Goudsche Courant, dinsdag 16 juni 1891

1891 Woeosdag 17 Jonla N 4554 GOUDiSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inzending van adTortentlön kan gesctüeden tot dn uur des namiddags van den dag der uitgave 1 000 Tankfiut 7 46 Geïmporteerd fust ƒ 7 60 SuptemberlereriDg 7 55 Ootobsr Xoremberan Deoembiir leTeriag ƒ 7 60 LIJST van Brieven freadresaeerd aan onbekenden gedurende de 2e helft der maand Mei 1891 Wed A Bout Amsterdam Wed C Bout Arauerdam Oranaelaar Amsterdam Kropholler Huderwjik W van Dam den Haag Van Moerkapelle D Burgstad Zoetermeer Van Stolwijk N Bonten Dordiaoht Gouda 16 Juni 1891 De Directeur v b Postkantoor VOESTER ADVERTENTI Na TE HUUR GEVHAAQD eea klein lieüit in bet midden der stad en aan bet water gelegen Adrea onder No 2117 aan bet üarean deier Conrant STEEiVKOLEN PUIHE GROVE MACHDTE KOLEIT bg elke boeveelbeid verkrggbaar bg JA V PRi CE dt Cle NIEUWE Westlandsdie Aardappelen 15 Cent per Pond S GERRiTSEfV Zeer JTette Cjesteóndrukte NAMAAItTJSS worden GELEVERD door A BRIi KMAJ eo Zn Algemeen erkeod als het beste mondwater der wereld 40jarige roem MoDden Tandziekten tooals het los rorden der tanden tandpyo ont teking zwerea bloedend taudvleesch onaangename leok uit den mond kalkvormiog worden zeker voorkomen en genezen door het dagelijks gebruik van het echte K K Huf Tandarts Dr POPP s U in aanmerkelgk vergroote flesschen voor 60 oenla 1 20 en 1 75 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr V9Pf ttaépotder of TandpaMa steeds de tanden gelond en schoon houdt Dr POPP s Taadplomhaarsal Dr POPPs Kruiden Zeep tegei eiken bnidaïtalag en voortreffelijk voor baden i Venus zeep en Zonnebtoeneo zeep POFF S krUtalUseerde en Trangparant Glycerliiezeepen de fijnste Toilet im gezoadfaeidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen 00 De namaaksels van Anatberin IIondwater verwoesten de tanden binoen korten tijd Wtt I r J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumeriewinkel van hederland Snelpersdmk van A BRINKMAN en Zn Gouda Maatscliar pidj toiEzploitatie 7an Staatsspoorwegen Nederlandsclie Centraalspoorweg Haatscliappy Met ingang Tan 1 JULI e k treedt in werking een NIEQW TARIEF voor de Abonnementskaarten op de lynen der beide MaatschappBen goedgekeurd bj Beschikking Tan Z Eic den Minister van Waterstaat Handel en NgTerbeid dd 29 Mei 1891 No 207 Afdeeling Handel en Ngrerbeid 2de ondersfdeeling De thans bestaande tarieven komen gelgktydig te verrallen Exemplaren van bet Nieawe Tarief zullen binnen enkele dagen tegen betaling worden Terkrggbaar gesteld aan de Stations en aan de Hoofdadminittratiën alwaar ook verdere inlichtingen daaromtrent worden verstrekt Utrecht Jnni 1891 De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt prft ttMttt Bd 0 B M r i n door hot PnMlak onaaa ukor workoad oa OBMho4oU k leL SofvooM door Prof Dr T Frepiehs B i ti a T Seanzonl WOriburg C Wltt CopOThOBin Zdekauer SLPaurabum SoedentAdt kuui Lambl warKiMu a a ForSter Slrmlnghun Onderbulks organen B praottamttBd ceadkaop mumm a Haniiilade 4 rt 10 jBr a 4o r Vv9fé er B t a pMt a a Bk vol B ftU fo Genees en Fnr Ir R VlFcbow B mjn T Oletl Wnclwn t Beelam L ip ig m T NlUSbaiun MOndMa PartZ Aimterdani T KOFCZynski Kraku Brandt KuuMnburg bÜ storingen In de kolJoDf tvocoB otoolfoav Toori ralt TOortlioBi ndo ongoitold kwalaa r Urcr last mui uia darcai vwatMyiar d dss a k d B ioo ii feöonplja tets m uu UfbaU iMBaawAtasia kortetem IChaU knk a a fOaat ni Z UMlwkaPtUaaTU iiApotkekn ai h rd firudl wordw mm hM uehto wklof doffr ttmvm funM laCfBsaaa ra sijs U T rU MB toT a At harp rkaad Zovtm BUUrwstw Droppvb MrafMb ras Obi sleb hj dea aankoop te beaehermen Mr aaircaiaakto prapuatu Traga maa ia da apolhakao ataada uar da allaan ceht twUmemh FUlea vsa d a AtothekCr Blekivd Mntnét Pr a per dooi mal labralk aanwljaiac 10 Oaalil as Ictta aaavkaarlc r op dat het blerbowea arfadrukta door de wel beaeharade bandetamarfc of étifcet hot witte htmtm ob kot roodo weid m de haadteebeHlBC Hekd Kruidt aleb ap ladar dooale badada iv r da ot r c TBB aktOH Kon KottvrteM M t94a BMr 69 IImd eCllS SW j per dooi m t g bnik unwy iac 70 0 at 11 Ictu Ba lutiric r op dJit het blerbowca arffldrijkto door dl wel bMehorada bondetnMrk of étifcot ket GebrS StoUwerck s CHöcolade en Cacao DoBJmatigft door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied rerbeterde fltbricatie en uitsluitend ebruik van jne en fijnste grondstoffen garandeeren den verbruiker van StoUwerck s Chocolade en C cao een anbevelen aardig brikaat nauwkeurig beantwoordende asn den inhoud der resp Etiketten De Firma behaalde 27 Brerets als Hoflereraacler 44 Eere Diploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend fijn fabrikaat B ed8 1874 schreef de Accademie national de Paris Nous voos déomnozm una HedalUe d er premlire elaaae en consideration d votre ezoellsnto flabrioatioD de Ohocolat bonbons varies etc etc Stollwerck t bbrikaat is verkrijgbaar bij H H Confiseuis Banketbakkers enz en2 Generaalvertegenwoordiger voor Nederknd Jfnlins Hattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 FEMSCHE STOOMVERVEHÜ Een ware schat Toor de ongelukkige slachtoffers der Zelfberlekking Onanie en geheime nitspattingen is het beroemde werk ZDr Retau s elfbewapingfe HoUandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 guden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die bet geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkregen bg het Ver lagsMagazin te Leipzig Meumarkt 34 franco tegen inzending van bet bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Chemische en Zwitsersehe WasscheriJ Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Of eRheiflier Rotterdam Specialiteit voor bet stoomen en verven van alle Heerenen Oameskleedingstakken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleeden Trgpen met nieuwe patronen gewrst Kwasten Garnituren Neteldoek TuUes Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blgven en worden onschadelgk voorde gezondheid bewerkt Goederen kunnen in i dagen afgeleverd worden AGKNT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Aza Kleiweg A No 73 De uitgave dezer Conrant geschiedt dagelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 ilzouderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 16 Juni 1891 Met het oog op het gitteran medegedeelde bericht betr hat steunen van den anti revolutionnairen oandidaat door de R Katholieken laten vrij hieronder 7olgen wat de Maathode en de Tyd o n o er de herstemiDiugeo aohrgren Da Maatbode zegt Het uitsluitend en onroorvaardelyk samengaan met de anti revoluttonnairen zon ons den B Katholieken allicht op het rerliea ran eeuige netels te staan komen Daarom kan er rolgens onze meaning niet tegen zqn om eventueel van onze zijde b V te Gouda en Bodegraven den liberalen oandidaat ts steunen of ons van stemming te onthouden iddien van liberale zyde hetzelfde gedaan wordt b r te Katwijk en Loosduinen Want dit is toch zeker dat het in elk geval verkieslper is b v 2 katholieken en 2 liberalen in de Kamer te hebbeo dan 4 anti revolationDaireo De Tyd zegt Welke houding bij de herstemming op den 23n dezer moet vorden aangenomen kan voor de katholieke kiezers alleen twijfelachtig zijn in die districten waar een anti revolutionnair en een liberaal in herstemming komen Zelfs niet in al die districten I In de districten waar de katholieke kiesrereenigingen reeds bij eerste stemming den anti revolutionnairen candidaat aanbevalen zooals te kroningen t Wolvega te Delft en te Alkmaar is de houding dier kieavereenigingen vanzelf aangewezen De consequentie eischt d iir dat zij bg herstemming hun oandidalen zoo krachtig mogelyk steunen en wgl thans van bet stellen van eigen candidaten geen sprake meer kan wezen raden wij allen katholieken FEVILLETOIM ZïEhMmJkBEh 18 O wat heb je hem lief zeide de jongste zuster het blozende hoofd van haar moedertje tot atikkenstoe tegen hare borst drukkende Hij zou wel eenheld moeten wezen om jou waardig te zijn Zwg g toch I fluisterde juffrouw Leniel verlegen Julia omhelsde baar nog eens hield haar toen van zich af en zag haar aan De oogen van de jeugdige verloofde waren plotseling ingezonken een diepe rimpel was tusscben hare wenkbrauwen te voorschijn gekomen alsof het verdriet haar voor zijn prooi verklarende er zijn stempel op had gedrukt zij was honderd maal mooier zoo maar het was eene tragische schoonheid de verpersoonlijking van de smart In de eerste plaats is het noodig dat papa ermets van verneemt zeide zij den brief opvouwendeen vast beraden in haren zak stekende Vervolgenszullen wij raad moeten schaffen want deze brief dientbeantwoord te worden Maar vóór alles Julia zullen wij gaan slapen want wij weten niet wat deeerstvolgende dagen ons kunnen brengen en misschien kiezers in die districten aan hun kiesvereenigingen te volgen Blgven de districten Ommen Amersfoort Schiedam Gouda en Bodegraven waar de katholieke kiesvereenigingen bij eerste stumming een eigen candidaat stelden maar deze uitgevallen is In vier dezer districten staan besliste liberalen van welke veilig mag worden aangenomen dat zij voorstanders zijn van persoonigken dienstplicht tegenover antirevolutionnairen of dit ook te Bodegraven het geval is namelijk of de heer Bastert al is hg de candidaat der liberalen zelf als liberaal kan beschouwd worden durven wij niet beslissen Zeker ia het dat het door liberale bladen wordt ontkend of betwgfeld Ook zijn gevoelens omtrent de aanhangige Legersvet bleven ons onbekend Nu zou ons advies voor laatstgenoemde vijf districten aldus luiden Als eerste regel geldOj dat in geen geval ook maar één enkele stem mag worden uitgebracht op een liberaal Er blgft dus geen andere keuze over dan een anti revolutionnair te steunen of wel zich te onthouden Alleen voor d kiezers van het district Bodegraven kan bet wellicht aanbeveling verdienen omtrent de politieke denkwijze van den heer Bastert meer nauwkeurige inlichtingen te vragen Voetstoots zonder meer in al deze districten de antirevoluti onnaire candidaten overnemen zou o i niet passen en zou ook volstrekt niet tot resultaat hebben dat door de katholieke kiezers eenparig de stemmen op deze candidaten werden uitgebracht Voor zoover het niet reeds geschied is en niet allo hoop op welslagen is afgesneden dient in deze districten onderhandeld trf worden Worden de antirevolutionnaire candidaten alsnog bereid gevonden bevredigende verklaringen af te leggen of wel kan voldoende zekerheid worden verkregen dat bij het verleenen van steun wederkeerig van antirevoluti onnaire zijde katholieke candidaten zullen gestemd zullen wij al onze krachten noodig hebben Julia zag haar hoe langer hoe meer verbaasd aan Die vastberadenheid die moed kwamen haar bovennatuurlijk voor zij begon te vreezen dat het een begin van krankzinnigheid kon zijn Aurette zeide zij heb je goed begrepen watdie brief beteekeut Wees gerust ik heb het begrepen Mgn geluk is verwoest want als mijnheer Bertholon zichtegen zijne moeder wilde verzetten je ziet Julia wat een huwelijk tegen den wil der ouders is O dat is niet hetzelfde Br zouden dingen bg zijn die hetzelfde waren Onze vader zou nooit toestaan dat ik in defamilie van mevrouw Bortholon werd opgenomen indien zij er zich tegen verzette en ik zelve Zij wendde het hoofd af met eene beweging vol minaching en droefheid Mijn geluk is verwoest herhaalde hot jongemeisje zonder hare stem te verheffen Maar hetleven van papa is meer waard dan mijn geluk envoor Jiet oogenblik heb ik aan mets anders te denken Laat ons naar bed gaan zusje Julia bleef aarzelen haar hart brakj zij gevoelde behoefte om het uit te snikken en te schreien maar baar keel was als uitgedroogd Toch stond zij op om aan den wensch barer zuster te voldoen Aurette was onbewegelijk op haren stoel blgven zitten eensklaps richtte zij zich op strekte de aVmen uit en viel voorover op haar bed met haor gelaat in de ADVBRTENTIÏN worden geplaats van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versohgnt worden in voor ons twijfelachtige districten dan behoort alsnog de anti revolutionnaire candidatuur gesteld te worden Leiden de onderhandelingen niet tot eenig resultaat of zgn de omstandigheden van dien aard dat aanknoopen daarvan geheel hopeloos acht dat dan de katholieke kiesvereeniging ah zoodanig zich onthoude en zich ertoe bepale den kiezers eenvoudig den stand van zaken mede te deelen het aan dezenzelven overlatende of de stem uit te brengen op den anti revolutionnair of thuis te blgven Op die wijze meonen wij zal het best de waardigheid der kiesvereenigingen bewaard blgven en grootere verdeeldheid onder de katholieke kiezen worden voorkomen De consistoriekamer te Berg Ambacht is herbouwd en reeds in gebruik genomen Een der afgebrande huizen is in herbouw het gedeelielgk verbrande huis wordt hersteld met de grondwerken voor twae der afgebrande huizen is men bezig terwgl binnen een paar weken de aanbesteding verwaobt wordt voor den herbouw van kerk en toren Eene zaak van treurigen aard werd II Donderdag voor de arrondissements rechtbank te Heerenveon behandeld De blauwe kleur der melk geleverd door B V d M te Kortenhemmeu aan de boterfabriek te Drachten had meermalen het vermoeden gewekt dat de melk vervalscht werd Het scheikundig onderzoek bracht dan ook aan het licht dat de verdachte melk slechts 5 pCt roomgehalte had en wel voor lo deel met water vermengd was terwijl de zuivere melk dierzelfde koeien 9 pCt room bevatte De Officier van Justitie meende dal in dezen ook tot voorbeeld vooranderen een strenge straf geeiacht mocht worden hij vroeg dan ook tegen de vrouw van B v d M die onder beschuldiging van melkvervalsching terecht stond één jaar gevangenistraf met laaf dat de uitspraak kussens De eerste opwelling van Julia was te schreeuwen te schelles om hulp te roepen maar de kranke die daar ginds sliep vlak bg en wiens leven door de geringste aandoening in gevaar kon worden gebracht Met eene koelbloedigheid ver boven hare jaren opende Julia bet kastje waar hare zuster hare medicijnen bewaarde zij vond amoniak en ether opende hot venster keerde het ziellooze lichaam van Aurette om en bracht haar in eenige minuten tot het bewustzijn terug Wat is er gebeurd vroeg het arme meisje harehand voor de oogen houdende Terstond herinnerde zij zich alles en zocht in haren zak De brief zeide zij berg hem weg laat ik hem niet verliezen laat papa er niets van be ¥ merken Hare bevende vingers raakten het papier aan zopder het te kunnen grijpen Julia nam den brief stak hem in haar corsage en hielp toen hare ztister zich oiitkleeden Aurette was zóó zwak dat zg niet staande kon blijven en 7ij liet zich nederleggen zonder zelfs te beproeven weerstand te bieden Arme Julia zeide zij nu bob je twee zieken te verzorgen maar het is niets morgen zal aan mij niets meer te bemerken zijn Ga nu rustea Julia die naar bare kamer was gegaan kwam