Goudsche Courant, dinsdag 9 juni 1891

Binsd g 9 JmI 1891 N 4547 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De iomadlng van advertentlta kan KeaoMeden tot 66a nor des namiddags van den dag der uitgave Vaste prijzen VOORTZETTIiVG dCF C FINALE UITVERKOOP WEGENS VEBANDERING DER FIEMA VAN Manufacturen en alle voorradige Croederen Toor ongekende lage prezen bg I S KEISËR Korte Tiendeweg g T SPORT en ZWEM ABTIEELEN voor de minste prgzen HoUandsclie Maatschappij van Landbouw Afdeeling ALFEN OÜDSeOORN AARLANDERVEEN s mmmm mTOONSTELUNe gg OP 1 EN 2 SEPTEMBER 1891 ran Paarden Rundvee Schapen Varkens Pluimgedierte Zuivelproductenen Werktuigen ten dienste Tan veeteelt en zoirelbereiding benerena Rijtuigen Zadelma kers artikelen Bloemen Heesters Boomen en Vruchten INSCHRIJVINGEN tot deelname worden dagelgks aangenomen en inlichtingen gaarne verstrekt Namens het Bestuur van het Tentoonstellings Coniiité Aan deze Tentoonstelling is eene De Secretarie XOT BJJ verbonden Loten alom J L KOÜWENAAR verkrggbaar a 0 50 bet lot te Al en l z Waarsclinwing Wie eene SUl Cr NSiUIQclCilinS wenscht te koopen koope uUüuitend in een Depot van de Singer Maatachappif want er worden vaak ook namaakaels en wel zelis vrg bmtaal onder de benaming van cecbte verbeterde Singen aangeboden en bet ia te begrepen dat zalke namaaksels van weinig waarde kunnen zgn anders zonden de fabrikanten en verkoopers er van niet tracbten deze namaaksels bfdrtegeliJk als echte Singer Machines te verkoopen maar ze onder den waren naam van den fabrikant aanbieden De Singer McMtaehappij gevestigd te New Tork ondste en grootste Naaimachinefabriek der wereld beeft de zaak overgenomen van wglen J M SINOEB de uitvinder van de naar hem genoemde Singermacbine en zij alleen heett dns het recht hare verbeterde Naaimachines teehte verbeterde Singer te noemen De Singer Maatschappij heeh te AMSTBBDAM slecht één depot en wel 62 Kalverstraat 62 Eenig Depot te ROTTERDAM Hoogstraat 346 EenkDepot te s HAGE Lange Pooten 16 Eenig Depot te GOUDA Dubbele Buurt 4 Gebri Stollwerck s Chocolade en CacaOi t zj ♦ c a DcBimati door de nieuwste uitvindingen op machiDaa gebied verbeterde fabrleatif f en nifsliutend gebruik van fijne en fiju ste grondstoffen parand ercn d n verbruiker vanj Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beautwoordonde aan den inhoud der resp Etiketten De Firma behaalde 27 Brevets als Hofleveraacler 44 Eere Diplonia s gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend fijn fabrikaat Reeds 1874 schrerf de Accademie national de Paris Nous voua décersons une Hednille d or première clavne en consideration de Totre excellente fabrication de Ohocolat bonbona varies etc etc Stollwerck s fabrikaat is verkrijgbaar bij H A Confiseurs Banketbakkers enz enz Generaalverteo nwoordiper voor Nederland Jnlins Mattenklodt Amsterdam Kal verstraat 103 Voorloopige Aankondiging In t laatst van JULI of begin van ADODSTUS t s zullen op nader te bepalen dagen nar en plaats publiek worden verkocht ten overstaan van Mr 1 MOLENAAR Jotahs te WaddiDxwB Bene kapitale Bouwmanswoni g c a met diverse perceelen uitmuntend WEI en HÜOILA D ter grootte van 21 Hectaren gelegen in Randenburg en Regerscoop onder de gemeenten Reeuwijk en Boskoop INMIDDELS UIT DE HAND TE KOOP Nadere informatien geven de Eigenaarbewoner de Heer Fa BLOMMESTIJN in Randcnbarg te Reeuwijk en genoemde Notaris MOLENAAR te Waddinxveen De Notaris M l NOLENAAR te Waddinxveen zal namens zgn principaal opW0ENSDAQ24JUNI1891 ten 11 ure g morgens in bet Koffiehais van den Heer KEU te Zevenhuizen publiek verkoopen TWEE WQ0NH7M gemerkt 183 184 en 184 met TUIN of GROND met het voortdurend Erfpachtarerht van den grond gelegen aan de Zuid Eindsche weg hoek Middelweg binnen Zevenhuizen Aanvaarding en Betaling op 1 Augustus 1891 Nadere informatien geeft genoemde Notaris Kristal helder Frambozen en CITEOEU LIMONADK J BREEBAART Lz OVER TE NEMEN voor f 300 Zaak in Sigaren Tabak enz drukken stand den Haag Bijzonder geschikt voor Jongelieden Br fr No 286 Boekh M VAN D£B BEEK den Haag tet onoveriroflen LIGEUBIËR en het gunstig bekende STOXJT van J M V SCHALK Co te Schiedam Agent A DAM Kleiweg Oouda Vloeibaar Koolzuur B BIN S Chemisch Zuiver vloeibaar KOOLZVVB levert de Nederlandsche Kaenoliet en Koolzuur Maatschappfl systeem Beins te Rotterdam f 4 per 10 Kilo s Snelpersdruk van A BRINKMAN bn Zn Goüda De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ki met mtaoBdaring tod Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ii 1 25 fnnoo per poet 1 70 Aiioaderlgke Nomnten VIJF CENTEN Ter Stembus Wg herinneren dat morgen Dinsdag van 9 tot 5 uur de verkiezing plaats beeft voor de Tweede Kamer en dat onze candidaat is K SOOaAEUDT Sz TE KRIMPEN AAN DE LEK Mogen de kiezers die vooruit willen bedenken dat eendrachtige samenwerking alleen ons helpen kan Geen hunner blgve achter en nietkiezers die in s lands zaken belang stellen kunnen zich verdienstelgk maken door anderen tot het vervullen van hun kiezersplicht op te vrekken Aan gver der tegenpartfl zal het niet ontbreken Zie wat Dr A Kuyper als laatste woord schreef aan de antirevolutionaire vereenigingen En bovenal hóo3f een oog op it zvrnkkere broedere Die kent de tegenstander ook wel en dan sluipt men den laatsten morgen nog naar zulk een wankele van gemoed en weet hem dan te bepraten Metterdaad b j alle twijfelaar moet dien dag zelf nog een bezoek afgelegd Ja er zgn er die ge bepaald moet gaan opzoeken om te stemmen anders stemmen ze niet Alleen onder uw persoonigk geleide zgn sommigen dier twgfelaars veilig En voorts let op de veraf wonenden Haal per voertuig af wie piet loopen kan FBVILLETOK ZISLBHADBL m 9 Maar in de gogerei omstandigheden kon by niet geboren dat een huwelijk met Sidonie Charles gelukkig zou maken In eene niet verre toekomst voorzag hg roor hem lasten en verdrietelgkheden ran allerlei aard niet alloen van de buitenwereld maar ook nog veel pgnlgkere die uit zgn huishouden zouden voortkomen De heer Leniel geloofde niet aan de standvastigheid ran Sidonie hg geloofde niet aan de belangloosheid barer liefde Hg was er zeker van dat hare geoegeaheid voor zgnen zoon voor haar een middel was om haar den weg naar het leren in de wereld te banen en niet een einddoel In die meening en aan het jonge meisje de gelegenheid willende verschaffen om edeler geroelens aan den dag te leggen dan hg haar toekende kwam hg tot een besluit dat hem billijk toescheen Charles zou twee jaren wachten al Sidonie haar een en twintigste jaar bereikte en zij elkander trouw waren gebleven zou de heer Leniel zijne toestemming niet langer weigeren Tot zoolang zou alles een diep geheim moeten blijven op straffe Houdt een wakend oog 0 de kiezers die 9 Juni juist van huis moeten en beweeg ze om niet van huis te gaan eer ze gestemd hebben Onderzoek toch wie op rei mocht zgn en schrijf aan dezulken dat ze op 9 Juni terugkeeren desnoods door hun tegemoetkoming in de reiskosten aan te bieden Betrek vooral uw wacj t oOk op de stembureaux Wees ook daar dus op Uw post Teeken op wie opkwamen en als het tweeuur wordt zendt dan aanatoqds vrienden af om de achterblijvers aan te ni nen en ze nogin allergl te roepen j De vergeetachtigheid is bg telen zoo groot Maar doe meer Er moet op uw stembureau Gewaakt dat niemand de stembiljetten der zwakke broederen inzie Waar zoo gestreden wordt zal het er spannen Daarom zeggen wg tot de liberalen als laatste waarschuwing Gaat been en doet desgelgks BINNENLAND GOUDA 8 Juni 1891 Zaterdag vergaderdeD de Ood nrijzers in het arrondiesement Oouda ouder roorzitter chap ran den arrondiaeementsichoolopziener I r D Terpstra Na afdoening der buishoudelgke zaken deelde de beer Kievriet de Jonge mede dat door hem w sigingen ia ons volkslied waren gebracht hy doelde die wg 1 van welks verbreking de zaak afgedaan zou zijn Innerlgk geloofde de beer Leniel niet dat de trouw van Sidonie zulk eene langdurige proef zou doorstaan Dit besluit deelde hg zgnen zoon mede met zachtheid maar nadrukkelgk genoeg dat aan de onherroepelijkheid niet getwijfeld kon worden Gedurende die twee jaren zoo eindigde hij zal Sidonie met ons wonen zooals tot dusver Gg zult geene geheime briefwisseling met elkander roeren maar gg zult door mg en uwe zusters op de hoogte van alles gehouden worden waarin gg belang kunt stellen Indien gg intussohen uw plan mocht veranderen Zonder zich dod het ontkennende gebaar van Charles te laten weerhouden vervolgde hjj zou Sidonie het dubbele van de huwelgks gift ontvangen die ik thans roor haar bestemd heb zoowel om de nagedachtenis van uwe moeder te eeren die baar als dochter had aangenomen als om baar eenigo vergoeding te geven voor uwe ontrouw Indien zg anders mocht willen indien het wachten haar verdroot zal zg de huwelgksgift ontvangen die ik roor haar heb raatgezet Komt u deze schikkiqg niet verstandig en billgk voor Vader zeide Charies na oen oogenblik aarzelens zij is werkelgk verstandig en billg k Maar twee jaren te wachten is te lang Niet als men elkander het geheale leven moet liefhebben hernam de heer Leniel indien gij Sidonie huwt met mgoe toestemming heb ik ommgneiwak ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADYERTENTIEBXAO t welk des Maandags verschgnt tigingen mede en vonooht den steun der vereeniging bij zijn pogen om dit gewqzigde lied te vap breiden De heer Ouderkerk hield daarna de vroeger to gezegde openbare les met jongens en meisjes in da vrge en onto oefeningen De openbaarmaking ran onderstaande brieven woidt ons verzocht Aan het Bestuur t der Kiesvereeniging Burgerplicht te Gouda WelEdele Heeren Namens het Bestuur der Centrale Antirevolotionnain Kiesvereeaiging voor het District Oouda heb ik da eer U H Bestnurderen der Kiesrereeniging Burgei plioht alkier uit te noodigen tot het bijwonen der Openban £ edevoering welke O Y zal gehouden worden op Maandag 8 Jnni 1891 des aronds ta half aoht door den Hooggel Heer Prof Hr D P D Pabius in de Sociëteit De Bennie Oosthavaa alhier Tot debat tal er gelegenheid worden gegeven Het Bestuur voornoemd Namens hetzelve H M DERCK8EN Secretaris Gouda 6 Juni 1891 Daarop is het volgende antwoord gezonden Aan het Bestuur der Centrale Antirevolutionnaire Kiesrereeniging in het District Oouda Mgn Heeren In antwoord op uire letteren van eergisterenarond waarbij het Bestuur der Kiesrereeniging Burgerplicht alhier wordt uitgenoodigd tot bijwoning op beden arond ran de B deroering van Prof Fabitts diene dat het deze uitnoodiging vaa de hand ngst I beid te rechtvaardigen sekeren waarborg voor uw geluk Qoodig Twee jaren ziJB lang indien men elkander een weinig lief heeft zg zijn niets indien men elkander waarlgk bemint En je bent nog niet rgp mgn jongen voor het huwclgksleven je hebt het mg zoo even bewezen je hebt nog niet de wgabeid van een huisvader Je zult mij later daukbaar zgn dat ik je heb laten wachten Zonder antwoord te vragen of af ta wachten schelde hg en gaf den binnenkomenden bediende last juffrouw Sidonie ta verzoeken bg hem te komen Gedurende de twee of drie minuten die i66t hare komst verliepen bleven vader en zoon zwggeode tegenover elkander zitten Charles werd door zeer tegenstrgdige geroelens bewogen Hij koa niet ontkennen dat zijn rader met groote gematigdheid en zelfs met goedheid jegena hem handelde Hij was echter tevens nagenoeg zeker dat Sidonie niet in dat vonnis zou berusten Hem zelven kwamen de twee proeQaren reeds moeielgk te dragen voor zij zouden onuitstaanbaar zijn voor den eigenzinnigen en weerapanuigen aard van haar die hij beminde Zonder volkomen te wetea wie zg was kende hg haar toch tamelgk goed Niet zonder geheime schaamte erkende hij zich zelren dat zg hem niet door de edelste en beste eigenschappen ran haar wezen gewennen had Hij beminde haar om gansch andere hoedanigheden dan die men in eene echtgenoote verlangt en hij had zelfs een vaag voorgevoel