Goudsche Courant, vrijdag 12 juni 1891

V Burgerlijke Stand GEBOBEN 10 Jani Hiria onden P Schoot en o H OVERLEDEN g Jnni J Ü dl Rotte 6 j W de Vriei Sm E C na der Steen 7 m M H vod Leeoweo 14 j L A Jtueo liw M W Htrmieo 10 m 10 S MD der Loow 10 m B de EoDdo 14 bi GETROUWD 10 Jodi L J Borgheioi eo 6 Nienwerf G Loeve eo W Rgkairt S de JoDg eu N nn der Tnijo J O Heos eo S n UruDeo C LoeDdersloot CD N BiaocDdyk M C Joogeneel en X Venehat Beeuwök GEBOREN Mirinnt onderi K van Dolkeo en D Jongeneel Msritje oodert A den Oadeo en M Kwakeroiak Neeltje oodera W van Triet en P Hoogendoorn Andrieus ouden G Zoidam en M Geielle Tryntje oodert J Plak en H A Dekker GEHUWD van Vouren en E Slraner StolwUk GEBOREV Teonia Cornell ondcra T C Koot en A H Bouter ONDERTROUWD Vf Anker en T tan nyneo ADVERTENTIÊN Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris 6 C FORTÜIJN DROOGLBEVER op MAANDAG 29 JDNI 1891 büopboden op MAANDAG 6 JOLI 1891 bg afslag telkens des morgens te elf uren in het Soffiebuis Habmonik aaii de Markt van No 1 Een bizonder soiled goed doortiiatimmerd en gunstig gelegen ruim WIIffElSIS@ I8 met eene iraai ingerichte BOVENWONING waarin 5 Kamers Eenken en Zolder met 2 Dienstbodenkamers voorts een Magazgn een Kantoor Kelder Pakhuisen KOFFIEBRANDERIJ TUIN en ERVEN met een afzonderlgk overdekte POORT naast het perceel alles aan elkander gebouwd en staande aan de Oosthaven te Gouda Wgk B No 19 te zamen groot 3 Aren 65 Centiaren In voorschreven panden wordt sedert vele jaren met goed gevolg de handel in koloniale waren comestibles enz gedreven Alles in nitmuutenden staat van onderbond van Waterleiding en vele gemakken voorzien Ie aanvaarden 1 Angnstus 1891 Jfo 2 Een naast het vorige perceel geleppT bizonder goed onderhouden van WateremOasleiding voorzien roiaal ingericht 1891 Zaterdag 13 JrbI N 4551 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Getrouwd Mr J T C VIRDLT en É C ROIJER ZmlU 11 JDui 1891 De Heer en Mevrouw VlRDLY RoMBii betuigen bannen hartelgken dank Toor de vele bewezen van deelneming by gelegenheid van hun hnwelyk ondervonden De lueading Tan advertentlfin kan gesolüeden tot eön aur des namiddags van den dag der uitgave BINNENLAND GOUDA 12 Juni 1891 Bij kon bealuit van 10 Jupi is benoemd tot Notaris binneu het arrond Utrecht ter standplaats de gemeente Woerden 8 F de Vries thans notaris te Waalre V De Heer en Mevrouw VIRüLY LbdkBOER en Mevrouw de Wed RüIJBR geb Baronesse Sloet tot Oldbqis betuigen hunnen hartelgken dank voor de menigvuldige bewgzen van deelneming bg het huwelgk banner kinderen ondervonden Bjj kon bealuit ran 10 Juni is benoemd tot Notaris binnen het arrond Aotterdam ter standplaats de gemeente Capelle a d IJsel J H Muller osnd notaria te Meerkerk MAATSCHAPPIJ i AMSTERDAMS 60EDEREPERVOEB Directeur JÖH de ZWART Gewone JaarÜjksclie Veiling op DINSDAG 16 J V 2f 1 1891 te Elf uren aan de Stallen op hefe Weesperplein No 3 en 7 te Amiterdam van omstreeks 40 gunstig bekende SU a3 d © an van verschillend ras en kleur waarbg enkele in het apan loopende 5 en 6 jarige Laxe paarden gediend hebbende 11 winter voor de K N Posterijen en voor het Cokeverv r der J C Gas Association zgnde dezelven op den verkoopdag aan genoemde stallen te zien Nadere informatien te bekomen ten kantore van W G KLEMAN va dbe LINDEN Lokaal Hippos Keizersgracht 127 te Anuterdam NB In deze verkooping kan niets worden bg gevoegd N I E D W E Westlandsclie Aardappelen 15 Cent per Pond J GEBRITSEIV i Alom te bekomen 3E BOUCSCEE Mil of de beschrijving der beroemde geschilderde Eerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der 8t Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Tölrk en Wouter Crabeth Prijs 80 Cents Aan den machinist leerling ie kl J Upelaar diebij het onlangs gehouden examen voor machinistleerling Ie kl het nummer 1 behaalde is toegekendeen fraai zilveren horloge met insciip ie en het boekwerk Het ttoomioerkluiff naar Seaton door J A Sohell ERF en fraaien TDIN aan de Oosthaven Wgk B No 18 groot ongeveer 3Vs Aren In dit perceel bevinden zich zoo benedenals boven 8 meest zeer ruime Kamers en 2 groote Binnenvertrekken Keuken 2 Kelders waarvan een met een ingang buitenshuis en Zolder Het is te aanvaarden 1 Augustus 1891 En No S Een achter voorschreven panden mede ruim ingericht PAARDENSTAL en ERVEN met ZOLDERS uitkomende Achter de St Janskerk te Gouda WgkA No 34 groot ongeveer 50 Centiaren Te aanvaarden 1 Augustas 1891 Betaling der kooppenningen 30 Juli 1891 De perceeleqf gn te zien mits vooraf belet vragende aan den bewoner van het eerste per ceel 3 werkdagen vóór den dag der veilingen 3 werkdagen vóór den dag der toewgzing des middags van 12 tot 4 ren en op de dagen der veiling en toewgzing des morgens van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van Notaris FORTÜIJN DROOGLBEVER voornoemd Door M van D praotizijn wanende te Oouda is den 80 Mei 11 uit de jas die hij droeg vermist 1 £ jne zwartlederen portefeuille met overslag en nikkel knipje tvee notitieboekJFS en drie taschjes van binnen rood inhoudende twee bankbiljetten van ƒ 26 een bankbiljet van ƒ 40 en een muntbiljet van lOj een schuldbekentenis groot 500 ten laste van Bernardus van Meerbeek timmerman te Botlerdam ten behoeve van Kapleiji te Bodegraven een onbetaalde kwitantie groot 60 ten laste van W A RoeloSs te Eotterdam geteekend door M van Dantzig gedateerd Aprij 1891 een beleen bewijs van een Theislot afgegeven aan M v D door den kassier Goedewaagen te Gouda en eenige andere papieren benevens een gouden dasspeltje met diamantjes en een rood steentje bovenop Hij vermoedt die portefeuille in het koffiehuis Taü ZIBLSMjHlBBL 3 Men had er mij van morgen in de stad reeds een woord van gezegd vervolgde zij haren blik weder op den heer Leniel vestigende maar ik heb het niet willen gelooven Niet waar men hoort tus ohenbeide zulke vreemde dingen Als men alles moest j eloaven wat men hoort Waarom is mijnheet Charles niet hier la hij reeds vertrokken P Julia gevoelde een onweerstaanbare lust om mevrouw Bertholon iets onaangenaams te zeggen en f ikI 1 hieB gedaan hebben indien de smartelgke bhk dien Aurette op haren vader wierp haar niet had weerhouden Sidonie antwoordde met zedig oprechtheid Hij was genoodzaakt naar Parijs terug te keeren mevrouw Hij zal even vo o r het huwelijk terug Zoo Dat was alles Aurétte werd verzocht zich voor de piano te plaatsen en speelde eenige onbeduidende stukken Zij bad noch den moed noch de kracht iets van haar zelve in haar spel te loggen Zij had MILITAIRE IïarLd scla oerLerL A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 ADVERTENTIEN in Mt Binnen en Buitentandsclie Couranten worden dsdelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda beer Abbott de leider der regeeringspartig de redeToering hield BËI IIVISGEV1 G BURGEMEESTER en W ETHOUDFKSran Gouda brengen ter openbare kennis dat ter voldoening aan art 69 der Wet van den 4 Juli 1S50 Staatsblad No 37 afschriften van de Processen verbaal betreffende de benoeming van een Lid van de Tireede Kamer der Staten Generaal bedoeld by de artikelen 62 en 67 difr Wet zijn aangeplakt aan de Stoo taeg bq den ingang aan de Markt alsmede dat gelqke afschriften op de Secretarie der Gemeente zqn nedergelegd aliraar daarvan inza jjl kao worden genomen op lederen werkdag van des morgens tien tot des namiddags een ure GOUPA den U Juni 1891 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Ue Secretaris BROUWER KleiDtaandel Id Sterken Drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Augustus I88X Staatsblad no 97 ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen van de navolgende persoon een verzoekschrift waarbij vergunning wordt gevraagd om in de bq zijn naam vermelde localiteit sterken drank in het klein te mogen verkoopen als Naam van deaVerzoeker Aanduiding der lokaliteit J J Woudenberg Markt A No 103 Gouda den U Juni 1891 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZlSNIXKJHN De Secretari BROUWER ROEPOKINE TI G De BURGEMEESTER van Gouda Brengt ter Igemèene kennis dat aanstaanden Zo dag den 14 Juni 1891 des namiddags 12 uur op het Raadhuis niet alleen voor minvermogenden maar voor ieder die zich daartoe aanmeldt gelegenheid zal bestaan om zich geheel ioiteloot rechtstreeks van het kalf te doen inenten of lierinenten Gouda den i Juni 1S91 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN ARK TBEBICHTSN QOUda 11 Juni 1891 De aanvoer van granen was heden weder zeer matig In de prgzen kwam ge n verandering Tarwe Zeeuwsehe ƒ 10 a 10 50 Mindere dito 9 25 a ƒ 9 76 Polder ƒ 8 75 a 9 3S Afwijkende 7 50 a 8 Rogge Z euwsche ƒ 7 80 a ƒ 8 40 Polder ƒ 6 50 a ƒ 6 75 Buitenlandsche per 70 kilo ƒ 6 60 a 6 90 Gerst Winter ƒ 4 90 a ƒ 660 Zomer 4 76 a 5 10 Chevalier 6 78 a 6 50 Haver per Heet 4 60 a 6 50 per 100 kilo 9 a 9 60 Hennepzaad Inlandsch 10 a 10 25 Buitcnlandsch 8 76 a 9 Kanariezaad 8 26 a 9 Boonen Dnivenboonen 8 a 8 60 Paardenboonen 7 a 7 26 Maïs per 100 kilo Bonte Amorikaansche 8 30 a 8 40 Cinqantine 8 60 a 9 Veemarkt Melkvee weinig aanvoer Handel en prqzen traag Vette varkens redel aanvoer handel leewoon 17 a 19 et per half KG Biggen voor Engeland g t aanvoer handel vlug 16 a 17 et por half Kfl Magere Biggen goede aanvoer handel tr Ujjf 0 60 a 0 80 per week Vette scha jjen goede ai oer handel vlug 18 a 26 Lammeren goede aanvoer handel traag 4 a 10 Nuchtere kalveren goede aanvoer han lel vlug 4 4 14 Aangevoerd 97 pitrtijen kaas handel vlug Eerste qualiteit 26 a 28 tweede qnaliteit 22 a 25 Noord Hollandsche ƒ 21 i 25 Boter goede aanvoer handel vlug Goeboter 1 20 ƒ 1 35 per kilo Weiboter 1 00 a flAO per kilo PETR0LEÜM 1V0TEKRIIVGE van de Makelaar Cantziaar Schaikwük te Rotterdaoi De markt was heden vast Loco TankfuBt 7 50 Geïmporteerd fost 7 66 SeptemberOctober OctoberNovember en Decemberlevering 7 60 Snelpersdrnk van A BRINKMAN en Z 6oiJDi De uitgave dezer Conrant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgi per drie maanden ii 1 25 fnnco por po t 1 70 Aiioaderlgke Nommeri VIJF CENTEN Coomans in de Hoofdsteeg te Eotterdam alwaar het ia verband met het bezoek aldaar van BH MM de KoniBgiouen nog al druk was te zijn kwijtgeraakt hebbende in bedoeld lokaal naast hem gestaan een lange man met een pet op die verschillende malen voor hem heen naar een stoel gegrepen en hem daarbij eenige malei tegen den rechterschouder of reohterbovenarn gestooten beeft De comm v pol bü de 2de afd te Sotterdam verzoekt aanhouding van het vermiste en bericht Aan het Vertlag van dm toestand der gemeente Oouda over 1890 ontleenen wij nog het volgende Muteum tom Ovdkeden De Commissie van toezicht deelt in haar Verslag mede dat ook in bet afgeloopen jaar door eenige aankoopen de collectie gravures van beroemde Goudsche graveurs zooveel mogelijk werd aangevuld Maar vooral werd het Museum hierin verrijkt door de geschenken van den Heer C 3 G Prince De verzameling gravures van H Bary en K van Fersqn is hierdoor zeker Mne mm BMrfcwMidigste geworden welke ergens bekend ia Onder de gravures van H Bary dis dit jaar jn het bezit van het Museum kwamen behooren ds portretten van Will i I Graaf van Nassau Prins van Oranje Stadhouder van Holland enz Johan de Witt Fabricius Adrianus Heerebaard Dr Bernardus Palndanus Frederik Adriaensz Westpbalen Jacob Dircksz Brouwer Mr Buardus Tapper Lieuwe van Aitzema Gerardus a Wasseneer Anna Maria de Koker de Hertogin de la Valière Een meisje met lantaarn Het gore besjen Een titelblad Historie van Enkhuisen Verder bekwam he museum o a Eigenhandig geschreven brieven van H van Beverningh mtmÊmmmmmmmmmm mmÊmmiÊmmmmmmmm m FEVILLETOm een gevoel alsof zij weg was van de aarde in eene dorre koude wereld waar zjj niets vond van hetgeen zij liefhad en waar zij gedwongen werd een groot gedeelte van hare aardsohe plichten te vervullen voor wezens die van die plichten gesnerUi begrip hadden De tegenwoordigheid van baren verloofde die hi e Zondagavonden zoo behaaglijk placht te maken bracht baar heden slechts te meer in verlegenheid Zwijgende en in slecht humeur was Kaoul een ander mensoh dien zjj niet ècheen te kennen en die hare neiging opwekte om te schreien zooals een klein kind dat angstig wordt bij het zien van een vreemdeling Het geratel van het rijtuig op hel grint liet zich veel vroeger hooren dan gewoonlijk mevrouw Bertholon stond op en nam afscheid van haren gastheer en zijne dochtera met haren eeuwigen j iiblach zoo koud alsof hij op haar gelaat gesteld was 01 riep Aurette met eene pijnlijke uitdrukking geheel buiten verhouding met een zoo gering erzuim ik heb vandaag mijn bouquet vergeten I Ik vraag u duizendmaal excuus lieve mevrouw Het komt er niets op aan het doet er niets toe beste antwoordde do oude dame zonder dat de glimlach haar gelaat verliet Het spijt mij zoo herhaalde Aurette Zij zag naar Kaoul die iets merkwaardigs scheen op te merken aan de verlakte punten zijner bottines ADVBRTENTIËN worden geplaa ts van 1 5 regels St 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Eigenhandig geschreven bruiloftslied van Henrieu Bruno by gelegenheid van het huwelük van Hieronymus van Bevemingh en Johanna Gillon H brief van J A Zoutman Vice Admiraal in den zeeslag tegen Admiraal Parker bij Doggersbank Twee brieven van J H Hoeufft aan L Pauw en H van Wijn De koperen plaat der gravure van Borstius predikant te Gouda overleden aldaar geteekend door Chr Pierson gegraveerd door D van Oye Een eerepeuning bq gelegenheid vau het 25 jaric Durecteurschap aan de Bijks Hoogere Burgerschool te Gouda van den Heer Dr W Julius Geschenk van den graveur C J Begeer te Utrecht Het vaandel der 2e Sectie van het Metalen Kruis zoodat rich thans de vaandels der beide sectiM ia het Museum bevinden De commissie het betreurende dat zoovele bnven reeds ten grave zijn gedaald brengt in haar venlag hulde aan de laatst overgeblevene öadstrijders voor de zorg die hun is bijgebleven om zelfs in de toekomst de vaandels eene eereplaats te doen innemen Zij aanvaardt dit bewijs van vertrouwen met dankbaarheid De Commissie verklaart voorttegaan met het aanbrengen van de noodige inwendige verbeteringen en beveelt het Museum bij voortduring aan in de belangstelling van den Gemeenteraad Het Museum werd bezocht door 629 personen van welke 380 den gewonen toegangsprijs van 25 cents betaalden en 149 voor den verlaagden prijs van 10 cents toegang verkregen Begraafflaateen Er waren hier twee begraafplaatsen de Algemeene Burgerlgke Begraafplaats in de Korte Akkeren en Hij kwam echtei tot haar eu drukte haar de band met zulk eene kracht dat hy haar pijn deed Met genot gevoelde rij hare vingers in dien greep samsnlÉlemmen en er kwam weder wat warmte in haar hart terwijl z de moeder van haren verlooide naar het rijtuig geleidde Toen zij vertrokken waren nam Sidonie haren naobtblaker uit de vestibule riep der bmilie gezamenlijk een goeden nacht toe en ging naar boven zonder om te zien Aurette volgde haren vader in het salon Julia wilde zich tia gawooolijk ter ruste begeven toen haar iets te binnen schoot Zij zette zich tegenover haro zuster Aurette zeide zij ik heb ja Un ding tszeggen het is mg niet mogelijk naar het kloostertenig te gaan zoolang dat huwelijk niet heeft plaatsgehad Als men mij gedurende veertien dagen metdie zotte geschiedenis vervolgt ben ik in staat mijzoo te gedragen dat ik den goeden naam verli s dien ik mg gedurende acht jaren van onberispelijkgedrag verworven heb Aurette zag den heer Leniel aan hij had hst begrepen want hg boog ernstig het hootd tea teeken van toestemming Dank u vader zeide Julia Nu yt er nog iets als ik genoodzaakt ben het gezicht van Sidonie gedurende die veertien dagen te verdragen ben ikevenzeer in staat mij jegens haar opd nbéhoorljjkat wijze te gedragen Ik geloof datjsMRzelfde gevoelt Wat moieten wij doen