Goudsche Courant, woensdag 17 juni 1891

TIB Mt vonnis tal openbaar gemaakt worden in de Lmtwarder Courant en in het te Meerenveen veraohynende Mvert ilad Uitspraak van het vonnis 18 Juni De redactie van het Maandblad Ugen de verval tekiiige deelt mede dat in kersen in blik geoonserreerd eene zeer belangrijke tinreactie is geconstateerd De bas was nist uit eene fabriek afjcomstig maar een product van huisel jken inmaak Bg den aanstaanden vrachtontgd waarschuwt de redactie ernstig tegen den inmaak van vruohten in blikken bussen £ en 69 jarige man die gisterennacht als waker dienst deed op de aan den Binnen Amstel te Amsterdam liggende Botterdam jterboot is door het scheeparolk meer dood dan levend en deerlyk gebrand aangetroffen tusschen den stoomketel Hg ia vermoedelijk op dien ketel gaan zitten en in slaap gevallen Hj is naar hot Binnen Gasthuis vervoerd Over het vreesel jke spoorwegougeluk bij Mönehenstein bat eerste station zuidelijk van tivxX zgn oitvoerige telegrammen ontvangen waarvan de hoofdinhoud op het volgende neerkomt Het was een personentrein van den Jura spoorweg die Kondag middag te 2 uur 15 minuten uit Bazel vertrok in de richting naar Bern en te 2 u 36 m te Mönchenstiiin zou aankomen De trein was overvol te Hönchenstein had een zangersfeest plaats de leden Tan de Baieler Gemiiffvereiu en van den Bowler SöHferixiid waren in den trein met eene menigte andere Zondagsen pleizierreizigers Toen de trein in volle vaart even vóór MóDchenstein over de Brisbrug ging stortte deze in op het oogenblik dat de twee locomotieven ongeveer halverwege de brug waren De brug was van gegoten gzer en ongeveer 25 meter lang zg rustte op twee pglers aan de uiteinden zonder pgler in het midden Behalve de locomotieven viel de eerste waggon in de op het o Dblik veel water bevattende Birs een volgende wagen bleef tusschen de brug en de afgebroken stukken half zwevende hangen Een terstond op de plaats gekomen berichtgever van den Berner Bund verzekert dat de personen in de eerste drie waggons bijna allen zijn omgekomen O ohoou alleen compartimenten eerste en tweede Uaaae bevattende waren deze waggons letterlgk volgestopt dewijl de conducteurs geeu plaatsen meer hebbende voor de laatst overblijvende reizigers ook die van de derde klasse in deze rijtuigen hadden doen opnemen Men noemt onder do omgekomenen dr Voegtlin een schoolarts met zijne kinderen den directeur der ambacbtssohool W Bulek en anderen De meeste personen in den in het water liggenden waggon zaten daarin vastgeklemd en zijn verdronken TÓór dat er hulp komen kon Omstreeks middernacht lag deze waggon nog in het water Ook de post en de bagagewagen zijn in den val verpletterd en het personeel daarvan is gedood Van het machinepersoneel is een stoker met moeite gered Een machinist en de chef conducteur zgn dwenen Zoo spoedig mogelgk snelden geneeskundigen ter halp daarna ook de brandweer militairen en ziekenverpleegera Ook gedurende den nacht werd met het zoeken der lijken voortgegaan bg het licht van fakkels dio over een verschrikkelijk schouwspel hun schijnsel wierpen De twee lo terug een kussen en een deken achter zich aan sleepende die zij op den vloer uitspreidde Ik zal mij hier iuatalleeren zeidezij Wat zou je beginnen als vader eens riep Aurette wilde antwoorden maar zij was niet in staat te sproken een arm om haren hals slaande trachtte zij Ifet gelaat van hare zuster tot het hare te trekken maar de krachten begaven haar weldadige tranen kwamen te voorschijn zij drukte het hoofd in het kussen en weende VI I De hoer Leniel ontwaakte tamelijk laat uit een diepen slaap zooals wel meer geschiedt bij ernstige gebeurtenissen in het leven nu de slag gevallen was kon hg bat beter dragen dan gedurende de angstige spanning de zerk was over het graf van zijnen doode gelegd hg kon zich weder bezig houden met de levenden Zijne eerste vraag was naar Julia die hij den Torigen avond bleek en vermoeid had gevonden In dien nacht vol zorgen dien zij op ket tapijt had doorgebracht had het jonge meisje nieuwe veerkracht gevonden die glans in hare oogen en rozen op hare wangen bad gebracht Van die zijde gerust gesteld zag haar vader naar zijne oudste dochter Aurette had een schok doorstaan dien zij haar gansche leven niet zou vergeten en haar zacht gelaat droeg er de onuitwisch comotieven liggen op zgde in de rider Desohoorsteenen en de overblijfselen der waggons steken boven het water uit dat door de neergevallen massa gestremd ia en nu eene hoogte van twee meter beeft Hen schat het aantal dooden op 120 dat der verwonden op 150 Van de brug ia nieta overgebleven dan de twee eindpnnten Het sohgot buiten twgfel dat het zware gewicht van de locomotieven en den tieia de instorting veroorzaakt heeft Ook heeft misschien het hooge water der laatste dagen er toe medegewerkt Ik was seint de bovengenoemde correspondent bgna op hetzelfde oogenblik ter plaatse enhoorde het hangstgegU dat uit alle waggons opging De trein liep mot volle kracht alle wagens bonsden op elkaar en het is te verwonderen dat de achterste nog op de rails gebleven tijo Bg de pogingen tot redding hadden hartverscheurende tooneelen plaata Allen die nog niet van het loven beroofd waren riepen om hunne bloedverwanten en vrienden toeschouwers barssten in snikken uit en vreeselijk ontroerd verliet men ten laatste de plaats der ramp Zekere M i thans sedert meer dan 2 jaren wonende onder t kiesdistrict Bergum vroeger woonplaats gehad hebbende in t district Schoterland komt in beide districten op de kieierslgsten voor en hg heeft 9 Juni ook in beide districten aan de verkieang deelgenomen Voor alle Fransche koloniën zullen nieuwe en afzonderlijke poatzegels worden ingevoerd Do teekening lal echter voor alle volkomen gelijk zgn en het eenige verschil zal bestaan in den naam der kolonie die op een wit veld op het zegeltje afgedrukt wordt De kosten van aanmaak van zulke nieuwe zegels worden geheel gedragen door de verzamelaars die zich terstond zoo gretig van de eerste exemplaren meester maken dat daardoor dadelijk alle kosten worden goed gemaakt In Tke Phonogram een nieuw Amerikaansch dagblad brengt Edison in herinnering de door hem een tiental jaren geleden gegeven opsomming van de mogelijke toepassingen der phonograaf lo schrift van correspondentie en van alle soorten van dicteën zonder behulp van een stenograaf 2o de phonografische boeken voor blinden 3a taalonderwgs 4o reproductie van muziek 5o familiestukken tot bewaring vw gedachtenissen aan door stervenden laatat uilgesproken wilsbeschikkingea 6a muziekdoozen 7o sutoma isclie uurwerken die bet uur spreekenderwijze aangeven 8o bewaring van landtalen en landspraken 9a onderwijs door bewaring van uitgesproken lessen lOo vereeniging van phonograaf en telephoon Edison besluit met de mededeeling dat alle deze toepassingen thans gereed tot uitvoering zijn iStoimpott Uit Maastricht wordt van H Juni gemeld Heden namiddag bezocht eene bmilie uit Argenteau een heer met dames met eigen rijtuig Maastricht en stapte af aan ns Sociëteit Momus waar zij den kellncr verzochten het paard te stallen Deze verklaarde het onmiddelijk te zullen doen en vertrok blootshoofds met het rgtuig waarin de mantels en regenschermen der dames gebleven waren Toen men bare sporen van Zg besefte wel is waar nog niet deu ganscheo omvang van haar verdriet zg kon niet gelooven dat Kaoul de medeplichtige was van zijne moeder Zij verwachtte nog een woord van hem eene daad die zijne waardigheid als mensch de trouw san zijne liefde zou bevestigen ilat woord zou komen zij was er zeker van men kon den afwezige wel de weinige uren toestaan die hij noodig had om te herstellen wat er msdreven was Maar de beleedigjing had Aurette eene ongeneeslijke wonde toegebracht voor zicbzelve voor haren vader voor al de haren gevoelde zij den onverdienden hoon de opzettelijke wreedheid de nauwelijks vermomde lompheid van eene vrouw zondor hart en zonder eergevoel Zij had wel verwacht dat het huwelijk van haren broeder ben in de sympathie en de achtLig van sommigen zou doen dalen maar waarom zoo zonder voorwendsel zonder verontschuldiging reeds geknoopte banden te verbreken Haar langdunge vertrouwelijke omgang met haren vader maakte de noodzakelijkheid om hem iets te verbergen onverdragelijk Twintig malen tusschen zijn ontwaken en het ontbijt stond zij op het punt hem alles te leggen zoo onmogelijk achtte zij het eene zaak voor hem verborgen te houden die hen allen aanging De in tranen doorgebrachte nacht had baar eene hevige hoofdpgn berokkend waaraan zg hare roode oogen en haar ontdaan gelaat toeschreef De heer Leniel zelf verkeerde in eene soort van een tgd daarna aan de hospita vroeg waar het rgtuiff gestald was om de mantels te halen vernam men dat er geen stal was en dus de kellner er blgkbaar met het rgtuig van door was Er werd naar Valkenburg en Gulpen getelegrafeerd en men vernam van twee ruiters dat hg met het rijtuig op den weg naar Meersen was gezien Tegen 7 uur kwam hel rgtuig ie eenigzins gehavendeu toestand te Maastricht terug mot den vluchteling het hoofd omwonden met doeken hy was uit het rgtuig gevallen Een boerenknecht zat als koetsier op den bok Een electrisch ttemloeitel is in Brussel te zien het is uitgedacht door zekeren heer Moreau Het ziet er uit als een kleine piano of harmonium mot een reeks knoppen als klavier Waar anders de lessenaar met muziek is aangebracht staan de namen der verschillende candidaten voor eiken naam een knop Morean wil dat boven de namen ook de photographische portretten zullen aangebracht worden zoodat ook dio niet lezen kan zal weten op wien bij stemt Dit laatste geschiedt door op een der knoppen te drukken nadat men op een verhevenheid is gestapt onder het klavier is een kast waarin telmachines een bij eiken knop die de uitgebrachte stemmen bij eenheden tien honderd en duizendtallen aanwgzen zoodat de uitkomst met een oogopslag te zien is Er is voor gezorgd dat dezelfde persoon zloh uiet tweemaal van donzelfden knop bedienen kan Daartoe zou hij van de verhevenheid moeten afstappen om er eerst na eenige seconden weder op te gaan wat hij niet zou kunnen zonder dat het gezien wordt Er is ook een knop voor stemmen in blanco Baitentanilscti Overzicht De groothertog van Luxonburg zal aanstaanden Zaterdag den Koning van België te Brussel bezoeken en daar twee dagen vertoeven De ludépendoHce Luxetithourtfeoüe behelsde weinige dagen geleden de gewisselde stukken betreffende een wetsvoorstel waarbg een krediet van een half milioen frank voor vergrootiog en verfraaiing van het paleis van den groothertog werd aangevraagd Daarvan zgn 120 0u0 fr bestemd voor uitvoering van werken aan den noordervleugel In enne hare jongste zittingen heeft ne Kamet dit wetsvoorstel zonder discussie en met algemeene stemmen goedgekeurd Het loopt de Duitsche Kegeering niet mee dat moet gezegd worden en do quaestis van da graanrecbten brengt haar in zulk een moeielgke positie dat zij er niet zonder kleerscheuren zal afkomen en in elk geval veel van haar populariteit verliezen tot welker behoud de jeugdige Keizer altgd zijn uiterste best heeft gedaan Toen 1 dezer de bekende verklaring in den Pruisischen Landdag gegeven werd zag het er met den oog t beter i en men dacht er kan nog veel terecht komen Toen volgde weer het buitengewoon koude weer en de metcreologen zeggen en t is ook het volksoordeel dat het weer van de eerste dagen van Juni langen tgd blijft En bg zulk een ongewone kou kan op snel groeien vau bet graan niet worden gerekend De discussie over de overlegging vin de rapporten in het Pruisische Huis van Afgevaardigden heeft geen ander resultaat gehad dan dat de gemoedereu nog meer opgewonden zijn geraakt En dommeling en zijn gedurende de verloopen veertien dagen zoo overspannen geest had zgno gewone helderheid uiet teruggekregen hij nam dio opheldering als zeer natuurlijk aan en ried zijne dochter aan dokter Kozel een kalmeerend drankje voor hare migraine te vragen De bravB geneesheer kwam juist op het oogenblik toen de familie zich aan tafel zou zetten Zijn medisch oog ontdekte terstond eene nieuwe oorzaak van ontroering en zoodra hij zich overtuigil had dat de heer Leniel zoo wel was als men in de gegeven omstandigheden kon verwachten vestigde hg zgno geheele aandacht op zijne dochter hij sloeg haar ter sluiks gade en trachtte de oorzaak van hare afmatting te gissen maar hij slaagde riet Zoodra de maaltijd was afgeloopen zeide hij bezoeken in de stad te moeten afleggen en stelde Aurette voor hem een eind weegs in zijn panier dien hg zelf bestuurde te vergezellen en naar huis terug te wandelen Er is niets beter dar beweging zeide hg om u moreel en physiek weder op streek te brengen Gij zult u een geheel ander mensch gevoelen na die kleine wandeling Aurette verlangde te zeer vrij met haren raadgever te kunnen spreken om dat oorstel niet aan te nemen IJfordt vervolgd man vreest dat het nog erger zal worden daar de prgzen van het graan steeds rgzende zgn De groote graanhandelaara zijn onmiddellgk na de zitting van het Pruisische Huis aan het opkoopen gegaan En met de granen stggen al de andere levensmiddelen Alles wordt op de graanrecbten geschoven wat in elk geval overdreven is want de harde winter heeft er ook schuld aan een groot deel van de aardappelen is bevroren en de groenten onbruikbaar geworden Maar redeneeren doet men in zulke zaken niet men blijft er bg de graanrecbten hebben de schuld En het graan is duur in Duitschland Voor 1 Juni was de prg s van een brood van zes pond in do dorpen 82 penning en in de steden 84 en daarbij nog van minder soort in vorige jaren kostte het slechts 66 penning vun Januari tot Maart vnn dit jaar was de prijs 78 in April 81 in Mei 84 en thans na de verklaringen van den Rgkskanselior is de prijsteer onmiddellijk gestegen In verband daarmede stijgen natuurlijk pok do andore levensmiddelen de aardappelen kosten thans bijna bet dubbele vnn den prg s van verleden jaar Do bewering van do regeeriiig en van do conservatieven dat de agitatie voor de vermindering van de graanrecbten alleen gedreven wordt door de socialisten en vrijzinnigen is niet geheel juist Dat kan men ook wel a priori nagaan want bij goedkoop brood heeft niet alleen do zoogenaamde arme maar wellicht meer nog do mindere burgerstand belang die t tegenwoordig toch al hard te verantwoorden heeft Of het nu al waar is of niet dat do Duitsoher den internationalen prijs voor het brood betsalt plus de invoerrechten doet eigenlijk niet af voor de politieke rking Men vindt t zoo En is er niet veel aan te doen wanneer men iets rindl Kn men bestaat hier uit al de personen die van hooge graanprijzen geeu voordeel hebben Ook moet nog vermeld worden dat de uitzichten voor den oogst in Oost en West Pruisen niet zeer guostig zijn in Zuid Duidschland evenmin De Oostenrgksche minister van financiën de heer Steinbacb die in den aanvang van dit jaar als opvolger vnn don Slavischeu leider Dunajewsky bet beheer over hot departemeut van financiën aanvaardde heeft wil vnn zgo eerste begrooting Terwijl anders het tekort een gewoon versohgnsai is op de Oostenrgksche begrootiog dat bijna geen jaar ontbreekt sluit de begrootiug van dit jaar met een batig slot van 3 800 000 florijnen nog 1 500 000 fl hooger dan men had geraamd Evenwel waarschuwde de minister terstond dat deze gunstige toestand niet van langen duur zal wezen Id dit jaar zullen weer nieuwe uitgaven gevraagd worden tot voortzetting van de reoganisatie dor landsverdediging en danrbg zullen nog andere ontwerpen wonion ingediend waardoor de staatsuitgaven zullen worden vermeerderd De luider der Duitsch llberale partg de heer Von Plener heeft namens do Duitschliberale partij het voorstel ingediend eenige belastingen of te schaffen waardoor in de eerste plaats de kleine burgorg zou erii cht worden Do beerStein bach verklaardo echter ronduit dot hij in dergelijke voorstellen niet kon treden omdat de jaorlijkscho inkomsten dan met 1 400 000 1 zouden verminderd worden hetgeen de begrooting niet kon lijden De hoer Steinbach deelde echter ter geruststelling mede dat zgn plan tot gohoole hervorming van het Oosienrijksche lielastingstelsel goed vorderde Zoodra dit plan gereed was zou de tiiiancieole toestand op afdoondon on duurzaam grondslag geregeld worden zoodat het tekort don voorgoed zou verdwijnen De Fransche Kamer van afgevaardigden heeft oen aantal artikelen vnn bet ontwerp tarief goedgekeurd alle overeenkomstig het voorstel der commissie Van eieren zal volgens hot raatimiim tariof een recht van 10 fr per 100 kilo geheven worden en volgens hot miDimumtarief een recht van 6 fr vau kaas iiaor gelang der verschillende soorten een recht van 25 en 15 fr en van SO on 20 fr van boter 13 en 6 fr vau honing 15 en 10 fr van versche zeevisoh en zoetwatervisch 25 en 20 fr vnn haring 20 en 16 fr van stokvisch 60 en 48 fr De suikerwet trekt van de eene Komer naar de andere De Senaat namelijk had er eenige wijzigingen in gebracht onder anderon art 5 geschrapt olgens hetwelk aan de suikerfabrikanten voor het oampagnejaar 1890 91 een fabrioksafval van 15 pet ordt toegestaan indien zg afstand doen van do premie op do suiker verkregen boven het wettelijk gestelde rendement De Kamer beeft dit artikel eer in de wet gebracht zoodat zij andermaal naar den Senaat zal torugkeeren INGEZONDEN Mijnheer de Redacteur I Voor de volgende opmerking verzoek ik eene plaats O Uw blad r B r De Maa bode schrgft De va van het Bondge nootachap is een feit Bij de herstemmingen zal aan dat Bondgenootschap een einde gemaakt worden Vele Boomachgezittde kiezers in bet district Gouda doelen die meening Zij oordeeleu dat het in de vergadering van H dezer te Gouda gevallen besluit met hun belang in slrgd is Immers de R K kiezers behooren grootendeels tot de werkzame hoog belaste middenklasse Hun belang brengt meê dat zg de liberalen steunen en niet op nieuw zich vier jaren lang om den tuin laten leiden door het gefluit der vogelaars van de Vrgo Universiteit te Amsterdam Die middenklasse mag o a verwachten dat deliberale partij zoodra zij meerderheid is de belastingen naar de inkomsten zal regelen Eone inkomstenbelasting zij t ook op eigen aangift progressief tot op zokero hoogte mag van eene liberale regeering verwacht worden Do drang daartoe is des te grooter omdat die maatregel den socialisten alle reden tot klagen allen invloed ontneemt Van de anti revolutionairen het is bekend kan de vervulling van dien weuaob der middenklasse niet uitgaan Eeeds daarom is het raadzaam dat ook de E K kiezers stemmen op den heer M BOOGAERDT Bz Eeh Kiezek Mijnheer de Redacteur Met grooto verbazing nam ik kennis van het bericht in uw courant van heden dat n de Antirevolutiounaire candidaat bij de herstemming zoude worden gesteund door de Roomsch Katholieken Ik heb g een roden te twijfelen aan de juistheid van uw bericht maar ontken dat hier het bekende Roma loatta est Home hooft gesproken mag toegepast worden Waren de uitgenoodigde hoeren Vermeulen en Bahlmann maar niet verhinderd geweest do bgcenkomst bij te wonen Er zou anders besloten zijn Bewijzen Mr Haffmans heeft gesproken en ook de Maasbode De eerste zegt in zgn orgaan het Venloosch Weekblad Wat moeten zij die voor alles van de legerwet af willen doen wanneer zg te kiezen hebben tusschen twee voorstanders der legerwet waarvan de een anti revolulionoir de onder liberaal is Ziedaar een moeilijk geval Zich onthouden Dat nooit I Van tweo kwaden moet men et minste kiezen Welk is hier het minste kwaad Dot hangt alweer von den smaak af Kon liberaal gekozen wordende helpt de meerderheid verplaatsen hot Ministerie en met het Ministerie de Legerwet ten val brengen Een nnti revolutioiiair gekozen wordende helpt de meerderheid voor zooverre dio nog bestaat bestendigen hel Ministerie mi met het Ministerie de legerwet op do been houden Nu moet ieder E Katholiek maar weten wat hg verkieslijk acht Haad geven willen wij niet Wij wijzen alleen op de gevolgen opdat mot wote wat men doet En voorts in bet nummer van 6 Juni Nu wil het ongeluk dat alle drie de meerderheid ons ministerie en do legerwet onafscheidelijk zijn Anders bestond er geen moeilijkheid Wij behielden eenvoudig de meerderheid on lieten het ministerie met zgn legerwet schieten Maar dit kan niet Wie de meerderheid behoudt behoudt meteen het ministerie en do heillocze legerwet En tot dien prijs is mij althans de meerderheid te duur Bovendien zou bet toch niet Baten Een rtdelgk ministerie van de rechterzijde is niet bestaanbaar zoolang dr Kuyper deu ba i3 spoelt Elk ministerie uit welke nlaimen ook samengesteld zou onder zijn plak zitten Alles wel sslhovwv heeft ue mbbbpebheid der kechtgllzijde ten minste gelijk db z 4ken tuan3 staan toob ons kitholieken weinib of OEEN WAARDE Zoolang dr Kuyper er is kan die meerderheid niets anders leveren dan ministeries die naar zijn pijpen dansen En DAAB HEBBEN DE KATHOLIEKEN HUNNE BEKOMST VAN Eu wat zegt de Maasbode Zij schrijft o a WlE OP EEN ANTI KEVOLUTIONAIB STEMT TEBKENT ZIJN EIGEN VONNIS Is er dan geen greintje oergevoel meer onder zoo vele Koomsche burgers Do Calvinisten honen bespotten trappen onze burgerij zij doen dat openlgk vooral sinds het manifest der katholieke Kamerleden den duivel naar buiten dreef en wij zouden ons zegel aan die mishandeling hechten en met onze stem zeggen Gaat maar voort vrome bondgenooten met ingekankerden Papenhaat die den Paus een leugenaar noemt beschouwt ons slechts als gedoogde burgers in uw Gereformeerd Nederland wij bestaan alleendoor uwe genade en doen bg voorbaat afstand van onze belangen rechten en eer mits het bondgenoot y Csschap behouden blijft Neen katholieke mannen bg al wat u heilig is laat het anders worden Maranatha de Heerzal komen om levenden en dooden te richten Hgzal komen ja maar om Zijn ware kerk te verheerlijken de strijders voor zgn Koomsohen Stadehouderte boloonen en diens haters te bestraffen aar weet gg niet wat hij zal doen mot de onverschilligen do lauwe en lafhartige Katholieken die de dwaling uit menschenvrees en tgoisme niet durfden weerstaan Hg zal zo spuwen uit zijn mond zeïtde H Schrift Wie de Katholieke kerk niet hoort zij u als heiden en tollenaar heeft de Zaligmaker gezegd Welaan dan toont allen ditmaal eens moed en zegt Gij Calvinisten dwaalt gg zgt een boom die aan uw wormstekige giftige vruchten genoeg gekend wordt gg hebt niets dan verwarring haat nijd en druk voortgebracht gg wilt niet eens Christenen heeten trouwens slechts een paar geloofstukken hebt gg gered uit do schipbreuk uwer Reformatie en ze dan nog vervalscht Gij holt voort naar het socialisme en wij kunnen u niet langer aan de stembus of in de Kamer als slippedragera nahollen Wij stemmen alleen op Eoomschen of op die kloeke medeburgers die het manifest der beproefde Katholieke Kamerleden willen huldigen In uw eigen belang ter wille van aller viijheid en recht willen wij houden wat wij hebben en blijven wat wij zijn Meervoudige of enkelvoudige districten dat is de quaestie niet maar gg zult ons niet andermaal bedriegen Vreezen doe ik het algemeen stemrecht niot leven de anti revolutionairen heeft dr Schaepmon te Leeuwarden uitgeroepen Welnu wij Katholieken nijverige burgers die iets te verliezen hebben wij vreezen het algemeen priesterschap wij vreezen het algemeen stemrocht wel En daarom herhalen wg dat alleen een Centrum van zuivere Katholieken zondor de Eoomsche antirevolutionairen vandr Schaepmau nog redden kan wat er nog gered kan worden Hoe talrijk dat centrum is doet niets ter zake de beginselen moeten ons redden en houden wg vol dan zullen allengs de behoudende elemenleii uit alle partijen zich aansluiten bg mannen als Bahlmann Vebmeulen en Haffmans In ons isolement ligt onze kracht onze victorie voor de volgende verkiezingen Zijn dit bewijzen Welnu dan vertrouw ik ook dat vele Roomsch Kathoiieken niet zullen volgen den blinden leidsman maar de ziendon nl de hh Haffmans Vermeulen en den candidaat van E v A in dit district Bahlmann Onder dankbetuiging voor de opname B K L O T I L G VOOB I E SCHUTTERIJ AFKONDIGING BÜEGEMEESTEE en WBTHOÜDEES van Gouda gezien Art 10 der Wet van II April 1827 Staate blad No 17 brengen ter kennis van do belanghebbenden dat de LOTING voor de Schutterij zal plaals hebben in hot Raadhuis dezer Gemeente op MAANDAG den 29n JUNI aanstaande des voormiddags ton tieii ure voor do ingeschrevenen v n dezen jare of geboren in 1866 en ten are voor de ingeachröïoneu van vorigo jaren of geboren in 1S57 tot on met 1885 ingesloten wordende zij in hun belang aangemaand om op de hierboven gemelde plaats en op den bepaalden tijd in persoon tegenwoordig to zijn of ingeval zij door ziekte of eenig onder uettig beletsel hierin verhinderd worden een ander met hunne belangen of omstandigheden bekend in hunne plaats te doen verschijnen Voorts worden de ingeschrevenen verwittigd dat de Alphahetuche Naamlijst voor hen ter inzage ligt op de Plaatselijke Secretarie van WOENSDAG den 17n tot en met WOENSD iG den 24n JUNI 1891 des voorniiddags van tien tot taaalf uren GOUDA den 15n Juni 1891 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BEEGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER De Voorzitter von den Raad der Gemeente GOUDA Brengt ter openbare kennis dat aan de Kiezers in deze Gemeente zijn toegezonden de oproepingsbrieven en stembiljetten tot het benoemen van eé $ Lid van de Iweede Kamer der staten Generaal en dot wanneer eenig Kiezer zijn