Goudsche Courant, maandag 15 juni 1891

DORDRECHTSCH P CSElIISCSEWASSGaEBIJ ST00UEU17SmsmiJ JAÏÏSEir HEEZOGEUaATH berichten hiermede dat GOEDEREN voor te VERVEN of üIt TE STOOMEN worden aangenomen door de Korte Tieodeweg te GOUDA alwaar Prgscourant en Staalkaart ter inzage liggen ï maandag 15 Juni 1891 zegd dan wil ik zóó trouwen dat ik zelf niet meer behoef te werken Het scheen dat dit ideaal haar onbereikbaar toescheen wanneer zg met den kleermaker huwde tg schreef hem allhans af trots alle pogingen welke hij aanwendde om haar gunstiger te zgnen opzichte te stemmen Zoo bleven de zaken gedurende eenigeu tgd hg kwam niet meer bg zijn vroeger meisje aau huis hoewel hg nu en dan sehriftelgk trachtte eene verzoening tot atand te brengen waartoe zjj eohter oiet genegen scheen Inmiddels had juffrouw Bgl eene nieuwe kennismaking aangeknoopt met zekere decoratie aohilder met wien zg tbana volgens verklariyg der ouren op trouwen stond Toen dezen tgding haar vroegere beminde ter oore kwam geraakte deze in een vreeselgk opgewonden toestand waarin hij het voamemcD opvatte haar op een of andere wgze te dooden welk plan hg eergisteren ochtend ten uitvoer bracht Te 11 uur begaf hg zioh naar hare woning waar zg in de voorkamer bezig was met vwsohgood door te halen Aanvankelijk scheen het gmprek zeer vreedzaam geweest te zgn waarbij hg een laatst poging aanwendde om haar te bewegen van aar voorgenomen huwelijk met denidecoratie sohilder of te zien Toen zg echter bleéf weigeren veranderde het gesprek in eene hevige wooiUenwiaaeling ei plotseling boorden de buren eenigo pistoolsohoten knallen gevolgd door een rauwen gil waarna het weder stil werd Het vreeselgke vermoeden dat ten huize van mej Bijl eene misdaad werd gepleegd brac£t dadeiQk de heele buurt in rep en roer een politieagent we op de Gedempte Bozen raoht geposteerd stond wer ohiboAwi t iMt klom dA tnppen op em zi h U huis te begeven en een onderzoek in te stellen Nauwelijks had hji echter de deur geop d ofde woesteling kwam hem dreigend met ene revolve tegemoet en belette heat met de woorden ala je binnenkomt dan zgn de andere kogels voor jon aan zgn voornemen gevolg te geren De politieagent week dua terug en alarmeerde om assistentie die spoedig daarop kwam opdagen Aldus versterkt begaren de politieagenten zioh in huis en terwijl een paar van hen zich van den woesteling meester maakten namen de anderen het alachtoffer in een grootec plas bloed op den grond liggende op doch beapeurden geen teeken van leven meer Spoedig daarop waren eeniga autoriteiten ter pitatae die de vermoorde vrouw per branohard naar bet Gasthuis en den moordenaar naar het politiebureau op de Noordermarkt lieten overbrengen waarna van een en ander procea verbaal werd opgemaakt Men beweert dat de moordenaar rijf revolver schoten op zijn slachtoffer heeft gelost en dat de dood oogenblikkelijk moet zgn gevolgd Eene groote menigte verdrong zioh den geheelen morgen iji de Ie Bloemdwarsstraat voor het huis waar de misdaad was gepleegd Het kind der vermoorde werd door oen der buren voorloopig in huis genomen Eollandsclie Maatscliappij van Lazidlsouw Afdeeling ALFEN ODDSHOORN AARLANDÊBVEEN s TWEEmsm TSNTOONSTELLINS K OP 1 EN 2 SEPTEMBER 1891 van Paarden Rundvee Schapen Varkens Pluimgedierte Zuivelproducten en Werktuigen ten dienste ran veeteelt en zuirelbereiding benevena RiJtaigen Zadelma kers artikelen Bloemen Heesters Boomen en Vruchten INSCHRIJVINGEN tot deelname worden dagelyks aangenomen en inlichtingen gaarne verstrekt Namens het Bestuur van het TentoonsteUings Comité Aan deze Tentoonstelling is eene LODe Secretarit TEBIJ Verbonden Loten alom verkrjjgJ L KOÜWENAAR baar a 0 80 het lot Als eerste prjs te Al en l z zal worden aangekocht een Utrechtsch Wagentje met Paard en Tuig Boiteolaodseii Overzlclit De direoteui en der Londensche omnibusmaatsohappjjen verklaren dat bij voldoening op ds eisohen der werkstakers zg jaarlijks pst 165 000 zouden moeten betalen terwijl do zairere winst thans aleohta pst 45 000 bedraagt zoódat de exploitatie onmogelijk zou worden De werkatakers hebben de tasachenkomat van den lordmayor ingeroepen om als scheidsrechter op te treden Dientengevolge heeft er op het Mansionhouse eene belangrgke samenkomst met de omniboadire ctien en vertegenwoordigers der werklieden plaats gehad waarvan men hoopt dat eene bgle gülg van het geschil het gevolg zal zgn Aanstaanden Zondag zullen houderdduiieud wasohvrouwen in hbt Hydepark eene betooging houden voornamelgk met het doel om do Bogelsohefabriakswetten ook op de bleekergen en wasohbjuMn van kracht verklaard te zian De tribunes van het Fruiaisohe Huis van Afgevaardigden waren Donderdag buitengewoon vol weg ir te GOUT A ten overstaan van den Notaris G C FOETDIJN DROOGLEEVER op MAANDAG 29 JÜNI 1891 biJopboden op MAANDAG 6 JOLI 1891 bg afslag telkens des morgens te elf nren ia bet Eoffiebnis Harmoiiib aan de Markt van No 1 Ben bizonder solied goed doortimtimmerd en gnnstig gelegen mim met eene fraai ingerichte BOVENWONING waarin 5 Kamers Ke en en Zolder met 2 Dienstbodenkamers voorts een Magazgn een Kantoor Kelder Pakhuisen KOFFIEBRANDERIJ TOIN en ERVEN met een afzonderlgk overdekte POORT naast het perceel alles aan elkander gebouwd en staande aan de Oosthaven te Gouda Wgk B No 19 te zamen groot 3 Aren 65 Centiaren lil voorschreven panden wordt sedert vele jaren met goed gevolg de JXandel in Koloniale Waren ComestOdes en gedreven Alles in nitmautesden staat van onderbond van Waterleiding en vele gemakken voorzien ie aüinvaardeu 1 Angastas 1891 No 2 Een naast het vorige perceel gelegen bizonder goed onderhouden van Wateren Gasleiding voorzien roiaal ingericht EBF en fraaien Tl IN aai deOosthaveny Wgk B No 18 groot ongeveer 3 Aren In dit perceel bevinden zich zoo beneden als boven 8 meest zeer mime Kamers ea 2 groote Binnenvertrekken Kenken 2 Kelders waarvan een met een ingang bnitenshnis en Zolder Het is te aanvaarden 1 Augustus 1891 En No 3 Een achter voorschreven panden mede r im ingericht PA ARDENSTAL en ERVEN met ZOLDERS uitkomende achter de St Janskerk te Gouda WflkA No 34 groot ongeveer 50 Centiaren Te aanvaarden 1 Augnstns 1891 Betaling der kooppenningen 30 Juli 1891 De perceelen zgn te zien mits vooraf belet vragende aan den bewoner van het eerste perceel 3r werkdagen vóór den dag der veiling en 3 vrerkdagen vóór den dag der toew zing des middags van 12 tot 4 nren en op de dagen der veiling en toewgziug des morgens van 9 tot 11 uren Ie Rang Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten kantore van Notaris FORTüIJN DROOGLEEVER voornoemd Cleef beroemd luchthefateliingsoord XSS S beroemd lBchiher8tellul 30ord Voorloopige Aankondiging In t laatst van JOLI of begin van A DG 08TÜS a s zullen ob nader te bepalen dagen uur en plaats pulmek worden verkocht ten overstaan van lr l lOLeMAII NotansteWadÉiXTeeD Eene kapitale Bouvmans ning c met diverse perceelen uitmuntend WEI en HOOILAI D itk grootte an 21 Hectaren gelegen in Randenbnrg en Regerscoop onder de gemeenten Reeu ijk en Boskoop INMIDDELS Dir DE HAND TE KOOP Nadere informatien geven de Eigenaarbewoner de Heer Fe BLOMMESTUN in Bandenbarg te Reeuwijk en genoemde Notaris MOLENAAR te Waddinxwen het onovertroff n LAGËtiBIËR en het nstig bekende STOXTT vaji J M V B SCHALK Co te Sehüdam Agint A DAM Kleiweg Gouda Kristal helder 11W MS Firauibozen en CITÈOEFLIMOlTAgE J BREEBAAIirLz qmMImm gevolgd door BAL op MAANDAG 15 JUNI 1891 in de Zaal cKÜNSTMIN der Sociëteit C0N8 GENOEGEN Aanvang l j urt H H Knnstl Leden hebben toegang met twee Dames HET BESTUUR iilifl heeft men zoo n fijnen mooi brandefiden 2 en drie Gents SIGAAR gerookt als thans J F HEaftlAIV ZOON Tiendeweg te koop aanbieden Ztiet de Etalage Openljaar Onderwijs Toekting van Leerlingen op de Burger scholen De COMMISSIE van Toezicht op het liager Onderwgs alhier maakt bekend dat de Insciirijving van Leerlingen wier plaatsing men na het eindigen der zomèrvacantie in 1891 op bovengenoemde scholen verlangt zal geschieden op DINSDAG den23u JUNI 1891 des nanwddags ten vp uur Voor verdere bizonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten i Namens de Commissie De Secretaris J H VAN DEK VOORT Gouda 1 0 Juni 1891 Snelpersdmk van A BRINKMAN en Zn Gouda BINNENLAND k GOUDA 13 Juni 1891 Woensdag had te Utrecht eeoe vergadering plaats tm aandoeihoudors ia de leeiiing aangegaan tot dekkini der kosten van het te maken ontwerp voor oen lokaalspoorweg Schoonhoven Utrecht Door den voorzitter verd medegedeeld dat de geheelu lijn door den ingenieur Krieger ia kaart is gebracht dat de begrooting vau boawkosien alsmede der algemeene omichriJviDg van bet plan zijn opgemaakt en biJ het bostuur zijn ingediend zoodat alle stukken voorhanhanden zijn voreisoht tot het aanvragen eener rykaconceisie Het voorloopig bestuur werd diligent verklaard Oa schrijver van de rubriek Van dag tot dag in bet Hbl keurt de ontevredenheid af die in Indisohe militaire kringen gevekt ia door de benoeming van den heer Fompe van Meerdervoort tot gouvernenr van Atjeh De betrekking van gouverneur van Atjek eischt boven alles politiek doorzicht politiek beleid Hoe kan men dan toch zeggen dat door de benoeming van den heer Fompe het vertrouwen bepaald geschokt wordt dat gesteld moet warden in de hoogste rangen van het wapen der infanterie in IndiêP Is bét dan een eiseh voor hen die tot de hoogsto rangen klimmen dat zg getoond zullen hebben politiek beleid te bezitten f Immers neen I Hot is dua dunkt ons inderdaad bespottelijk als men beweert dat door deze benoeming den kolonels der infanterie een brevet van ongeschiktheid wordt gegeven Wie zal beweren dat onze kolonels ailen met eere een rosidentspost die dsa teeh nog minder eisohen stelt dan de betrekking ran gouverneur van Atjeh moeten kunnen bekleadenP Uit de Soerabqa Ct van 13 April haalt de schr met inspanning het volgende aan t De uitnemende reputatie waarin hü zich bg het leger verheugt z n doorzioht en vrij algemeen erkende bekwaamheid mogen ons met reeht doen veronderstellen dat zijn bestnur op militair gebied tan de beate verwachtingen zal beantwoorden Met groote ingenomenheid is dan aok in het leger en vooral te Atjeh de more zijner toen nog aanstaande benoeming begroet De heer Fompe paart aan een eerlgk rechtschapen karakter eene groote mate van zelfstandigheid hy is een der chefs die in den dienst geen sympathie of antipathie kent die zgne hartstochten beheersoht en met w ergalooze kalmte elke eventualiteit onder de oogen ziet Uitnemende gegevens alzoo voor de zoo gewichtige betrekking voor de ontegenzeggelijk zware taak ie de regeering hem opdraagt Niet om de benoeming op zich zelf te verdedigen merkt de sch dat op maar om op te komen te en het onverstand dat er ipreekt uit de te berdo gebrachte bezwaren Hg haalt ten slotte nog aan eenoudIndisoh officier die verklaart Ons officierskorps moest trotsoh zijn op de erkenning in tegenstelling met 1881 toen er voor j an der Heydep geen enkele militaire vervanger te vinden heette dat het thans wèl elementen bevat geschikt ook voor het moeielijkste civiel bestuur In mijn tijd toen Verspgck de jongste majoor van het leger militair commandant en resident van Bandjermasin WMd heb ik nooit gehoord dat alle oudere majoors luitenantkolonels zich gepasseerd gevoelden Laat men toch steeds en thans m r dan ooit blijven inzien dat sladds belang hoogef staal dan het vermeend belang van sommige personen Omtrent deii moofll te Arasterdam gepleegd verneemt do A Ct nog het volgende De vrbuw M Bgl woonde met haar kind van twee jaren in bet benedenhuis van perceel 23 in de Ie BloemdwarastraSt waar zg eene wasch en atrgkinriohting hield Lang geleden reeds had zij eeno betrekking aangeknoopt met een kleermaker welk engagement center niet lang duurde daar zijn ongunstig gedrag haar alle reden tot ongerustheid scheen te geven met het oog op do toekomst Als yk trouw had lij meermalen tot de buren ga j W9 de Terwïohte bespreking dor graanreohtenqiuaatis Een groot aantal belangstellenden onder wie vele dames was hiervoor naar het Huis van A avaardigdon gekomen Vooral ds liberale bladen verheugen ziek zeer over deze jnopt belangstélliig welke aan de tqden van den EuItttrkampf deed denkep Kanselier Gaprivi vaehtta niet af totdat ds liberale Dantziger afgevaardigde Bickerl zgn intarpellatia toelichtte De kanselier nam terttoad het woord ten einde namens da regeering ta verklaren dat zij niet aan bet verzoek der liberalen kon voldam Het was der regssriog onmogelijk de gavrai d gegwraos over te leggen zoowel omdat de cijfers op oebattin gen berusten en dua aanleiding tot strgd kaonan geven ah ook oaulat de opgaven veelal van vertrouwelgken aard zgn en de naman dar segaliedag todh niet genoemd mochten worden In elk geval hoopte de rehearing dat sen open Mi deiuM over de aanhangige quaeatie zou worden vamedsil Een bespreking der quaestie was aohtar jiiist wat de vrghandeltars verlaogden an daarom liet da beer Bickert zioh niet afhouden van een uitvoeriga to lichting yan zijn voorstel Uit den aafd dw stak kwam da rode vtu den liberalen a eva rdigde haoM zakelijk naar op een beatrijding dar gntanwhten De heer Biokart weaa op de hooge graanpryzaa uk de onguhatige vooruitzichten vtn dan oogst an kwam natuurlijk tot de slots m dat bet algemeen beltng da opheffing eiaohtu van da ho4ga vif erraehtan welke tllcao den agrtriera ten geM fctni De minister van landbouw Vou Hejrdav da voornaamste voorstoBder der graanrecbtao ondar da mi nittm trtafatie dan heer Biokart Ie waarieggaB voad daarlHJ steno by den conaervttiavaB cioadb zittar Sint dan ig atnmt id rti iw VspViMho De hlw Bugen Biohter de leider dar Ubanla oppositie aid 4s rede van dan baar Biak f I tta waar bg hjj weer ja een ri heftige irootdMirisseUag gv raakte mat geaeratl Gaprivi Kan baaliaaing werd paa glstaren gs uuMB Kant I kwamen da nstiontal Ubandaa ttn hat woord dia lich avanals de eoaawvatiaveB d hal atatna tam het voorstel dar Ubertlao habbao varUtanL Jb wat das niet da minata kant dtt het voonlel Bickert zou worden tangenomaa het is vanror pen met S28 tegen SO stamaMn r t toehhehb i de vrghandeltars in zoover han doel b reikt dat hun ten minste de gelegenkeid is gegeven openIQk in de volksrertagenwoordigiog tegen het bigdoit dar regeering tot handhaving vtn de gnaurephteD te protesteeren In de Frtntche Earner wta ok het ontvarp tot I verlaging der graanrecbten in behandeling daar kat door den Santtt was gew tigd De Senaat food beter de wet onmiddellgk in werking te Utaa tredaa en niet I Augustus De douane oammitsia dar Kamer kon zioh met de wgziging van dan Senaat wal vereenigen mttr de meerderheid der Ktmer wat van oonlsel dat het nu maar bjj 1 AugostHs moaat blijven In de Ittlitanache Ktmer wtcht men ook wen een grtau discuasis Do uiterste linkenqde bealoot voor te tallen het grttnreoht van 5 op S fr ta brengen De Fortuleeaohe Eerste Bitmer ia snel het voob beeld de Tweede ge olgd en heeft met grootameer derheid de nieuwe overeenkomst met Engeland goed gekeurd Ofaohooa eerst bepaald was dat de onderteekenin van het verdrag te Landen lou pUttt hebben tal dit thans op verzoek der PortugaaaokaBegeering t i Lisaabon geschieden en el door d a Britsohen gezant ir Fetra en graaf Vtlbom Q iia heeft daartoe eergisteren de noodige volmaakt ontvangen en da ooderteekaning htd gisteren plaats Of da nude au de wrijving titaaaheu Portugal aa Engeland over de Afrikaansoba itken tan aan eind tal zgn is ean andere vraag Ia de uitvoering i nog veel te voonieo PETROLWM NOTMttJölfiE van de Hakalaart CdBtzUAr SebalkwUl t RoUerdui De markt was heden flauxLoeo Ttnkfuat f 7 4S dmportaetd tt 7 S0 JuDi Juli en Aagustnt levariBg 7 M SapiMt