Goudsche Courant, dinsdag 9 juni 1891

Yolgaame loa het Toornoemde Bestuur met het Toor Oouda aftredend Lid der Tweede Kamer Baron van Waasenaer in debat zijn getreden maar nu deze in esne alleen voor mannen uwer riohting toegankelgke bgeenkomst het woord heeft gevoerd is het van oordeel dat noch de Rede van den Heer Fabius nooh het daaraan te ontleenen debat aan den vooravond van den veikiezingsdag van genoegzaam belang is om de officieele tegenwoordigheid der vrijzinnige kiesvereenigiug noodzakelyk te doen z jn Uet Bestuur voornoemd Mb J FOKTUUN DKOOGLEEVER Voorzitter G PRINCE Looo Seoretaris Gouda 8 Juni 18S1 Aan het Verslag va de ioetUind der ganemte Gouda over 1890 door B en W aan den gemeenteraad aangeboden ontleenen wy het volgende De gezondheids toestand in de Gemeente was in 1890 over hel algemeen zeer gunstig Het sterfteqjfer was zelfs lager dan in het jaar 1888 toen het 26 6 per mille bedroeg Volgens de door den oudsten GemeenteGenees keer verstrekte mededeelingen waren er behalve bij den aanvang van het jaar toen ook hier de Influenza in vrq hevige mate heerschte en in Februari haar toppunt bereikte weinig zieken O choon de Inflnenza gepaard ging met koorts en meestal met aandoening der luchtwegen eischte zij weinig offers de sterfte was buitengewoon gering ea Dpmerkmg verdient dat in de vier gestichten waarin ouden van agen personen van 60 tot 90 jaren verpleegd worden geen geval van Inflaenza erd geconstateerd In hel voorjaar vertoonden zich de gewone oatarrhale en rheumatische aandoeningen veelal met koorts In den zomer waren er weinig Igders aan Cholera nostras doordien men gedurende dien tijd wel aanhoudenden regen doch weinig plotseling afwisselende temperatuur had Mazelen roodvonk kinkhoest enz kwamen slechts sporadisch voor In het najaar vertoonden zich weder catarrhale en rhenmatische ziekten die in de twee laatste maanden tengevolge van de strenge koude on de heerschende hooge winden dikwijls gepaard gingen met ontstekiogachtige complicatiën der ademhalingswerktuigen Ter Secretarie werd aangifte gedaan van 5 gevallen van mazelen en 4 gevallen van febris tyhhoidea Onder de 491 overledenen waren 229 kinderen beneden de 2 jaar In ons volgend nr stellen wy ons voor nog een en ander aan het Verslag ontleenen Gisteren margen ten 6 ure ontstond er brand in een schuur achter het pand op de Markt toebehoorende aan den heer G C Bruijnel De brand was ontstaan op den zolder van den ijskelder waar brandstoffen eo andere gereedschappen waren geborgen Spuit No 1 as spoedig tegenwoordig en onder leiding van den brandmeester J L van Dort was de brand spoedig gebluscht Oorzaak onbekend De heer Prof A Pierson voorzitter van den Baad Tan Bestuur van het Museum van Kunstnijverheid op het Paviljoen te Haarlem zal op Vrijdag den 12 dat zij hem niet gelukkig zou maken Zijn fijngevoelige teedere aard gelqk aan dien van Aarette had behoefte aan vertrouwen aan sympathie die Sidonie slechts schaars zou bevredigen Zij prikkelde hem meer dan zij hem behaagde en als zij niet vast en stellig besloten had hem te veroveren zou hij er niet aan gedacht hebben haar te huwen bij het eerste besef zijner liefde zou hij haar ontvlucht zijn Zij had hem willen hebiwn Aanvankelijk zonder berekening omdat baar heerschzuchtige geest in de wat weekelijke zachtheid van Charles eene onderwerping voorzag die baar behaagde Later had zij hem bemmd zooveel als dit met hare geaardheid overeenkwam en eindelijk had het vooruitzicht dat zij de byna gevallene de door de erfzonde geteekende met eene der eerste familièu der stad ïou verbonden worden en als gelijke een kring zou binnentreden die haar had geduld maar niet opgenomen haren hoogmoed aangeprikkeld om zich de legepraal niet te laten ontgaan Nu wilde zij de vrouw worden van Charles Leniel en die zou zij worden tot eiken prijs Charles wist dit alles niet maar hfl giste er een gedeelte van en wat hij er van zag was voldoende om hem diep te bedroeven Door zijne belofte gebonden daarop door zijn hart was het wel zijn hart kon h niet meer terug en toch telkens ah zijn vader de Mogelijkheid van Sidonie s ontrouw had laten doorschemeren had hij hoe smartelijk het zijne eigenliefde ook aandeed gevoeld dat die mogelijkheid niet Juni e k desnamiddags i ure tot opening van de jaarlyksoha vergadering in het Museum eene voordracht houden ten onderwerp hebbende De nieuwe riohting in de kunst Deze voordraoht is toegankelgk voor Donateurs on leden der Maatschappg met hunne dames Gisteren werd in het vereenigingsgebouw eene openbare vergadering voor timmerlieden gehouden die door ongeveer 70 gezellen en 1 patroon werd bijgewoond en welke vergadering wenl geleid door den heer N van Bossum lid der Rotterdamsche timmerliedenvereeniging en waarin als spreker optrad de gezel C Quispel President der Kon goedgekeurde Botterdamsebe Timmerliedenvereeniging EatdracU tot vooruitgang By de opening der vergadering bleek al dadelyk dat die beide afgevaardigden niet ten onrechte de verklaring aflegdeo dat de roep in Gouda nel geweest zal zijn dat zgu socialisten maar de Voorzitter merkt op dat zg dat juist niet zgn en verleent daarna het woord aan ign metgezel den heer C Quispel Deze begint met zich te verontschuldigen dat hg niet het talent heeft vau een advocaat want hg i timmerman doch hg wil traohten als timmerman de timmerlieden in Gouda meer bijeen te brengen door onderling zich te veieenigen In de eerste plaats stelt hg twee vragen Wat is bet timmervakP en Worden de beoefenaars van dat vak naar waarde gerespecteerd Voor elk timmerman ook voor ieder buiten hot vak toont spreker san dat de timmerman de hoofdfactor is in het bouwvak en metselaar smid etc steeds tot leidsman moet zgn Daarbij komt zegt spr slechte teekeningen waarnaar de timmerman goed werk moet maken en toont aan dat de timmerman é n der onmisbaarste mensohen in de samenwerking is Vervolgens wgst spr op de omstandigheden waarbij steeds de timmerman wordt geroepen zooals b v wanneer een schel slot etc defect is is de boodMbsp van mgnheer of mevrouw haalt de timmermau en spr komt door dat alles tot de conclusie dat de timmerman als een persoon wordt erkent die van alles kent ergo een practiich man is ten bewijze waarvan spr ook aanvoert niet alleen het nette maar ook het onhebbelijke en vuile werk Spr erkent tevens dat de timmerman niet de ongelukkigste in de maatschappg is maar te weinig naar waarde wordt gerespecteerd doordien bg zeer velen de vrouw moet medewerken om in d behoefte van het gezin te voorzien Spr zou gaamo zien dat een braaf oppassend goed timmerman bg geregelden arbeid in het noodign van zgn gezin kon voonien en meent dat dit geen onbillgke eiscb is Hij legt den nadruk op htt noodige niet wat men gaarne zou mllen want dat strekt z i te ver Over de invoering der machinerieën sprekende vindt spr bet onbillijk daarop minachtend neer te zien omdat in de eerste plaats het menschelijk vernuft en in de tweede het gerief daardoor zeer duidelijk uitkomt Maar door de invoering der machines zgn de toestanden voor de werklieden niet verbeterd en wat opmerkelgk is wanneer een machine defect is verlangen de patroons van ons hetzelfde werk in denzelfden tijd en dat gaat niet j geheel en al onwaarschijnlgk was Hij behoorde Sidonie toe maar hg was er niet zeker van dat zij hem inagelgks toebehoorde Zij kwam binnen met opgeheven hoofd maar neergeslagen oogen De spanning en de onzekerheid badden aan bare eenigszins grove trekken eene zeldzame zachtheid gegeven die haar buitengewoon bekoorlgk maakte De heer Leniel merkte het op en erkende dat zijn zoon verleid was kunnen worden door zulk eene betooverende en phantaitische aciioonbeid In enkele woorden deelde hij baar zgn besluit mede zelf verlegen door de schijnbare strengheid van zijne beslissing en ook door do uiterlijk behoorlijke houding van dit onhandelbare kind dat al Ie gehoorzaam was om natuurlijk te zijn eerst toen hij uitgesproken had zag hij haar aan en toen bad zg de oogen neergeslagen Indien bij den blik opgevangen had dien zg Charles toewierp zou hij misschien zijn besluit terstond veranderd hebben en zou veel ongeluk voorkomen zgn geworden maar hg had nieta gezien Toen hij geëindigd had vroeg hij Neem je mijne voorwaarden aan Zij boog het hoofd ten teeken van toestemming en verliet daidelijk bet vertrek zonder evenwel zich te veel te haasten Kon men tniMsr vaa haar verlangen P Charles dankte zijnen vader roet eenige woorden waaraan warmte en oprechtheid ontbraken had de heer Leniel bet recht i t uden te eischen Zgn Over het aangenomen werk nl dat door den baat aan de knechts wordt uitbesteed zegt spr dat een gezel zgn beat doet om zooveel mogelgk te verdienen en al zgn krachten daartoe inspant en als van zelf alldan een grooter weekgeld ontvangt hetgeen natuurlijk de baas noteert Doet zich daarna weder hetzelfde geval voor dan meet de baas wat er un verdiend tan worden en geeft minder loon Djeo tengevolge moet dat loon van vroeger er toch uitkomen en de knecht is gedwongen zgn toevlucbt tot hulpmiddelen te nemen Zgn eerste werk iiiu dat geval een paar jongens aan te nemen voor een cent of 4 6 per uur en daardoor krggt do baas lecht werk en zgn clientèle pveneons on bovendien leeren de jongens knoeien en is daarmede de eerste periode ingetreden om van zulke jongens nooit flinke timmerlieden te maken Vervolgens wordt bet leorlingen etelsel der timmet lieden besproken en merkt spr terecht op hoe een jongeling die iu het vak wordt opgeleid niet alleen is krulleojongon miar tevens boodschappen moet doen voor de knechts en voor de meid van de vrouw van don baas etc Summa tummarum beveelt spr aan vereenigeg om te traohten in overleg mot den patroon een beteren toestand te verkrijgen en juist door vereenipl op te treden kan zeer veel worden verkregen en spr weet dat niet de patroon die gewenschie ietbetering kan aanbrengen en dit wordt van hem oei niet verlangd maar dat de burgerg gnarne aan dg roepstem der patroons gehoor geeft wanneat hw dat gevraagd wordt Spr wijst voorts op de ongelukken welke doet het vak voorkomen op den ouden dog op ziotte verzuim etc en zou gaarne zien dat da timmerlieden alhier zich vereenigden eo aansloten bij de hier bestaande vereeniging iZorg voor de tofkonut onder voorwaarde dat die vereeniging feitelgk zorgde root de toekomst niet alleen maar zich ook meer als vakvereeniging deed gelden ten einde ook het zedeijjt gehalte der leden tot bet hoogste peil optevoeren Terochl merkte spr nog op dat de kapitalittet J zich als het uoodig is wel vereenigen b v tot bet M onderling uitvoeren of eitploiteeren van groote werkes M of het oprichten vanioaatschappgenr en met dat goeds m voorbeeld voor oogen moeten ook wg ale werklieden ons vereenigou ten einde te trachten eene belei positie te vorkrygen Na eene kleine pauze erlangt de beei B Hoogerwaard Patroon Voorzitter der timmerlieden verecniging uZorg voor de toekavut bet woord en voert aan dat de belangstelling der timmerlieden alhier zoo gering ii dat de vergaderingen stechta door 17 van de 68 leden worden bggewoond en bestrijdt de loonsvorhooging op grond dat daardoor het werk achterblijft zoodat hij daarin goea verbetering ziet Spr repliceert en zegt dat de lauwheid der leden haar oorsprong vindt doordien zg zich op zulke vergaderingen vervelen Kr wordt lecbts gesproken over zieken en ziekegeld en niet over het vak Elke maand moet een vakvereeniging byeankomenenover het vak sproken en dat geeft animo en animo is elke maand in ons vsk wel te verkrggen Spr haalt voorbeelden aan als hot ploegen van B 8 deeleo door de machine het machinaal bewerken van krsalwerk enz en blgft by zgn opinie dat de msohinei ons veel werk uit de handen nemen en ook red prachtiger werk doen afleveren De gezel J Jansen is tegen rereenigen en voert a rbart werd door die houding gekwetst maar r jn mstand en zijne natuurlijke goedhartigheid wekten sfln medelijden op voor deze jongelieden wier onderlinge genegenheid hg tegenwerkte Wel beschouwd zeide hij tot zich zelven kan Charles even goed morgen vertrekken laat on him j den dag van bedeu nog schenken om afscheid te nemen Hunne standvastigheid zal er in de toekomH J niet meer of minder door aatt het wankelen worde 1 gebracht j Het was een lange pgnlijke dag voor iedereen Tot aan den avond vermoed Sidonie met eenig ver Jtoon elke gelegenheid om samen te zijn met hem j dien zij toch als haren verloofde kon beschouwen Zg bleef in de nabijheid van Aurette on rolgde haar oretal met zulk eene hardnekkigheid dat het juffrouw Leniel 1 hinderlyk werd I Na den maaltyd zat de familie rereenigd op b terras iedereen zweeg en staarde voor zich uit in o vorte Aurette wierp haren vader een smeekends blik toe dien hij verstond Na eenige aarzeling richtte hij zich tot de jongelieden Waarom gaat gy niet eens eene wandeling doea in de plaats P vroeg hy eenvoudig Aurette zal oÜwel gezelschap houden Zgne dochter betuigde hem haren dank door eso vriendelijken glimlach Jfordt vervolgd als motief non dat hy gezien heeft dat een ploeg van een heistelling dat zijn geen timmerlieden het werk staakten en den baas toen een machine liet komen Ook heeft hij bezwaar tegen de contributie omdat de afgevaardigden daarvan betaald moeten worden en constateert dat de bazen hier no i zoo kwaad niet zyn en over de opleiding der tiuimergezellen niet valt te klagen Ook keurt hij af dat het loon der timmerlieden voor allen gelyk is zoowel voor bekwame als minder bekwame Spr antwoordt den heer Jansen dat hg als afgevaardigde liever te huis is om met vrouw en kinderen den eenigen rustdag na langen arbeidstaak door te brongen dan die taak te vervullen on in geen geval als afgevaardigde hier zou komen indien hij ais timmormanskneobt niet doordrongen was van het goede wat eene vereeniging vermag Hg is overtuigd van de oubillijfchoid van gelijkheid van loon doch die onbillijkheid vindt haar oorsprong iu het feit dat er bazen zijn die geen kennis van het vak hebben doch door familie of goede vrienden tot baas zyn verheven De heer Hoogerwanrd prijst de opoffering der heeron afgevaardigden om hier te komen releveert hetgeen Jansen heb gezegd over het horhalingsonderwijs do tcokenschool etc en wil de timmerlieden 7tiet aanbevelen lid der vereeniging te wordtm N deze gedacbtenwissoling voerde nog even het woord de gezel van Gent gerepliceerd door den heer Quiepol daarna nog de heer Hoogerwnard en de heer Quispel en nadat daarna de laatstgenoemde heeren over minder tor zake doende onderwerpen van gedachte hadden gewisseld word de vergadering gesloten Na afloop traden oenige der aanwezigen toe olsLid der vereeniging en werd eene voorloopigo commissie benoemd om de verdere leiding der zaak Ie regelen Hedenmiddag had op de Markt de plechtige installatie plaats van den nieuwbenoemden officier der dd eohutterg den heer G B Lullus van öoor Een metselaar tijdelijk werkende aan do Machinale Garenspinnerij alhier ontving Vrijdagmiddag een telegram inhoudende het verzoek om onmiddelijk te huis te komen want zyn nomtner in de Staatsloterij was uitgetrokken en de prijs van ƒ 100 000 er op gevallen De gelukkige metselaar rerzocht onmiddellijk ora te mogen vertrekken hetgeen hem werd toegestaan en toog dadelyk op reis naar Sliedrecht om zyn ten deel gevallen geluk te nanraarden De heer dr A M Prins ryksinndbouwleeraar te Derenter heeft eene circulaire gezonden aan de besturen der afdoeüngen van de Geldersoh Overijsolsohe en Twentsche Maatschappy van landbouw Hij acht het niet zonder belang dat meer algemeen bekend worde welke dor in verschillende streken van Nederland aangebouwde soorten van gewassen gebleken zgn tegen een strengen winter bestand te zijn en roept de medewerking in der besturen om ervaringen omtrent dit punt op te doen voor Golderlond en Overgsel Of de maatregel om zwak door den winter gekomen planten met chilisslpeter over to mesten goed ie en welke resultaten dit heeft gehad zou de schryver tevens gaarne vernemen zoo mogelijk in vergelgkiug met andere drgvende meststofiea als roet gier of beer Verder vraagt de schrijver of het onderwerp botrofl endo do mindere of meerdere afhankelijkheid vnn den suikerbietenbouwer van den suikerfabriekant in de streek waar de respectievelijke besturen zyn gevestigd belangrijk genoeg is om op eene daartoe belegde vergadering deze quaestie tot een punt vnn beraadslaging te maken Zoo ja dan is de schrijver gaarne bereic zich met de Inleiding te belasten Meer algemeene Waarnemingen en proeven omtrent graslanden en in verband hiermee de veefokkerij acht de heer Prins alleen doelraalig ora don weg aan tegeven ora tot verbetering te geraken Ook voor dit punt vraagt de schrijver de aandacht en de medewerking der verschillende besturen en vraagt ook of dit punt belangrijk genoeg is om tot onderwerp van bespreking te dienen lrih elFneicJi Foliailad sehr Ü Dr Vitus Bruinsma dat zgne partygenooten geen Ie hooge verwachtingen van den uitslag moeten koesteren daar de volksparty in de laatste drie jaren wel verbazend is vooruitgegaan doch dit voor het overgroot deol de arbeiders betreft Onder de kiezers is echter niet zooveel gewonnen hier en daar heeft doordat de bewoging meer eeno zuivere arbeidersbeweging is geworden de partij zelfs onder de kiezers verloren Het is er thans dan ook alleen om te doen ten einde te woten te komen wolk deel van het beperkte getal kiezers zich aan de zijde der partij schaart IMOEZONOEN HOGf EEÜT OFEN BBEF tian de Redactie van DX XEBGOVWSCaB Zonder te weten of myn brief van 6 Juni 1 1 door u is gelezen wil ik u nog eenen zenden en wel voornamelijk naar aanleiding van een stukje voorkomende in uw blad van 6 Juni pa 3 kolom 3 en 3 en getiteld Liberale etrijdmanier Gij waarschuwt daar de kiezers tegou den stroom van liberale pamfletten die weldra los zal breken Dat dit korle woord zelf een pamflet is schgnt gij niet te gevoelen en als een bewys hoe onwaardig een liberaal wel handelt in den tijd der verkiezing doelt gg uwen lezers een versje mee dat in een liberaal strooibiljet indertgd de ronde deed om de candidatuur van den liberalen Tak van Poortvliet te bovx rderen Vergun mij dit versje a nog eens te herinneren Het luidde aldus Ontwaak gij vrije Graafschap Uw juk het ligt gereed i En k hoor de keet nen rfck lon Ook voor uw hals gesmeed Ik zie het valsohe Rome Geveinsd weer tot U komen Met d oude list en macht I Het zingt zyn zoete woordon Die velen reeds bekoorden Maar gy WEERSTAAT ZIJN KRACHT Zoo luidde de ontboezeming van dien liberalen gelogenheidsdichter on als gij weten wilt hoe ik het vind dan zeg ik nog al een aardig versje doch als letterkundig product heeft het geen waarde Maar de toon is waardig en de ernst die er uit spreekt minstens onverdacht Doch verzen maken in een tijd van verkiezing is dwaasheid en ah ik dien liberalen dichter ooit mocht ontmoeten zou ik trachten hem dit te doen inzien Maar gij had over zoo n nietig versje moeten heenstappen en het allerminst van een lasterenden Graafsohappor moeten overnemen gij had mij dan niet gedwongen u een mededeeling te doen waartoe ik mij nu verplicht zio Want al is het woar die liberaal leelijke versjes maakte waarom oordeelt gij daar zoo scherp over terwijl de anti revolutionairen het toch nog leolijker kunnen Het was in den tyd van ministor Thorbeoke s aftreden dat de nieuwe Goesche Courant een clerionnl blad bij uitnemendheid om de candidatuur van den liberalen Thorbecke togen to werken en dia van Graaf Rutgers Jan Schimmelpenninck te steunen zijne lezers onthaalde op liedekens als deze Graof Rutgers Jan Die brave man Daar valt niet mee to gekken Hij zal en kan Doen in den ban Don aanhang van Don Duivel en Torbecke en in oen ander numraer Hoor Neêrlaud hoor De liberalen De meer of minder roode radicalen Groens aanhang en de mannen van t behoud t Is alles een pot nat t is oud Lood om oud yzer Daar is in t gansche land Maar één godzalig blad Dat is de nieuwe krant Van Goes Die dus zijn ziel Voor scha wil assureeren Diont wel die krant te bestudeoron Dit zijn nu gedichten van een anti revolutioualr Wat gij nu van deze liederen deukt weet ik niet maar ik vind ze nooh waardig noch ernstig Mij dunkt ze zouden op hun plaats zyn geweest in een of ander vliegend blad in de JJmnorist bijvoorbeeld maar nimmer in een courant die ernstig de belangen des volks heet te behartigen Ik geloof dat ge tevergeefs naar dergelijken onzin in een liberaal blad zult zoeken Na het moderne strooibiljet krijgt Ds Moll eeo beurt Had hij zoo groot onrecht met te beweren dat het Dr Schaepman en Dr Kuyper niet om het heil van Nederland maar om de zege van den partystrijd te doen was Ik geloof het niet De eerste Dr Schaepman kondigde te Middelburg een lezing aan met gelegenheid tot debat maar toen hij onder de lezing zag dat er zich matinen in de zanl bevonden als Mr Eduard Fokker Herman Snijders en anderen gaf hg geen gelegonheid tot debot on maakte er zich met zijn gewone ongeraanierdheid van af Dr Kuyper las in den Schutlershof over tweeerlei Vaderland en zou den anderen dag debatteeren doch toen Ds Littooy predikant bij de afgescheidenen te Middelburg eenige inlichtingen vroeg eu een opmerking maakte werd hg door den geimproriseerden Professor loo onbeschoft beantwoord dat de gansche zaal hare afkeuring te kennen gaf en do meesten heengingen Diefde moeite wil doen om te onderzoeken of ik orerdnjf echrijre aan Ds Littooy lange Giststraat Middelburg Hij zal myn zeggen berestjgen zulke ruwe ondervindinzcn vergeet men zoo licht niet Ds Moll heeft gezegd wanneer het doel bereikt is der kerkelyke hoeren dan zal de schim van Willem den Zwgger met toom eu droefheid op ons nederzien Gij tracht in een der lagere aliniae een en ander bespottelijk to maken door te zeggen Van al die sombere voorspellingen kwam er geen enkele uit Hoor oens waardeRedactie van deTergouwsche daar weet gij ntela von Omdat gij de schim van den Zwgger niet gezien hebt zult ge toch niet besluiten riat zij niet toornig of bedroefd ivas Gij weet toch wol dat gaesten niet gezien kunnen worden P t Allerminst door hen die zelf geen geesten zgn Ik geloof wol aan den toorn en de droefheid van dio schim want tTülem de Zmjger was het die gezegd heeft Indien de Gouvernementen en de verschillende partijen in deit lande om tot eenheid te geraken den weg van wreede vervolgingen of van imige laster betreden dan zullen ztj den koorde van hunne eigeiie verderfcnisse draaien iiVuigen laster Zou hij misschien in den geest do laatste nummers van uw blad gelezen hebben Maar zijn eigen zoon Maurits die van de praedestinatio mot wist of ze blauw of groen was doch tevens te vroom was om een goddelooze als Oldeubarneveld het leven te schenken heeft zich zelfs niet aan dio waarschuwing gestoord en zouden wy dan verwachten dat gij misschien Och kom dit onderwerp staat mij tegou ik ga verder De Winterwyksche Ct dood in 1888 voorspellingen van kerkelijke schandalen waarbij de sterke arm zou noodig zijn om de orde te herstellen Gij haalt dit alles met tauwkeurighoid aan en zegt aan het slot Van al die sombere voorspellingen kwam er geen enkele uit Hoor eens twee gevallen zyn mogelijk of gij weet niet wat er te Leiderdorp Oude Wetering Sliedrecht onz gebeurd is öf gij weet het wel Is nu hot eerste hel geval dan is het u te vergeven ofschoon gij als redacteur in uw plicht te kort zyt gekomen Doch wist gij wel van al dio standjes en troebelen hebt gij tegen betor weten in leugeus opgedischt dan zijt gij mijn antwoord niet waal dig evenmin als ge dan ook hot recht hebt uwe stem in het openbaar te doen hooren Ik oordeel tier niet gij moet weten welk woord hiervan bij u aan het juiste adres is Tot zoover wat betreft het stukje Liberale strijdmanier en ik zou het hierbij kunnen laten Want dat iemand het schoonste en beste van zijn partij te voorschyn brengt kan ik best begrijpen al ben ik zelf goen kiezer Maar gij hebt nkt het recht om ieder die niet met u medegaat te belasteren en in verdenking te brengen De woorden Liberale coterie en Liberale kliek zijn by u schering en inslag Gy zegt dingen die gij niet verantwoordep kunl Dat is iemand zijn gooden naam ontnemen en dat moogt gij niet uoch als christen uoeh als mensch Gij gy vooral moest bet woten hoe dierbaar iemand zijn goeden naam kan wezen want ongetwijfeld is er een tijd geweest dat ook uw naam onverdacht was en een goeden klank had Doch die tijd is voorby over u Gisteren sprak ik iemond die mij vertelde dat hij den heer X een anti revolutionair ontmoet had Zij haddeu gesproken over do verkieziJLen ook Die heer scheen u speciaal te kelAn want over u had bijgezegd Weet je at dat nn eigenlijk voor een vent ts Als hij niet bij toeval erg christelijk was dan was hij een soaalist Zoo sprak oen Goudsch auti revolutionair wiens naam ongerept is over den Redacteur dor Tergouwsoho jiM eX wonder dot ik bij die mededeeling WtttJaatAIatth 7 2 Ê i W Evangelie voorby praten en doen ftJSff gftSp stem van den goon des Mensohon niet li 8Bit toch zal hij u telkens verrassen Als ik u raden mocht waarde Redacteur van dé Tergouwsche vooral als het waar is dat ij noit jong zijt dan zou ik zeggen vermyd alle verkeerd gezelschap Ga niet ora met raensohen die behagen vinden in lasteren en gaarne het ergste van hunnen tegenstander geloovon En laat u niet wijsmaken dat er een oordeel zal komen over ons land omdat de briefwisseling hier op den rustdag wordt voortgezet of omdat do Zondagstreinon niet bg de wet verboden zijn maar als er oen oordeel komt dan zal het zijn omdat de menschen te zelfzuchtig zijn omdat men meer zijn partij lief heeft dan zijn kerk on zijn kerk meer dan het christendom en het christendom meer dan de waarheid en zicizelven meer dan alles f m S I f