Goudsche Courant, dinsdag 16 juni 1891

Om verschil van opvatting te voorkomen is het wcnschelijk een blijrendea raad te benoemen waartoe bijv in aanmerking kunnen komen gepensioneerden oÉciersn van zee landmacht en het koloniale leger In den Haag ware zulk een raad gemakkelijk samen te stellen ter zich volstrekt niet verantwoordelijk voor olies wat door de Brusselsche conferentie is bepaald Trouwens de heer Ribot was niet met de zaak begonnen maar had deze van zijn voorganger overgenomen en was daarvoor dus niet aansprakelijk Eene beslissing is nog niot genomen maar de verwerping der akte kan als zeker beschouwd worden indien de Congoregeering gelijk de commissie verlengt niet ophoudt zelve handel te drijven Een honderdtal Russische Joden te Moskou die vroeger in de Russische gelederen hebben gediend en nu uit Moskou verdreven worden hebbon volgens mededeeling van den te Moskou gevestigden oorrespondent der Time eene petitie tot den Czaar gericht waarin zij verzoeken dat hun ten minste het verblijf in de stad niet zal worden ontzegd en zij die bereid zijn iodor oogenblik de wapenen weder op te nemen ton behoeve van het vaderland niet als misdadigers zullen worden uitgeworpen Het is echter de vraag of dit schrijven ooit zijne bestemming zal bereiken Toen de Czaar onlangs Moskou bezocht ter bezichtiging van de Fransche tentoonstelling werd een bevel uitgevaardigd dat de Joden zich niet in de hoofdstraten mochten vortoonon Een joodach student echter trotseerde dat verbod en trachtte een smeekschrift in het keizerlijk rijtuig Ie worpen Dit viel ovenwei op don grond en terwijl do student door de politie gegrepen en weggevoerd werd Hot de Czarin het rijtuig stilhouden en zich het papier overhandigen Vele handelsoperatien worden door don tegenwoordigen toestand geschaad daar b v de Keizerlijke Bank zoowel als particulioro bankhuizen Aa wissels van Joodsclio handelaars wegens de onzekere toekomst van dezen weigoren te accepteeron of te disconteeren en de Joden te Moskou tot nu toe de tusschonporsonen waren van wie de fabrikanten zich bedienden om hunne goodorou aan de markt te brengen Buitendien is thans den Joden in genoemde stad alle kans ontnomen tor vorzachtiug van hun lot Vroeger toen prins Dolgorouky gouverneur der stad was kon ieder tot hom gaan en zijne grieven blootleggen Thans echter is zo als men weet het gouverneurschap opgedragen aan den broeder van czaar Alexander on is de behandeling van deze min belangrijke zaken opgedragen aan het hoofd der politie Onlangs liep het geruclit dat met de eigenaars van een stoomvaartmaatsohappij ondorhandelingen waren aangeknoopt die ten dool zoudon hebben 60 000 behoeftige Joden naar Engeland te doen emigroeren Dit gerucht wordt thans echter ten stelligste tegengesproken door den Engelschon consul to Riga Uit Odessa wordt aan de Daily News gemeld dat nog velo joodsche gozinneii dagelijks de stad verlaten Het aantal landverhuizers bedroeg gedurende de laatste twoo weken 1800 voor zoover hen betreft die naar het Westen trokken terwijl een nog grooter aantal zich naar Turkscho havens inscheepte De publieke opiuio ie daar ook minder gunstig ton opzichte der ongolukkigen dan elders De voornaamste christeuon handelaars en fabrikanten hebben bekend gemaakt dat zij voortaan geen Joden meer in dienst zouden nemen terwijl anderen joodsche werklieden oiit8loogen Het valt mopielijk uit to maken zegt de correspondent van genoemd iiMu of dezo werkgevers dit besluit bobben genomen oin de autoriteiten te believen dan wel of deze laatsten daartoe in hot geheim order hebben gegoren Het moet eou feit zijn dat ook verscheidene huisheeren weigeren aan Joden hunno woningen te verhuren of te blijven verhuren Te Petersburg wordt door iemand die blijkbaar een good heenkomen voor he groot aantal emigranten tracht te vinden het noordelijk gedeelte van Arabic als een toekomstig vaderland voor de Joden aangeprezen Deze streek het oude Jand dor Midianiten is vruohtbaardor en beter geschikt lot kolonisatie dan hot Heilige land 011 de ontwerper van dit plan onderstelt d it do Khedive wel zal zijn over te halen vooral wanneer Engeland daartoe zijn invloed gebruikt in deze zijn medewerking te verleenen Hij schat hot aantal Joden dat op deze wijze afdoende geholpen zou kunnen worden op minstens een half milliocn Wenscht mMulievor actieve officieren aan te wijzen dan zouMk in aanmerking kunnen komen in elko militaire afdeeling de bevelhebber en de twee oudste aanwezige officieren van do vier hoofdwapens in den zetel van don bevelhebber in garnizoen zoodat daarin geen zitting hebben goneesheeren intendanten apothekers paardenartsen maar bepaald troepenofficieren Wy gaven deze oplossing voor beter maar dat er eene oplossing komen moet schijnt ons volstrekt noodig toe Bulteolandscl Overzicbt Gisteren ou do omnibusdienst te Londen hervat worden Uit do tot staiid gekomen overeenkomst blijkt dat de werkstakersizich feitelijk onderworpen aan het manifest door do omnibusdireotiën den Son Juni openbaar gemaakt Dat manifest behelsde het volgende Daar de directie in geen verdere concesaién aan de onderhoorigen der Maatschappij treedt wil zij baar rodenon daarvoor mededeelen 1 Het bestuur heeft roods do koetsiers en condusteurs eenen werkdag van twaalf uren toegestaan 2 Dozo verandering kan eerst over oenigon tijd in werking treden wegens do moeielijkheid om haar op negenhonderd omnibusa in t opassing te brengen 8 De nu door ons wangeboden loonen zijn 6 pence por dag hooger alfi Ae conducteurs en stal knechts dan veertien dagen geleden 4 De wijziging in arbeidsuren en loonen zal naar do minste raming £ 90 000 per jaar kosten 6 Eón vacantiedag op allo veertien werkdagen zou bovendien nog £ 20 000 por jaar vorderen 6 Indion de directeuren het door hun onderhoorigen verlangde hoogere loon bewilligen dan soude nóg £ 67 000 per jaar benoodigd wezen hetgeen de dan voreischte extra som tot £ 167 000 por jaar zou opvoeren 7 De verleden jaar door de Maatschappij gemaakte winst bedroeg slechts £ 45 000 8 Door eone verhooging der tarieven kunnen do mooilykheden niet weggenomen worden dit wordt nader toegelicht mot de verklaring dat eene afschaffing der stuiversritten eone gevoelige vermindering in hot cijfer der pissagiers tengevolge zou hebben 9 Het is daarom blijkbaar oiimogelyk verdere concession te doen want zij zouden tot don ondergang der Maatschappij voeren Deze voorwaarden door do twee grootste maatsohappy eii aangeboden zijn lang niet te versmaden Zij behelzen do gewichtige concessie van een werkdag van twaalf uur De workstnkers handelen dus verstandig met die voorwaarden aan to nomen Loonen van 42 on l g shilling por woek zijn laag niet kwaad on duizenden zouden ze gretig aannemen als zij niot door bangraakers of volksmenners teruggehouden worden Nog steeds hoeft de l raiisclie Kamer do akto der Brussolsche auti Slarenhandcl conferentie niet goedgekeurd Do Panjsclie correspondunt van do y f f dance Beige heefi een poging beproefd om zicli op de hoogte te stollen van het lol dat de akto wacht on wel door ooiiigen bekenden leden van verschillende groepen om hun oordeel te vragen De geuiterviewdo afgevaardigde dor goraatigd republikeinen verklaarde dat hg nooit zou toestemmen in de invoerrechton Omdat de Congo regoering zelve handel drijft achtte hij het onbillijk van de kooplieden nit andere landen invoerrechton to heffen welke de Coiigo rogooring elve van oen anderen kant terugontvangt Van do radicale afgevaardigden sprak de correspondent don heer Delcassé den afgevaardigde uit Arioge die op hotzolfdo standpunt staat ais do opportunist Do akto zei do heer Delcassé gooft ons niets maar legt don Franschon kooplieden in den CongoSiaat nieuwe lastou op Frankrijk int er niets bij maar verliost ik zal dus goen oogenblik aarzelen togen do akie te stemmen Bij Ad uiterste linkerzijde vond de correspondent nog sterker tegenstand tegen de akte zoodat hij lot de slotsom komt dat do commissie en dus ook de Kamer dio akte zeker zal vorwerpon De rogoering zal wol voorstellen de akte te handhaven maar zoor druk fflil ze zich daarover niet maken Ten minste de minister van Imitonlandscho zaken de hoor Ribot verklaarde voor de commissie dat do rogeoring er prijs op stelt goode betrekkingen te onderhouden met haar buurman Leopold Daarom zou der rogoering de goedkeuring der akte natuurlijk aangenaam zijn raaar overigeua stelde do minis C O R R E S PÖndenTiT Het ingezonden stuk van V aeht plaatsing minder geschikt J De Reuutif PETROLËüiTNÖlTOniVG van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Roüerdam De markt was heden vast Se graondheidatoestwd was berredigend GeraarIqke of besmettelyke ilektegeTallen kwamen niet roor Regenten leggen wederom een gunstig getuigenis f o er de plichtsbetrachting van bet personeel met den dienst in het gesticht belast Het gebouw verkeert in goeden staat van onderhoud De vader van het gesticht P Fentinga wiens trouwe H rg en toew ding bq de vervulling z oer betrekking door Regenten steeds werden geroemd overleed in Mei 1890 Tengevolge van dit overIqden moest 2qne Weduwe D van der Heide haren post van Hoeder in het Bestedelingenhuis eneens verlaten Ter vooniening in dece vacstoren werden tot Vader en Moeder benoemd K Boetje en zqne echtgenoote W Steensma uit Sliedrecht In de plaats van den Heer T A G van Seth in 1889 overleden werd tot Regent benoemd deHeer F Herman Fi In het CoUegie van Regentessen kwam geen verandering 4o Het St eiimielAt Gtutiuito Oude VrouweHltuu Op den len Jannari bestond het getal verpleegdennit 16 kostkoopsters en 14 preuvebezitsters te zamen 30 personen In den loop van het jaar werden 9t kostkoopsters en 2 prenvebesitsters opgenomen terwijl 1 kostkoopster en 3 preuvebezitsters z n overleden zoodat p 31 December zich wederom 30 vrouwen in het gesticht bevonden van welke 17 haar kost hadden gekocht en 13 op preuves waren gezeten De gezondheidstoestand der verpleearden was vry gunstig terwijl de genees on heelkundige hulp haar verleend niets te wenschen overliet In den toestand der gebouwen kwam dit jaar geene venuidering Zij werden behoorlgk onderbonden Het Oude Vroowenhuis is onder hetzelfde bestuur Is het St Catharina Gastbuis 6o Het ItraêUeiuei Armheiluur dat ook het beheer voert over het Oude Mannen en Vrouwenhuis oor Israëlieten Deze instelling wordt door de Gemeente gesubsidieerd Het armbestuur verleende onderstand onaf gebroken san 6 huisgezinnen en 2 afzonderlijk levendepersonen en tijdelijk aan 9 huisgezinnen en 6 afzonderlijk levende personen In het gesticht werden op den In Jannari verpleegd 6 mannen en 8 vrouwen In den loop van het jaar werden 1 man en 1 vrouw daarin opgenomen terwijl 2 mannen zijn overleden zoodat op den Slen December jl het aantal verpleogden wederom 14 bedroeg namelijk 5 mannen en 9 vrouwen Volgens de laatste goedgekeurde rekeningen dienstjaar 1889 bedroegen de subsidien door de Gemeente san de Insteliingei van Weldadigheid verleend ƒ 20461 16 Vrqdag nacht beeft men op het erf van den heer P van Lange te Nieuwerkerk a d IJsel de jonge ooievaars gestolen Men vond nog eeu jong doo l op den grond liggen De p l waarop het nest lag heeft men omver geworpen om de diertjes machtig te worden De dader of daders is men nog niet op bet spoor Zij stak twee kaarsen aan plaatste ze op de tafel en begon de brieven open te maken Het waren meerendeels onbelangrijke mededeelingen er waren ook brieven onder van verwijderde vrienden die geene kennis droegen van het schandaal en in allen eenvoud hunne gelukwenschen zonden Aurette legde deze zuchtende bij elkander Ik weet niet of zij onzen armen vader genoegen zullen doen of niet zeide zij maar ik zal ze hemlater geven Er bleef nog ééne ongeopende enveloppe over zonder poststempel of cachet urette kende het fijne stijve schrift van mevrouw Bertholon Julia die hare bewegingen met de oogon volgde zag haar aarielen alsof zij bevrees was dezen brief te openen Waarom aarzel je zeide zij Het is morgen Zondag zij zal u mededeelen dat zij komt of niet komt naar gelang zij tnst heeft Haast je wat ik val om vanden slaap Aurette opende langzaam den brief die aan haren vader gericht was reeds bij de eerste regels kwam er een nevel voor hare oogen on do hand die het papier vasthield viel op de tafel Ontsteld stond Julia op en ging bij haar lezen haar hoofd dicht bij dat van hare zuster met een arm op haren schouder leunende ziehier wat zij las Waarde beer tot op het laatste oogenblik hadden wy mijn zoon en ik gehoopt dat gij zoudt Hebben ingezien hoezeer het voorgenomen huwelijk van myn De afdaelittg beweegbare poppen op de aanstaande tentoonstelling ia het Kurhaus te Scheveningen belooft hoogu belangrijk te worden Uit Parys kwam opgave eener nieuwe inzending waarby o a eene inde breister die kinderkousen maakt eene Parysohe conciergcL die schoenen zit te poetsen een Fransche kok lustig bezig met het bereiden van een middagmaal ean schoolmeester en eene seboolmeesteres die een tal van ondeugende jongens het alphabet inprenten Jean qui pleure en Jean qui rit een clown die met ringen en een ander die met stoelen iwerkt een rookende moor een hond die kunsten maakt boeren terugkomende van de markt en vélocipède rjjdera op tandems bicycles tric rc es safetya enz Door de firma Merktlbaeh te Amsterdam wordt eene groote verzamolingl Schnveningsche visschersbooten ën schuiten tentapna esteld Pihan te Parys exposeert bonbqnnières met tijne Fransehe poppen en gevuld me chocolade bonl ds raohtvolle retskoifers in volgeus t nieuwste am der poppen 1 üitzett n v poppdi in zal men er vijdtn naast hi Fraosch modc cfie menij benyden AfieUtmormarde M iettme tan aa e tediM By de uitbwteding van eeu nagkzqn toj behove van da NederUndscbe OliefabrVk te P lftupjn tn kings doo de directie dier onderneming étuige be palingeq jomtient arbeidsduur en loonen oMenoi i n in het bUtek wat dan ai idsduür betwft 4jin beperkiqgl tot 10 uren daags tea aanzienf yan de loonen dé volgende mt iima 4oot metseU immerliedenj en lobdgieteri 21 cept voor schilder 18 cent vo r sjoufvers grjjndwerkers en opperlieden 16 cent jpe nur met dii verplichting bovendien tot f erzekerillgy tegen ongeljikken Naar aanleiding daarvan nu leest men ia iefif irielabode van laatstleden Zaterdag I y De directie der Uliefabriek kwim dezer dagen4ot de onaangename ontdekking dat de aannemer aan wien het werk was gegund en ofschoon hij net de voor hem bezwarende voorwaarden in de asnnemingssom wel degelyk had rekening gehouden heeft getracht de bepalingen van het bestek te ontduiken zoowol ten opzichte van het loon als vanden arbeidsduur der werklieden De timmerlieden werkten buiten hetfabrieksterrein doch op een stuk weiland in de nabijheid gedurende 12 uren inplaaU van 10 per dag op een loon van 15 cent in plaats van 21 cent per uur Ten opzichte van do bepalingen omtrent arbeidsduur en loon zal men moeten zoeken naar zoodanige formulèering in bestekken en slechts de ervaring zal deze doen vinden dat de letter der bepalingen voor patroons die het met de verplichtingen tegenover hun werklieden niet al te nauw nemen geen ruimte laat on haar geest te ontduiken Hier waren verplichtingen die tot voorwaarde van de aanbesteding waren gesteld zonder protest aanvaard Tegenover het betwarende dier verplichtingen had men een hoogeren prys voor het werk bedongen en verkregen Bn nu wilde men trachten deze i hoogeren prijs in den zak te steken zonder aan de verplichtingen te voldoen Wat kan er op die wijze overblijven van het vertrouwen dat de werkman in de eerlijkheid en de rechtvaardigheid van den patroon Iwhoort te kunnen stellen heer Charles uwe familie in opspraak zou brengen Daar wij met geraadpleegd werden konden wij u geen raad geven maar wij hebben er gedurende de laatste veertien dagen niettemin over nagedacht en onze opmerkingen hebben ons veel verdriet veroorzaakt Wij hebben evenwel nog willen wachten iu de hoop dat gij uw besluit zoudt veranderen Nu het huwelijk van uwen zoon heden ochtend heeft plaats gehad kunnen wij niets meer veranderen aan een feit ilat al onze plannen voor do toekomst moet doen vervallen In weerwil van de zeer groote verdiensten van mejuffrouw Auretle gevoelen wij mijn zoon en ik dat het ons niet mogelijk zou zijn met de jonge mevrouw Leniel als onze verwante om te gaan en met de verzekering van ïijn diep leedwezen verzoekt myn zoon u hem zijn woord terng to geven Geloof roy waarde heer uwe zeer toegenegene Ooralie Bertholon Dat 18 niet mogelijk riep Julia uit toen zij totde onderteekeniog genaderd was Eene beweging van den heer Leniol in de aangrenzende kamer deed haar verstijfd van schrik stokstijf stilstaan Aurette zag op en hief eene hand in de hoogte om haar het stilzwijgen op te leggen De adefchaling van den zieke werd weder kalm en de jonge meisjes tot het besef van het oogenblik teruggebracht zagen elkander met onuitsprekelijke deernis aan Geef hier laat ik nog eens lezen fluisterde Inhoever overigens omtrent duur en loon besteder de a nnemei de hoogere kosten vloeien heeft de heer lyk trachten aan te U uitnoodigd tot inschrj kerij in het delftsohi Da bedoelde voon bovenvermelde en te ledig hadden in te voorwaarden in de ijd bleek de uitslag atdu K A 1 ƒ 9967 B lo ll Slp en NatUurlyk Is hot w bedoelde maar voor een maximum van verkregen moeten wo § ditmaal elk ton ontbreken dan nog z elykhèid dat len heer van Fabrieksliodk i westiq van schpr klijke controle ie het stellen van Voorwaarden In den arbeid door den aanleent te moeten rekenen op ke daaruit voor hem voortan Marken proefondervindem toen hy twee aannemers ng op den bouw eener iruk nota Park fden waren dezelfde als de fjl de beide aannemers tweeryven ten eerste op dis eede plaats zodder deze ƒ 350 lager 630 f toen gegund Bkn den eerst t hoogere bedrag waarmede tyd en minimii van loonen m o zijde In beide i leestere zijn AManl aanvankelijk tnistaif in woerhkiuden faj e n ioet kómen in ing om die H palingen te 1ft f al werd HR andermijal Ut niets bqfvij n tegen i ren mede dén neg opgai t hier jp treden Zool itijverd opgemerkt betï luloerinè t r enef moet dejlorvarjngïleel fan bnide pprichtenifmi ivankeip tekQr di r ten i iprkn njer b Sociaal fel l t o nuj u V schr DuitschÉiS die aM vuik In HollMtf bcVina aaljdel rf Ill f mSjn jAtba gfkie ik in uw geachtrbw lOeni fdozer mt ha gemeentebestuur vi Wdam don i omè nti nroHitect den heer A Wijenjjinn naar l ary i gezondiln heeft om daar vooèbeelden e motieven te bestudjeercn voor een versiering der stad i Amsterdam b $ gelegenheid van hst aanstaande Mtzoek van den Duitschen Keizer en diens gemalin Wij Duitschers verheugen ons natuurlijk ofer de eer die men onzen Vorst bewyzen wil maar ik herinner mij dat toen wylen Z M koning Willem III ntet zyn jeugdige gemalin Emma hun inkocht in de Amstelstad hielden deze allerprachtigsl versierd was de decoraties waren zeer smaakvol de illuminatie schitterend Waarschijnlyk had men toen slechts hollandschett smaak geraadpleegd en mij dunkt wat voor den rogeerenden Vorst des Lands fraai genoeg was kon ook voldoende zyn voor den gast des l Ands Volgens de laatste statistiek van de hoev lheid koffie die in de landen van Europa verbruikt wordt welke opgave we in een Engelsch weekblad aantreffen is de Hollander de sterkste koffiedrinker Elk persoon in Holland gebruikt gemiddeld 16 pond per jaar Dan komen de Belgen die ongeveer de helft van die hoeveelheid of 8 pond per hoofcl drinken Daarna volgen de Noren met 6V4 pond en de Zwitsers met 6 pond De Duitschers gebruiken 4 pond per hoofd of 2 pond meer per persoon dan de Franschen die den naam hebben van sterke koffiedrinkers te zijn In Oostenrijk wordt slechts 2 pond per persoon gebruikt maar dit wordt gedeeltelijk verklaard doordat de boeren ea de armere klassen soep of gerstepap voor hun ontbijt gebruiken Elk Italiaan Julia Maar haro zuster had de hand op den brief ge egd en weigerde haar dien te geven Wat zou het baten f zeide zy je hebt goedgelezen Ik ben niet zeer verbaasd ik verwachtte I zoo iels En je hebt niets gezegd Wat zou het baten En bovendien alff ik zeg Ik verwachtte zoo iets dan meen ik dat niet maar ik had een voorgevoel dat mevrouw Bertholonniet tevreden was Die oude tooverheks Wat eene boosaardigevrouw prevelde Julia tusschen hare tanden Wat een gruwel Wat een wreedheid Hoor eens Aurette zij zal oone rijkere vrouw voor haren groöten lummel van oen jongen gevonden hebben Maar Julia zwijg toch zeide Aurette wierbestorven wangen vuurrood werden En hij wat een onooozole hals vervolgde Julia die met zeldzame voorzichtigheid haren toorn slechtsop gedempten toon luchtte Hij heeft geen woordgevonden om zich te verdedigen of om jou te verdedigen Laat hem den tijd er toe zeide Aurette motedelmoedige verontwaardiging Beschuldig niet iemand die zich niet kan verdedigen Zijne moedor heeft dien brief geschreven je weet immers niet eens of hij erkennis van draagt i rordt vermlffd drinkt jaarlyks iets minder dan pond en do Spanjaard iets meer dan i pond De Engelsohman ge bruikt jaariyks byna pond terwijl de Ras zich i met Vt poi i vergenoegt Over Het Tweegevecht schrijft Mars in hel Handeldlad Deze week is voor de rechtbank te Utrecht de quaestie van het bekende bloedelooze duel tusschen een luitenant en een candidaat arls behindeld en bij die gelegenheid niet ten onrechte door het Openbaar Ministerie opgemerkt dat do officieren blykbaar nog niet het juiste begrip hebben van do beteekenis der strafbepaling op het duel welke thans jin de wet vAorkomt Hoe zou het anders mogelijk ligu dat er boekjes worden uitgegeven waarin de regelen voor het tweegevecht worden uiteengezet I De wet verbiedt ook moord on diefstal Dit feitbelet nu wel niet dat dio misdaden nog voorkomen maar men zou toch zeker vreemd opzien indien ereene beknopte handleiding word uitgegeven tendienste van hen die zich voor moord en diefstalwenschen te bekwamen A Gelukkig behoort het tweegiVeoht in ons vaderland tot de boDge zeldzaarahedoii hptgeen zeker pleit voor het gozojjid verstand van lipt Nederlandsohc volk maar toch schijnt het b aad j niet geheeC uitgeroeid W kunnen worden r l 1 Et zijn voorbeelden zolfa an te halen dat van r igerhand een onderzoek rdt ingesteld om na gaan of een officier in de ieledoren kon blijven Tidat hy een duel had gewoieord Dan kantibezwaarlgk samenghan met de boginso leü der hei ndaagacbe wetgeving ïoch is het een feit dat soms de officier voor de Ijt us wordt gestold vechten üf verbanning uit T uen officierMtand Het is dringend noodig dat er een uitweg ge i v6nden woi e om aan dio moeielykheid te ontgaan W j laten nu de zeor ernstige beleedigingen waarbij het huiselijk geluk verstoord wordt buiten beschouwing doch vestigen het oog op de feiten welke door bezadigde itiannen geheel anders worden beschouwd dan door opgewonden jongelui Laat ons maar dadely k het kritiekste onder de oogon zien Op eon feestje ontvangt een officier in het openbaar een klap Dot kan zoo niet blijven zegt de militair die smet moet uitgewi cht worden Goed de beide personen nemen den volgenden dag dus geheel nuchter tegenover elkander stelling met het oud roodel pistool in de hand en Wel op oen afstand waarop trofTcii hoogst onwaarschijnlijk is Hot gewenschte gevolg blijft niet uit de kogels msrcheeren de lucht in van kwetsing geen sprake en daarna wordt er gedejeuneerd of gesoupeerd Nu vragen wij in ernst welke uitwisschendo kraciit te zoeken in die handeling Het schieten vinden wij onder die omstandigheden lielnchelijk en een smulpartij daarna is misschien zeer studonticoos maar zeker anti militiir Naar mijno meening is het nabroodje van het tweegevecht eene verzwarende omstandigheid voor den officier Men moge zeggen dat hoort er zoo bij doch dat is onzin het hoort or zoor zeker met bij hot is veeleer eene vergoelijking eene aanmoediging van het duel Het duel mag nimmer kinderspel worden Zijn de oBislandighodon zóó ernstig dnt de betrokken personen tot wetsovortroding hun toevlucht nemen dan moot de ernst niet verbroken worden door er oen pretje nan te verbinden Hiertegen raag wel eens een hartiz woordjo gezegd worden Intusschen kunnen wij medognan met hen die van oordeel zijn dat er omstandigheden voorkomen waarin de officier oa soms ook do chef in twijfel is wat te doen Is het niet de plicht dar Ilogeering te zorgen dat dan eene oplossing mo e i zi z mdei wetsovurtredmg Daartoe zouden wij in het leven wonschen te roepen raden van geschillen Bij voorkomende moeiolijkhedüii zoude de officior wien het aangaat kunnen verzoeken of wel zijn chef kunnen bevelen dat de zaak voor dien raad werd gebracht Die rand zou na rijp onderzoek uitspraak doen door lo aan tegovon wie der partijen verontschuldiging moot aanbieden t of wel 2o aan den betrokken chef mode te doelon wie strafschuldig is of in nog erger geval 3o als zijne moening op to gogpn dat een der partijen voor een raad van onderzoek moet terecht staan De raad van goschillon zij een kameraadschappelijk maar tevens een offioioel optredend college Bij goschillen tusschen officieren on burgers beoordeoio do raad de feiten en doo uitspraak voor zooveel den ofl icier betreft