Goudsche Courant, donderdag 18 juni 1891

J S m m w n vel meenen wien het landsbelang meer ter harte gaat dan dat eener party De tegenwoordige Regeering is reeds veroordeeld laatj ons zorgen dat er eene andere aan het roer geroepen wordt die met krachtige hand het schip van staat stare in bepaalde en van te voren afgebakende richting De liberalen zjjn gekozen op een program dat onderscheiden noodzakeiyke hervormingen bevat en toch niet meer dan uitvoerbaar is alleen eene voldoende meerderheid is noodig om de hand aan het werk te slaan dat reeds te lang is verzuimd Voor overtuigde voorstanders van onze richting behoeven wg deze bekende zaken niet te herhalen Deze zullen met ons overtuigd zijn van de noodzakelgkheid om a s Dinsdag als één man onze stem gaan uitbrengen Niemand late zich afschrikken door het besluit dat door de vergadering der katholieke kiezers is genomen Zooals wg reeds zeiden kan niemand te voren weten wat het gros der katholieken doen zal wy hebben niet veel noodig om de zegepraal te behalen En al gaan ook alle katholieke kiezers met den antirevolutionairen candidaat ter stembu=i ons protest tegen het monsterverbond behoort zoo indrukwekkend mogelgk te zgn Worden niet alle stemmen uit het gansche land telkens bgeengeteld en tot grondslag gebruikt voor allerlei redeneeringen Allen dns op t appèl En laten wn niet vergeten dat er nog onverschilligen waren die misschien te winnen zgn In den regel komen de achterblgvers onze partg toe Men spiegele zich aan bet voorbeeld van Lochem waar 98 percent der kiezers opkwamen om den liberalen candidaat de overwinning te verzekeren Op 9 Juni is flmk gestemd maar zoolang er nog thuis blgven kan het beter Ook verlieze men niet uit het oog dat de moreele indruk van den afloop der verkiezingen op 9 dezer in ons voordeel is toen men in s Gravenhage de Inisterrgke overwinning der onzen vierde is er reeds op gewezen dat zulks een spoorslag zal zgn voor het gansche land Met moed dus alle krachten ingespannen om a s Dinsdag de zege te behalen BINNENLAND GOUDA 17 Juni 1891 Aan de Universiteit te Amsterdam is het Ie natuurkundig examen met goed gevolg afgelegd door den heer B J H Boers en het 2e nat ex door den beer H J Paul De NedtrlaruUfcie Spurt meldt dat op Dinsdag 28 Juli a St te Gouda een Nationale zwemi wedstrijd zal worden gehouden Naar de MawAodr verneemt zijn van katholieke tijde te Gouda den liberalen en anti revoUtiounairon candidaat vier vragen gesteld waarop een aatwoord gewacht wordt dat met ontwijkend mag zijn en waarnaar deze katholieken hunne houding bij de herstemming zullen vaslstellon maken daarmede verontschuldigde de dokter baar in zichzelven Dokter zeide zij na tat zij een halve mijl hadden voortgereden spreekt men veel kwaad van ons in Angers Kwaad Ja Van u Neen Vv broeder enigne vrouw zijn echter geducht onder handen genomen Charles heeft een knauw gekregen waarvanbij niet zal opkomen Ik twijfel er niet aan of men preekt vab Sidonie tienmaal moer kwaad daii zijverdient en ik ben toch volstrekt niet te toegevendjegens haar gezind Het oordeel dat men over haaruitspreekt hetzij rechtvaardig of onrechtvaardig raakt mij heel weinig Het zou mij in het geheelniet raken indien het van den weerstuit geen nadeeltoebracht aan onschuldigen Maar gedane zaken nemengeen keer het is nutteloos er op terug te komen Ik kan er bijvoegen niet om je te troosten Aurette maaralleen uit waarheidsliefde dat men mevrouw Bertholon algemeen zal laken zelfs zij die hard voor deschuldigen zijn geweest Dat is geen manier vankandelen zij had in elk geval de vormen in achtmoeten nemen een voorwendsel zoeken de zaak nogwat uitstellen Het is mij liever dat zij terstond gehandeldheeft zeide Aurette niet om mijnen ader wien hetden dood had kunnen toebrengen maar voor mijzelve Ik heb een afkeer van dubbelzinnige toestanden twijfelis voor mij de grootste ellende en ik zou liever deZekerheid hebben van een groot ongeluk dan lang in In de gisteren gehouden zitting der Kotterdamsche Arr Eechtbank stond terecht P K kantoorbedieude te Gouda oud 26 jaar beklaagd van op 6 September 1890 op den openbaren weg te Gouda terwijl hü gezeten was op eene velocipede daarmede den 69 jarigen J Bennis te hebben aangereden tengevolge waarvan deze is gevallen en het rechterdgbeen en het linkerscbeenbeen heeft gebroken waardoor B tijdelijk in de uitoefening van zijne beroepsbezigheden ia verhinderd Vyt getuigen waaronder een als deskundige werden gehoord Uit hunne verklaringen bleek dat bekl wel bad gebeld tengevolge waarvan B gewaarschuwd en eenigszins was uitgeweken doch wat niet belet bad dat deze werd aangereden en gevallen is De weg waar bet ongeval plaats had was tamelijk breed terwijl B op bet midden van den weg liep zoodst bekl ongehinderd had kunnen uitwijken waartoe hij eehter geeu moeite had gedaan Het O M was dan ook van meening dat voldoende gebleken wag dat de schuld van het voorgevallene aan de zijde van bekl lag die niet de minste moeite heeft gedaan om op den weg waar ruimte genoeg was uit te wijken en evenmin aan B eenige schadeloosstelling heeft aangeboden Het vorderde veroordeeling lot een maand hechtenis Voorts stond terecht L B 50 jaar tuinman te Rotterdam wien ten laste werd gelegd op den 6 Mei jl te Reeuwijk oen hamer te hebbeu weggenomen ten nadeele van A Z Volgens dezen getuige en diens vrouw was bekl bij hen aan huis geweest en had daar io een achtervertrek eenig voedsel van hen gehad terwijl na zijn vertrek do hamer in dat vertrek aanwezig geweest was verdwenen die daarop uit ecu zak die bekl bij zich had is te voorschijn gebracht Bekl beweert zich noch van hot een noch van bet ander iets te berinneren daar hij beschonken zou zijn geweest wat de getuigen echter tegenspreken Het O M vorderde drie maanden gevangenisstraf De toegevoegde verdediger mr C M s Jacob betwijfelde of de strafbare dolus om zich den hamer toe te eigenen bewezen was waarom bij op vrijspraak aandrong Mocht de rechtbank echter eene andere meening zgn toegedaan dan vroeg pleiter de toepassing van eene gevangenisstraf met bet oog op de reeds langdurige preventieve hechtenis Uitspraak Dinsdag a st In deze zitting werd A R koopman te Stryen die te Stolwijk een zilveren horloge wegnam tot 4 maanden gevangenisstraf veroordeeld Men meldt uit s Gravenhage Naar men vemeelnt zullen bij gelegenheid van tiet bezoek van den Duitschen Keizer hier te lande over verschillende reeds aanhangige zaken tusschen de Duitscbe en Nederlandsche regeeringen nadere overleggingen plaats hebben In verband daarmede zal het ministerie eerst na het vertrek van den Keizer zijn ontslag indienen Het is don minister van oorlog gebleken dat bij de korpsen van de landmacht bij het uitreiken van briefjes van ontslag aan militairen die uit do gelederen moeten worden verwijderd op verschillende wijze wordt t werk gegaan Vermits bij bet wenscboiyk acht dat ten dnze bij de korpsen van de landmacht voortaan up eenvormige wijze wordt gehandeld heeft de minister bepaald dat het uitreiken van brieQes van ontslag op de volgende wijze moet geschieden afwachting daarvan te leven Zij bemint deu lummel en zij gelooft nog in hem dacht de geneesheer Er staat haar nog meer verdriet te wachten zelfs na den slag dien men haar heeft toegebracht Welnu hernam hij overluid bereid u op zwarebeproevingen voor arm kind In den toestand waarinuw vader verkeert komen al de lasten van hethuisgezin op u neder Ik zal je die zooveel in mijnvermogen is helpen dragen Vv notaris i een bestmenscb ma r hij heeft eene vrouw en drie dochters verwacht dus iets van zijnen kant je zoudt gevaarloepen van in eindelooze verwikkelingen te geraken Gij ik En Julia voegde Aurette er met toederen hoogmoed bij Als gij eens wist boe zij mij verzorgd heeft met hoeveel koelbloedigheiden tegenwoordigheid vingeest zij gehandeld beeft Ik kende haar niet vóórden afgeloopen nacht De geneesheer wendde den kop van zijn ponny naar deu kant van Angers Ik vergeet mijne zieken zeide hij en ik ben overtuigd dat zij om mij foepen Dus is Julia eene goede ziekenoppaster geweest Denkt zij er nog altijd aan pleegzuster te worden Sedert den H Sacramentsdag heeft zij er nietmeer van gesproken Waarom vraagt gij mij dat dokter Omdat het mij overbodig toeschijnt zijne chris tenplichten elders te gaan verrichten wanneer er Do uitreiking heeft plaats bg voorkeur op een vroegtydig doch niet vooraf bekend gemaakt morgenuur in tegenwoordigheid van do compagnie het eskadron of de battery waartoe de weg te zonden militair behoort de troep wordt daartoe binnenskamers vereenigd en is daarbg ongewapend Het schriftelgk declaratoir inhoudende don naam van den persoon aan wien bet wordt afgegeven bet korps waarbij en den tijd gedurende welke hij heeft gediend benevens de laaUto door hem begane overtreding welke oorzaak is dat hg voor de militairen dienst ongeschikt wordt verklaard en daaruit wordt onUlagen wordt door den oommandant der compagnie het eskadron of de batterij voorgelezen Daarbg heeft verder geenorlei militair vertoon plaat alzoo wordt de ban niet geopend of gesloten en wordt de ontslagene ook niet langs hot gelid geleid Onmiddellijk na de voorlezing van bedoeld declaratoir wordt de ontslagene door een onderofficieren twea ongewapende manschappen geleid tot aan den uitg g der kazerne of de grens van hot kazorneterreiiC alwaar hem het declaratoir door voornoemden onderonteier wordt ter hand gesteld Do gemeente politie wordt daags te voren van i wegzending onderricht daarbij wordt baar een afschrift van meerbedoeld deolaratoir toegezonden Over het spoorwegongeluk in Zwitserland deelt de Aiiuteriiammer het volgende mede Het ongeluk zal voor de JuraSimplon spoorweg maatschappij eene aauzienlgke finaucieele schade ten gevolge hebben die honderdduizenden francs zal beloopen Volgens de verantwoordelgkheidswet van 1876 moeten de maatschappgen wanneer bij een spoorwegongeluk reizigers worden gedood of gewond de geheele schade betalen Hiervan zijn de maatschappgen slechts vrij wanneer force Aajeuro of eigen schuld van de passagiers de oorzaak is ot wanneer do maatschappij kan bewijzen dat het ongeluk beeft plaats gehad door de schuld van niet bij de maatschappij aangestelde personen Doch geen enkele van deïe verontschuldigingen is hier in te brengen Volgens den Buad beeft de Jura Simplon een verzekeringscontract gesloten voor haar personeel en bare reizigers maar bij een groot ongeluk als dit wordt der maatschappij slechts een maximum van 160 000 fr vergoed De admiuistra tieve en technische ambtenaren van bet spoorwegdepartement hebben zich naar de plaats des onheils begeven Verder meldt men dd 16 Juni uit Bazel De meesten der verongelukten ongeveer 160 gewonden en 130 dooden zgn bewoners van Bazel De verwarring is onschrijfelgk De toeloop naar de plaats des onheils is buitengewoon sterk De enie lroepon zullen een hulp spoorbrug leggen opdat het spoorwegverkeer weer geregeld zul kunnen plaats hebben Kr kunnen nog dagen vorioopen voor da laatste dooden uit de puinboopen te voorschijn zijn gehaald Volgens otficieele mmledeelingen werd de ijzerconstructie m 1870 door Eilfel te Parijs geleverd in 1881 word de brug door Holzmann en Co te Frankfort opnieuw pneumatisoh gefundeerd De dwarsleggers werden het vorige jaar versterkt en voor lasten als die van Zondag sterk genoeg bevonden Een emigranten lijdensgeschiedenis Vóór ongeveer vijf weken vertrok uit het friosche dorp StAnna Pfirocbie de 31 jarige smidsgezel D Sleefstra in eigen huis zooveel te doen valt Zij is ook jong zij zal wellicht bet leven in eene niet minder harde school laeren dan in die der postulanten In één woord Aurette dit is mijn raad voor uwen vader hetzelfde stelsel van volkomen rust voor u stilzwijgendheid en onderwerping tot betere dagen Op den brief van mevrouw Bertbolon geen antwoord Ik zal haar loten weten dat de minste aaridooning hel lev n van den hoer Loniel in gevaar kan brengen Ik vermoed dat ik van baar wel geeno herroeping zal verkrijgen die zoudt gij niet verlangen O neen zuchtte Aurette Het een of ander dan dat haar in staat steltzich van de zaak af te maken zonder den dood teveroorzaken van een zieke die mij lief is Wil jemij dat merkwaardige epistel toevertrouwen Ik beloof je niet dat ik het je zal terugbrengen maar ikzal je waarschijnlijk oen ander in de plaats geven Aurette gaf stilzwijgend met een blik bare toestemming Hier is uw Nestje vervolgde de brave man ikzet je aan het hek af Zeg aan Julia dat ik tevreJenover haar beo en dat als zij zeer goed oppast ikhaar in mijne kliniek zal opnemen om haar verbandente leeron maken Ik weot dat zij daar zeer naar verlangt Tot morgen Mot oen vriendelijken hoofdknik aan Aurelte booghg zich voorover om zijne zweep te krijgen en hetkleine paardje dat wist wat dat beleekonde liep in snellen draf vooruit Wordt venoli d met zijn vrouw en drie kinderen naar NoordAme nko Een aldaar wonend zwager had in het Westen alles voor hem in gereedheid een gemeubeld huis wachtte op de aankomst van hot gezin terwijl aan Sleefstro passende arbeid verzekerd word Do overtocht zou plaats hebbe met oen dor booten van de fFUle Star line doch bet bleek dat deze boot te veel passagiers had waarom velen onder welke ook Sleefstro en de zijuen zouden oversteken met het stoomschip Rotterdam der Ounard Line Aon boord von dit schip was de behandeling slecht zes gezinnen moesten in één verblijf wonen de slaopplaatsen waren veel te klein bedden on dekens waren er niet men moest op ruwe planken lapon in een verblijf lang 2 breed 1 50 en hoog 0 80 meter Het voedsel was slecht men moest ongesohilde aardappelen eten zonder lai Alleen het wittebrood was goed Gelukkig ging de reis voorspoedig het oog straalde van blijdschap toen men de amerikaansche kust bereikt had Men stopte te New York aan wal en ging noar istle Garden om zich door twee doctoren te laten onderzoeken Ging dit schijnbaar bij velen oppervlakkig voor Sleefstra was dit onderzoek nootlotlig Hij werd afgekeurd De doctoren oordoolden dat hij te mager was en zijn lichaam iiiot goschikt voor het omerikoansche klimaat Aan vrouw en kinderen werd vrijheid verleend de reis voort te zetten doch dezen wonschten bij man en vader to blijven Het gezin werd een ploats aongowezen in de ziekenzaal op Costle Gardep en den volgenden dog werd het weder aon boord gebracht van het stoomschip Rolterilam Het arme gezin is loon in hot Vaderland teruggekeerd en met geldelijken steun von liefdadige monlohen weer te St Annn Parochio aangekomen Dewwurtbte woormede te Amstordom bij de verkiezingen gewerkt is schijnt aanleiding te zullen geven tot een merkwaardig proces Is het waar wat verteld wordt dan zou nl eou dezer dagon overleden particulier daar ter stede zijn vrij belangrijk vermogen hebben vermookt voor zeven achtste gedeelten aan bet dogblad De Jmaterdammer voor bet overige ochtstc aan liet UandeltUad De hartstoclilely ke belangstelling waormede de oude rentenier in de loolsto dogen zijnor ziekte al wat in zake de verkiezingen door De Armterdammer en Handelsblad werd geschreven volgde schijnt aanleiding te hebben gegeven tot deze vreemdsoortige beschikking waarvan de beide bladen protitooron Een verre nicht on neef moeten verzet hebben angeteokend tegen do uitvoering dezer wilsbeschikking op grond dat de oude inon in zijn laatste levensdagen leed aifn herseuvorweeking fl Bl v Amsl Uit s Gravenhage wordt gemold De leden van het Philharmonisch Orkest hebben Maandag hunne plaatsen weer ingenomen in de Kurzaal Ie Scbeveningen en daarmede do opening van het seizoen aangekondigd Was het afscheidsconcert in September druk bezocht do oponingsavond wos het niet minder Er was geen plekje in de froaie zaal onbezet Toen de I directeur de heer Gustav Kogel versoheen werd I hy luide toegejuicht en ontving hij een krans Door de artisten werd nu het Volkslied aangeheven dat door het publiek staande weril aar gohoord en zoo long geapplaudisseerd dateene herhaling noodwendig werd geacht Een tweede krans werd den directeur aongoboden en toen was de begrooting afgeloopen en kou met het keurig program oen oonvang worden gemankt Naast oudo en goede bekenden o o het voorspel van Lohengrin on de Danse Macabre bevatte het meun e nummers eene ouverture von Rubinstein on een nieuwen wals von Boheu die bewezen dat hot beroemde orkest zijne uitstekende eigenschopticn heeft behouden en zoo mogelijk nog boter ontwikkeld Ook do concertmeester Ludwig BienÉir schonk als solist groot genoegen Do concerten zullen weer geregeld tweem lol doogs worden gegeven Butteolandscli Overzlcbt In de Duitscho hoofdstad wordt nog veel gesproken over do discussie in het Pruisische Huis over de graanrechten De beweging schijnt wel iets minder te worden De in het Oostelijk deel van Midden Rusland gevallen regen heeft volgens do Nowoje Wremjo hot uitzicht op den oogst veel verbeterd De ofHcioelu Rfichsonzeiger zegt in het handolsovorricht von Mei dat do uitzichten op den oogst veel verbeterd zijn voorol in de Vereenigdo Staten De Fronscho Kamer en de Senaat kunnen bet maor niet oons worden over hot tijdstip van het in werking treden der wet tot tijdelijk vermindering der groonrechten Weer heeft de Senaat in de zitting van eergisteren met 201 stemmen tegen 25 een votum uitgebracht om dat tijdstip te bepalen dadelijk na afkondiging der wet en hiermede ten tweeden male de beslissing den Kamer te niet gedaan volgens welke de verminderde rechten eerst den Isten Augustus in werking zouden treden Als de zaak op die wijze wat sleepende blijft len kunnen de beide Kamers haren zin krggen want dan zal bet dodelijk in werking treden somenvollen met 1 Augustus Verder zette de kamer de behondeling van het torief voort Alle amendementen ter vermindering der invoerrechten worden onverbiddelijk verworpen met uitzondering van een dat door den heer Mège voorgesteld werd op brood jvaarop èn do oommissie en de regeering een recht van 6 fr hadden voorgedragen De zonen der Revolutie sprak do beer Mège zullen bet brood niet durven bolosten en hij kreeg gelijk Het brood werd met 241 stemmen tegen 216 vrijgesteld Do uitslog der stemming bro obt eene groote sensotie teweeg De Italiaonsche minister president markies Di Budini heeft in de Komer ten overvloede nog eens horhaold dot Italië er niet oan denkt zich von het verbond met Duitschlond en Oostenrijk Hongorije of to scheiden Indien Italië zich afzondert van de andere Staten loopt het gevaar te gronde te gaan evenals indertijd de republiek Venetië s Lands belang êftoht dat zich wapeno en zich aansluite bij het verbond dat gelijk reeds voldoende gedurende zijn tienjarig bestaan is gebleken uitsluitend een vredelievende strekking heeft Vandaar dan ook do tegenwoordige regeering de internationale politiek van den beer Crispi zal blijven volgen De meerderheid in de Kamer keuide de houding der regeering goed en daorbij ontbrak het niet aan goode wenken welke don minister werden gegeven Zoo o a riep de markies d Alfieri den minister aan bij de hernieuwing van het traciaat de bepalingen daarvan z o te wijzigen dat ze in overeenstemming werden gebracht met de wijzigingen welke de politieke toestand in Europa in de lootste jaren had ondergaan De heer Di Rudini antwoordde den markies dat de regeeriiig dit natuurlijk zou doen roof zoover in haar vermogen wos Een oudere afgevaardigde gaf den minister den rood den inhoud van het traotaat openbaar te moken opdot ieder zich kon overtuigen welke heilzome gevolgen von het drievoudig verbond te wachten waren Dit ochtlo de hoer Di Budini uit den aard der zaak echter minder raadzaim maar dit is ten minste weer uit dezo besprekingen gebleken dat alle geruchten betreffende Italie s voornemen om nu de heer Crispi van bet p4 iek tooneel is verdwenen het drievoudig verbond in den steek te loten gerust als ongegrond beschouwd kunnen worden In de plaats vaa sir John Mocdonald is do leider der oonservotiovo porlij in den Seoa t de hoer Abbott ols minister president in Cajiado opgetreden De heer Abboit is een mon van ongeveer 70 jaren Hij studeerde m du rechten en werd in 1859 voor het eerst tot lid van het Parlement gekozen In 1862 was de heer Abbott minister van justitie iij het kabinet Mocdonold maar reeds spoedig viel hij niet het kabinet Gedurende vele joren wijdde de heer Abbott zich toen geheel aon zijn rechtsproktgk tot dat hij in IbSO weer lul von het Parlement en in 1887 ols minister zonder portefeuille weer deel noin oon het ministorio De nieuwe minister president was steeds de voornoomste raadsman von sir John Mocdouold zoowel in zake von juridischen oord ols de politieke oongelegenbeden zoodot von hom in goen geval een ondere stootkunde te wachten is dan die welke zijn voorganger steeds heeft gevolgd AFKO DlGIi G De BURGEMEESTER en WETHOUDERS von GOUDA doen te weten dat door den Raod dier gemeente in Zijne Vergadering van don 26 Mei 1891 is vastgesteld de volgende VERORDENING op de Slochterijen hot keuren van slochtveo vleesch of spek eu het verkoopeu van vleesch of spek iH de Gemeente GOUDA Ari 1 Onverminderd da bepalingen der Wet van den 2n Juni 1875 Staatsilad No 95 is ieder die eene slachterij oene vleoschhouvvonj of een winkel in vleesch of spok opricht of overneemt verplicht binnen acht dagen daarvan kennis te geven aan Burgemeester en W ethouders Art 2 De slagers zijn verplicht te zorgen dat het slachten van den openbaren weg of van do stoep niet zichtbaar is Art 3 In dezo verordening wordt versta in door vee olie rundvee sch ipen geiten bokkon varkens poardon en ezels door vlecsoIi en spek alle t béstanddeelen van bovengemelde dieren afkomstig en die den monsoh tot voedsel kunnen verstrekken onversobillig of zij al dan niet zijn bewerkt of vermengd door slachten het dooden van bet dier en het ontdoen van de huid en de ingewanden Art 4 Het is verboden vleesch of spek te bergen te verknopen te koop aantebieden te koop testellen of rond te venten voordat het door een der keunneosters is goedgekeurd Art 6 In on vervoer van ongekeurd vleesch of spek mog olleen ploots hebben wonneer de inof vervoerder voorzien is van eene schriftelijke vergunniog afgegeven door een der keurmeesters Dit bewijs van vergunning bevat den naom von den inof vervoerder den weg waar langs on de plaats waorheeh het vleesch of spek tot keuring vervoerd moet worden en den tgd binnen welken dit moet gesc eden Art 6 Geen vee mog worden geslocht dot niet op bet plein achter de Woog of op zoodanige andere plaats als von wege Burgemeester eu Wethouders wordt aangewezen is onderzocht en goedgekeurd Ten blijke van die goedkeuring wordt het beest met een bepaald merk door deu keurmeester geteekend die tevens van de goedkeuring een schriftelijk bewijs afgeeft dat nie louger geldig is dan drie dagen Art 7 Van het vorenstoonde zijn olleen uitgezonderd de nuchtere kolveren en het vee woorosn bij toeval eenig ongeluk is overkomen Deze kunnen op iedere nodere plaats worden gekeurd Art 8 Elk stuk vee dot de keurmeester niet stellig goedr of afkeuren kon mog als verdacht niet don in zijne tegenwoordigheid worden geslacht opeugehokt en von de huid en ingewanden worden ontdaan Art 9 Na de slachting mag bet stuk vee niet ofgehokt worden dan nodot het ten tweeden male f eiceurd en goed bevonden is ten blijke waarvan de eurmeester ieder vierendeel met een bepaald merk teekent Hg geeft daarvon mede of een schriftelgk bewijs dat desgovorderd door don eigenaar of slager oon de beambten bij ort 13 ibedoeld wordt vertoopd De bewijzen van gedane keuring zijn niet meer geldig wanneer het vleesch of spek tot bederf is overgegaan Art 10 Hot ter slachting afgekeurd vee wordt onverminderd de toepassing der algemeene wettelijke bepalingen onverwijld door of ten koste vou den eigenaar i n in tegenwoordigheid von een der keurmoesters buiten de Gemeente gebracht Van de afkeuring wordt door de keurmeesters dodelijk oan deu Commissaris van politie kennis gegeven Het afgekeurd vee mag niet weder in de Gemeente worden gebracht Vleesch of spek dat afgekeurd is wordt terstond als voedsel voor den mensch onbruikbaar gemaokt en zoo noodig m tegenwoordigheid vau een daartoe oongewezen ambtenaar begraven Art 11 Ingeval de houder in de af keuring door den keurmeester niet berust kon hut vee vleesch of spek herkeurd worden door den anderen keurmeester on eeuen derdon daartoe door den Burgemeester benoemden persoon Keuren deze beiden goed don ordt tot slachting of verkoop vergunning gegeven Als beiden of een van hen afkeuren don blijft de uitspraak von den eersten keurmeester van kracht Art 12 Tot het cojistateorpn van de overtredingen dezer Verordening zijn ook bevoegd al debeambten der Gomoente 1 Zij maken van de overtreding proces verbaal op Art 13 Aon de keurmeesters en de beambtenvan politie wordt de last verstrekt om de winkels stallen en andere werk of bergploatsen der slagers vleescbhouwers en verkonpers van vleesch of spek huns ondanks ton allen tijde en dus ook tusschen zonsouder en zonsopgong binneiitetredeu met inacht neming van de formoliteiten voorgeschreven bij ort 3 der Wet van 21 Augustue 1853 SteatóWNo 83 leu einde zicu te verzekeren of de bepalingen dezer Verordening worden nogekonion Art 14 De overtreding van de artt 1 en 2 wordt gestroft met eeno geldboete von ten hoogste tien i ulden die van do artt 4 5 6 8 9 en 10 met oene geldboete vai ten hoogste VfjfeittKinttg gulden of hechtenis van ton hoogste drw dat en Art 15 Bij het iijwethug treden dezer Verordening houdt op tey lden de Vorordoning op de slachterijen hot keurin van slachtvee vleesch of spek on hot verkoopen van vleesch of spek in do Gemeente Gouda van 16 December 1881 Zijnde dezo Verordening jian de Gedeputeerde Staten van Zuid Holland volgens hun bericht van don 2 Juni 6 Juni 1891 in afschrift medegedeeld En is hiervan Afkondiging geschied waor het behoort den 16 Juni 1891 Burgemeester en Wethouders voornoeniil VAN BERGEN IJZEXDOORN Pe Secretaries BROUWER