van het bger onderwijs waarin de inzending van een voorstel tot verbouwing werd mededeeld aan eerstgenoemde voorstelian £ en Voorstal tot verbouwing bevat in zich een plan tot eene andere inrichting an dus ook tot reorganisatie Spr hoorde tot zijno verwondering reeds van eene veranderde inrichting op die school die reeds in werking moet zijn getreden Misschien geschiedde dit bij wijze van proef om eenige ervaring ia deze op te doen Wat betreft den Uoei der 2a burgerschool voor meisjes ieder raadslid zal dat met vreugde vernemen maar de bloei eener school mag niet onvoorwaardelijk worden afgeleid uit het toenemend aantal leerlingen Spr verklaart zich ten hoogste verbaasd oyer de mededeeling dat de Commissie voorstelt een school ta bouwen voor 2U8 leerlingen Met dat voorstal zal spr ronduit gezegd nooit kunnen meegaan De school telde op het einde van 1889 58 leerlingen op het einde van 1890 74 leerlingen er is geen enkele grond om te Tcrooderstellen dat er behoefte zon zijn aan een school vow 208 leerlingen die volgens B en W ƒ 20000 zal moeten kosten Voor dergelijk voorstel zal in den Baad zeker geen meerderheid te vinden zqn De reden van de tijdelijke vermeerdering van het aantal leerlingen op de 2e burgerschool voor meisjes is te vinden in de tijdelyke ontvolking van een paar parallel klassen van de school waarvan de beer ran Cittert het hoofd is Die vermeerdering gaf aanleiding tot het voorstel van 5 Dec Spr meent den Baad in overweging te moeten geven een voorstel om door een weinig kostbaar middel de 2e burgerschool voor meisjes te reorganiseeren zoodat dsze wordt een school voor meer uitgebreid lager onderwijs voor dochters van ingezetenen uit den beschaafden stand Zooals de toestand nu is zijn er kinderen van zeer verschillende ontwikkeling in één zelfde afdeeling wat natuurlijk verkeerd werkt Beide burgerscholen voor meisjes kunnen voldoen aan billijken eischen mits de aansluiting goed geregeld is Vroeger zqn meer dan eens voorstellen ingediend tot oprichting eener middelbare school voor meisjes Deze werden verworpen wat spreker betreurt alleen in zooverre was daartoe grond dat eene middelbare inrichting naast de 2e burgerschool voor meisjes tot op zekere hoogte een zaak van weelde zou geweest tqn bq bet plan dat spr voor oogen staat ia alle denkbeeld van weelde buitengesloten Spr zou wensehen aan de 2a burgerschool voor meisjes de 3 of 4 laagste leerjaren te ontnemen en het reglement zoo te wqtigen dat er volkomen aansluiting ontstond tussohen de hoogste klasse van de school van de heer van Cittert en de laagste klasse dar eerstgenoemde school die dan weiu een school voor maar uitgebreid lager onderwqs Dan ontstond een goede regeling voor elk leerjaar een klasse en voor elke klaase eens onderwqieres De behoefte aan verbouwing der schooi vervalt dan Daarmede kon gepaard gaan eene verplaatsing van scholen De 2e burgerschool vOor meiqei kon geplaatst worden in de school van den heer Leopold wiens school op de Hotttmansgraoht een goed onderkomen zou vinden in het geoouw der Burgeravondschool dat thans het heela jaar door over dag leeg staat terwql dan de sta4 IUIca munokschool thans over verschillende lokalen verdeeld iu het open komende gebouw op de Turfmarkt zou kunnen worden geplaatst Het Kantongerechten het Stedalqk Museum van Oudheden zonden tegen eene verplaatsing van de muzieklessan uit ArÜ Legi zeker geen bezwaar hebbeu Spr stelt den Baad voor het Dagelqksch Bestuur uit te noodigen met de schoolautoriteiten over het door spr medegedeelde plan tot reorganiaatie in overleg te treden De Voorzitter vraagt of dit voorstel ondersteund wordt Da hh van Iterson en van Vreumingen ondersteunen het Alzoo kan het een punt van beraadslaging uitmaken De Voorzitter is van oordeel dat door de aanneming van een dargelq k voorstel een vreemde houding zou worden aangenomen tegenover de Commissie van toezicht op het Lager Ondeiwqs die alle aanspraak heeft op het vertrouwen van het gemeentebestuur Waar die Commiuie de toezegging deed voorstellen tot reorganisatie te tullen indienen zou het z i weinig gracieus tqn thans reeds andere voorstelian ta gaan overwegen Die Commissie moet haar werk niet door den Baad uit de handen worden genomen Da heer Ussel de Schepper kan in zqn voorstal niets ongraciaus zien Spr protesteert met alle kracht die in ham is tegen de bewering dat bq door te spreken zooals hq deed onbeleefd of ongracieus zou zqn geweest tegenover de Commissie Onaer hel voorwendsel van niet onbeleefd te willen zqn zou men op die wqze wel altqd aan het rnitstellen kunnen blqven De Voonitter bl bq z n gevoelen dat nu devoorstellen door de Commissie toegezegd moeten worden afgewacht alvorens andere voorstellen in overweging te nemen Deed man dat men zou volgens spr onbeleefd handelen tegenover de Commissie Het zou tqn alsof men tegen haar zeide Gq vergt te veel van ons geduld gij wacht te langmet het indienen uwer toegezegde voorstellen I Datvind ik onbeleefd tegenover eene Commissie dienooit toonde de zaken op de lange baan te willen schuiven De heer van Iterson zegt het voorstel van den heer Ussel do Schepper daarom te hebben ondersteund omdat hij bad hooren zeggen dat er geen plan bestond om die voorstellen tot reorganisatie in te zenden Spr gelooft niet dat de Commissie een uitnoodigiog van den Baad aan B en W als de heer Ussel de Schepper bedoelt als een onbeleefdheid zou beschouwen De Voorzitter zegt niet te weten hoe de heer van Iterson er aan komt dat er geen voorstellen zouden worden ingediend Spr zou niet durven verooderstellen wat de haar van Iterson deed dat als eene Commissie als die op het Lager onderwqs belooft voorstellen te zullen indienen dat zij daaraan dan geen gevolg zou geven De heer Ussel de Schepper herhaalt er niets onbeleefde in te zien om 6 Juni een zaak te bespreken waarvoor 5 Dec reeds voorstellen waren toegezegd De heer Koning geeft den heer Ussel de Schepper in overweging een zachter vorm aan zijn voorstel te geven De heer Ussel de Schepper zegt dat hq ook daarom gaarne de ondersteuning vaq den Baad op het door hem gesprokene zou zien omdat is er quoestie van onbeleefdheid de geheele Baad die beschuldiging dan gemakkelqker kan dragen dan ééa persoon Het voorstel dat de Baad het Collegie van B en W nitnoodige om naar aanleiding van het door den heer Ussel de Schepper ontwikkelde plan tot reorganisatie van de 2e burgerschool voor meisjes in overleg te treden met de school autoriteiten wordt in stemming gebraeht FMr stemmen de hh Koning Hoogenboom Straver Oudijk van Iterson van der Post van Vrenmingen van Veen Ussel de Schepper Jager en Noothoven van Qoor Tegen stemmen de heeren Fortuqn Drooglaever en de Voorzitter Het voorstel is dus aatu eHomm met U m i stemmen Niets meer aan de orde zynde wordt daarop ds vergadering door den voorzitter gesloten Bnltenlandscli Overzlclit Da heer Smeth De Nayer heeft den roorzitior der centrale sectie van de Belgische Kamer dsa lieer De Lantsheere medegedeelcj dat hg zijn rapport orer de grondwetsherziening op Vrqdag 12 Jimi al in dienen Near verzekerd wordt zal de grondweUher zianing in behandeling gebracht worden ia eene buitengewone zitting der Kamer welke woarechiju Iqk in October gehouden worden zal Berichten uit Chili bevatten bqzonderheden omtrent het zeegevecht op den 28sten Mei jl ter reeda van Chanarai tusschen het oorlogschip der opstaodelingea Magelhaet en drie kruisers der regeeringipartg de Sarffeante Jlgea de Almiraate Lynci en de Alndrm te Condell Er tqn meer dan honderd man gesoeaveld waarvan de helft behoort tot de bemanning vu de Magalhaet De Sari etnte Algea werd zwaar beschadigd en de Almirante Condell zóó gehavend dat het schip aan de kade gehaald moest worden egt niet te zinken Uit Petersburg komen zeer ongunstige beriohtea over den toestand in het oosten van Busland voonl in do gouvernementen Kazan Simbirsk Saman Nishny Novgorod en Penza Op het platteland heenokt gebrek aan koren en de boeren wejgeron de belastingen te betalen Vandaar ougerogolheden die ig Samara zelfs tol bloedige gevechten tusschen de boeren en de soldaten hebben geleid Dit wordt gemold door den Petersburger oomi ponpent van de JhUj Tel api Wellicht zqn dsie berichten niet van overdrijving vrq te pleiten nuw toch is hel een feit dat in Kazan en Samara groote nood heerscht Trouwens de berichten orer im oogst die van verschillende deelon van het groote rqk komen zijn alles behalve gunstig zoodat vooreerst geen verbetering te wachten is De Amerikaansche minister van buitenlandsoke zaken de heer Blaino over wiens gezondheid onlangs zulke ongunstige berichten werden verteld gaat steeds vooruit De beer Blaine is nu uit Washington naar Eilaworth vertrokken ten einde daar eenigen t jd te vertoeven en zijn krachten te herstellen Minder gunstig luiden de berichten over den mi nisterpresident van Canada sir John Maedonald Er heeft zich wel een vlengje van beterschap vertoond in air Johns toestand maar toch bestaat e volgens de geneesheeren geen hoop meer op herstel De overige bekende zieken maken het Itetor De Oostenrijksche vermoedelqke troonopvolger aartshertog Frans Ferdinand is geheel buiten gevaar koning Karel van Wurtemberg is eveneens aan de betere hand en da hetr Gladstone is geheel hersteld Gisteren had te Parqs op Montmartre de inwijding plaate van de kerk van t heilige hart waaraan zestien jaar gewerkt is en tet den bouw waarvan S millioen menschen vrijwillig bijdroegen Het denkbeeld om op Montmartre een monument te bouwen was van Napoleon III maar kardinaal Ouibert opperde het plan van een kerk Hq had 30 millioen noodig en had die kunnen krqgen van een voorname Franeohe dame maar de kardinaal wilde dat het werk een nationaal karakter zou dragen en een groot gedeelte der reeds bestede 24 millioen is dan ook gekomen van het volk ook in deu vorm van allerlei kostbaarheden In 1873 werd door Jules Simdn toen Minister van Eeredienst een wetsontwerp ingediend betreffende den bouw der kerk zijn opvolger Bathie kreeg het er door in de Kamer met 382 tegen 138 stemmen Op de uitgeschreven prqsvroag kwamen 78 ontwerpen in de jury koos dat van Abadie in Byzantijnsohen stql De eerste steen werd gelegd 18 Juni 187S maar het terrein bleek niet vast genoeg voor de fundeeriugen en 36 000 knb meter losse aarde moesten warden vervangen door vaster materiaal om de 34 hooge pijlers te kunnen dragen Het geheele gebouw is van steen zelfs het dak en de watedeidingbuizen Le basiliek is 100 meter lang 80 maler breed en kan ruim SOOO menschen bevatten Om den qver dpr geloovigen te prikkelen had het comité voor de kerk toegestaan dat vrome inschrijvers hun initialen of wapenborden op de steenen lieten schilderen natuurlijk tegen een extra bijdrage bqv 130 of 300 of 600 trs ja zelfs werd voor de vergUD ning om in do pqlers of kolommen initialen te laten graveeren 1000 i 6000 frs betaald Voor sommige kapellen en pijlers werd afzonderlijk bügedragen Zoo is er een kapel van den Landbouw een van het Leger oen van de Marine enz er is een pqler van de auteurs een van de musici een van de verloofdeOf een van de weduwen er ia een die le Pilier dn Fuseau heet waarvoor het geld bij stuivers werd bijeengebracht door jonge spinsters van het platteland Pans Pius XI schonk 20 000 frs en een prnchtigen kelk Leo XIII een hostiekast versierd met edelgesteeoen die hij bij zqn jubilé ontving Savooie zond een klok die 27 000 kilo s weegt met een klepel van 885 kilo s dia alleen door stoom kan worden gedreven Hft zal nog vier of vijf jaren duren alvorens de kerk geheel voltooid is De heuvels er omheen zsl men door graszoden fonteinen en boomen tot een aangename wandelplaats trachten te maken INGEZONDEN Ook een verkiezingspraatje Ja Verax uw verkiezingspraatje bracht ook hier een wankelmoedige kiezer er toe zijn stembillet in te vullen met den naam M BOOGAEBDT Bz doch V niet alleen komt daar de eer van toe O ok de heer Zoeter president der anti revolutionaire kiesrereeniging Nederland en Oranje te Krimpen bracht hiertoe bet zijne bq Bovenbedoelde kiezer zeide mij Ja de liberalen willen verbetering van alles en ieder stolt op den voorgrond uitbreiding van het kiesrecht maar mij dunkt dat heoft zoo n haast niet Eerst leerplicht waardoor de ontwikkeling van don aanstaanden kiezer grooter wordt toodat hij mede kan oordeelen en niet bü den neus genomen kan worden Nu toch weten de meeste kiezers niet wie zij gelooven moeten alle partijen beloven veel Verax heeft echter gelijk alleen de liberalen kunnen geven wat zü beloven daar zij een aaneengesloten meerderheid vormen hetgeen de anti liberale hutspotnooit kan worden De heer Boogaerdt is ook iemand dia wq allen kennen als iemand waarmede men kan praten een gematigd man een man die ons district kent en in Krimpen algemeen ook door zijn tegenpartij zeer geëerd is Ik zal hem dan ook stemmen al wqfelde ik lang want de heer Boogaerdt is liberaal maar duizend maal liever een liberaal die eerlijk voor zijne beginselen strijdt dan een anti liberaal met de Jezuitenleus het doel heiligt de middelen Ik zwijg hierbij van anti revolutionairen die beloofden de candidatuur van den heer Boogaerdt te zullen begunstigen en toch een strooibiljet voor den hoer van Wassenaer onderteekenden maar denk voornamelijk aan dien heer Zoeter die aan deu voornvond der verkiezing te Krimpen een strooibiljet deed circuleeren Toonde genoemde beer al hel verschil niet te weten tusschen dwang en plicht waar hij sprak over leerdwang alsof men het vervullen van maatschappelijke plichten dwang zou kunnen noemen Bepaald onwaar werd hq waar hy schreef over kiesdwang waardoor de kiezer gedwongen zou worden te stemmen of anders benadeeld in zijn beroep Onwaar is hiervoor wel het zachtste woord want nooit is dit ten minste van liberale zijde te Krimpen voorgerallea Ja het verkiezingspraatje van Verax haalde mif al half over maar dit leugenachtige strooibillet geheel want beter een erkend eerlijk man als de heer Boogaerdt die ook hard heeft voor de werklieden dan de candidaal van een partij die op dergelijke wijze haar christelijk bewustzijn bü de verkiezingen nit Ik tal dns mq n stembillet invullen met den naam van den liberalen Candidaat M BOOGAEBDT Bz en hoop hq gekozen zijnde mede zal werken om door leerplicht de ontwikkeling des volks te verheffen boren het peil van dergelijke strooibilletten waarna het zeker ook rijp is voor de grootst mogelijke uitbreiding van het kiesrecht VEBAX II KË IK1SGEVII G BUBGEMEESTEB en WETHOÜDEES der Gemeente GOUDA Gezisn Artikel 82 der Wet van den 29sten Juni 1851 ataattilad no 86 Brengen ter kennis van de Ingezetenen dat het nitvoerig beredeneerd Verslag van den toestand der Gemeente in 1890 ter plaatselijke Secretarie in druk verkrijgbaar is togen betaling van 100 BUBGEMEESTEB en WETHOÜDEES voornoemd VAN BEEGBN UZENDOOBN Da Secretaris BEOUWEB 336 Staats loteriJ 5e Klasse Trekking van Zaterdag 6 Juni No 7f96 ƒ 3000 No 239 400 No 1537 6625 en 8761 ƒ 100 Prijzen van 7C 966 6421 8286 11685 12775 15678 19473 20424 2009 657510008 11804 13977 16494 19953 20501 2073 6717 11069 12162 14606 18386 20348 20687 4778 7919 BurearlUke Stand GEBOHEN 8 Juni PieteraelU Corseli ouden C J lui WiJDgasrden en A vin Vliet liati ouden T Binueodijk en T vsn der End 4 Joui Adriaos Fndetik ouden A MO der Holit eu J A F Bokelg t Joul Jillee ouden F Bguboot eu E de Weger OïHRLEDEN 4 Juni C dea Edel t i ONDEBTROÜWDi 6 Juui M Both te Stolwiik 28 j eu A vau Triet 86 j A Bruut 84 j eu K WildeehutSSi W O Verhoea te e Gravenbage 86 j eu J de Jong 26 j ADVERTENTIEN Mevrouw Wed A C COSIJN v LEENT vraagt tegen AUGUSTUS eene DIENSTBODE Met I AUGUSTUS wordtgevraagd een flinke DIEI STBODE Adres Kleiweg Ë 33 Magfazijn van Pendules WIJDSTBAAT ONTVANGEN eene rgke collectie Onyx Marmeren en Bronzen GABNITüUBS en REGULATE ÜBS Op een KANTOOR alhier wordt gevraagd een JONGEi van de P G niet beneden de 15 jaar een nette hand schrijvende Eigenhandig geschreven br onder No 2114 b den uitgever dezer Courant LINNEN SCHOENEN sterk gemakkelök en eenvoudig 80 et 90 oi an 1 25 Reiskoffers van af 7S et HENBIBACEES BAZAB OOSTHAVEN 7 In een net Bnrgergezin wordt Kost Inwoning enz aangeboden met gebmik eener vrge Kamer tegen billpenprge Te bevragen onder No 2113 aan het Bnreau dezer Courant WASCH ECHTE Gekleurde Zephyrs eo Percals A JOÖB CAMBRICS Nieuwste dessins SCHENK Zs Verzending eiken ZATERDAG Een nnr 500 Gulden betalen wy aan hem die bjj gebruik van Goldmano s Keiser Taodwater ooit weder Tandpgn kr gt S GOLDMANN Co Dresden 50 Cents de flacon verkrijgbaar bij den IVog J C ZELDENRIJK Zeer Uette Gesteendrukte worden GELEVERD door A BRIi KJ AIV eo Zn