Goudsche Courant, zaterdag 13 juni 1891

1 M Maandag t5 Joni 9 4ê5df GOUDSGHE COURANT ieuw8 en Advertentieblad Door Goudf en Omstreken Oe Inzeading van advertentiön kan gesolileden tot a6a uur des namiddags van den dag der uitgave weid Wat doet nu graaf TaaSe £ enont erproar een sooialiatenwet indienen die nog scherper nog dracanischer bepalingen berat dan wqlen de Duitsche I Volgens s ministars ontwerp wordt eigenlek aan alle socialistische vereenigingen het bestaau onmogelijk gemaakt tengevolge van de strenge beperlsingen waaraan zij zullen onderworpen worden De politie xal onbelemmerd alle boeken en geschriften ondertoeken en alle inlichtingen mogen eischen waaruit de aard en de toestand dier voieeuigingeu zal blijken Wie de tegenwoordige maatschappy geen paradijs Tindt en op een hervorming zoo noodig met gewelddadige middelen aandringt wordt eerst zwaar gestraft eu daarna bnrgerlqk dood verklaard d w z onder politieopxicht gesteld In het kort graaf Taaffe wenscht het socialisme door da politie te onderdrukken ofschoon de ervaring door Bismarck met dit systeem opgedaan hem van het onvruchtbare der pogingen had kannen overtuigen Intttsschen bestaat er niet de minste kans dat het wetsontwerp in het huis van afgevaardigden een meerderheid vind Misschien is dit juist wat graaf Taaffe wensdit ten einde den huldigen toestand Ie kunnen continueeren maar hieraan zal toch ten slotte eed einde moeten komen Geen regeering zelfs niet eene Oosteorgksche kan op den duur een land met uitzonderiogswetten besturen Het bevrijdend woord voor een volk kan lang op zich laten wachten maar ten laatste moet het toch gesproken worden zelfs door den keizer van Oostenryk In een brief eener handelafirma te Libau gedagteekend 27 Mei 8 Juni wordt onder meer geschreven De vervolging der joden heeft in de laatate dagen hier zulk een omvang verkregen dat de verkoopers geheel het hoofd verliezen en de zaken volkomen stil staan Menachen die hier gedarende 10 a 15 jaren eerlijk zaken gedreven hebben worden met hun gezin plotseling het land uitgezet Hoever het nog gaan zal ia niet te voorzien maar de strooming is thans zoo dat er nanwehjks iels goeds te verwachten is PETROLEUN NOTEKUINGËN van de Makelaars Caatzlatr SehalkwUki te Rotterdam Da markt was heden onveranderd Loeo Tankfuat 7 50 Geïmporteerd fust 7 65 SeptemberOctober Kovember en Decemberlevering ƒ 7 60 Burgerlijke Stand Hoordreobt 6BB0BEK Jaeobii Coraeha oaderi A v o dea Berg CD 3 M Ziere Johaani Pieteraclla ouders P Dnllemeyer ea T Straver GEBCWO F Sawk en 6 Gou Zevenhuizen flEBOREN Tegotji ouden Verkoer ra D Sehaiidt EBUWD A de Vnra en J na Bergen F KUpwijk en F M Klipwgk ADVERTENTIÊN V De Heer en Mevrouw tas GELDER BoBKBK bedanken hiermede Toor de vele bewgzen Tan belangitelling bg de geboorte hnnnei Dochter onderTonden VitUeê worden bij voorkeur 24 n 25 Juni ttfgeuxtcht Er biedt zich aan tegen 1 AUGDSTDS een fatsoentgke DIENSTBODE Tan middelbare leeftgd P G goed kunnende koken en hniiwerk Terriehten van ganitige getuigen Toorzien BrieTUi franco onder No 2115 aan het Bureau aezer Goarant Alom te bekomen BE mmi Mil of de beechrgTÏna der beroemde geschilderdeEerkglazen Tan de Groote of St Jandkerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk deTGlAzeu der cartont ekeningen enz vaarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabctb Prijs 80 Cents OPENBARE TERKOOPING in eene zitting te MOORDRECHT ten overstaan van den Notaria G C FORTOUN DKOOGLEBVEB te Gouda op VRIJDAG 3 JULI 189 1 des morgens te elf uren in het Logement kït PostHUis bewoond door de Wed dïic BBABER te Moordrecht van No 1 Vier HUIZEN SCHÜDB TUIN LIJNBAAN van 4 paden en ERVEN benevens een Waal of Vgver in het Westeinde van het Opland te Moordrecht geteekend No 129 A B G en D kadastraal bekend in Sectie C Nrs 575 1016 1103 1261 tot 1263 en 1331 te samen groot 48 Aren 80 Centiaren No 2 Vier HUIZEN PAKHUIS SCHUURTJE TUIN en ERVEN naast het vorige perceel geteekend No 127 A en No 128 A B en C Kadastraal be end in Sectie C Nrs 1082 1111 en 1256 tot 1258 te samen groot 7 Aren 44 Centiaren En No 3 Drie HUIZEN PAKHUIS LIJNBAAN van rpaden en ERVEN naast het vorige perceel aan de andere zgde van den oprgw geteekend No 126 A B en C kadastraal bekend in Sectie C Nrs 1252 tot 1255 te samen groot 9 Aren 45 Centiaren Alles bg de week verhuurd te samen voor 9 35 per week De perceelen zgn de 3 laatste werkdagen TÓór dèn verkoopdag te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris POBTUIJN DROOGLEEVER voornoemd Hart Cacao H os t ehifjt k kM te iliMbrMii clMne t Voordeeligl Hart Oaoao ia fijnatt PoederCaeao in hart vom gepersd 8 loedige oplosbaarheid Qne geur ddicienae smaak steeda geiqkmstigbeid dea diaska Il Wikkel tatMil 2S Ote rtN = 4S eeiit 1 CaiM kirt == t S ent = 1 k r Caeu VeitaQgbaar by H E Confisenn BanketbUEkers ent Bngrot Ezpeditie Jnlltw Mattenklodt Amsterdam KaTvemtraat lOii Zeer ITette Qesteendruktr NAAmAKTJSS worden GELEVERD door A BRINKMAN en U Snelpersdruk van A BRINKMAN bn Zn Gööda Openliare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTÜUN DROOGLEEVER op MAANDAG 6 JULI 1891 des middags te 12 uren onmiddellgk na afloop der tegen dien dag aangekondigde afslag van Huizen en Erven in het koffiehuis Habmos1ï aan de Markt van 18 Huizen en Erven allen staande en liggende in de Messemakerssteeg aan den Raam te 6ou 2a Wgk Ö No 457 tot 474 Allen van waterleiding voorzien en bg de week verhuurd O No 460 voor 80 ets en de overigen ieder voor 75 ets per week makende alz 00 13 55 per week De perceelen zgn 3 werkdagen voor den verkoopdag van des morgens 10 tot des namiddags 5 aren en op den verkoopdag des morgens van 9 tot 11 nren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTUUN DROOGLEEVER voornoemd FEANSCHE STOOMVEEVEEU Chemische en Zwitsersche Wasscherij Qebreveteer4 door Z M den Koning der Belgen H Oppenbeimer RDtterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Dameskleedingstnkken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tatelkleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek TuUes Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander brgven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kannen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 ADVERTENTIEN in alle JSinnen en Suitentandeche Couranten worden dadelgk opgezonden dooi het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda I iiw a w a Wil iMai Algemeeo erkeod sis het beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Mond en Tandziekten zooals het los rorden der tanden tandp n lpntsteking zireren bloedend tandrleesch onaangename reuk uit den mond kalkrorming worden zeker voorko men en genezen door het dagelgks gebruik van het echte K K Hof Tandarta Dr POPP s nS t r in aanmerkelijk rergroote flesschen TOor 60 cents 1 20 en ƒ 1 76 iietirelk gelijktijdig aangewend met Dr FOPP l Tandpvedei of TaDdpwtta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP a Tandplombeersel l r FOFP a Krniden Zeep tegen eiken buidnitalag en voortreffelijk voor baden iVenug zeep en Zonneblpemenzeep POPF S Gekristalliseerde n Transparant Glycerinezeepen ♦ z jn de fijnste Toilet nn gezondheidszeepen welke ook een verwonderlyken tritten tint te weeë brengen gV De namaakselt van Anatherln Wondwater verwoesten de tanden binnen korten t d Vfl Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDÉNRIJK Drogist Verder in iille Drogist en Parfumeriewinkels Tan Aedertand Oe uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met i itz ndering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franeo per post 1 70 Uzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BU deze Coaront behoort een Byroeffsel BINNENLAND GOUDA 13 Juni 1891 Hej A Burgersdijk is benoemd tot ondernijzeres te Zegreld Aan de Bgks Unixersiteit te Leiden is tot arts berorderd de beer W van Kriqpün De heer J D do Lind van gngaarden geboren ts Zevenbergen is gisteren cum Umde te Leiden bevorderd tot doctor in de godgeleerdheid na openbare verdediging van een academisch proefschrift getiteld AtUoniui JFalaeia het daartoe door het hoofdbestuur derNederlaJHehe Vereeniging tot bescherming van dieren gedaan verzoek heeft het H M de Koningin regentes goedgunstig behaagd als heachermvrouw dier Vereeniging op te treden Den ISden Juni zal de Noord HoUandache Bond van Boomsch Eatholieke kiesrereenigingen eene algemeens vergadering houden in bet Nutsgebouw te Amsterdam Aan het Fertlag van im toettand der gemeente Gouda over 1890 ontleeiien wij nog het volgende Koepokinenting De bepalingen der Wet tot voorziening tegen besmettolgke zibkteu worden stipt nageleefd In het afgeloopen jaar werd viermaal telkens des Zondags op bet Raadhuis gelegenheid gegeven tot Fi VILLETOIM 14 Toen de heer Leniel het gelezen had reikte hij het brieQe onder een woord te zeggen aan zgne dochter over die diplomatieke manieren stonden hem niet bijster aan maar hij giste genoeg Ike praatjes er over hem en de zgne zouden gaan om zich jiiet oi er eenige verkoeling té verbazon Als eenmaal het huwelijk achter den rug was hoopte hij de oude dame to kunnen overtuigen al ware het door tusscbenkomat van zijn notaris dat zg zeer verkeerd zou doen door iets aan de bestaande plannen te veranderen H wist dat zij inhalig was eu had besloten zoo noodig de toegezegde hui elijksgift van Aurette aanzienlijk te verhoogen Nauwelgks waren de geboden aangeplakt en dit WW binnen vier en twintig ujren geschied of al zgne vrienden kwamen om beurten hem aanraden geen gevolg te geven aan zulk eono ongelukkige zaak Het vtonaamste argument was dit het meisje was door net uitgaan mot Charles zoozeer in opspraak gebracht dat men haar reeds van verscheidene andere avonturen betichtte bet huwelijk zou derhalve niets herstellen kostelooze inenting en herinenting rechtstreeks van het kalf Het getal vaccinatien en revacoioatiën bedroeg volgens de bij ons ingekomen opgaven in 1390 566 in 1889 475 in 1888 480 in 1887 41S en in 1888 379 Toezicht op letenmiddelen Tleesoh en visch zijn in deze Gemeente aan kenring onderworpen Voor het Vleeach waren twee keurmeesters Een van hen waa tevens belast met het keuren van de visch Er werden goedgekeurd in de Gemeente 1127 runderen 822 vette en 325 inchtere kalveren 169 schapen 1757 varkens 93 iten en 176 paarden Afgekeurd werden 4 rundere 2 nuchtere kalveren 2 varkens 1 sohAap 1 geit tn 3 paarden By invoer zgn goedgekettr4 11062 kilogram rundvleesch 390 kilogr kalfsvleeaoh 600 kilogr paardenvleesch en 26734 kilogr spek terwijl bg invoer werd afgekeurd 27 kiiugr spek Voorts werden uog zes pactüen zeeviscb afgekeurd Van de gelegenheid om t en betaling eener kleine vergoeding bg de scheikundige sectie der Openbare GezondheidsCommiasie levensmiddelen en andere zaken te doen onderzoekeu werd dit jaar door enkelen gebruik gemaakt Wegen en voetpaden hehoorende aan en onderkouden door de Gemeente Groote verbetering ondergingen eenige wegen indeze Gemeente i De rijweg langs de Zuidzijde van de Karnemelk j sloot werd over hare geheele lengte van de Tiendewegsbrug tot aan de brug bij het koiSehuis de Kap bestrait De daarvoor benoodigde 230000 Waal i klinkers werdeK bg openbare aanbesteding geleverd j door W P de Vries te Kossum voor den prijs van I f 15 15 per duizend Vervolgens werd de Noord j en tot niets dienen dan om de familie een kwaden naam te bezorgen Wat kon de rampzalige vader daarop antwoorden Wat hij ook deed hij kon zeker zijn dat mee hem laakte hij bepaalde er zich dus toe zgnen vriendeh dank te zeggen hun de onschuld van Sidonie te betuigen waaraan niemand geloof sloeg en ten einde s nachts eenigen slaap te genieten nam bij zulke groote hoeveelheden slaapmiddelen in dat hij eenige dagen vóór de huivelijksplecbtigheid in eene soort van verdooving verviel waarin zijne overspannen zenuwen hem vah tijd tot tijd geweldig schokten Aurette zeer verschrikt ontbood den geneesheer die bromure ether en chloral deed verwijderen hij schreef langdurige baden voor en slaagde er in den heer Leniel in staat tb stellen om den dag van het huwelgk naar hot Raadhuis en de kerk te gaan Als dat drie dagen langer geduurd had zeide hij tot Aurette $ t L ik mijn patient hebben opgegeven Men kan de kaars zoo niet van twee kanten te gelijk laten branden zonder zeer snel de pit te verbruiken JJe dubbele plechtigheid had op den bepaalden da plaats In dé kerk waartoe niemand genoodigd nas was de gansche stad bijeen met uitzondering van de wire vrienden die weggebleven waren en men klom op de bidstoelen om de bïuiti te zien Zij ging voorbij met de kin in de lucht maar neergeslagen oogen en sleepte banen witte tule en taklten oranjebloesem achter zich aan Zij zag er zóo aanvallig uit dat men i ADVERTENTIEN worden geplaa ts van 1 5 regels 50 Centen iedere regtsl meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAP t welk des Maandags verschgnt zijde van de Kamemelksloot tusschen da Boelekade en de Jan Verzwollenwatering van eene klinkerb strating voorzien Verder had eene verbreeding plaats van den weg naar den Zuidplaspolder van af de Gouwe tot aao den steanen molen van den Oo stpolder Daartoe werd de kant langs den molenboezem met palen en wiepen opgezet mot grof puin aangevuld en daarna begrint De overige wegen waartoe ook behooren het Goudsohe en Amsterdamsche Rypad en de Brugweg die onder de gemeemten Alphen Boskoop en Waddingxveen zgn gelegen werden naar eisch onderhoudso Het onderhoud der gezamenlgke wegen en voatpsden vorderde eene uitgaaf van 6007 88 aan materialen en ƒ 1715 90 aan arbeidsloonen Ook de plantsoenen werden in goeden toestand onderhouden Daarvoor werden besteed ƒ 869 76 aan materialen en ƒ 1576 43 aan arbeidaloonen Rivieren kanalen vaarten en liytiiiooreiide Kerken De rivier de IJssel moest bij de aanlegplaats der schepen langs den walmunr van het oude Vearatal worden uitgediept welk werk in het openbaar aakbesteed opgedragen werd aan J do Bruin alhisr voor 475 Ook moest in de Gouwe bg de Boskoapsehe brag over eene lengte van circa 42 Meter eenig diepwerk worden verricht Dit geschiedde eveneens na opaiibare aanbesteding door 1 de Brain voornoemd die daarvoor eene som van 250 bedong Langs het Jaagpad werd tegenover do Rood brug alhier ter beveiliging van den bazaltmuur een gordingwerk ter lengte van 34 50 Meter in de Gouwegemaakt waarvan aannemer was P A Bsrgkontalhier voor eene som van f 846 De levering van 500 M fijn puin ter ophooging van het Jaagpad langs de Gouwe op verschillende plaatsen werd na publieke aanbeatoding gegund aan vergat den bruidegom op te merken wiens bleekheid en vermagering aanleiding tot velerlei opmerkingaa hadden kunnen geven Aurette en Julia volgden haren vader in ssoreenvoudige toiletten wat zeer onrriendelgk weid uitgelegd Toan de bruiloftsgasten in de twee eenige rijtuigen stapten waaruit de stoet bestond zag Aurette tot haar spgt de knechts uit het Witte Paard au het einde der straat toesnellen om de huwlgksplechtigheid te bewonderen waartoe zij zoikveel haddeo bijgedragen y Het dejeuner was zooveel m gelgk beperkt ds vier getuigen waarvan de een dokter Bo7 l was de tweede de notaris eea derde de peet van Charles n de vierde een oude kassier die dertig jaren bü d firma werkzaam was geweest waren bescheiden lieden te goed op de hoogte van den stand van zaken om eene nuttelooze rol te willen spelen De maaltijd liep spoedig af en Sidonie ging naar hare kamer om zich voor de reis gereed te maken terwijl de gasten afscheid namen met uitzondering van den dokter die er op gesteld was te blgven tot nS het vertrek der jonggehuwden teneinde te zien hoe zijn oude vriend het zou maken als na de overspanning de onvermijdelijke reactie intrad Charles was bij hem gebleven Herhaaldelijk had hij getracht een vertrouwelijk woord met zijnen vader te spreken doch de heer Leniel had dit steeds wetea te vetrmgden Wanhopend gaf de ongelukkige den geneesheer een wenk en ging met hem de plaats in