Goudsche Courant, woensdag 10 juni 1891

1891 Donderdag 11 Jani N 4549 GOUDSCHE COURANT JMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Oms r en De nitgaTe dezer Conrant geicliiedt dagelgki met nitxondering van Zon en FeestAgea D prga pei drie maanden ii 1 25 ïxfanco per post 1 70 üïoaderlöke Nonuner VIJF CENTEN AOVERTENTIËN worden geplaiM van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTEBS worden berekend naar plaatsmiuite Borendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags rerscb nt Oe ioiendlng van advertentiön kan gesobieden tot eön uur des namiddags van den dag der uitgave BINNENLAND GOUDA 10 Juni 1891 De uitiiag derorerkiezing roor een lid ran de Tweede Kamer in bet Hoofdkietdistrict Oouda is all Tol t Uitgebracht 2667 stemman Van onwaarde 8 2619 Geldige Tolatrekte meerderheid 1826 Saarran waren uit febraoht op den Heer H Boogaerdt Bi 1246 itemmen Mr O J E Baron ran Wassenaer ran Citwq ek 897 n Mr B M Bahlmann 409 Zoodat eene hentemming moet plaats hebben tuaachen de Heeren M Boogaerdt Bz en Mr O i E JBnoD Ttn Waaaenaer ran Catwijek Seedê per iulletm aan omtabonné ibmnen de ttad medegedeeld i Qraxfenkage Co drie liberale oandidaten J F W Conrad S M Pgnaeker Hordp en D H D Gnyot zijn allen gekozen WinKkotea Uitgebracht 2232 geldige stemmen Herstemming tusschen Mr D de Kuiter Zglker Lib met 820 st en Tgdens Bad met 726 st Brum malkamp Antirer had 292 Mansholt Volkspartij S86 SI Bodegraven Uitgebracht 3402 geldige stemmen Herstemming tusschen de heeren J N Bastert Lib met 1476 st en S van Velzen Antirer met 1164 tt Dr Schaapman Kath had 708 st Het rolgeude aantal stemmen zijn in de rer schillende gemetnten uitgebracht Aantal Uitgebrachte Kiezers Stemmen Gouda 1173 1062 Boskoop 366 334 Waddinxreen 302 279 Moercapelle 44 40 Moordrecht 144 124 Nieuwerkerk aan im IM 146 108 Lekierkerk £ 81 263 Krimpen aan de Lek 148 132 Ouderkerk aan den IJsel 196 173 Krimpen aan den Usei 88 60 Gouderok 116 102 1085 2867 In de gisteren gehouden zitting der Botterdamishe ArroadissementsBechtbank werden o a reroordeeld K r M 4iai t ode te Berksivauda bekl ran diefstal ran baukpapier tot 2 maandeiv ger A 8 werkman te Willeskop bekl ran wederrechtelijke handeling door iemands paard tegen zijoeu wil drie uur rast te houden waardooc rertrek onmogelijk was tot 1 boete A B zonder beroep te Gouda bekl ran mishandeling tot 1 maand ger C J S machinist en J werkman wonende te Gouda bekl ran remieling werden rrggesproken Voorts stond terecht A B 21 jaar koopman wonende te Strijen die 11 Mei ten huize ran den landbouwer K te Stolwijk kwam een geneesmiddel tegen rhumatiek té koop aanbiedende Na zyn rertrek rermiate men een zilreren horloge dat later bleek door bekl te Gouda roor ƒ 2 60 te zijn beleend te dier zake terechtstaande bekende hij zjgne schuld opgerende de opbrengst verteerd te hebben Zg ne reroordeeling werd gerorderd tot zes maanden gerangani straf terwijl de toegeroegde raadsman mr £ L Jacobson bg de rechtbank er gp aandrqng eeae mindere straf op te leggen dan de gerorderde Uitspraak Dinsdag a st Bij den kerkeraad der Ned Herr gemeente alhier is het bericht ontrangen dat ds Ossewaarde te Sluis roor het beroep naar deze gemeente heeft bedankt Aan het fertlag tan de toetümd der gemeenk Oouda orer 1890 ontleenen wij nog het rolgende Bet Gymiuuium Op den 4o Januari werd het nieuwe gebouw op de Westharen door het Gymnasium betrokken Bg de plechtige inwijding waren tegenwoordig bahalta de leeraren en leerlingen de Heer G J Steens Zg oen de schenker ran het gebouw de Inspecteur der Gymnasia de Gemeenteraad Curatoren de Directeur der Byks Hoogere Burgerschool en de Oud Bector Tan het Piokyinaaaiam De Burgemeester da waaiaamenda voorzitter ran Caratoren Mr D N Brouwer en de nieuwbenoemde Bector Dr A ran IJsendgk roerden bij die gelegenheid het woord Den 6n Januari werden de lessen herrat met 20 leerlingen naarren 6 in de Ie 7 in de 2 S in de 3e 2 in de 4a en 3 in de 6e klasse geplaatst waren Het aantal leerlingen werd róor het einde ran das cursus ra 2 rermeerderd een in de vierde en eea in de rg fde klasse bolden afkomstig ran het Gymnasium te Amersfoort en insgelijks met 2 rerminderd die uit de 2e klasse de school rerlieten Aan het in Juli gehouden orergangs examen namen al de 20 leerlingen deel met het gerolg dat berorderd werden tot de 6e klasse de 4 leerlingen der 5e waarran 1 met herexamen tot de 6e klasse d 3 leerlingen der 4e waarren 1 met herexamen tot de 4e klasse de 2 leerlingen der 3e tot de 3e klasse FEVILtETOIV ZIBLBNADSL IV 11 Het was juist tegen het middaguur en een groot aantal heeren begaren zich naar de restauratie ran het hotel die rermaard was om zijne keuken Verscheidene officieren ran het garnizoen stonden op het roorplein met elkander te praten cadetten ran de caralerieschool ran Saumur iu hunne elegante uniform kwamen in groepjes rau twee of drie aan al die vroolijke jongelui richtten hunne blikken op Julia vrijmoedig genoeg om zelfs de vermetelste jonge dame verlegen te maken maar zij merkte hen niet eens op Op het oogenblik toen zij bij de deur stilhield verdween Charles met Sidonie aan den arm aan de tegenovergestelde zijde van het plein De officieren zagen Julia aan eenige heeren uit de stad waren ook blijren stilstaan zich rerbazende wat de jongste dochter ran den rijken heer Leniel daar alleen op dit uur kon te doen hebben Eindelg k kwam zij tot het besef ran haren toestand en Tuurrood keerde zg naar hot rijtuig terug op het oogenblik toen Aurette opstond om uit te stappen Zg zijn daar zeide Julia op gedempten toon in de restauratie Juist ging de notaris ran de familie rergezeld ran lijne rrouw en zijne drie kinderen roorbij op weg naar de Mis Hij nam zgnen hoed af zeer rerbaasd ran de dochters ran zijnen dient op deze plaats rerdwaald te zien de dames wisselden een groet Voor de deur maakten officieren en jongelieden onder elkander allerlei ondeugende opmerkingen Ben je er zeker ran vroeg Aurette wier oorentuitten en die een nevel voor hare oogen roeidekomen Volkomen zeker Vraag het liever Je weetwel dat iedereen in het Witte Paard hem kent Aurette besefte de noodzskelgkheid van een kloekmoedig besluit te nemen Men had hare ontroering te zeer opgemerkt om met halve maatregelen te kunnen rolstaan Zij rerzocht hare zuster weder in te stappen en zeide tot den koetsier Eijd roor het hotel het Witte Paard Joseph ofschoon meer verbaasd dan hij in zijn leren geweest was gehoorzaamde Aurette stapte uit te midden ran de burgers en militaireu die zich orerigens zeer behoorlijk gedroegen en beleefd voor haar op zijde gingen Een knecht kwam met een servet over den arm naar het rijtuig Is mijn broeder de heer Charles LeAel hier vroeg zij met vaste stem Ja mejuffrouw Sedert gisteren avond Neen mejuffrouw sedert hedenochtend half elf Is hij in zijne kamer Neen mejuffrouw hg is juist de restaqratie aan Een andera knecht die nieuwsgierig naderbij was gekomen gaf zgnen makker met den elleboog een stoot in de zijde Die man behoefte Sidonie niet te kennen en men verklikt de jongeheeren die met eens dame in eene restauratie komen ontbijten niet aan hunne familie Het is goed zeide Aurette stoor hem nietIk dank u Zonder overhaasting keerde zij naar het r img terug steeg weder in en zeide tot den koetsier die er niets meer van begreep Naar huis Alsof een mist hare oogen en haar rerstand benerelde merkte Aurette nog twee of drie bekende gezichten op en groette eenige menschèn maar zond iemand te herkenneo Juiia die zichzelre meer meester was prentte zich alles goed in het geheugen opdat zg het zich later zou kunnen herinneren Verwonderd hen zoo spoedig te zien terugkeeren kwam de hoer Leniel op de stoep toen hij het rijtuig hoorde Toon hij zgne dochters zag begreep hü dat er een ongeluk gebeurd was en rerre ran de waarheid te vermoeden giste hg iets ran tegenorergeBtelden aard Zg heeft zich zelve toch niet ran kant gemaakt rroeg hij doodelgk rerschrikt