Goudsche Courant, woensdag 10 juni 1891

W Overbosch met 11 puutan 1 Nootboren ran Goor met 8 punten en W de Koning Munting met 6 punten Waar Gouda op ulk eene dufdelyle n gze toont in sport belang te stellen durren wij Olympia gerust toewenaohen Moge zij nog lange jaren bliJTen bestaan eo steeda in bloei toenemen I PE V Boitenlandscb Overzicht De Portugeesche Kamer ran afgevaardigden heeft de oTereenkomst tusschen Portugal en Engeland met 185 stemmen tegen 10 goedgekeurd In eene groote bgeenkomst van omnibus beambten te Londen werd besloten het werk te staken Ëene belangrijke samenkomst heeft plaats gehad tusschen de directeuren an de General OamUm Company de London Roiidear Ckimpany en oenige priraatbezitters van omnibussen waarin besloten werd de werkstakert de volgende voorwaarden aan te bieden Ëan werkdag vai twaalf uren beginnende den ISden Juli a s Do loonen als volgt koetsiers zes shillings per dag en na een jaar 6 sb conducteurs 4 i shilling per dag en na een jaar 5 sh paardenoppassers vier shilling per dag stalknechten vior shilling per week per omnibus Daarentegen worden de eischen afgewezen om een veertiendaagschen vacantiedag en om de trouwgebleven beamlplen te ontslaan die gisteren en heden beproefd hebben de omnibussen te laten afrijden Mea gelooft dat het comité der werkstakers bovenstaanHe voorwaarden afityrcn en de werkstaking voortzetten zal Sir John Macdonald de president minister van Canada die naar meu weet reeds geruimen tijd ziek was is eindelijk orerieden 8ir John Macdonald werd te Kingston in Ontario in 1815 geboren Voor het eerst trad hij in 1848 als minister op en sedert 1854 maakte hg met uitzondering van de jaren tusschen 1874 tot 1879 tot zjjn dood deel uit van alle ministeries De bejaarde staatsman die zijn geheele loven aan zga vaderland wgdde laat geen vermogen na behoudens de ƒ 500 000 welke zijne politieke vrienden in 1874 Toor hem bijeenbrachten Sir John was de leider der conservatief liberale partij en sedert tal van jaren minister president De liberale oppositie welke vooral nadere aansluiting van Canada bij de vereenigde Staten verlangt hoopt dat de geheele regeeringspartij door den dciod van sir John in duigen zal starten maar het zal leer de vraag zjjn of deze verwachticgen zullen verwezenlijkt worden Hoe dit zij oen feit ia het dat de regeeringspariy in Canada door den dood van den ministerpresident een verlies lijdt dat niet licht te herstellen is Of de quaestie der graanrechten in het Pruisische Huis T A evaardigden ter sprake r al komen is nog onzeker Naar men weet zijn de liberalen voornemens do regeering hierover te interpelleeren maar ton einde deze interpellatie te voorkomen verklaarde kanselier Caprivi zich bereid allo gegevens der regeering voor zooverre die niet van vertrouwelijken aard zijn in den Landdag over te leggen De regeering vertrouwt dot de liberale leiders nn hun interpellatie zullen laten varen In de Italiaansche Kamer werd beraadslaagd over het buitengewoon budget van 10 millioen lire dat aan de begrooting van Oorlog zal worden toegevoegd De Minister van Financien verklaarde dat het tekort op de Staatsbegrooting is teruggebracht tot 6 millioen dank zij verschillende bezuinigingen waardoor een besparing van 36 millioen is verkregen TTit de Hongaarsche hoofdstad wordt gemeld dat de raad van bestuur van de Maatschappij der Slaatsspoorwegen het voorstel aannam betreffende den terugkoop van de Hongaarsche spoorwegen door den Staat De ministerraad zou terstond bijeenkomen om deze zaak voorgoed te regelen De Fransche Senaat heeft het wetsontwerp tot verlaging der inkomende rechten op granen in zijn geheel aangenomen De feesten ter inwijding van de kerk van het Heilige Hart op Montmartre die Vrijdag begonnen fijn zijn geëindigd De bekende pater Monsabré heeft den eersten dag voor eene overtalnjke schare een sermoen van 1 uur gehouden dal een waar requisitoir is tegen de hedendaagsche maatschappij Ook de afgevaardigden en senatoren der rechterzijde werden niet gespaard aan dezen verweet hij zelfzucht en flauwhartigheid in plaats van de belangen der Kerk en van God te verdedigen bekommeren zij zich slechts om hunne eii en kleine zaakjes Na twintig jaren sprak hij verder is de ellende van het land greater dan s daagi na den rampspoedigen oorlog met Duitschland en den binnenlandschen oorlog do ondeugd is machtigor geworden de baatzncht sterker De vrijdenkerij heerscht als sooverein Frankrijk verzinkt al dieper in het moeras het denkbeeld aan God is allerwegen verbannen De onbe scbaamde en afsohuwelgke negatiën der wgsbegeerte hebben in alle zielen oen verderfelijk zaad gestrooid en het zaad heeft gekiemd en een proletariaat voortgebracht vervuld van dreigdeode begeerten die vroeg of laat met een knip voor den neus de schandelgke en ongerechte kapitalen naar zich toe zullen halen Natuurlijk kregen ook de onderwgawetlen hare beurt De leeken maatschappij heeft van die wetten een tormram gemaakt tegen de grondslagen van het Katholicisme Wg moeten heette iet strgden weerstand bieden tot het uiterste onze kindoren de hoop der toekomst ontrukken aan die goddeiooze inrichtingen waar men met eene verderfelijke opvoeding een vergift de harten doet binnensluipen Huu zielaheil en het welzgn van Frankrijk zgn hier in het spel Sedert de venchrikkingen der Revolutie il Frankrgks ster verbleekt zgne lauwerkroon verwelkt Frankrgk is op de helling die naar den afgrond voert De val zal te sneller zijn met eene opvoeding der josgd waarvan da plichten jegens God uitgesloten zgn De pater scheen echter zgu gehoor niet onder den indruk van al die verschrikkingen te willen laten want hg verklaarde vervolgens redding te hopen van do werking van het Heili e Hart pëtrolëum notëekingën van de Makelaars CaatzUar SchalkwUk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loeo Tankfust ƒ 7 60 Geïmporteerd fust ƒ 7 86 Septemberlevering ƒ 7 55 October levering 7 60 November levering 7 65 en December levering 7 70 üurarerlijke Stand GEBOBEN I 5 Jaoi Uirk oajn i k A vin l awen m D Tybobt 0 CitbariM JohtiiD oiden O Ziadgk CD W Raboaw 7 Mini Coraelia oaderf A A BlMchop ca i SltDgen Gijibertui Leoosrdai oodni 6 de Graaf en G F Hicier 8 Cornelia Maria oidari J P dt Graaf ea 1 Burger OVERLEDEN 6 Jnai H Hooiagi 15 d 7 M Proefbaner 95 j H F Gerardli ed A F Vermtaleo 06 j 10 m A A Becmilierlie liuiirr van J Ver ieer 0 j U P Jupert 10 j ADVERTENTIÉa BeTatlen van een Zoon G F D GBAAF Habzcb Goada 7 Jnni 1891 Heden overleed te Bruuel na een langdarig Igden onze geliefde Moeder en Be bDwdMoeder Mejaffronw E de BBUIJN geb Degens C P GOEDEWAAGBN DI Beüijn G J GOBDBWAAGBN Gouda 9 Joni 1891 Ondergeteekenden betuigen bg dezen hnn oprechten dank aan B H DIEtECTEDBEN der Stearine Kaarsenfabriek cGocoa voor het aan hen geschonken Cadean in geld bg het verlaten der fabriek wegens oaderdom A BEPARON M DB JONG J VEBNSTBA Geen grijs Haar meer De nieuwe LONDON is de beste van alle bestaande parfameriën om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwgnen Maakt het haar glansrgk en zacht P ïi 5 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrflgbaar te Gouda bg I A CATS en J H C HÜINCK F Hz ADVERTENTIEN in Me Binnen en BuUenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gauda Snelpersdmk van A BRINKMAN en Zn Goüda J Opentaar Onderwijs Toelatiog van Leerliogeb op de Burgerscboleo De COMMISSIE van Toezicht op het Uger Onderwga alhier maakt bekend dat de Inscbrifving van l ecrÜDgeo wier plaatsing men na het eindigen der zomervacantie in 1891 op bovengenoemde scholen verlangt zal geschieden op DINSDAG den 23a JUNI 1891 des namiddags ten vgf nnr Voor verdere bizonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie ♦ De Secrelaru J H VAN DEB VOORT Gouda 10 Juni 1891 M I L I T AI R 1 A Vs OS Aza Eleiweg E73 en 73 Mevrouw Wed A C COSIJN v LEENT vraagt tegen AUGUSTUS eene DIEI STBODE JSeltknobbels HoormlUs HuideeU Wratten enz worden in 7 Ji 8 dagen tgd geheel verwgderd zonder de minste pgn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Prt per flacon met penseel SO etê AlUin eelu bg B SCHOLTEN Coiffenr Eisch de handteekening van A v TOIJLL Zeer ITette Gesteendrukte NAAmAETJES worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn Algemeen erkend als hel beste HONDWATER der wereld 40jarige roem Monden Tandziekten zooflle het los orden dor tanden tandpijn oot teking ziveren bloedend tandvleeseh onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen en genezen doo het dagelyka gebruik van het echte K K Hof Tandarts Aoatherln Hoodwater Dr POPP s in aanmerkelijk vergroote flestchon voor O cenU ƒ 1 20 en 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend mot Dr POPP Tandpoeder of Tandpasta teeda de tanden gezond en cboon houdt Dr POPi Tandplomheereel Ur POPP s Kruiden Zeep tegen elkeU huiduitslag en voortretfelyk voor baden Venus zeep en Zonnebloemenzeep FOFF S ekrlstalliseerde e Transparant Ulycerinezeepen zijn de fijnste Toilet ra gezondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen 0 De namaaksels van Anatherln Mond watfr verwoesten de tanden binnen korten tijd 99 I r J G POPP Weenen Depots te GOÜDA J C ZELDENRIJK Drogist Yerder in alle Drogist en Parfumeriewinkels van Itederland DIB BULLETIN GODlfSGHB GODRANT xaAii TïsjCïS SïS ifcpev een Lid der tweede Kamer der Staten Generaal op Q TTJ liTT I Hu r=ri j Uitgebracht 2657 stemmen i Van onwaarde 8 üeldige 2649 stemmen Volstrekte meerderheid 1325 stemmen i Daarvan waren uitgebracht op den Heer M BOOGAERDT Bz 1246 stemmen Mr O J E Baron vak WASSENAER van CATWIJCK 987 Mr B M BAHLMANN 409 Zoodat eene herstemming moet plaats hebben tusschen de Heeren M BOOGAERDT Bz en Mr O J E Baron vaw WASSEÏ AER VAN CATWIJCK L dtn Gekozen S J BOOL Lib met 1049 st Van WaMenaer van Catwijok A B had 707 st Jansen E K 129 st Goud Snelperadruk van A Beinimak k Zoon I