Goudsche Courant, dinsdag 9 juni 1891

1891 Woensdag 10 Jnni N 454T GOUDSCHE COURANT JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inxeiidlng van advertentlöa lean gescbieclen tot Mn aar des namiddags van den dag der uitgave MAGAZIJN van PEIVDULES W BEGEER OJJïTVANGEjy eene rijke collectie Onyx Marmeren en Bronzen Snelpersdruk van A BRINKMAN en Zn Gouda Maar ik moet eindigen Als ik een resumé wil ven in korte woorden ran de indrukken die ik deie week ontrangen heb dan zeg ik Wanneer iemand oen dericaal kieat welnu bet lij o maar aU iemand dit doet omdat ffij hem sanprgst dan Trees ik dat h j met lange ooren ter wereld gelj omen ia eo nog veel tal moeten leeren eer by denscbijn T n het weien kan ondencbeiden 6g kunt niet begrqpen hoe een liberaal godsdienstig wezen kan Och m n waarde Bedacteur er tullen in de Evangeliën wel meer en wel andere waarheden staan die g niet vatten kunt maar die aan eenvoudigen zijn geopenbaard Van Ood wenschende dat het volk een keute doe waarover het zich niet beklagen zal en dat het niet luistere naar de onbeschaamde praat van leugenaars en verdachtmaken heb ik met beleefde groeten de eer te zjn Uw dienstwillige H D H Gouda 8 Juni 1891 BDiteolaodscb Overzlcbt De minister van binnenlandache zaken de heer CoDstans over wien de radicalen en de socialisten vale onaangeoame dingen hebben gezegd na de gebeurtenissen vaj Fourmies verwerft thans beider goedkevrittg door zyn voornemen een zeer doortastende poging te doen tot verbetering der arbeiderstoestanden £ r bestaat in de Fraosche Kamer een oommiaüe tot het onderzoeken van alle vraagstukken welke betrekking hebben op de verhouding tusscheu patroons en werklieden Voonitter van deze commissie ia de beer Bicard In haar midden heeft het plan van den minister de grootste belangstelling gewekt en hoewel men nog niet geheel en al weet wat de heer Constans zal voorstullen beschouwt men er het volgende als hoofdlynen van het ministerieel ontwerp Elke fWerkman die minder dan 8000 fta s jaaraverdient tal van zgu SStte jaar af behoudens eene verklaring van het tegendeel aan bet gemeentebestuur beeebouwd worden als geneigd tot het storten van een dagelijksche premie op zijn salaris van vgf centimes De patroon zal gehouden zijn ten bate van eiken arbeider eene overoeokomaiige storting te doen Daar het aantal werkdagen gemiddeld 290 sjaara bedraagt tullen de twee stortingen van patroon en werkman aan het einde van dertig jaren een rente geven van 180 francs De Staat zou daar 120 frs bqleggen om te komen tot eene jaarlgkache rentevan 300 frs voor eiken werkman die dertig jaren Ung rijt cen mes per dag beeft gespaard Hij die na dertig jaren een jaargeld van 600 francs wil hebben moet dagelijks 10 centimes ter zijde leggen i de patroon zal dan genoodzaakt zijn hetzelfde bedrag te storten en de Staat geeft in stede van 1 iO 840 franca per jaar Elke werkman die zulks verlangt tal vodr den leeftgd van 35 jaren stortingen kunnen doen maar deze zullen bet onderwerp vormen eener bijeondere liquidatie De werkman die door werkeloosheid ziekte of welke andere werkelijke verhmdering ook gedurende vgf jaren of korter xgne stortingen niet heeft verricht tal weder tot storting worden toegelaten natuurlijk onder bijzondere regeling in verhouding tot den tijdelijken stilstand Het zal ook mogelijk zijn dat de werkman ticb aasureert of tijn kapitaal verzekerd voor het geval van overlgden ook hierbg treedt de Staat met eene aanvulling tusschenbeide Kan da werkman na gedurende een aantal jaren gestort te hebben niet voortgaan daq beeft hij niettemin recht op een pensioen dat betaald zal worden tiit de ontvangst van gestaakte stortingen van legaten en van de 10 centimen welke iedere patroon eiken dag tal moeten storten voor eiken werkman ran vreemde nationaliteit dien hg in dienst heeft De voorloopige berekeningen stellen het aandeel dat de Staat na dertig jaren aan deze verzekering u hebben bg te dragen op 100 millioen francs Het beginsel der wet ia goedgekeurd door den beer Bicard een gematigden republikein en maakte de sooialisten natuurlijk zeer verheugd ook zooverre als do positie der vreemdelingen moeilgker wordt gemaakt De Europeesche pers houdt zich nog steeds bezig met het drievoudig verbond Na weer wordt uit Berlijn geroeid dat de Fransche regeering onlangs weer een poging beeft beproefd om czsar Alexander over zijn plannen te polsen Een verbond wilde men nog niet vragen maar wel wilde men eens vernemen wat de czaar zou doen indien Frankrijk eens in oorlog geraakte met de midden Europeesche staten Deze poging zoo heet het verder is weer mislukt daar czaar Alexander zich tot niets wilde verbinden Dit gerucht want meer is deze mededeeling natuurlijk niet geefi echter der Bamiuryer Naciriciten weer aanleiding Duitscblands verhouding tot BttUand ter sprake te brengen Het tegenwoordig orgaan van prins Bismarcl komt nog eens terug op zjjn bekende bewering dat de tegenwoordige Duitsobe regeering verkeerd heeft gehandeld door zich nitaluiteod bg Oostenrgk en Italië aau te sluiten Duitachland bad ook Busland meer tot vriend moeten houden zoodat het steeds twee pglen op zgn boQg zou hebben De eerste echter die prins Bismarck hierover de lea leeat ia merkwaardig genoeg de Norddeuttekt AUgemmu Zeüuxff het voormalige Igforgaan van den Ijzeren kanselier De Norddeuüdu noemt de bewering van het Hamburgsehe blad onwaar en verzekert dat sedert Bismarcks aftreding de betrekkingen tusscheu Duitschland en Rusland veel tjjn verbeterd en wel dank zg den keizer en Capriri Dat dit niet bet geval ia wordt wel door prina Bismarcks blad beweerd maar niet bewezen Veel nieuws hebben overigens deze nieuwe beaprekingen over de verhoudingen tuasohen de Europeosche mogendheden waartoe het quasi verbond tusschen Italië en Engeland aanleiding gaf niet opgeleverd Het eeuige dat deze penneetrgd weer heeft doen zien is dat nergens wordt betwgfeld of hot verbond tnaschon Duiuohland Gostenrgk Hoogarge en Italië zal in het volgende jaar hernieuwd worden maar dan zat het ook het drievoudig verbond blgven wat bet is en niet tot een viervoudig verbond worden uitgebreid De Fortugeesohe Cortes komt bgeen om het oieuwe tractaat met Engeland te behandelen Het rapport der commissie luidt op onniiddellgke bekrachtiging der overeenkomst Volgens de Times heeft Serpa Tinto bg een interview gezegd dat na Eagelandt ultimatum elke Zambesi conventie een capitulatie van Portugal was maar dat afgescheiden daarvan denieuwe overeenkomst een eervolle oplossing van bet het geschil is De voornaamste moeilijkheden schreef hg toe aan de Engeltche bewiodsiiedon in Zuid Afrika inzonderheid in Natal Zg hebben Salisbury zeide hg zeker meer bezorgdheid veroorzaakt dan Portugal Niet alle bezwaren zgn achter uit den weg geniimd de gemengde commiaaie die ingevolge de conventie moet worden benoemd lou met belangrgke plaataetjjke hindemitsan hebben te kampen en bg zag een langdurige wrgving met de Britache Zuid Afrikaansche Maattchappg te gsmoet Ook loochende Serpa Pinto dat Oungnnhasa een Fngelacb protectoraat verlangt Fortngil bad dat opperhoofd wel geschenken gegeven maar de voll waarde er van terngontvangen en hem nooit schatting betaald PETROLEUM NOTËEKINGËN van Makelaars Caotzlur h SebêlkwUk te Rotterdam De Diarkt was heden vast Loco Tankfust 7 0 Geïmporteerd fust flM Juniievering 7 46 Augustus levering 7 59 Septemberlevering 7 65 October levering 7 90 Novemberlevering 7 85 en December levering 7 70 VEBBETERINO In net 2e blad van one vorig nr staat een kê ugming van B en W aangaande verkrijgbaarstelling van het Verslag van den toestand der Gemeente in 1890 De prgs daarvan is ƒ 1 en niet 100 zooals door wegvallen van een punt daar ataat opgegeven COBBESPONOENTIE Het stuk nOlympia i eat op het veld wordt in ons volgend nr opgenomen Het artikel van H kan niet worden gepUatat PE Bed ciib ADVERTENTIÊN ADVEBTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten word a dadel k opgezonden door bet AdTertentie Bnrean van A BBINEMAN en ZOON te Gouda Heden overleed na een kortstondig doch smnrtelgk Igden ons iuuig geliefd Dochtertje MARGARETHA PAULINA in den aanvalli gen leeftijd van 10 jaren en 7 maanden GOPR JASPERS J M JASPERS geb WitiifiKj Qouda 7 Juni 1891 Heden orerleed in den ouderdom van ruim S5 jaren tot onze diepe droefheid aa voorzien te zgn van de H H Sacramenten dei stervenden onze innig geliefde Moeder Be hnwd en Grootmoeder Mejoffroaw M F GBERARDT8 Wed van A F J Vibmïdlen Namens de Familie C P BACKERS Gouda 7 Jani 1891 Eenige en algtmiene kennugmng Hiermede betaigen wjj onzen hartelgken dank voor de vele bewgzen van belangstelling ondervonden bg de geboorte van onzen Zooo P G OVEREUNDER C OVBREUNDER QUAST Gouda 8 Jani 1891 STMM TE mL CURATOREN maken bekend dat het Examen voor ben die met SEPTEMBER a s ala Leerlingen wenachen te worden toegelaten in de maand 7 17 X e k zal plaats hebben Aanmelding vóór 30 Jani a bg den Rector Dr A VAM USENDIJE bg vien tevens inlichtingen zgn te verkrggen Tegen 18 JDNI a s wordt root HEELE of HALVE DAGEN een zindelgke WERKSTER gevraagd en tegen 1 AUG08TD8 een zindelgke Te bevragen bg den oitgever dezer Coorant Abshanbbina of Anti Rhumatische WATTEN De Rhnmatische Igders worden op de krachtige werking dezer bereide Watten attest gemaakt Prgs 30 Ct per pakje Hoofddepot bg A BREETVELT Az te Delft die deze Watten o a verkrggbaar heeft gesteld bg C B Verheul Oudewater A Boa Berkel J van Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen Gebr KauBngBodegraven K Oosterling Haastrecht flebr Kauling Woerden G v d Geur Waddiniveen T A C van Detb Me de Wed Bogman Gouda FW J denUijl 8choonb A Prins Zevenhuizen M J Gondkade Boskoop O Hoogendijk Cappelle S V d Kraats Bleiswijk De uitgave dezer Coaraut geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 i zonderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOüDA 9 Juni 1891 Aan bet Fertlag van den toestand der gemeente Goupla over 1890 ontleeueo wg nog het volgende nrinkwater Het aantal percaelen aangesloten aan het buizennet dor Goudsohe Waterleiding Maatsohappg was ook in 1890 klimmende Bedroeg het getal abonnementaoontracten aan het einde van het vorige jaar 1S49 en dat de moter contraoten 103 op den 31 December 1890 was het aantal abonnemenu contracten gestegen tot 186U met 3349 perceeleo terwijl er 106 meter contracten waren voor 122 perceelen Op den laatsten December jl waren derhalve 213 perceelen meer aangesloten dan bij den aanvang van het jaar De hoeveelheid water van de Alters naar de etad gevoerd bedroeg 821964 M tegen 286235 M in 1889 Door hot Burgerlijk Armbestuur worden aan behoeftigen 682 kaarten uitgereikt ter verkrgging van water uit de standpijpen en wel 333 kaarten voor 1 emmer en 849 kaarten voor 2 emmers daags In het jaar te voren werden er 689 kaarten afgegeven De hoedanigheid van het water beantwoordde van Januari tot November op enkele uitzonderingen na aan de oischen bg de Concessie voorwaarden gesteld Gedurende de maand December echter was het water slecht te noemen Herhaaldelijk moest de Openbare Oezondbeids Commissie onze aandacht op dien toestand vestigen Bovendien deed zich een ander bezwaar gevoelen dat namelgk in onderscheidene aangesloten perceelen tengevolge van het bevriezen van buisleidingen geen water kon worden verkregen De Directie der Goudsohe Waterleiding Maalscbappij door ons op een en ander opmerkzaam gemaalEt FEVILLETOIV ZlEhEEAlBEL III 10 Zonder elkander een woord te zeggen zonder elkander zelfs aan te zien daalden de zonderlinge verloofden de vier treden van de stoep af en naast elkander maar toch van elkander verwijderd sloegen zij den hoek om van eene laan waarin de schemering reeds begon te vallen Het was een verrukkelijke avond de sterren kwamen aan den hemel op eeno planeet flikkerde met belderen glans in de door de ondergaande zon roodgekleurde licht de meerlen floten in de verte en ook dichtbg in bet boschje waaruit een zachte geur van kamperfoelie opsteeg Aurette zou dezen avond nooit vergeten evenmin als den vorigen elke ster aan den hemel zou hare diamanten punten haar in het hart drijven De verloofden wandelden lang onder de donkere boomen Van lijd tot tijd sag men het lichte kleedje van Sidonie aan het einde van de laan nabij het huis verschijnen en daarop weder in de schaduw verdwijnen Zij gingen langzaam en kalm men hoorde hare stem niet evenmin Is die van Charle beriep zich op overmacht de strenge vorst dio haar verhinderde het water aan de prise d eau behoorlijk te zuiveren en die den regelmatigen aanvoer bij hare oontraotanten of geabonneerden deed staken Ons komt het voor dat do Maatschappij verplicht is de meest mogelijke zorg te wijden aan de nakoming van Art 10 der Couceasie voorwaarden waarin haar geboden wordt water van goede hoedanigheid steeds in voldoende boeveelheid aan te voeren en dat zij niet kan volstaan met zich op overmacht te beroepen De concessionaris toch was met den toestand van het JJeselwater bekend vóór dat de concessie werd aanvaard en aan de Maatschappij werd bij den aanleg der waterleiding alle vrijheid gelaten ten aanzien van het leggen der buizen Wg vertrouwen dan ook dat de Maatschappij dia lot dusver in hare onderneming niet onvoorspoedig is geweest afdoende maatregelen zal nemen om moeilijkheden als lu den nu afgeloopen winter werden ondervonden in het vervolg te voorkomen yolksgaarkeuicen De Volksgaarkeuken erkW gedurende bet a eloopen jaar zeer gunstig De uitkomsten overtroffen op nieuw de verwachting Terwijl in 1889 over 224 dagen 83746 portion werden verkocht bedroeg het verbruik over 1890 78191 portien of 21023 meer dan waarop te oordeelen naar do consumtie over het jaar te voren mocht worden gerekend Het gemiddelde getal portion in 1889 was 150 in 1890 was het middencijfer 214 per dag Het is der Csmmissio met het bestuur belast zeer aangenaam te kunnen constateeren dat de inrichting m veler behoeften voorziet en dus beantwoordt aan den wensoh der erflaatster aan wier mildheid haar ontstaan te danken is Toen in den aanvang van het jaar de Influenza in de Gemeente heerschte en er in menig gezin het etenkoken eene onmogelijkheid terwijl er toch versterkend voedsel Evenwel duurde hun onderhoud zóó lang dat do Heer I eniel er zenuwachtig van werd Eoep hen zeide hg tot Aurette die zwijgend baast hem zat Alsof zg hem gehoord hadden of zyne bedoeling geraden keerden de jongelieden juist naar het huis terug Charles drukte zgnen vader de hand omhelsde zijne zuster en ging snel naar zijne kamer Sidonie ging bij Aurette zitten en verroerde zich niet Zij zag niet naar de sterren hare oogen waren onafgewend op de laan gericht die thans geheel in het dnister lag waarin zjj zooeven op en neer hadden geloopen Die onbewegelijkheid dat stilzwggen drukten derwijze op den hoor Leniel dat hg opstond en lang vóór het gewone uur het sein gaf om zich ter ruste te begeven Sidonie verliet Aurette eerst op den drempel barer kamer en liet hare lamp branden opdat de lichtstraal die onder de deur doorscheen het bewijs zou leveren van hare tegenwoordigheid Zoo verliep deze laatste nacht Den volgenden ochtend vertrok Charles IT De dagen dezer week schenen den bewoners van het Nest tenminste eens zoo lang toe als gewoonlijk en ieder hunner verlangde om bijzondere redenen naar den volgenden Zondag men scheen te denken dat da torugkaer van den rustdag eindelgk eene wending zou ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschjjnt noodig was kon de Volksgaarkeuken hare hulp bieden Zjj verkocht in Januari niet minder dan 2925 portion soep tegen 1179 portien in Juli Het nut der inrichting blijkt echter nog meer uit het toegenomen aantal pottien in de eetzaal verbruikt Was dit getal in 1882 gemiddeld 41 per dag in 1890 bedroeg het 62 par dag Het aantal portien dat dagelijks aan de inrichting werd gebruikt of afgehaald waa zeer afwisselend er waren dagen waarop 150 portien werden afgeleverd maar ook dagen met 400 portien Geuurende da maand September werden bgvoorbeeld dagelgks gemiddeld 210 portien verkocht tcrwgl in December gemiddeld 308 portien per dag werden afgegeven De financieele uitkomsten zijn ook gunstiger geweest dan in het vorige jaar ter bestrgding der exploitatiekosten verstrekte de Gemeente een bgdrage van ƒ 800 Bij het zoo toegenomen debiet deed zich de behoefte aan eonen kelder met provisiekamer en bergplaats voor gereedschappen meer en moer gevoelen Tot den bouw daarvan werd nadat de Gemeenteraad daartoe machtiging had verleend overgegaan Verder heeft de ondervinding geleerd dat het ijzeren fornuis onvoldoende is voor den dienst Daarbg komt dat de hitte in de keuken niet alleen in den zomer maar ook des winters doorgaans zeer groot en ondragelgk is waarom de Commissie het in het belang van het personeel als ook in dat van de bereiding der spijzen dringend noodig acht dat in da vroegere provisiekamer een steenen fornuis wordt aangebracht Zij wenscht dit in het thans loopende jaar te doen Over de verschillende leveranciers is de Commissie zeer tevreden De bepaling dat dezen om da drie maanden worden afgewisseld werkt zeer gunstig en is een waarborg voor goede levering vooral daar gegronde aanmerkingen algeheole uitsluiting ten gevolge kunnen hebben geven aan da pijnlijke en onaangename gedachten die deze menschen vervulden wier lot zulk een onverwachten keer bad genomen Overeenkomstig het gebruik zouden dezelfde goda dienstpleohtighcden op dien Zondag hernaald worden den tweeden van de Zalving zooals men het in die streek noemt Julia had verlof bekomen om niet in de processie mede te loopen omdat het haar de laatste maal dat zij er aan had deelgenomen te zeer had vermoeid Zij zou dan Zaterdagavond op het Nest komen en daar tot Maandagochtend uitrusten Aurette voelde haar hart beklommen in het vooruitzicht van haar het besluit betrefl ende hunnen broeder en Sidonie te moeten madedeelen Zij wist dat het hare zuster zeer zou hioderen reeds van hare vroegste jeugd af had Julia nooit sympathie kunnen gevoilen voor dat karakter dat zoozeer van het hare verschilde en het denkbeeld van haar tot schoonzuster te krijgen zou haar ongetwijfeld onaangenaam aandoen Alaar zooals alle moedige menschen wentelde Aurette alle onvermgdelyke lasten zoo spoedig mogelijk van zich af en zg verlengde er naar den storm doorstaan te hebben dien de tijding bij Julia zou opwekken Evenwel toen zij haar den Zaterdagavond zag aankomen vermoeid door de hitle en den arbeid der afgeloopen weck want het jonge meisje legde zich met buitengowonen ijver q hare studiën toe teneinde za binnen kort te kunnen eindigen toen Aurette de door afmatting en ook door den groei vermagerde trekken zag had zg medelijden met de zastar voor wie lij S