Goudsche Courant, dinsdag 16 juni 1891

Diüsdftg 46 linl l A imi GOUDSCHE GOÜRAKT JSlieuwS en Advertentieblad vaor Omidn en OmHreken De iniending van advertentifia kan gesobiedeii tot efti wax des aamiddags van den dag der uitgave en Decembur leTenng ber October Novflinber ƒ 7 5B ttargerlijke Stand GEBODEN 10 Jmii Daniel Herman Leonard oodcra F M J Johanniaacn en L C H Hcndcikw 12 GearlruiJa Maria ouden A tan den Env en J H kragibergea ONllElirROÜWr 12 Jaai H Voi 21 j en U J Joogcoeel 19 j D O Lel 30 j en A J Hraat 2S j H Kierling 24 j en 1 C Schoonderwoerd 80 j A uBeede 39 j en i Tan den Berg 48 j Advertentiën KINDERMEISJE GEVRAAGD bij Mej Van CITTERT Plantioen Sf POIKE OUDE SCHIEDAMMER GENEVEE Merk NIGHTCAP Verkrg übaar bij PEETERS Jz Ala beirjjs ran echtheid i cachet en kurk st ed roorzien ran den naam dar Firma P HOPPE 500 Gulden betalen wif aaa hem die bjj gebroiJc ran Goldmann s KelsefTandwater ooit weder Tandpgn krggt SQOLDUANN Co Dresden 50 Cents de flacon rerkrggbaar bg den l rog J C ZELDENRIJK ADVERTENTIËN in aUe Binnen en BuUenlandsehe Cou ranten worden dadelgk opgezonden door het Adrertentie Barean ran A BRINKMAif en ZOON te Gouda Algeffleeo erkend als het beste MONDVATER der wereid 40jarige roem Mond en Tandziekten Moals het loa irorden dor tanden tandpgo ontsteking Eireren bloedend tandrleeach onaangename reuk uit den mond kalkrorming irorden zeker voorkomen en genezen door het dagelyka gebruik ran het echte K K Huf Tandarts Dr PO PP S ur in aanmerkelijk rergroote fleacchen Toor 80 cent 1 20 en 1 7B hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr I 0PP Tandpoeder of Tandpasta teeda de tanden gezond en schoon houdt Dr POPF a Tandplomheersel l r POPP s Kruiden Zeep tegen eiken bnidnitalag en roortroffelijk roor baden I VeuuK zeep en Zonoebloemeo zeep POPP S I ckrUtaUiseerde en TranspBraiit ijn de fijnste Toilet on gezondheidazeepen welke ook een rerwonderlgken witten tint te weeg brengen m De namaakaels van Anatherin Hondirater Émroeeten da tanden binnen korten t d VB Dr J G POPP Weenen Depot te GOUDA J C ZELDENRIJK Droost Verder in alle Drogiat en Parfiimeriewinkela van AederlanJ Onovertroffen KWALITEIT Gegrarandeerd zuiver LET OP DEN N A AM VRAAG GHOCOLAAD poAATPC Fatriek te Westzaan llllUlr 1 Lk Opg ericht 182Ö S modellen Ha Gangbaarste OOSTBS l d0SljNl BBBZOO f p doauRa it I p doaljn Goedkoop Solied Elegant AX BIOV g fc iTir P SP V TtLAXKUM W WAONBR 1 BTMBAH p d rtJ i 4 p d a raarl It p do paati J lASOOUS B v f d M ja i ft ericrygbaar t Qonda bg den Heer C A B BAKTZINGRR Korte Tiendeweg D 17 J W E vao EDE van der PALS Markt A 107 direct bi MBY ft EDLICH fenand Geschftft Leipsig FlagwltB Gebrf Stollwerck s Chocolade en Cacao Dcsimatige door de nienwgta uitvindingen op machinaal gebied rerbeterde fkbriestle Ml tiitslaitmd gebruik van jne en fijnste grondstoffen garandeeren den verbruiker ran Stollwerck s Chocolade én Cac o e i aanheTelenstraardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der reip Etiketten De Firma behaalde 37 Brerets als HofleTerancier 44 £ ere Dlploma 8 gouden enz Medailles een bewijs Tan uitmuntend fijn fabrikaat Reeds 1874 schreef de Accademie national de Paris Nous vous déoemona nne HedalIIe d or première elMiae en oonaidéraition de votre ezoellente fabrlcatl Mi de Chocolat bonbons varies eto eto Stollwerck t fabrikaat is verkrijgbaar bij H H Confiseurs Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Jolios Hattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 Doet SALPsBAARD TINCTtnm geeft de natnorlgke kleur terug droogt spoedig op eu wascht niet af Prijs f 20 per flacon Verkrggbaar bg I A OATS eDJ B G H l i F Hz g Zeer ïïette Gesteendrukt NAAEAAMS worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zr Snelperadruk ran A Boimkhan 8 Zoon Oouds D uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen D prgs per drie maanden ia 1 25 franco per poft 1 70 Afomderlgke Nomiiiers VIJF C£NTEN BINNENLAND GOUDA 15 Juni 1891 Het eind examen voor cadota aan de Kon Militaire Academie 4e studiejaar i o a mat goed gevolg afgelegd door den cadet Inf O I A Kniiaheer In eene giaterenavond gehouden vergadering van S K kieiers alhier is besloten by de a st herstemming roor ds Tweede Kamer de candidatuar van Ur O i E Baron van Wassenser van Cati ck t steunen Aan het Ftrtlag van dm UmUnul der gememttthmda over 1890 ontleenan wy nog het volgende Arnaeeim Da strenge koude in het najaar was oorzaak dat da verdianatsn van velen stilstonden Daardoor was de behoaft aan opderatauning grootmr dan io h t vorige jaar Het aantal dargenen die als gewoonlijk in den winter bedeeting van soep en turf ontvingen was dan ook aanmarkelgk hooger dan in 1889 Ëveozoo bedroegen de uitgaven biervoor meer Aan bedeeling in geld werd eveneena meer uitgegeven voornamelijk doordien onderstand moest worden verstrekt aan een gezin waarvan het hoofd zjch in hechtenia bevond en aan gezinnen die wegens riekte van den man van verdienaten verstoken waren Blaarden of door gebreken duurzaam bedeelden ontvingen bedeeliag in geld aan de moeaten werden daarenboven eetwaren brood verschaft en gedurende de wintermaanden aoep en turf De gerondheidatoestand was over bet algemeen bevredigend De bepalingen der Armenwet werden door do FEVILLETOK ZISLBNADEL V JS Zg drukte hem krachtig de hand met en blik die hem waarschuwde hunnen vader te sparen hg begraep haar en rukte zich los uit dit huis waarvan hg de deur voor alle smar n had opengezet Toen hg voor goed vertrokken waa zag de heer Leniel enigszins verward om zich heen Ik ben erg moe zeide hg de hand over het voorhootd strijkende ik zou gaarne wat slapen Zou het mg kwaad doen dokter indien ik hier op de eanapé wat sliep In het geheel niet rust wat uit beate vriend er is niets dat u kan verhinderen Hij hielp zgnen patient op de groote sofa terecht leggen de stores waren neergelaten de vensters half geopend zoodat er eene heerlijk frissche atmosfeer in het ruime vertrek heorschte De heer Leniel sliep weldra in De geneesheer die den aanvang van dezen slaap met eenigo zorg had gadegeslagen stond op uit den stoel naast den sluimerende en wenkte Aurette hem naar een afgelegen hoek te volgen Thans zgide hg moet hg tot eiken prijs rust 4 T Baaturen der burgerlijke lusteUingen van Weldadigheid met nauwgezetheid nageleefd ItuUUingen door of vim w de Gemeente beheerd of gembtiiièerd Deze instellingen zgn de volgende lo Iltt Burgerlijk JrmiatHur dat onderstand verleende onafgebroken aan 53 huisgezinnen en 20 afzonderlgk levende personen en tijdelijk aan 101 buisgeziouan en 19 afzonderlijk levende personen Genees en heelkundige hulp werd kosteloos aan 851 huisgezinnen en 170 eenloopende personen verstrekt Tea behoeve van 91 vrouwen onder welke S ongehuwden werden consenten afgegeven ter verkrgglng van verloskundige hulp Het CoUegie van het Burgerlnk Armbestuur onderging eeno verandering doordien de Heer F C van der Meulen die de Gemeente verliet zijn ontslag nam Hg werd vervanget door den Heer H Groenendaal So BA Vereenigi Weet enl Mlijuotaiaerakuii Op 1 Januari bevonden zichi m j et Weeshuis 86 kinderen Zes weezen en dri verlaten kinderen werden in den loop van het jaar opgenomen 4 weezen verlieten tengevolge van het bereiken van den bepaalden leeftijd bet aMticht 1 verpleegde werd wegens wangedrag on lagen en 2 kindeten overleden Op het einde van het jaar bedroeg het aantal verpleegden dus 88 De gezondheidstoestand was over het algemeen gunstig Het school en godsdienstonderwgs waarvan getrouw gebruik gemaakt werd gaf goede resultaten Het gedrag der verpleegden gaf over het algemeen geene aanleiding tot klagen De voeding was doelmatig en de kleeding en liggingatukken verkeerden io voldoenden staat hebben Begrgp je mg Tot eiken prijs I Het is noodig dat gedurende tamelgk langen tgd ook de minste aandoening bg uwen vader vermeden wordt Ik hoop dat hg zal herstellen maar ik zou voor niets instaan indien hem op nieuw verdriet werd aangedaan het oude is meer dan genoeg om ons bezorgd te maken Je bent geen kind meer Aurette I Als geneesheer neem ik de goheele verantwoordelijkheid op m en ben ik bereid de gevolgen Ie dragen van dit oi enblik af moet je alle brieven alle pakketten openen alle stukken ouderteekeoen Mocht er iets smartelg ks gebeuren dan moet je het geheim houden Maar dokter als het de toekomst der familie betrof Je hebt verstand genoeg om te weten wat uwvader in zulk een geval zou doen Je zult doen wathij zou gedaan hebben Bovendien heb je den notaris Eichard voor de wereldlgke zaken en mg als ik het durf zeggen voor de geestelijke Is dat afgesproken Geef mg een kus je boni een goed meiqe over eenige weken zal ik je als het God behaagt een welvarenden vader weder geven die in staat is zijne gewone levenswgze te bervatteD ll u ga ik mgne andere zieken bezoeken Ik heb twee i tó ernstige patiënten en als het niet voor Leniel was geweest zou k u mijn heelen dag niet gegeven hebben I Hij vertrok na haar nauwkeurige voorschriften gegeven te hebbon omtreut hetgeen zijn o ide vriend behoorde te doen en te laten Deze sliep rustig en ADVERTENTIËN worden geplaats van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt iÊtm De gebouwen zgn in goeden toestand a voorgenomen vergrooting der Kinderkamer zal ik eene groote behoefte voorzien terwijl de in den loop van dit jaar tot stand te brengen verandering van het huia aan de Spieringstraat vroeger bewoond door de Gezusters Hermans ten dienste van het geaticht eene groote verbetering zal zgn De echtelieden P van Altena en M Kuipers Binnenvader en Binnenmoeder in het gesticht verkregen uit hoofde au hunnen hoogen leeftgd eervol ontalng uit hunne betrekkingen die zg gedurende ruim 31 jaren hadden bekleed In hunne plaats werden aangesteld de echtelieden H Naber en D Perk uit Oudshoorn Verder werd aan Mej J de Morree eervol ontslag verleend als Naai juSrouw Zij werd vervangen door Mej Beekman die echter spoedig daarna wegene herhaalde ongesteldheid op haar verzoek ontalagea werd en vervangen door Mej J Bakker De Heer C Knaap die gedurende meer dan ii jaren als Begent van het Weeshuis met zooveel Ijver liefde en toewijding werkzaam was geweest in hst belang van het gesticht en van de daarin verpleegd wordende weezen achtte zich wegens zqnen gevorderden leeftgd verplicht zgn betrekking neder ta leggen In ziine plaats werd tot Begent benoemd de Heer C C linaap Overigens onderging het College van Begantea geene wijziging Het College van Begentessen bleef onveranderd 3o Het Bettedelingenhui Bg den aanvang van het jaar werden in dit gesticht verpleegd 25 oude lieden In den loop vaa 1890 werden 2 mannen opgenomen terwgl 1 quui en 1 vrouw zijn overleden en 1 man het geaticht heeft verlaten Op 31 December bevonden zich in het Bestedelingenhuia 24 verpleegden namelgk 13 mannen en 11 vrouwen zgne gelaatstrekken hadden eene wat minder pgnlgke uitdrukking aangenomen Twee uren later ontwaakte de heer Leniel zgs hoofd was helderder maar hij gevoelde zich zóó zwaJ dat hij besloot onverwgld naar bed te gaan Nadat zg hem ter ruste had gelegd liet Aurette hem een kop bouillon drinken en toen zg zag dat hg waa ingesluimerd ging zg naar beneden om met Julia het middagmaal te gebruiken De twee jooge meisjes brachten met haar beiden eenige treurige oogenblikken door in de groote eetaaal waar nog zoo weinige dagen geleden allen vroolgk bijeen waren geweest zg bleven er dan ook zoo kort mogelijk en begaven zich toen naar de kamer van Aurette die op hetzelfde portaal uitkwam uls die van haren vader en dus als men de deuren openliet haar in staat stelde over hem te waken Mejuffrouw hier zgn brieven zeide de knecht die met een blad vol gesloten enveloppen binnentrad Aurette nam het pakje aan en ginger mede naar het venster De avond begon snel te vallen eu men kon niet genoeg meer zien om te lezen Je kuut dat alles morgen nazien zeide Julia Je bent immers nu veel te moe I Sn als iemand nu eeos dadelgk onze hulpnoodig had antwoordde de oudste zuster Je weet dat vader nooit een brief ongelezen weglegt en deiezijn meereiideels reeds vanochtend aangekomen Ikmoet mij aanwennen te doen zooals hg gewoon waa nu ik hem tgdelgk vervang