Goudsche Courant, maandag 15 juni 1891

S Tan Kleef te Waddinxveea tooi MS of 0 88 por M De kosten Tan het onderhoud van de Gouwe met het daarlangs gelegen Jaagpad bedroegen ƒ S283 44 aan materialen en ƒ 890 47 aan arbeidsloonen litDgs den Bleekeissingel werd een densenhouten perkoenbeschoeiing ter lengte van 480 Heter aangebraobt waarvan de uitvoering werd opgedragen aan den aannemer W Bokhoven alhier die inge cbi Ten had voor een bedrag van ƒ 2323 Deze aannemer werd mede belast met het maken eener dergel ke beschoeiiug langs de Zuidzqde van de Singelgracht ter weèrszgden van de Kleiwegsbrng over eene gezamelijke lengte van 70 meter vooreene om van ƒ 864 De kaaimuren ondergingen op de Haven over eene lengte van 58 Meter en op de Nieuwe Haven over eoie lengte van 243 Meter vernieuwing tot aan de bagwaterlün De kosten aan hot onderhoud der havens en vaarten besteed beliepen ƒ 6067 87 aan materialen en ƒ 2379 14 aan arbeidsloonen daaronder begrepen de uitgaven ten behoeve van het Boeuvryksohe Verlaat gedaan Be bruggen zijjn beho iiyk onderhouden de beweegbare werden voor aMver noodig van nieuwe metiüen voorzien Het houten dek van de vaste brug tusachen de Hoogstraat en den Kleiweg werd in overleg met de Directie van de IJsel Stoomtramweg Maatschappy die volgens de bestaande overeenkomst met het medeonderhoud der brug is belast door den aannemer H Nederhorst vernieuwd Het aandeel der Gemeente in de kosten bedroeg ƒ 315 22 De uitgaven voor de bruggen waren ƒ 1155 22 aan materialen en ƒ 876 56 aan arbeidsloonen Het besluit tot verbreeding van de brug in de Hoogstraat en het maken van een verhoogd trottoir aan de Oostzode daarvan kon wegens de vroeg ingevalle strenge vorst in 1890 niet warden uitgevoerd In de zitting van den gemeenteraad van Leiden is gisteren behandeld de oprichting van een krankzinnigengesticht nabg die gemeente In verband daarmede zal door den raad een adres aan de Prov Staten van Zuid Holland worden gericht waarin de wonsch zal worden uitgesproken dat ter voorziening in het gebrek aan plaats voor de verpleging van behoeftige krankzinnigen in deze provincie en in het belang van het universitair onderwijs aldaar een krankzinnigenhuis in de nabijheid dier gemeente worde opgericht waarvoor door het gemeentebestuur geschikt terrein zal worden aangewezen en kosteloos ter beschikking gesteld De raad acht het wenschelijk dat zoodanig gesticht door de provincie worde onderhouden en geëxploiteerd tenzij de provincie de noodige gelden wil liesohikbaar stellen opdat de gemeente een gesticht oprichte en dit door haar voortdurend blijve geëxploiteerd Op uitvoerig gemotiveerde gronden verzoekt derhalve de raad in het adres aan do Staten ter vervulling aan de verplichting bij art 11 der wet aan het provinciaal bestuur opgelegd om te zorgen voor de oprichting en instandhouding van gestichten voldoende aan de door die wet gestelde eischen te besluiten hetzij dat door de provincie zal worden opgericht en in stand gehouden een provinciaal krankzinnigengesticht naljjj de gemeente Leiden op terrein daartoe Ik begrijp wat gij wenscht zeide de dokter nog voor dat Charles gesproken had gij wenscht de Tergiffenis van uwen vader te verwerven Vergeef mij mijne barsche oprechtheid ik ben de vriend van uwe familie sedert de geboorte uwer oudste zuster ik heb uwe lieve edelmoedige te edelmoedige moeder in hare laatste ziekte bijgestaan maar haren dood niet kunnen voorkomen Ik heb dus eenig recht mij als een der uwen te beschonwen en derhalve om openhartig met u te spreken Gy moet op ditoogenblik niet trachten eene verzoening met uwen vader te verkrijgen gy moet hem geene bnevon schryven die aandoening bij hem zouden kunnen opwekken gij moet hem oehandelen als iemand die urnsiig krank is voor wien elke schok noodlottig zou kunnen worden Gij begrijpt wat u te doen staat Gij z t een man en zult u als zoodanig weten te gedragen Charles had hem met neergebogen hoofd aangehoord Doktor vroeg hij denkt gy dal hij mij ooitvergiffenis idX schenken De goeaa man bleef een oogenblik zwijgen Mijn jeste jongen zeide hij eindelyk ik geloof dat tenzij men een snoodaard is of een gek en uw Vader is Gode zij dank noch het eennoch het ander er geene beleediging ts waarvoor men ten slotte geene vergiffenis zou schenken indien die beleediging iemand is aangedaandoor een wazen dat eigen vleesch en bloed is door het gemeentobeetuurJvau Leiden kosteloos beschikbaar gesteld hetzg wanneer tegen de oprichting en instandhouding Tan een provinciaal krankzinnigengestioht bfl het provinciaal bestuur overwegende bezwaren mochten bestaan het alsdan aan de gemeente Leiden voor da oprichting vau een krankzinnigengesticht nabig die gemeente eon subsidie wordt verleend uit de provinciale fondsen tot zoodanig bedrag als noodig is voor de oprichting en eerste inrichting meubilair daaronder begrepen vac een aan de behoeften voldoend gesticht voortdurend voor rekening der gemeente Ie onderhouden ed te exploiteeren met behoud van de r kt en provinciale subsidien voor de lijders die ten laste van de gemeente wordea Terpleegd De heer Herman Bodenhof de koene Amsterdamsche luchtreiziger wiens naam nu ook in het buitenland bekend is als die vau een stoutmoedig aeronout zal gedurende de maand Juli en misschien langer op het terrein achter het B ks Muwum dagelijks opstggen met een ballon captif en bg elke opstyging zullen 4 a 5 personen de reis kunnen medemaken Twee Duitschers net gekleed en van fatsoenlijk niterlijk wensohten zich de7 r dagen te Breda bq het O I leger te engageoien en den heer W ontmoetende vroegen dezen welken weg zy hiertoe moesten inslaan De heer W bracht hen op het plaatselgk bureau waar zij vernamen dat eerst Maandag de engagementsakte kon worden opgemaakt Daar stonden nu de Duitschers echter met geen halve pfenning in hun zak niet wetende boe onder dak te komen Zij legden hunne armoede voor den heer W bloot die bewogen met hun lot een logement voor hen opzocht en betaalde Zy bleven er twee dagen doch toen zij den avond van den tweeden dag wegbleven kwam de hospes tot de ontdekking dat zy eene kast hadden opengebroken en daaruit ƒ 80 benevens eenige horloges hadden ontvreemd En hiermede waren de vogels gevlogen Betreffende het ongeval dat de eerste compagnie van het grenadiers regiment Beizer Franz bij Berlyn is overkomen worden nog aenige bijzonderheden De compagnie exerceerde in den ochtend onder commando van kapitein Von Quast tusschen Tempelhof en Marieuburg De genie soldaten waren juist bezig een gracht te graven Het regende zeer hevig Om 8 uur was het werk bgna gereed Een trompetter hield het paard van den kapitein vast en de hoornblazers die nietf te doen hadden stonden om hem heen De kajiitein stond ongeveer tien passen van zijn paard verwijderd De hoornblazers verdrongen zich tegen hel paard ten einde zoo eenige beschutting tegen den regen te vindon Plotseling viel een zware donderslag Een groot aantal manschappen viel bewusteloos neer de bliksem was midden in de groep bij het paard geslagen Het paard sprong op maar viel toen dood neer Toen de ontsteltenis was geweken zag men dat de korporaal hoornblazer Behrs het ergste gewond was De bliksem had zijn helm getroffen zijn schedel ter groote vaneen rijksdaalder opengescheurd zijn rechterzijde verzengd en hem de rechterlaars vau den voet gerukt De laars geheel opengescheurd nerd op en dat men heeft opgevoed Maar er is tijd voor noodig Dokter zeide Charles met gedempte stem denkt gij dat myn vader lang genoeg zal leven om den tydte hebben mij vergiffenis te schenken Ontroerd door de diepe smart die zich zonder omwegen uitte legde Eozel zijne hand op den arm van I den schuldige aou i Ij lj HJk lioop het zeide hij zachtmoedig Gy heU HPQ pleitljozorgster lu uwe zusterAurette Zij heeftOTE buitengemeene eene zuiverblanke ziel zij is etu en hl barmhartigheid en reinheid Door baar on om haar hoop ik dat uwvader het leven zal bebduden en als hy blijft leven zal hij u zeker vergeven k geloof niet dat hij haariets kan weigeren wat zij hem vraagt Zij deden zwijgende eenige passen toen hield de geneesheer don jongeman op den hoek van eene laan staande Vertel mij toch eens zeide hy op goedhartigen toon waarom gij die onb grijpelyke ik wil geene kwetsende uitdrukking bezigen laat ons zeggen die onbegrijpelijke daad gedaan hebt Indien gij uwen vader wildet dwingen kondt gij immers eenvoudig naar I anjs gaan met haar die thans uwe vrouw is Het feit was voldoende alle opspraak overbodig I Ja ik besef bet thans zeide Charles smartelijk Ik geloofde liet met ik vreesde dat mijn vader als hij wist of beter gezkgd indien bij geloofde lat wij onwettig verbonden waren nog stflligor dan ooit zijne r t korten afstand gevonden Hot kostte groota moeite ora den korporaal weer tot bewustzgn te brengen Zeer ernstig werd ook gewond de hoornblazer Beoker dia het paard vasthield De man bekwam ernstige wonden aan het been De korporaals Bossen en Hambert werden licht gewond Kapitein Von Quaest lag geruimen tgd bewusteloos cTenals een luitenant en een sergeant De toestand der gewonden is zeer bevredigend Evenwel is de geheele compagnie vrijgesteld van den gewonen dienst Ten einde de manschappen in da lucht te brengen werden den Tolgeuden dag terstond schietoefeningen gehouden Alleen is het nog onzeker of Behrs die in het hospitaal verpleegd wordt zal herstellen De hoomblazer verklaarde dat hq niets beeft gevoeld en volstrekt nie heeft geweten wat met hem ia gebeurd Eerst toen hy tot bewustzijn werd gebracht gevoelde hij hevige pijn De sporen door den bliksem op de huid achtergelaten waren overal dttidelyk te volgen Defatente jougemi is een lied dat de muzieklievende gemeente eenigen tqd geleden avond op avond in het cafë conoert Victoria te Amsterdam kon hooron voordragen door Chretien van Ease meer bekend onder den naam Chretienni Het lied was gecomponeerd door hem in medewerking mét Solser evenals Chretienni zanger en artist Het sohynl dat de lauweren door beiden als dichter en zanger behaald de wangunst opwekten en anderen tot navolging prikkelden Op eene uitvoering in Maison Strouckeu van de rereeniging Tot nut en genoegen werden nl de leden en hunne dames verblijd door de mededeeling dat De patente jongens toen nog haute noiveAUté zouden worden voorgedragen en zelfs werd de tekst van het lied goed en wel gedrukt tegen 10 cent per exemplaar rondgedeeld Chretienni was door het bericht van deze attentie alles behalve gesticht Hij diende eene aanklacht by de justitie in ell het gevolg was dat Dondordag voor de 5e kamer als beklaagde verscheen Simon Coster een jeugdige boekdrukker Do klacht waarop hij zich te verdedi bn had was aldus geformuleerd dat hy op het auteursrecht van Chretienni Solser inbreuk zou hebben gemaakt door de bewuste voordracht door den drulc gemeen te maken Dat gemeen maken lag nu daarin dat de in Maison Stroucken verkochte exemplaren bij of door hem gedrukt en op zijn last verspreid zouden zyn En als tweede feit werd daaraan vastgeknoopt dat hy nogmaals een honderdtal exemplaren van de Patente Jongen gedrukt en verkocht zou hebben aan iemand die beweerde dat de exemplaren voor ee e bruiloft bestemd waren Op de terechtzitting waren drie partijen Het O M zag in de bewuste feiten inbreuk op Chretienni s auteursrecht en requiroerde honderd golden boete Chretienni bad zich civiele party gesteld en vorderde dat Coster zou veroordeeld worden tot ƒ 150 schiidevergoeding Eu eindelyk was de bekl iagde aan het woord bij monde van zijn verdediger mr van Gigch Deze rechtsgeleerde voerde o a als defensie aan primo dal het auteursrecht toekwam aan Chretienni en Solser en dat dus niet alleen de eerste gelijk geschied eene klacht had moeten indienen msar toestemming zou weigoren Hebt gij dat geloofd vroeg de dokter twijfelend Kent gij uwen vader dan zoo weinig P Daar Charles niet antwoordde maakte de brave man in zich zolven de gevolgtrekking dat de jeugdige echtgenoot part noch deel had gehad aan een plan dat in al zijne bijzonderheden door Sidonie was beraamd Toen het oogenblik voor het verfrek was aangebroken kwamen de jongelieden afscheid nemen an hunnen vader De heer Leniel ontving hou staande en koel Sidonie s groet beantwoordde hij met eene beleefde ijskoude buiging Zijn zoon wilde hem omhelzen maar hij ontweek de omarming en stak hem alleen de hand toe Brandende tranen vulden Charles oogen toon hijylie trouwe geliefde hand in de zijne nam die zijn druReohter slechts flauw beantwoordde Indien hij op d X oogenblik door zijnen dood alles wat in de laatste maand gebeurd was ongedaan had kunnen maken zou hy met vreugde gestorven zijn Sidonie raakte het voorhoofd barer beide zusters even met de lippen aan en ging toen de deur uit vóór haren echtgenoot die Auratte in zijne armen w hield en haar zijne laatste opdracht in het oor fluisterde Wees lief voor hem verzorg hem goed tracht te verkrijgen dat hij my vergeeft schrijf mij schryf mij dikwyis vertel my alles van hem O beste zuster JFordi vervolgd l ook de tweede gelyk niet geschied Dus oordeelde ipr de strafvervolging niet ontvankelyk Secuudo dat Chretienni geen auteursrecht had dewyl hij auteur is Spr meende dat Chr alloen een Duitsoh liedje Die schneidige Jüngens voor Amsterdam pasklaar gemaakt had Iemand die dat doet schept niet en is dus geen auteur Deze verwering werd echter door O M en civiel party weerlegd met een beroep op het getuigenis van een ter terechtzitting rorden Duitsche Komiker die verklaarde dat Holl tekst van De Patente Jongen op het refrein na geen vertaling van den Duit chen maar wel degelyk eigen dichting van Chretienni is En tertio dat in de ten laste gelegde feiten niet was gelegen een gemeen maken van het lied omdat de uitvoering in Stroucken rfas eene besloten gelegenheid met beperkte introductie en de afgifte van exemplaren vooreene bruiloft eene privé gelegenheid evenmin gemeen maken was Uitspraak nn diverse re en dupliek 17 Juni I Ondergetoekende beeft de eer ÜEd kennis te geven dat zg hare Tabak en Sigaren Fabriek Eoffiebranderg Handel in Thee Chocolade Eraideniersvraren Wgnen Likenren en Gedistilleerd bestaande Tan af 1735 bandelende onder de firma J F HERMAN Zn beeft OVEBGBDAAN lak hare Zoon J F HËRiWAlM DB GROOT ÜEd dankieggende Toor het haar zoovele jaren geschonken Tertrouwen is zg zoo Trg baar opvolger in UEds gunst aan te beTelen Hoogachtend ADVERTENTIÊN DEds Dw Dienaresse Wed F Hehman de Groot Onder referte aah bovenstaande kennisgeving heb ik de eer mg beleeftl aan te bevelen voor alles wat bet vak betreft UEd de verzekering gerende dat ik niets onbeproefd zal laten uw Tertrouwen te winnen en te behouden en het steeds mgn streren zal zgn de fijnste qualiteiten tegen de meest concurreerende prgzen te IcTeren teeken ik gaarne onder minzame aanbcTeling Hoogachtend ÜEd Dw Dienaar J F Hehman de Gkoot firma J F HERMAN Zoos Ondertrouwd DIBK OTTO LEL8 ALIDA JACOMINA BBA AT Vlaardingen j jggi Uouaa OPEHBARE VIBKOOPMG op DINSDAG den 16 JUNI 1891 des Toormiddags ten 9 uur zal door B H van oe WBRVB Deurwaarder te Gouda yoor en in het huis aan de Baam 0 no 296 te Gouda worden Terkocht de tot den faillieten boedel Tan L J BLOK bebooisnde Wjilkelopstand kruidenierswaren en hetgeen verder te voorschgn zal worden gebracht Te zien Maandag 15 Juni des namiddags van 2 tot 5 uren V De Heer en Mevrouw tan NIJMEGEN 8CH0NEGEVEL tan Feancjcknbbeg k Peoschlitz bedanken voor de wie bewgzen van deelneming gedurende de ziekte en bg het orerlgden van bun jongste lieveling ondervonden STEEi KOLEIV PIIIHE GROVE MACHINE EOLEIT bjj elke hoeveelheid verkrggbaar bg JAN PRINCE Cle Effen Zwarte SATiiXET v en GEKLEURDE Bg akte den 12 Juni 1891 ten overstaanTan den Notaris GEKAHDÜS CATHABINÜSFOETUIJN DEOOGLEEVEB te Gouda verleden is dooi de ondergeteekenden BAFML 8LEOT en JA N SLEOT Kooplieden en Broodbakkers respectivelgk woonachtig te Slolwijk en te Gouderak eene VENNOOTSCHAP aangegaan onder de Firma R 8LEOT f betrekkelgk het uitoefenen van debroodbakkerg van den graanhandel en aanverwante artikelen en het drgveu Tau Winkelin die artikelen Welke Vennootschap is ingegaan den In JanuAri 1891 en is aangegaanTOrfr eenen onbepaalden tgd zullende de Vennooten het recht hebben die met den laatstenDecember van ieder jaar te doen eindigen mitbelkander over en weder minstens zes maandente voren waarschuwende De Vennooten zgnbeiden tot de teekening der Firma in zakenhunnen handel betreffende gerechtigd dochzullen voor de Vennootschap geene geldleeningen mogen doen noch zich als borg verbinden tot welke handelingen de bizondere handteekening van de beide Vennooten wordt vereischt E SLEGT IMl J SLEGT Rz OEMEUBILEEBDE TMCOT TAILLES Groote keuze Laac sfe prijzen Schenk en Zn tegen Augustus een flinke PIENSTBOPE Adres arkt 139 Boven voorkamer met 8uite TE IIUUK Met AUGUSTUS a s wordt op het beaie gedeelte der Markt eene gemeubileerde BOVEI VOORKAMER met Suite te huur aangeboden Adres MARKT A 58 MILITAIRE A V 0S4z KleiwegE73 en 73 Bericht van Inzet Bg de veiling op DONDBBOAG 11 JON 1891 ten OTerstasn van den Notaris H GROENENDAAL te Gouda zgn de BODWMAN8W0NINGBN in den Polder Prins Alexander onder CapeUt a d IJuel in bod gebracht No 1 groot 27 Hectaren 90 Aren 80 Centiaren verhuurd Toor ƒ 1360 s jaarg op ƒ 22 500 No 2 groot 27 Hectaren 86 Aren 70 Centiaren verhuurd voor 1253 s jaars op ƒ 25 000 No 3 groot 19 Hectaren 88 Aren 50 Centiaren Terhnurd Toor f 10 3 68 s jaars op f 17 000 j De Afslag blgft bepaald op t DERDAG 18 JUNI 1891 des middags 1 uur in bet Hotel ux ZALM aan de Markt te Gouda Nadere inlichtingen ten kantore Tan Tooruoemden Notaris alwaar inmiddels Terboogingen kannen worden aangenomen tegen genot Tan 10 o der Terhoogingsom osStt MAATSCHAPPIJ AMSTERDAMS GOEDEREMERVOER Directeur JOH de ZWABT Gfewone Jaarlijksche Veiling op DINSDAG 16 JVNl 1891 te Elf uren aan de Stallen op bet Weesper jplein No 3 en 7 te Amtterdam var raistreeks 40 gunstig bekende Tan verschillend ras en kleur waarbg enkele in het span loopende 5 en 6 jarige LAxepaarden gediend hebbende 1 1 winter voor de K N Postergen en voor het Cokevervoer der J C Gas Association zgnde dezelven op den verkoopdag aan genoemde stallen te zien Nadere informatien te bekomen ten kantore van W G KLEMAN tan om LINDEN Lokaal Hippos Keizersgracht 127 te Amsterdam NB In deze Tcrkooping kan niets worden bggevoegd Op een KANTOOR alhier wordt gCTraagd e©ii90I GEi Tan de P G niet beneden de 15 jaar een nette band schrgve de Eigenhandig geschreven br onder No 2116 bg den uitgever dezer Courant Agenten gevraagd Een soliede Maatschappij tot uitkeering bg Overlijden vraagt nette PERSONEN om werkzaam te zjjn tot het aanbrengen van Leden tegen hooge premie en ophaalloon Franco bneven onder lej r R R bg de Boekhandelaren A KOK OMP te Gouda