Goudsche Courant, vrijdag 12 juni 1891

kannen er zelfs 51 libenden in de Kamer komen althans volgens onze Toorloopige schatting wel geen echte working majority maar toch een meerderheid Daarbg rekenen wg niet op Schoterland dat Nieawenha s of Trenb tal afvaardigen ïiiehier onze Igst van liberalen die verkozen zgn Veegens Zglma Schepel vaa der Feltz Smidt Zaager Smeenge van Delden Eielstra Borgesias Bink Dgckmeester Roëll van Beacingen W H van Dedem Zgp Cremer Gleichman Levy Eerdgk T k van PoortvUet Hartogh Heldt Ba rs de Beaufort Sanders Bool Mees van Karnebeek Viruly L Norman Hintzen Guyot Conrad Pgnacker Hordgk van Ggn Smit te mmen 37 Dan rekenen wg in overeenstemming met de antecedenten van de betrokken districten op de herlezing van Land Goekoop en Van Kerkwgk waarvan het lot nog niet bekend is en op de verkiezing bg herstemming van Van Bonten Groningen Zglker Winschoten Borgesius II Veendam Lieftinck Praneker de Kanter Bergum Honwing Wolvega Geertsema Enschede Bogaards Breakelen van der Kaay Alkmaar Boree Beverwgk de Megier Zaandam te zamen 14 Zonder al te optimistisch te zgn meenen wg dezen nitslag als vrg zeker te mogen voorspellen Alleen Bergum en Wolvega mogen gewaagd schgnen maar men bedenke dat thans geen niilhandel te vreezen is met de antireTolntionairen en de volkspartg zooals in 1888 in Schoterland Voorloopig kunnen wg liberalen tevreden cgn al zal het heel wat beleid kosten om met zoo n Kamer die bgna op het doode punt staat iets degelgks en werkelgk hervormends tot tand te brengen Zeker verdient de vraag ernstige overweging of het voor de liberale Dtg wel gewenscht is onder deze omstandigen een kabinet samen te stellen en of het niet de voorkenr verdient een zoogenaamd cabinet cCaffaira met de leiding der zaken te belasten Men vergete niet dat de reputatie der partg op bet spel staat volstrekte meerderheid 979 Gekozen de heer mr W C J J Cremers ultram aftr lid met 1090 stemmen Se heer W H Bikkers liberaal had er 827 DEVENTER Uitgebracht 1864 stemmen vaa onwaarde 11 Gekoien de beer mr A van Delden liberaal aft lid met 1311 stemmen De heermr J U A M Essink ultramontaan had 380 dé heer mr F G van Marie anti rev 141 stemmen ARNHEM Uitgebracht 2077 van onwaarde 16 Gekozen de heer mr P Rink liberaal met 1143 stommen De hoer mr D R B baron van Lijnden antirev had er 727 A H Gerhard soc dem 170 TIEL Uitgebracht 2346 stemmen van onwaarde 27 Gekozen de heer mr H J Dijckmeester liberaal aftr lid met 1356 stemmen Ue heermr M Kolff cons had er 665 de heer G W graaf van Reohteren van Appeltom anti rev 377 A M Gerhard soc dem 17 stemmen De heer jhr C M Brantsen verkreea er 1491 antirev aftr lid ZÜTFEN üitgebraehto geldige stemmen 8424 Gekozen de heer mr H Goeman Borgesius lib met 1788 stommen De heer mr D Engelberts antirev aftr lid had 1679 stemmen De heer jhr mr F X J van Nispen ultr bekwam 46 stemip ENKHUIZEN Uitgebracht 3511 stemmen Gekozen de heer J Zijp Kz liberaal aftr lid met 1863 stemmen De heer Mr Th Heemikerk antir had 1612 stemmen OOSTEBHOÜT Uitgebracht 2496 geldige s emmeu Gekozen de heer jhr J B 1 van den Berch vsn Heemstede ultramontaan met 1481 stemmen De heer mr Borrel ultramontaan aftr lid bekwam er 996 SITTARD Uitgebracht 1452 stemmen Gekozen de heer mr H F Lambrechts ultram aftr hd met 982 steramen Op den heer C Kamps ultr waren 3 5 op den heer Beckers 73 stemmen uitgebraeht WAALWIJK Uitgebracht 3040 stemmen van onwaarde 26 Gekozen do heer W P A Mulsaera ultram inet 1599 stemmen Op den heer mr Vos de Wael ultram aftr lid waren 1404 st uitgebracht VECHEL Uitgebracht 1662 geldige stemmen Gekozen de heer B R F van Vlijmen ultram aftr hd met 1546 stemmen Jhr V do Kuyper liber had 69 stemmen k i £ en boer die het ongeval van verre bad gezien dat een der baders in gevaar geraakte liep toe waarop de ander te hulp komende door den drenkeling gegrepen werd en met hem de dood Yond De Igken zijn gevonden De rechtbank to Utrecht Kamer van burgerlijke zaken heeft gisteren uitspraalt edaan in de vordering tot betaling van een bedrag van 3400 door den tefelhouder W H F K ingesteld tegen den oud student A J E v d C De rechtbank heeft de vorderingen tot betaling van het bedrag 1225 voor de a o den gedaagde sedert den dag van zijne meerderjarigheid geleverde dinei toegewezen als op de wet gegrond Wat het overige gedeelte van de vordering betreft hoeft de rechtbank overwogen dat dit gedeelte slechts dan kan worden toegewezen indien blijkt dat de gedaagde stilzwijgend en uitdrukkelijk de verbintenissen tijdens zijne mindeijarigkeid aangegaao heeft bekrachtigd De mondelinge mededeelingen vau den gedaagde nu waarop eischer zich beioept bevatten wel eeno erkentenis vau de schuld maar zgn niet als eene bekrachtiging of bevestiging vau de vernietigbare overeenkomst in den zin der wet aan te merken Ook het overgelegde afschrift der schuldbekentenis is niet als eene schriftelijke bekrachtiging aan te merken omdat de gedaagde daarbij slechts voorwaardelijk afstand doet vaa zgu recht om zich op zijne minderjarigheid te beroepen namelijk onder de voorwaarde dat de eischer genoegen zal nemen met betaling zoodra hij er toe in staat is Die voor waarde is niet vervuld en dus is de voorwaardelijke afstand verrallea en is het recht vau gedaagde onverlet gebleven om van het middetzoodanig gebruik te maken nis bij zal geraden achten De eischer is daarom in dit deel van zgne vordering niet ontvauklijk verklaard Rechtdoende op de vertrouwbare vorderingen is de overeenkomst tusschen partgen eene opgave van Januari 1884 tot 12 Juli 1886 nietig verklaard op den enkelen grond der minderjarigheid van gedaagde De kosten van het geding zgn gecompenseerd indier voege dat ieder der partgen zijn eigen kosten moet betalen U D Te Groningen is proces verbaal opgemaakt tegen zekeren J E van Zeilen niet kiezer die op naam van zijn vader J J van Zeilen kiezer een stembriefle in de bus had geworpen Waarschijnlijk door minnewrauk gedreven was gisteren middag te Amsterdam oen jonge man zgu meisJ9 dati de verkeering met hem bad verbroken in eene was en strgkinrichting in de Bloemdwarsstraat waar zjg in betrekking was komen bezoeken Er ontstond tusschen be ideu eeno woordenwisseling die zulk een ernstig karakter verkreeg dat de teleurgestelde minnaar eeq i revolver te voorscbijn haalde en daarmee op zijn meisj vier schoten losto waarvan er een haar op de llaats doodde Het lijk werd in een brancard iiaai het gasthuis vervoerd Intusschen was door g esclireeuw der vrouwen eu hot mislrgf zelf eene gfoote menigte voor bet huis te hoop geloopen en toen tifi rechercheurs Panhorst on Verbeek den jongen man met een rijtuig wilden overbrengen hadden ij veel moeite hem tegen do verontwaardiging van de menigte te bosohermen Hij 18 naar de nieuwe gevangenis aan den Overtoomscheuweg gebracht WIJK BLT DUURSTEDE Uitgebracht 2778 stommen van onwaarde 20 Er is geen volstrekte meerderheid verkregen Herstemming tusschen de heeren ib H J A M Schaapman ultr aftr lid die 1148 en jhr mr W H de Beaufort lib die 1047 stemmen verkreeg De heer H Waller antirev had er 660 de heer J J Duynstee ultram 10 APELDOORN Uitgebracht 2322 stemmen van onwaarde 19 Gekozen de heer mr W K F G graaf van Bijlandt anti rev aftr lid met 1270 stemmen Op den beer mr H Ph de Kanter liberaal waren er 1022 uitgebracht UTRECHT Uitgebraoii t 3596 stemmen van ontwaarde 32 Gekozen de heeren jhr mr J Roell liberaal aftr lid met 2001 en N A van Beuningeu liberaal met 1839 stemmen De heer H M J van Asch van Wgck antirev kreeg 1574 de heer F W C P graaf van Bylandt antirev isy stemmen HAARLEM Uitgebracht 1964 stom van onwaarde 10 Gekozen de heer mr A J W Fsnicombe Sanders liberaal aftr lid met 1041 stommen De heer mr i A van Gilse liberaal had er 620 de heer H van Blaaderen antirev 202 de heer Gerhard s c demacraat 80 DELFT Uitgebyscht 2744 stemmen volstrekte meerderheid 1368 Ds stemming bleef onbeslist Herstemiiiing tusschen de heeren mr A H van de Velde a tifevol i aftredend lid die 1810 en mr J P E Tak van Poortvliet liberaal die 1238 stemmefn had SCHIEDAM Uitgebracht 2320 stemmen van onwaarde 38 Niemand verkreeg de volstrekte meerderheid Herstemming tusschen de heereu mr J G Gleichmau liberaal die 1003 en mr A Pb E C baron van der Borch van Verwolde anti rev aftr lid die 775 stommen verkreeg Op den heer mr P N Engelberts ujtramontaansch conservatief waren er 476 uitgebracht DORDEECHT Uitgebracht 2553 stommen geldig 2518 Gekozeu de heer 8 M M van Gijn liberaal aftr lid met 1431 stemmen De heer jbr mr Pompe van Meerdervoort anti rev verkreeg er 947 de heer mr J G de Bruyn ultram had er 128 LOCHEM Uitgebracht geldige 3282 st Gekozen de heer E B Kielstra liberaal met 1782 Aan het Perilag van den toetUmd der f ememte Gouda over 1890 ontleeiien wij nog het volgende Toestaiidm welke imloed kummi vitoefeneit op de mlktgezondheid De toastend der graohtea en riolen was zeer bevredigend Dezen worden met de vereischte zorg onderhouden en geregeld uitgebaggerd en gereinigd De pachter van het ophalen van de vuilnis is daarmede belast alsmede met het schoonmaken der straten voor zoover zulks niet door de ingezetenen moet geschieden De in bet vorigejaar aangekochte sproeiwagen deed bg droog wodor geregeld dienst De zijl tusschen de Turfmarkt en de Nieuwe Haven werd van af de Gouwe tot aan de Vrouweasteeg gedempt en gerioleerd Hetzelfde had plaats met eene sloot loopende langs de vóórzgde van het terrein der Sociëteit Ons Genoegen in de Boolekade Deze werken werden hoofdzakelgk uitgevoerd in bet belang van de openbare gezondheid waarop die watoren naar veler meening eenen uadeeligen invloed uitoefenden Het voornemen is ook het verder gedeelte der eerstgenoemde zgl vnn de Vrouwensteeg tot de zoogenaamde Brot straat eerlang te doen dempen en rioleored De openbare urinoirs worden geregeld doorgespoeld en gedesinfecteerd De urinoir bij de Lange Tiendewegsbrug werd met een gzereii schutting omheind op de wgze als in het jaar te voren de urinoir aan do Spoorwegstraat was ommanteld De in de Gemeente bestaande Bouwverordening bevat de iioodige bepalingen waardoor het bouwen vsn ongeschikte of ongezonde woningen ivordt tegengegaan Krachtens die Verordening moeten ook huizen welke door de Openbare Gezondheids Gominissie met het oog op den openbaren gezondheidstoestand voor gebruik of bewoning ongeschikt worden bevonden op onzen last worden ontruimd De Zweminrichtiyg der Gemeente wordt zeer op prijs gesteld Daarvan werd wederom veel gebruik gemaakt Het aantal kleedkamertjes werd met vier vermeerderd Do haard en kolenaecb werd van Gemeentewege aan de huizen der ingezetenen opgehaald De hoeveelheid bedroeg aali haardasoh 5264 HL en aan kolenasch 32407 IL Iliertan werden 2243 HL haardiiBch en 7211 i j kolenasch aan particulieren verkocht voor ƒ 517 897 terwgl 1000 HL kolenasch ter waarde van ƒ 40 door de Gemeente werd gebruikt voor ophoogiug van straten on wegen De kostfu van het ophalen daaronder begrepen do uitgaven voor hot onderhoud van de gereedschap pen en de asehschuren beliepen eene som van ƒ 3339 91 BINNENLAND GOUDA 11 Juni 1891 In de volgende districten was de uitslag der verkiezing voor de Tweede Kamer aldus AMSTERDAM Uitgebracht 13410 stemmen Gekozen Mr W H de Beaufort met 7078 I T Cremer met 7681 Mr J ü Gleichmau met 6862 Mr A K K Hartogh met 7347 B H Heldt met 8721 Mr A Kerdijk mot 7452 Jhr Mr J W H Rutgers van Rozenburg met 7172 Mr J P K Tak van Poortvliet met 7234 en Mr J A Levy met 7011 stemmen alle liberalen HOTTBEOAM Gekoseu de aftredende leden t hoeren mr H D Levyssohn Norman liberaal met 2701 dr R F Mees ILAzn liberaal met 2746 W A Viruly Verbrugge liberaal met 2712 minder groot dan gij schijnt te gelooven Rein Lichamelijk dat is mogelijk Zedelijkis zij onteerd Kondtit gezegd ik zou liever vernomen bebben dat gij tot dit uiterste genoodzaakt werdom een misstap te herstellen dan die slimme berekeningen Dan had gij u ton minste op uwe jeugd enden hartstocht als verontschuldiging kunnen beroepen I Eein Dft vrouw die bedrogen en gelogen heefti Welnu mejuffrouw gij hebt uw doel bereikt Gij zult de vrouw van mijoen zoon worden maar wat er ook gebeure gij zult nooit mijne dochter Sijo Sidonie bleef haren schgn van ongevoeligheid bewaren de aankondiging van deze toestemming die haar als eene beleediging werd toegevoegd deed haar iel niet trillen Gij wilt spoedig trouwen Binnen veertiendagen zult gij gehuwd zijn Uw huwelijk zal nogheden avond worden bekend gentaakt Charles zal om vij iur naar Parijs vertrekken ea eerst op het oogecblik der voltrekking terugkeeren geen uurTroeger Gedurende dien tijd blijft Sidonie hier Deo eigen avond vertrekt gij en ik verlang u nooilweder te zien Maar herinner u meisjr dat al degevolgen van deze daad nu en later tot in eeuwigheid op uw hoofd uederkomen In weerwil van bare verstoktheid kon 3idonie zich niet weerhouden haren medeplichtige een blik toe te werpen De beer Leniel ving ien op MiJB zoon was goed zeide hij hij was braaf hq had zgne vader en zijne geheele familie lief hij werd door iedereen geacht en verdiende geacht te i orden dat schoone verleden hebt gij verwoest en welke teekomst zult gij hem daarvoor in de plsato geven Ik wensch het niet te weten Vader riep Charles uit de oogen njet tranen gevuld het hart door wroeging verscheurd bestevader ik bid u heb medelijden De heer Leniel schudde het hoofd zonder hem aan te zien Ëeun aal vervolgde de rampzalige met gebroken stom eenmaal zal ik uwe achting herwinnen dai zult gij ter wille van mijn berouw vergiffenis schenken Ik geloof het niet abtwoordde zga vader Kveuwel gij zijt mgn zoon en ik heb u zeer liefgehad daarom zou ik eene zwakheid kunnen begaan maaruwe vrouw al mij daarvan weerhouden want van heden if zgt gij beiden écn en haar vergeef ik nooit Gaat heen Zij vertrokken als Adam en Kva uit het aardsche Paradijs verdreven Toen zij alleen ia4o vestibule wsreg zeide Charles tot Sidonie Hgn geluk is verspeeld Mijn vader zal hetnooit vergeten Dat zegt men maar zoo antwoordde zij kalm doch men eindigt oltijd met vergiffenis te schenken i V In plsats Vio een uur of twee vroeger te komen Tegen de gewone zenuwhoofdpijn waaraan vrouwen zooveel Igden wordt door oen autoriteit bet volgende lienvoudige jniddel aaabevolun Men make do engsluitende kloeron los binde hot haar hoog op en terwijl men voorover leunt over een waschkom plaatst men oen spons in lieet water gedompeld zoo warm als men slechts kan verdragen ug de achterzgde van den hals Herhaal dit verscheidene malen eu breng ook de s £us achter do ooreu en spoedig zullen iu vele gevallen de overspopueii spiereu eu zenuwen zich heerlijk ontspannen eu met de oorzaak verdwijnt ook de hoofdpiju bijna onmiddelijk ledere dame kent het pijnlgke gevoel vau afmatting na een zwaren middag van winkelen of een lange reeks van bezoeken De lijnen onder het oog en om don mond zgn scherper get6 kend door de la durige inspanning der gelaatsspieren en do zenuwen Zenuwstillende medicijnen geven hier niet het gewenscht raiadel tot genezing maar de spons on het warme water zullen onmiddelijk verlichting geven Druk de spons herhaaldelijk op de slapoik op den hals en achter de ooren waar zich de meeste hoofdzenuwen coucontreeren en wasch ten loatste het gezicht met koud water af De kleur komt terug do scherpe trekken ver dwgnen ck men gevoelt zich weldra lekker Als dan eei dutje van t O minuten kan worden genomen zal alle spoor vaa vermoeidheid verdwenen zijn Uaag cjie Cï HH MM de Keizer en Keizerin van Duitschland zullen den 3en Juli na eenige uren in Den Haag te hebben doorgebracht por spoortrein naar Rotterdam komen oen rijtber door de stad doen en van daar per jacht vertrekken HH MM Koningin Wilhelmina en de Koningin Regentes zullen het Keizerlijk echtpaar uitgeleide doen tot Rotterdam Volgens de Engelsobe bladen zijn te Elstree twee Hollanders leerlingen van hot Roman Catholic Theological oöllege op Millhill aldaar bij het baden verdronken Het waren de heeren vonden Heuvel en Wemer 22 jaar oud geen van beidon kon zwemmen 6 H UinUeo OiberwJ mat 2693 eo jhr mr A F C van Kamebeek liberaal met 2676 stommen GRONINGEN Volstrekte meerderheid 1963 Gekozen de heer mr J D Veegens liberaal afir lid met 2387 stemmen Uergtemming tusschen de heeren mr S van Houten liberaal aftr lid die 1786 en A Brummelkamp Jr anti rev die 1103 stemmen verkreeg Verder werden uitgebracht op de heeren dr M J A M Schaepman ultram 106 dr A L Poelman 904 F Domels Nieuwenhuis soo dem 320 en F van der Goes sac dem 92 stemmen ZUIDHOBN Uitgebracht 2266 geldige stemmen Gekozen de beer G Zijlma liberaal aftr lid met 1266 stemmen De heer M Noordtzij anti rev had er 882 F Domela Nieawenhuis volkspatty 76 APPINGEDAM Uitgebracht 2290 stemmen van onwaanle 14 Gekoien de heer J Schepel lib aftr lid met 1314 slemmen De heer jhr mr W H de Savomiu Lohman anti rev had er 908 A Ëmraenea soc dem 34 ASSEN Uitgebracht 1147 van onwaarde 7 Gekozen de heer W A van der Feltz liberaal aftr lid met 781 stammen De heer mr D P D Fabiua antirerol had er 257 W P G Helsdingen soc dem 77 EMMEN Uitgebracht 1347 geldige 1840 stemmen Gekozen de heer mr H J Smidt lib aflf lid met 945 stemmen De heer J van Alphen antirev had er 385 LEEUWARDEN Uitgebracht 2459 stemmen van onwaarde 8 Gekozen de beer dr J Zaagar AzD liberaal aftr lid met 1350 stemmen De heer ü de Cleroq Volkspartij had er 620 de heer P van Vliet jr antirev 465 stemmen HjVRLINGEN Uitgebracht 2903 stemmen geldige 2880 Gekozen da heer W M Oppedgk antirev aftr lid met 1602 stemmen De heer mr H Goeman Borgesius lioeraal had er 1147 O StelHngwerff volkspartij 204 SXEEK Uitgebracht 2749 stemmen bUncolS volstrekte meerderheid 1369 Gekozen de heer mr W G baron Brantsen vsn de Zgp anti rov aftr lid met 1619 stemmen De heer H PqttersenTzn liberaal had er 892 A H Gerhard volkspartij 192 STEENWIJK Uitgebrachte stemmen 2462 van onwaarde 15 Gekozen de heer jhr mr G J T b Beelaerts van Blokland antirev aftr lid met 1432 stommen De heer J Meotera JKzn liberaal had er 1003 MEPPEL Uitgebracht 2027 stemmen van onwaarde 13 Gekozeu de heer mr H Smeenge liberaal aftr lid met 1175 stemmen De heer B Berends Jr antirev had er 801 dr V Bruinsma volkspartij 18 ZWOLLE Uitgebracht 2744 geldige stemmen Gekozen de heer A baron vau Dedem antirev aftr lid met 1566 stemmen De heer mr J W J baron de Vos van Steenwijk liberaal had er 1053 A R Gerhard soc dem 116 KAMPEN Uitgebracht 2380 van onwa rdel7 Gekozen de heer M Noordizy antirev met 1475 stejnmen Op den heer mr Th Buijs Pzn liberaal wjiren er 876uitgebracht ALMELOO Uitgebracht 19 van onwArde 10 zooals zg gewoonlijk deed kwam mevrouw Bertholoc juist op het oogenblik toen de klok het uur i in het middagmaal sloeg zij glimlachte zooals zij placfa t tedoen en had ziéh dezen dag vaii een onuitputtelgken voorraad banaliteiten voorzien die bet gesprek gedurende het maal gaande hielden Zonder zich te laten afsohnkken door le stilzwijgendheid van Eaoul noch door de gemelijkheid van J ulia of de verwarringvan Aurette noch door dé zichtbare afgetrokkecbeid waaruit do heer Leniel van tijd tot tijd met oen achok werd opgewekt om er aanstonds weder in te vervallen babbelde zij rustig voort èn goot hare eentonige volzinnen over hare min of meer verbijsterde tafelgenooten uit Sidonie alleen stond haar te woord met eene levendigheid die de verontwaardiging van Julia opwekte Er woei een frissche wiSd en het was niet aangenaam op het terras de koffie werd in het salon geschonken Zoodra de knecbt met hüt blad zicii verwijderd had trad de heer Leniel op mevrouw Bertholon toe en kondigde haar zonder verheffing van stem als de natuurlijkste zaak van de wereld het aanstaande huwelgk van zijnen zoon met Sidonie aan Zoo waarlijk zeide de oude dame Is er toe besloten Vait besloten Ik wensch u geluk Zij begunstigde den heer Leniel en de bruid met een hoofdknikje dat zeker hare gevoelens duidelijk uitdrukte en zag daarop Aurette nauwlettend aan JFordt venolgi BDiteDlaodsch Overzlelit Omtrent de werkstaking der omnibussen to Loudaa het volgende Nadat door de directiên der General Omnibo Company en de Raad Car Company den beambten was medegedeeld in hoeverre aan hun eischen zou worden tegemoet gekomen werd door de beambten een vergadering belegd tot bespreking van den toestand Het resultaat daarvan was dat de thans gestelde voorwaarden niet aannemelgk waren en dal men bleef vasthouden aan den eisch om de koetsiera en conducteurs die tot nog toe niet het werk gestaakt badden te ontslaan De leider der beweging de advocaat Sutherst bepleitte daarop nogmaals tie zaak bij de directie waarbij eenige werkzaam gebleven beambten tegenwoordig waren die hem herhaaldelijk tegenspraken Des avonds bad weder een groote meeting in Victoria Hall plaats waar Sutherst zijn wedervaren mededeelde er werd vastgesteld dat de eisch voor de looneu zun zgn voor do koetsiers 7 sh voor de conducteurs 6 sh en voor de arbeiden 5 sh Alleen enkele kleinere maatschappijen onderhielden Maandag het verkeer ouder geleide van de politie en vroegen ongehoorde prijzen Ook eenige Road Car omnibussen hervatten den dienst daar het gerucht ging dat alle eischen zouden worden toegestaan Onmiddellijk werd dit aan het strikecomité geseind waarop het bericht kwam dat het gerucht valsch was De voertuigen werden toen weer naar de stallen teruggebracht Zelfs werd in den loop van den dag een bus vu de G O Cy met passagiers beladen iu Chanoerylane gezien Onmiddellijk werd hij door eenige strikers in cabs achtervolgd en ingehaald Den koetsier werd aangezegd naar den stal terug te rijden en do passagiers die voor een gevecht tusschen de werkstakers eu de politip vreesden stegen uit Op verschillende plaatsen worden dergelijke tooneolen herhaald Op Maandag verlieten slechts 12 Omnibussen het station aan de Londen Bridge De onderaardsche spoorweg laat eitra treioen loopen Tengevolge der staking zgn de ontvangsten der beide tentoonstellingen belangrijk minder geworden De vervolging tegen John Burns moest opgegeven worden Verscheiden werkstakers die zich san dadelijkheden schuldig maakten worden echter vervolgd De werkzaam gebleven beambten zijn voldoende om voor de paarden te zorgen Gisterenavond namen de werkstakers een motie aan van Tom Mann luidende De vergadering gesteund door de sympathie van het publiek en dobr een machtig deel der pers verklaart te zullen staan of vallen met de lichtvaardige en gematigde eischen Het bestuur van do Londonsohe ambschtsboud Tra des Council die 70 000 leden telt heeft een manifest uitgevaardigd tot steun van de werkstakers en en om bijdragen te vragen Kardinaal Manning on sir Johu Gorst zonden brieven van instemmiug met de bewegijig voor verkorting van deji werkdag De directies moeten aan de politie hebben gemeld dat zij voorloopig geen pogiugon zullen doen omni bussen of trams te laten loopén Do Ohileenscfie regeoring heeft met grooten ijver de zoo geducht geteisterde kanouneerbooten Mnurmte Condell en Jlmranie Lt itch in zoover laten herstellen dat ze weer zee konden kiezen Vergezeld door twee gewapende passagiersbooteri stooraden beide booten naar Pisaguu een der havens die in de macht is der Cofigrospartij Een poging om de haven te bombardeerau mislukte want nauwelijks aren een paar granaten geworden of de Mcu elltme vertoonde zich en toen spoedden de beide schepen van president Balmaceda zich weer naar hun veilige schuilplaats De schepen der Congrespartij zullen zich nu weldra tot oen eskader voreenigon Aan alle bevelhebbe s is last gegeven in do eerste plaats te beproeve i de Minirauh Lyiieh eU de Jlmraute Coiukll geheel onbruikbaar te maken of te doen zinken Een derde zoesovecht wordt dus spoedig verwacht Het Parlomeut van Janada hield eeu indrukwekkende zitting ter nagodachteuis van den ministerpresident Sir John Macdonald De wanden van het gebouw waren met rouw oers bekleed en de zetel dien de minister zoo vele jaren had ingenomen wasmet krip omwonden Op zgu lessenaar die op dezelfde nijze versierd was lag een krans met dewoorden aan onzen leider Do minister van openbare werken sir Hector Laugenen hield een redevoering waarin hg de verdiensten van don overleden minister in het licht stelde Met algemeene stemmsaj werd daarna het besluit genomen dat iet stoffelgk overschot van den miuistSr op siaafskosten en op de meest plechtige wgze ter narde zou worden besteld Daarna verdaag de het Ijagerhuis zgn zitting tot na de begrafenis Hetzelfde geschiedde ook in den Senaat waar do