Goudsche Courant, woensdag 17 juni 1891

1801 Donderdag 18 Juni 4555 GOUDSGHE COURANT IVteuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertontiaa kan geschieden lot eap uur des namiddags van den dag der uitgave In denzelfden geest zg t ook minder stellig oordeelt I e lijd In geen geval zegt dit blad mag een enkele stem op een liberaal worden uitgebracht Maar evenmin past het voetstoots zonder meer de antirevolutionaire candidaten over te nemen De KathoUeke kiezers zouden het bovendien toch niet eenparig doen Er dient te wprden onderhandeld meent De lijd bepaaldelgk in de vgf districten Ommen Amersfoort Schiedam Gouda en Bodegraven waar de katholieken hg de eerste stemming eigen candidaten hebben gehad Welk van deze adviezen de katholieken in ons district zullen volgen zal de tgd leeren Wel is op eene bijeenkomst van kiezers besloten met de antirevolutionairen mee te gaan maar het zou kunnen zgn dat niet allen deze houding goedkeurden Zooals terecht door een inzender m ons blad is opgemerkt het belang der meeste katholieken brengt mede dat erin de volgende wetgevende pcrme practische hervormingen tot stand komen en deze zgn in de tegenwoordige omstandigheden alleen te verkrggen wanneer er een flinke liberale meerderheid komt De mogelgkheid bestaat dat kiezers die op den heer Bablman gestemd hebben zich bij de herstemmmg onthouden Doch hieromtrent zullen wg verder zwggen ons advies zal door hen niet worden gevraagd het eindbesluit zal wel afhankelijk zgn van overleg met hun eigen partijfaoofden en van afspraken met andere districten Volgens de Maasbode zgn de eerste stappen daartoe reeds gedaan aan beide in herstemming zijnde candidaten moeten vier vragen zijn voorgelegd waarnaar de katholieken hunne houding zullen vaststellen Indien beide heeren deze vragen als eerlijke Tafeikleeden Schenk en Zn een HUIS met TLIK voorzien van Waterleiding en vele gemakken Adres Bleekerssing el R 253 MILITAIRE Haanad sclxoezieia A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 dat u zulk een brief gezonden werd indien hg er kennis van had gedragen £ r zijn van die kleine laagheden waartoe alleen vrouwen in staat zgn Dit IS eene groote eden te meer waarom de waardige mevrouw Bertholon niemand om raad heeft kunnen vragen I Zij reden eenigen tijd op den vlakken weg voort zonder behoefte te gevoelen om elkander hunne gedachten mede te doelen het vorstandijje paardje liep zeer langzaam met den kop naar beneden en stolde blijkbaar de rust en ie schaduw op prijs Zeg eens Aurette je kunt met mij sprekenals met een vader niet waar Doet het je veelverdriet Zij antwoordde rondborstig doch met berende lippen Veel Gekwetste waardigheid Of gevoel Het is niet zoozeer om mijne waardigheid zeide het jonge meisje haar hoofd afwendende De geneesheer trok de leidsels in en zotte zgnen hit in draf Hg gevoelde behoefde zgne booze bui van zich af te schudden Kaoul Bertholon die dwaas dat mispunt gelijk hij hem in zich zelven noemde hoe kon die eene wezenlijke liefde inboezemen oen soort van hartstocht en nog wel aan de voortreffelijke Aurette Dat was vernederend QöT haar Enfin men bemint wat men kan en zg had ner gens iemand kunnen ontmoeten om vergelijkingen te LIKDOORNS BéltknobbeU HoornvUes Huideelt Wratten enz worden in 7 ii 8 dagen tgd geheel verwgderd zonder de minste pgn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Pr s per flacon met penseel 50 et Alléén echt bg B SCHOLTEN Coififeur Eisch de handteekening van A v TUIJLL Zg vertrokken te zamen maar nauwelijks was de dear Eozel het hek van het Nest uitgereden of hg loeg een hoek om en reed in plaats van naar Angers to gaan eene der schaduwrijke lanen in waaraan dit schoone plekje der aarde zoo rijk is Hjj liet zijn paard stappen en zich tot zgne jonge vriendin wendende vroeg hg Wat is er gebeurd P Toch niets van ernstigen aard hoop ik Attrette had zich goed gehouden gedurende het ontbgt In tegenwoordigheid van haren vader had ij zich zóó ingespannen dat zij de rreeselgke gedachte tgdelijk uit haren geest had weten te verbannen De rechtstreeksche vraag van den geneesheer deed deu eersten schrik van den schok mot zulk eene kracht wederkeeren dat het jonge meisje verscheidene malen de lippen bewoog zonder geluid te kunnen geren i haar keel was toegeschroefd als in een droom waarin men vergeels tracht te schreeuwen zonder en klank te kunnen uitbrengen Hoe nu hoe nu vroeg de heer Rozel Is het Zeer ïïette Gesteendrukte NAAEAASTJES worden GELEVERD door A BRIMiMAN en Zn Sttmiri je rerloran hoeft of er geen mocht hebben ontTRngen hij zich tot bekoming dasrrjn ter Plaatael ie Secretarie zal kunnen verroegen dat da inlerering der stembriefjes zal aapvangen op den 23 Juni aanstaande des morgens tea negen en eindii en des namiddags ten mj ure daj het stembriefje aciri telgi in evuldi door denKieze i permon in de stembus moet geAken worden i i dal geen ander stembriefje i dan dat hetwelk van het iKel der Gemeente voqrzien is mag worden ge Jf i il daifde in hat brielQa inijle vullen perscron duidaIqk inot Haam en cooniaow nioet worden aanguwezeo daclhet briefjo niet ondekeekmd mag zyn en geenébriefjes omvatten of daaraan opzattalgkvastglhe ht 1 d4 dan llJum 18 1 j U De Voorzitter voornoemd I VAN BEBGEN IJZENDOOI Pnoll BUN OTEEKIINGË I l I Van de Makelaars i btterd n CaolzlUr SchalkwUki to De markt was heden ènveran erd i a Loeo T nkfust 7 45L Geimriortaerd fist ƒ 7 6o Septemberlevering 7 55 Ooiober SovemberJlen Decemberle l Hng ƒ 7 57 our gar 1 Ij k e Si a n d f j CEBOBEN 11 lio i JohiDot Mirpretb ijnderi I aa § gerbcid en Ü vin dJiJ Brork U thubelh Jal iDiiiUf Muu ondrri W J an de Kuterlen en M P 1 WilIcB IS lt fMreths Cornelii ouden N 1 Kiotel en A V Woater f Ï4 Ibertci ouden H M Dtrck eu en K Hornea Adiijanos Antbonina onden A A Beaem en e H de Doea 16 Willemina JobaD U onden L Kolik ca N Verkerk f Nolbeïtaa Antoniaa ouden J C den Edrl en M J van lEuck OVERLEOS V lé Joni M Anker hoiiir van L Spaink 87 j U J P F Qoait 2 j IS G Jitoppelenbnrg 8 J A Hagemao 78 j ADVERTENTIÊN Getrouwd JACOBUS HENRICÜS ANTONIUS DëCMËKS EN ELISABETH HEBMINA BOÜTER die mede namens wederzgdsche familie hunnen hartelgken dank betaigen voor de Tele bewgzen van belangstelling by ban Hawelyk ondervonden Gouda 16 Juni 1891 Voor de vele bewgzen van deelneming ondervonden bg het overlgden van onzen geliefden oudsten Zoon betaigen wg onzen hartelgken dank G J HEETMAN C W HEETMAN Elens Gouda 15 Juni 1891 Pro Deo Derde Aankondiging Bg vonnis der Arrondissements Rechtbank te RotUrdam van 23 Maart 1891 zgn ten verzoeke van eerstgenoemde SUS A If y A HOBDIJK en LO VIS CHBISTIAAy BOND beiden wonende te Gouda verklaitrd te zgn gescheiden van tafel en bed met alle gevolgen daaraan door de wet verbonden De Procureur der Eitelterei Mr D VAN HOÜWENINGE Taad Arts SWAAP 109 Botersloot Rotterdam is DONDERDAG 18 JUNI en zoo vervolgens elke 14 dagen te spreken of te ontbieden bg den Beer SCHIEVEEN Markt Gouda voor alle Tandheelkundige Operatiën alsook wegens het inzetten van Eunsttanden met garantie van leeftgd en concurreerende prgzen 1 1 TsE MüTiïiL Lfi Insubance ComN7 o £ lNr© w S orIls Opgericht 1843 Onderlinge Levensverzekering iHaatschappil Uit het jaarverslag eindigende 31 December 1890 206 055 Polissen Vewekerd kapitaal totaal ƒ 1595 567 163 10 i waartan in 1890 = 49 188 PoIisseD I 402 464 9631 95 Ontvangsten 87 446 946 73 Vermeerdering in 1890 9 649 39 68 Betal aan Polishoaders 43 433 000 13 4 431 479 18 Waarborgfonds 367 887 403 26 884 082 95 D ilr Th LjUIVS Directeur ie vour N ederiand Heerengradit 525 te Amsterda 1 De ZvjitserseliB Pillen An den Apotheker iRich Brandt ïuEas ir 4a OnMalia 4B daor ta t Psbliak GeneeM en HulsinlaaieL M pto u or imict 10 Jar B door Thot mt mm mmah ré fA Pnr Dr y Frerlehi Banijn m a V Scanzoni WOraburg C Wltt oop rii a i a Zdekauer St Patoraburg Soederstadt Kaaan tambl WaraelMu Forster Birmingham OMderbulks organen h Beclam L i iai i t i V Nussbaum MDnchwl Hertz Amatwittm u V KopeZjmsU KmHau Brandt Ktaus ibui g by storingen ii de b U B tr c tttmiftnt Tosrt rail ▼ ortiomend oOKfliteld k aia ter Imr lut nËk US htdta ttotli KoilpUmWlf uuun llSkaU bnuwdbaM kortsdam Ifkald r brak MUa atm aaa I iaZwllMmbaPIUaairaod nApotbelur Richard Braadi warden on bira aaabla éaeUaff daarvroBvaa na bvanooMn en sljn ta rarUeaea boren aabaip werkaada Zooui BlMarratai Droppala HeniHU aaa B Om Blch bj den aankoop te becchennen Êf teaea ftc is kt preparaten Trace men la de apotheken llaede naar de aUeea Ctfhte Tmltmeniehe PUIe van dea Apatheher Itleluu4 Brandt Prj per dooi met bnilk aanwljllaf 70 Cent en lette naewkearlr er op dat het blerbowen aTfedrukte door de wet beHbemde baDdelincrk ot euket het witte krnla op het roode veld en de handteekenlns Behd Brandt iieb op leder dooije beriid asHeofddepot F B van Hanten Keilt te Botterdaat M Alom te bekomen BE mimi BLA2£N of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth P r ij s 80 Cents ft Algemeen erkend als hel beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Monden Tandziekten zoonis het lo9 rforden dor tanden tandpijn ont toking zweren bloedemi tandvleesch onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden zeker Toorkomen en genezei door het dagelyks gebruik fan het echte K K Hof Tandarts Dr PO P s Anatherin Hondwater in aanmerkelijk vergroote flesschon voor 60 cents ƒ 1 20 en 1 75 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr POPP Tandpoeder of Ttiudpasta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPf s Tandplomheersol Ur POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden Venus zeep en Zoiinebloenieii zeep POPP S tiekrlstttUiseerde en Transparant Glycerlnezeepen Van de fljnste Toilet on gezondheiJszeepen welke Ook eea verwonderlijken witten tint te weeg brengen W Jlf namaaksels van Anatherin Noudwater verwoesten de tanden binnen korten tijd Wê Snelpersdruk van A BRINKMAN en Zn Gobda Dr J O POPP Weenen De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks m t uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per postiV 1 70 Alionderlgke Nonuners VIJF CENTEN I EH£BSTEMMm De herstemmingen die moeten uitmaken ofer in de kamer een tot regeeren bekwame meerderheid zal gevonden worden trekken natuurIgk dezer dagen de bgloudere aandacht Vooralis het oog gevestigd op dje districten waar dekatholieken den doorslag zullen moeten geven Zooals uit ons vorig nummer is gebleken denken deze niet eenstemmig over de te volgengedragslgn De aanhangers van Dr öchaepman strjjdea voor handhaving van het verbondmet de antirevolutionairen Zg stemmen medein het door de Standaardmannen aansebevenkoor cvooral geen liberaal Voor dezen isde weg door Dr Kugper gemakkelgk gemaakt want de antirevolutionairen hebben eenvoudigalle beginselen bij deze gelegenheid overboordgeworpen Anders denkt de fractie die naar denuitalag der geh0aden verkiezingen het talrgkstschgnt te zgn welke in de antirevolutionairen even groote tegenstanders ziet als in deliberalen en die voortaan een zelfstandig optreden der katholieken verlangt De Maatbode welke in die richting zich t sterkstheeft uitgelaten wil in districten waar liberalen en antirevolutionairen in herstemming komen aan cbeide candidaten hun zienswgze voor zoover die niet bekend is vragen lo omtrent de kosten en de lastender defensie en 2o omtrent de quaestie vanscheiding van kerk en staat Mocht er danvan beide candidaten op een en ander eenabsoluut onbevredigend antwoord worden ontvangen dan is onthouding de aangewezen gedragslijn die gevolgd dient te worden i FEVILLETOIM zoo erg ZISLSNABEL Door eene bovenmenschelijke inspanning slaagde Aurette er in de vier woorden uit te spreken dis haar leven hadden verwoest Mgn huwelijk is afgesprongen De geneesheer gaf zulk een ruk aan de leidsels dat VI 17 zgn paardje eensklaps stil stond Hij zette het weder in beweging en zeide kalm Je bent niet wel Aurette I Dat kan nietwaar zgn Het jonge meisje nam een portefeuilletje uit haren zak en zocht daaruit den brief van mevrouw Bertholon Met hare gewone voorzichtigheid nam zij hem de leidsels uit de handen toen zij den dokter den brief overreikte dien deze zacht schommelende op de veeren van hot rijtuigje rustig doorlas Wat eene malloot d B vrouw I zeide hij terwgl hij den brief zorgvuldig weder opvouwde enaan Aurette terug gaf Den helderen blik zijnergrgze oogeu vestigde hij met eene uitdrukking andiep medelijden op het vermoeide gelaat van hetjonge meisje En haar kostelgke zoon vervolgde hg heeft zich niet verzet Ik weet het niet Ik hoop voor hem dathij iets zal vinden om te zeggen Of om te doen viel do dokter haar in derede Ik bon er zeker van dat zijne moeder hemniet geraadpleegd heeft hij zou niet geduld hebben ADVERTENTIÉN worden geplaats van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt mannen beantwoorden kunnen zg onmogelgk de vragers voldoen de heer Van Wassenaar even min als de heer Boogaerdt Wg verwachten echter van den anti revolutionair eeiiige algemeenheden in den bekenden slingerom den arm stijl die den bondgenooten znllfci veroorloven met hem genoegen te nemen Voor ons is dat heele verhoor op vraagpunten met de stembus in t verschiet niets dan komediespel Veeleer achten wjj het onzen plicht nogmaals met ernst alle bezadigde kiezers die niet zich in de eei ste plaats laten leiden door kerkeijjke sympathieën en antipathieën wien het vooral te doen is om een krachtig ministerie dat ia staat is de noodige voorstellen tot verbetering te doen voteeren en in te voeren te wgzen op de groote verantwoordelijkheid die thans op hen rust Zg hebben eenvoudig te kiezen tusschen stilsUnd en vooruitgang Geven zg hun stem aan Baron van Wassenaer dan steunen zjj een verloren zaak Hoe ook de uitslag van de herstemmingen moge zijn eene krachtige Regeering uit de tegenwoordige rechterzijde is onmogelijk thans meer dan ooit Zelfs is het de vraag of er staatslieden dien naam waardig zonden gevonden worden om het te beproeven De eenige uitweg zou zgn een kleurloos kabinet dat zich gedurende de eerste vier jaren van alle ingrijpende maatregelen onthield Maar ditzelfde zal het geval zijn indien niet de liberale partg aanmerkelijk versterkt uit de stembus van a s Dinsdag te voorschgn treedt De Kamer komt dan ongeveer op het doode punt en eene jarenlange ondervinding heeft geleerd wat dat zeggen wil Deze ramp kan alleen worden afgewend door aaneensluitinj van alle kiezers die het met hun vaderlanc