Goudsche Courant, woensdag 10 juni 1891

de 6 oTergsblereo leetlinKen der 2e en toi de 2e Umn 5 lèvliiigea der Ie ran welke 1 met her umen Een leerling der Ie klasse kon niet naar eene hoogere klasse onrgaon Voor eindexamen kwam nog geen der leerlingen in aanmerking Tot het aflegger van het admissie examen dat den lln as 2a Juli en den lo ia en 8n September werd afgenomen meldden rich 14 aspiranten aan en wel 9 voor de Ie 1 voor de 2e 3 voor de Se en 1 voor de 4e klasse Van dezen konden onvoorwaardel k worden toegelaten 8 in de Ie 4 in de 2e en 1 in de 3e klasse terw l 1 aspirant Toor de Ie klasse moest worden afgeweken Slechts 10 van de toegelatenen lieten zich als leertini en van het Oymnasium inschrgren loodat de nieuwe cuiaus begon met 30 leerlingon namelqk 4 IB de 6e 3 in de 5e 2 in de 4e 6 in de Se 7 in de 2e en 8 iu de Ie klasse Bovendien kwamen 2 leerlingen als toehoorders enkele lessen volgen Aan dezen verleenden Curatoren bg het ontbreken van bgzondere bepalingen voor de toelating van toehoorders voor enkele lessen krachtens Art 22 2a lid van het Reglement vrijstelling vau de lessen welke aij niet wenaohten bij te wonen onder voorwaarden evenwel dat zg het volle schoolgeld zouden betalen Vóór de kerstvacantie werd nog een leerling afkomstig van het Gymnasium te Amsterdam die zich ingevolge Art 7 2e lid van het fieglement aan een buitengewoon admisaieexamen onderwierp tot de 2e klasse toegalaten Op het einde van het jaar werd het Gymnasium derhalve door 33 leerlingen bezocht Het personeel der Leeraren onderging na het in functie treden van Dr H A W Sp ckman op 1 Januari 1890 nog eenige uitbreiding Tot derden Leeraar in de oude talen eu verwante vakken werd benoemd Dr B 3 Ovink Leeraar aan het Gymnasium te Winschoten die onmiddellijk nadegroote Tseaotie zijne betrekking aanvaardde Verder besloot de Gemeenteraad de Hebreeuwsche taal onder de leervakken op te nemen De lessen londen worden gegeven aan die leerlingen der 5e en 6e klassen die dit mochten verlangen door een leeraar wiens jaarwedde voor elk lesuur op 100 werd bepaald Tot Leeraar voor het jaar 1890 91 werd benoemd do Heer A KeteHapper alhier De lessen aan bet Gymnasium worden mot de meeste nauwgezetheid gegeven en Curatoren zeggen dat aan den Uector en de Leeraren lof toekomt voor den gver er de toewgdiog bg de vervulling hunner ge wichtige taak aan den dag gelegd In het afgeloopen jaar werd de grond gelegd voor de vestiging eener bibliotheek Van het oude Progymnasium werden daarin overgebracht 133 nummers bijna uitsluitend bestaande uit oude uitgaven van Classici welke verzameling reeds vóór bet einde van het jaar met 31 nieuwe werken door schenking verkregen werd uitgebreid Curatoren besluiten hun Verslag met den wensch dat het Gymnas lum welks levensvatbaarheid te oordeelen naar het succes van het eerste jaar van zijn bestaan niet in twijfel mag warden getrokken op de voortdurende belangstelling van het Gemeentebestuur en van Gouda s ingezetenen zal mogen rekenen De uitgaven ten behoeve van het Gymnasiaal onderwijs hebben bedragen ƒ 21979 24 waarin door Was het maar waar riep Julia terwgl zg uit het rijtuig sprong en naar hem toe snelde Hij zag baar aan zonder een woord te knnnen niten Aurette had zijnen anderen arm genomen en tusschen hen beiden waggelde hij naar zijnen armstoel Wat is er gebeurd i vroegen zgne door ontzetting verdroogde lippen Bijna niets zeide Julia op kort afgebrokentoon op dit oogenblik ontbgt zij met Charlesin het Witte Paard ten aanschouwe van d ganache tad De heer Leniel zag hen beurtelings aan alsof hg nog hoopte te vernemeu dat het niet waar was Eenigszina omzichtiger deelde Aurette hem de treurige waarheid mede Mijn hemel zeide hij willen de oogelukkigenona onleeren Ik weet het niet vader anlwoordde zijne oudste dochter maar zij hebben nog niet veel kwaad kunnen nitrichteK want Charles i heden ochtead om half elf uit Parijs aangekomen en Sidonie ia slechts tien minuten vóór ons te voet uitgegaan De heer Lcniel stond op met eene veerkracht die hg niet dacht te bezitten Ik hoop dat men nog niet beett uitgespannen Ik ga er heen Niet alleen vader smeekte Aurette Goed laat de huisknecht op den bok gaan zitten Adieu i het Bgk werd bggedragen voor 8616 Aan schoolgeld werd ontvangen 1850 60 De Muziekachool De lessen werden met bet nieuwe sohoo jaar na de kerstvacantie hervat met 230 leerlingen waarvan 93 jongens en 137 meisjes Aan 87 hunner werd gratia onderwgs gegeven In de Afdeeling A voor zang en theorie ontvingen 172 in B voor instrumentale muziek behalve de piano 6U en in C voor piano 49 leerlingen les De Commissie van Toezicht die in bare samenstelling geene wgziging onderging verklaart in haar verslag dat de orcbestklaase voor de oefening der meer gevorderde leerlingen weder zeer gunstig werkte In de Afdeeling A warden voor de lagere klassen werken van R Hol en i Worp voor de meergevorderden van Bertalotti Winter Mamma en verschillende Nederlandsche componisten gevolgd in de afdeelingen B en C werd geene verandering in de leerwgso gebracht Bij het sohoolbe ek wordt door de Commissie iu bet algemeen veel belangstelling voor het onderwgs bg de leerlingen waargenomen verzuim van lessen kwam weinig voor ook waa hun gedrag doorgaans zeer goed De resultaten van het onderwgs zgn over het algemeen zeer gunstig te noemen ofiichoon de omstandigheid dat het onderwgs in drie afzonderlgke gebouwen wordt gegeven niet medewerkt tot het houden ran een goed toezicht De kosten der Muziekschool bedraegen 3491 51 Het ontvangen schoolgeld beliep 2021 76 OetneentePolitie Bg Koninkigk besluit van 8 Juni 1890 No 23 werd met ingang van 1 Augustus d a v de Heer J W Tuinenburg als Commissaris van Politie overgeplaatst naar Hilversum terwijl da Heer W N van Gardereo Commi iaris van Politie aldaar in die betrekking benoemd werd te Gouda In het personeel der Politie badden verder de volgende mutatiëu plaats Tot Agent der Ie klasse werd bevorderd de Agent der 2e klasse J Bosman In de plaats van den in het vorige jaar op verzoek eervol ontslagen Agent der 2e klasse M J Verouden wrrd benoemd N Vermaat Ter vervanging van C Verbeij die op zijn verzoek eervol ontslag verkreeg en W X van den Barg werden tot Agenten der 3e klasse aangesteld S Boot en J Prins Ër kwamen in dit jaar voor 26 diefstallen waarvan de daders nagenoeg allen bekend zijn geworden en in 4 gevallen voorloopig zijn aangehouden 4 oplichtingen waarvan alle daders zijn bekend geworden van welke 1 voorloopig werd aangehouden en opgezondeu is 8 verduisteringen waarvan in 3 gevallen de daders werden aangehouden en 1 geval van kindermoord Verder werden nog de volgende processen verbaal opgemaakt 80 wegens mishandeling 19 wegens beleediging 1 wegens verlating van hulpbehoevenden 1 wegens bedrog 1 wegens onbevoegd uitoefenen der geneeskunst 8 wegens opzettelgke en wederrechtelijke vernieling en 2 wegens overtredingen betreffende de ze 1en i Voorts werden geconstateerd I 266 gevallen van openbare dronkenachap 81 politie overtredingen 5 overtredingen van de Wet op de Jacht on Hij omhelsde hen en stapte in den landauer die voor de stoep wachtte Uit den toon waarop Joseph zijne orders aad ontvangen had hij begrepen dat de tijd kostbaar was en in weerwil van de brandende zon hadden de paarden zelden harder geloopen Toen zij voor het Witte Paard stilhielden bisefte de knecht alleen aan den wenk waarmede de heer Leniel hem tot zich ontbood dat het eene zaak van gewicht gold Ia mijn zoon hier vroeg hg kortaf Ik geloof hot wel mijnheer een oogenblik geleden althans was hg hier Verzoek hem hier te komen De knecht ging naar de thans bijna verlaten restau ratiezaal waar Charles en Sidonie zwijgende voor hunne ledige kofliekopjes zaten meer gelijk aan misdadigers dan aan twee geliefden die eindelijk te zamen zijn De heer Leniel verzoekt mijnheer bg hem tekomen zeide de knecht op gedempten tooe Laat ons gaan zeide Charles eenvoudig tot zgne gezellin Zij stond op en volgde hem Hij wierp den knecht een louis toe en richtte zijne schreden naar het rijtuig Het gansche personeel van het hotel nieuwsgierig naar den afloop van het avontuur was daar als bij toeval verzameld Stapt in zeide de heer Leniel Sidonie steeg het eerst in Naast mij beval de heer dea huizes VisJfhery 8 overtredingen van de Vogelwet 3 overtredingen van de Boterwet 1 overtreding van de Arbeidswet 6 scheepvaart overtredingen 1 spoorweg overtreding geval van indiening eener valsche aanklacht gevallen van het niet inschrgven van logeergaaten in het daarvoor bestemde register 12 gevallen van burengerucht 3 gevallen van straatschenderij Nog zijn 28 diverse processen verbaal opgemaakt waaronder 8 constateerende het vinden van drenkelingen en 4 omtrent gevallen van brand Verzet tegen de politie kwam drie malen voor Vreemdelingen werden niet uitgeleid Aan 248 doortrekkende behoeftigen werd nacht verbigf verleend in de nachtwacht Aan da meesten van dezen werd ook voeding verstrekt Een twintigtal vrouwen kinderen of ziekelijke manspersonen werden in logementen onder dak gebracht Achttien gesignaleerde personen werden aangehouden en opgezonden Aan het Bureau van Politie werden 304 stuks gevonden voorwerpen gedeponeerd Bg de gisteren gehouden verkiezing voor een lid voor de Tweede Kamer der Slaten Generaal zgn te Haastrecht opgekomen 162 van de 179 kiezen Idem te Vlist 42 van de 66 kiezers Wie dezen zomer een uitstapje naar Kleef maakt kunnen wg wel aanraden het Kur hotel Prinsenhof te bezoeken Dit fraaie hotel ligt op den zuidoostelgk van Kleef zich bevindenden rand van d met boomgewas bedekte hoogte 120 Meter bovende oppervlakte der zee tusschen het koninkigk slot en het sierlgk gebouwde Stendenhaus aan de p J k tige Nassauerallee t Het hotel heeft een hoerlgk park vol boomen welke reeds twee eeuwen oud zgn terwgl men een prachtig vergezicht kan genieten op de NedsrBgnsche schilderachtig gelegene vlakte die zich tot den Eltenberg Emmerik Wezel etc uitstrekt Wit het hotel zelf betreft kan het wedg veren met de eerste inrichtingen van dien aard Behalve flinke roime eu luchtige logeerkamers vindt men er een uitgebreide badinriokting terwijl de prijzen hoewel de verpleging uitnemend i naar evenredigheid ze r billgk mogen heoten Voor de genezing van verschillende niet duidelijk gekenmerkte ziekteverschijnselen alsook voor meer duidelgke ziektevormen als asthma neuralgie migraine hysterie hypochondrie en voor herstellend zieken wordt Kleef door zeer vertrouwbare artsen aanbevolen Het is dus zeker te verwachten dat velen hier te lande dezen zomer aan Kleef een bezoek zullen brengen en dat het Kur hotel sPrinaenhof een groot aantal gasten zal ontvangen Bij de firma Siemens en Halske te Berlgn is nu volgens het Nieuw van fe Dag sinds eanigen tgd een electrische toeslel voor het vorkrggen van ozon in werking Siemens in 1857 uitgevonden ozon buizen verder ontwikkeld en technisch bruikbaar gemaakt Men stelt zich veel voor van het uut daarvan De rol die de ozon zoowel in de natuur Zij gehoorzaamde Haar hart klopte geweldig maar zij hield zich goed Was het niet juist wat zij gewild hadt Naar hui gelastte de heer Leniel den koetsier Rijd lang de Mail en de boulevards on niet te snel Het rijtuig rolde door do straten der staS die ter eere van de processie versierd waren Een aantal lieden bevonden zich op straat en niet minder waren er voor de vensters bezig do versieringen voor den namiddag te schikken Nagenoeg al de kooplieden keuden den rijken bankier en groetten hem toen bg voorbijreed De dames moesten reeds kennis dragen van bet zonderlinge avontuur want zg zagen naar Sidonie met moer nieuwsgierigheid dan welwillendheid Deze bleef al altijd onbewogelgk en onverschillig Charles wenschte zichzelf op honderd mglen afstand en kon hoeveel moeite hij ood deed zijne verlegenheid niet verbergen de heer Leniel beantwoordde lederen groet en stond al die blikkeo met verwonderlijke zolfbeheersching door De raarteling liep eindelijk ten einde en de landauer sloeg den weg in naar het Nest Het was een verlichting niet langer ten prooi te zijn aan al die nieuwsgierige oogen maar do crisis moest nog komen eindelijk was men tehuis en de familie vereenigde zich onverwgld in het salon Wordt vervolgd als in de ngverheid vervult en vervullen kan heeft sedert ruim eene halve eeuw in klimmende mate de aandacht van belaugatellenden getrokken Sedert korten tgd is men vooral in Amerika ook bedacht geweest om de ozon aan te wenden tot ontsmetting en luchtzuivering dat dit iu Europa niet meer de aandacht der geleerde wereld getrokken heeft ligt voor een groot deel aan de echt f Amerikaansche wgze waarop aldaar de zaak behandeld is En toch zonder iets te kort te willen doen aan de vinding der firma Siemens en Halsko heeft de in Amerika in den handel gebrachte Ozon generator al zooden wg niet gaarne alles onderschrijven wat tot hare aanbeveling gezegd i dit voor dat zij veel minder kostbaar is en du beter onder elks bereik valt waarBchijnlgk bezitten do toestellen der heoren Siemens en Halsko grootere productiviteit en hebben zg dus voor de nijverheid do voorkeur Een Amerikaansche ozon generator i voor belangstellenden Ie zien bg den heer J F Schnaar Steenweg no 16 oud no 438 alhier welke zich daartoe geheel belangeloos bereid verklaard heeft alaook om voor zooverre zijn ondervinuing strekt over het gebruik daarvau ter outsinetting en luchtzuivering de gewensohte inlichtingen te verschaffen Wij hebben gemeend een on ander Ier kennis onzer lezers te moeien brengenf omdat men beweert dat ozon veertigmaal sterker ter ontsmettting werkt dan chloor zonder even als dit metalen en andere voorwerpen te beachadigen aan te tasten Het komt ons zeer wenscbolijk voor dat do invloed der ozon op het dierlgk organisme meer en meerworde nagegaan opdat bij onverhoopte epidemieën de geleerden over het al of niet toepassen van ozonter outametting het meer eens mogen zijn dau totheden het geval was Utr Dagbl Le Goazion een Franscbman heeft een electrischen temopnemer uitgevonden Hot werktuig heeft twee knoppen waarop men maar oven tu drukken heeft om de stemming op te nemen Een van do knoppen alleen gebruikt om het woord tegen uit te drukken gelijktijdig gebrnikt beteokeot onthouding van stem Tot flp het oogenblik waarop het werktuig definitief gesloten wordt i nog wijziging van de stemuitbrenging mogelijk Onmiddellijk na de sluiting heeft mon slecht een rol in buweging te brengen en de volledige stemming is uitgebracht waarna de knoppen weder op rust gezet worden om voor een volgende stemming dienst te doen Zes honderd stemmen zgn op die wgze in éénminuut op te nemen Stooiiyioai Volgen te Amsterdam ontvangen bericht zijn verscheidenen leden van het gezelschap Carré verpleegd in het ziekenhui te Hannover langzaam aan het beteren doch moeten minstens in de eerste drie maanden zioh van elke bezigheid onthouden Omtrent mevrouw Perzina mis Adam en mis Grolhe valt nog niets te zeggen daar het verband nog niet i a enomfn De beterachap van mevrouw Wollf kan ook nog niet groot gono emd worden evenmin al die van haar dochtertje In het algemeen is de toestand schikkelijk Toen Carré en den zgueii hot onheil had getroffen kwamen bg de redactie van een kunstblud dat te Dnsseldorf verschijnt telegrammen uit de geheele wereld iu van het Fhareitdes Volk waarbij Carré elke hulp word aangeboden ioowel in persoon ais in geld hoe groot het bedrag ook ziju mocht N t d D Do Feneiennffsiode meldt Onder het unodige voorbehoud wordt ons madegedeeld dat op hot lo on van wijlen mevrouw Carré een levensverzekering van eon niet onaanzienlijk bedrag naar men beweert bij l Union gesloten was Do heer Carré is geheel hersteld van de wouden welke hij bij het epoorwegongoluk van Krichlen orn ontving Volgens de Kalnmlie Zatung bevindt de heer Carré zich nu te Beriijn ten einile etappen le doen voor de schadevergoeding welke de directie dio pruisiacbc Staatsspoorwegon hem en zijn gezeUohap chuldig IS Blijkens aankondiging in do hannovorsche dagbladen heeft het gezeUohap van den heer Oscar Carré Zaterdagavond zijn werkzaamheden hervat De luitsche Keizer heeft na van hol officieel verslag over hot spooi vegougeluk bij Krinchlongcrn kenni genomen te bobben door tusscheiikomst der koninklijke ipoorwegdireotie te Hannover deu heer Carré zijn dBolüümiug doen botuiKeu in do ramp dio dezen getroffen heeft en hem doen verzoeken ook bij do verwond geraakte leden van zgn gezelschap de tolk te zijn van Keizers gevoelens Dr Raymond vermeldt het volgende merkwaardige goval schrijft het Mddld t d vmabchhig Een veearts bezig zijnde do keel van een hond te onderzoeken waarin naar beweerd werd een kluif wa bigven steken n frd dior het dier ineen zijner vingtrs golietun Ongelukkig bleek het dier toen men hel twee dsgen had gado geslagen door de watervree te zgn aangetaat het werd toen onmiddellijk afgemaakt Alle mogelijke voorzorgsmaatregelen werden natuurlgk genomen om dit voor den veearts geheim te houden maar hoe men hem ook gerust stelde men kon den twgfel die hem folterde niet wegnemen Kort daarna vertoonden zich bg hem verschgnselen van watervrees Men kwam toen op het denkbeeld om den gedooden hond door een anderen te vervangen die in alle opzichten sprekend op den eersten geleek Dit gezonde dier bracht men bij den veeart om hem in de gelegenheid te stellen het op zgn gemak te kunnen gadeslaan en hem tot de overtuiging te brengen dat zgn vree ongegrond wa De Ii t gelukte en de versohijneolen der watervreea bleven weg De Surinaamsche correspondent van het yad schrgft omtrent de opstootjes nader dd 14 Mei Woensdag trok een bende van een drie a vierduizend mannen en vrouwen waaronder veel atadavolk naar het Gouvernemontsplein De optocht werd geopend door een onder de Creolen beruchten giftmenger of obeiaman Kaliko genaamd en afkomstig van bet voprmalig weglooperskamp vïn Broo Kaliko droeg een Nederlandsche vlag Do bende posteerde zich op het Gouvernementsplein De heer Lohman gevolgd door zijn adjudant begaf zich naar zijn aanhang drukte sommigen de hand en klopte anderen vriendschappelijk op den schouder Op hun vraag of het waar i dat hg weggaat moet mr Lohman hebben geantwoord dat hij oud i en aan een jongeren man de teugels van het bewind zal overdragen die beter dan hij hun belangen zal waarnemen Zg behoeften niet bang te zijn dat zijn opvolger niet voor hon zorgen zou want hg was van zgn richting Hielden zg echter van hun Gouverneur dan moesten zij zich ordelijk houden want anders zouden hun daden op zijn hoofd neerkomen In hoeverre dit alles juist is weet ik niet Maar ik geef terug wat do bende luide uitriep toen zij door de straten naar huis trok of liever naar de plaats waar zij uiteen ging Na dit gesprek met den Gouverneur knielden op een gegeven sein met de vlag allen tot driemaal toe voor den Gouverneur De heer Lohman ging toen binnen zgn hotel en kwam op het balkon met zijn familie De bende defileerde en het gezelschap op het balkon wuifde haar toe Toon kwam ze voor het gebouw der Staten naar mr Kalif met een detachement pulilie agenten gereed tond om een aanval op dat gebouw af te wereu Hij werd uitgejouwd en de hooi trok voorbij Voor de woning van den B K bisschop tegenover de H K kerk werd een oogenblik halt gehouden misschien om den bisschop te beleedigen maar men beducht zich De gecombineerde aohool voorbggaande waar de kinderen van den fatsoonlijkeo stand te leer gaan stormde een afdeeling belhamels do school binnen doch gelukkig was mr Kalft er spoeilig hij om haar er uit te drgven zoodat do arme kinderen niet mishandeld werden maar alleen den schrik beet kregen Vrg ordelijk liep de bende weer verder totdat ze uiteen ging in troepje die meestal uit marktvrouwen beslaande do winkola van versclieidene Israëlieten aanvielen en alle ruiten stuk sloegen Dat leventje lAbld den geheelen dag aan Kalff beval aan de politie die schandalen met geweld to koeren De Gouverneur die inmiddels ook op bet terrein bij da Lutherscbe kerk gekomen was gaf togeubevel Een politieagent die een vrouw die hem geslagen had had gearresteerd werd door den Gouverneur bevolen de arrestante los te laten Do agent weigerde on eerst tren Z Ëxc tot handtastelijkheden overging gaf de polilioagont too Mr Kalif kreeg een steenworp tegen de borst hij legdo zijn revolver aan en do Gouverneur verbood hem te acbietfn Algemeen werd mr Kalff door het gespuis dit ziende uitgejouwd Er volgde zooals to begrijpen valt een hevige woordenwisseling tusschen die hoeren Maar mr Kalff atond hem en beval aan de politie een rwoedecbargo te doen En wat deed de Gouverneur Hij Het de militaire lüachtaanrukken en beval haar do menigte niet te doen en zond do politie naar huiï Deze gebeurtenissen deden de burgerij oen request tot de Staten richten waarop de bekende telegrammen volgdon Da Engelscho ingezetenen verklaarden den Gouverneur d it zij besclierraing van hunne regeering zouden inroepen Êr verdön toen s avonds 30 marine soldaten fan wal gebracht maar den volgendon morgen werd bet oproer lieviger Do comin sari van politie werd door een Para noger aangevallen on ter zelfverdediging schoot hij Do heer Kalff liet den 14don Mei e n proclamatie uitvaardigen tegen amen cholingen enz en de rust bleef sedert ongestoord Een door 118 ingezetenen van Paramaribo onderteekend verzoekschrift werd tot de Koloniale Staten gericht naar aanleiding van de houding van den Gouverneur In dat adre werden de Staten verzocht bij telegram Z E den minister van koloniën te ameeken deu gouverneur telegraphis te gelasten den procu reurGeneraal niet venler te verbinderen in de handhaving dor orde en beveiliging van personen en goederen Een schriftelijke aanklacht tegen den gouverneur Lohman wegens aanhitsing tot oproer en plundering werd dienzelfden dag door vier ingezetenen nl de hoeren C H van Meur B M Samson J G Samson en J B Nassij gericht tot den procureur generaal BDlteolaodscb Overzicbt De Porlugeeacho Senaat zal heden een aanvang maken met do behandeling van het tractaat met Engeland Do meeste bladen betuigen hun ingenomenheid dat het tractaat door de Kamer met zulk een groote meerderlieid werd aangenomen Blgken nadere berichten waren t bgna alleen republikeinen die zich in de Kamer tegen het tractaat verklaarden Hun woordvoerder do heor Manuel Arriaga betoogde zelfs dat deze overeenkomst voor Portugal nog nadeeliger wa dan die van 20 Augustus 18d0 en hg drong er op aan dat de Regeering een beroep zou doen op de mogoudheden De bekende ontdekkingsreiziger majoor Sorpa Pinto echter erkennende dat de overeenkomst in sommige opzichten afkeuring verdiende toonde aan dat zij desniettemin behoorde te worden bekrachtigd Het comité der Gladstoniaanscbe Liberale Centraio Associatie hield een algemeeno vergadering Do Katholieke markies Ripon presideerde en de voornaamste Gladstoniaanscbe Pnira en leden van het Huis der Gemeenten waren tegenwoordig Gladstone werd herkozen tot voorzitter van den Raad De beraadslagingen betroffen hoofdzakelgk het plan om bij do eerstkoraondo algemeeno verkiezing overal waar een liberaal Unionist zitting heeft een Gladstoniaansch candidaat te stellen Verscheiden personen werden tot oaudidaten gekozen In den staat van zaken bg den omnibusdienat ia nog weinig verandering gekomen Van do General OmnilmaCompang loopen er slechts eenige roaicars Do genoemde maatschappg heeft een plan iu overweging genomen om onder de getrouw geblevenen een korps te organisoerou ten tinde mot een beperkt aantal omnibussen te rgden dezo te vergezellen en te verdedigen Daarentegen Willen de werkstakera een omnibusdienst voor eigen rekening beginnen De Fransche Kamer van afgevaardigden heeft haro goedkeuring geschonken aan de op 27 December 1890 tuaachen Frankrgk Nederland on België gesloten overeenkomst betreffende het seinen van telegrammen tuaachen Frankrgk en Nederland langa de Belgi aoho telegraaflijnen Het door den Senaat aangenomen ontwerp tot tijdelijke verlaging der graanrechten wl naar de Kamer van afgevaardigden terugkoeren want overeenkomstig het voorstel der oommiasio van deu Senaat is het oenigszins gewijzigd Volgens den door den Senaat aangenomen tekst zal de vermindering onmiddellijk in erking treden en den ISden April van het volgende jaar ophouden van kweht te zijn Naar deu door de Kamer van afgevaardigden goedgekourdon tekst zouden eerst te beginnen met I Auguatua de reebten eene verlaging ondergaan en het thans beslaande tarief weer den Isten Juni van toepassing zgn De toestand in do republiek Chili wordt eiken dag bedenkelijker Nu weer hooft geldgebrek president Balmaceda tot een anderen willekourigen maatregel genoopt De president hooft namelijk een decreet uitgevaardigd waarbij hij den minister van financiën machtiging verleent het goud dat de schatkist bevat als waarborg voor het uitgegeten papier geld ook vooraankoopen in Europa te besteden Do Congres Junta heeft hiertogen terstonil geprotesleerd en logt in haar mnnifosl den dictator ten laslo dat hij door den waarborg voor het papieren geld weg te nemen do waarde van het bankpapior verminderd De Congres Junta spoort daarom ieder Chileen aan te verhinderen dat het goud hetwelk 4 000 000 dollars moet bedragen naar Europa worde gezonden want ilan zal het uilsluitenil dienen tot het aankoopen van oorlogsschepen of tot het vormen van een fond dat den dictator do middelen raoit verschaffen om zijn verdere leven in Europa iu weelde te kunnen doorbrengen Daar zonder toestemming van hel Cöngrea over geen staatsfondaen mag beschikt worden noemt de Congres Jnnta Bnlmaceda a besluit een roof en QQü misdaad jegens het land Dat president Balmaceda vooral na de jongste nederlagen zijner kleine vloot gaarne een paar ocr