Goudsche Courant, donderdag 18 juni 1891

1891 Vrijdag 19 Jonl yo 4550 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken De Irtzeadlng van adrertentiön kaa geachiedeu tot eön uur des namiddags van den dag der uitgave kan geschieden tot eön uur des lijk gisterenavond in ijlende koorts het schip waarop hij diende heelt verlaten en in het ater is gesprongen Hij was n 1 ziek waarom gisteren geneeskundige hulp was ingeroepen lijk gisterenavond in ylendo koorts het schip waarop hij diende heelt verlaten en in het ater is gesprongen Hij was n 1 ziek waarom gisteren geneeskundige hulp was ingeroepen In de gisteren gehouden zitting van den gemeenteraad te Amslerdam is met 26 tegen 9 stemmen aangenomen een voorstel der raadsleden Heineken Treub Gerritsen en Becker om te besluiten dat de leden van den raad voor het bijwonen zyner zittingen presentiegeld zullen genieten Ue bepaling van het bedrag is volgens de gemeentewet aan de Prov Staten overgelaten geboord het gemeentebestuur Naar aanleiding van een verzoekschrift door verscheiden belanghebbenden te Woerden aan de Exploitatiemaatschappij om ne verbeterde treinenregellng naar en van Amsterdam is in zooverre gunstig beschikt dat met ingang van heden de treinen 82 en 39 welke respectievelijk van Gouda vm 9 01 en van Amsterdam ï S 2 45 nm vertrekken te Woerden weder zullen stoppen Dat laatstgenoemde trein te Woerden weer stopt is eene groote verbetering daar men bq de pas ingevoerde dienstregeling over ü treoht per gewonen trein moest eu men dan veelal heel wat te laat aankwam Ook voor de aansluiting aan de Leidsohe lijn is de nieuwe bepaling zeer gunstig Dinsdag II toen de trein die te 7 19 van Oudeschoot naar Wolvega vertrekt de brug over het Tjongerkanaal naderde ontdekte de machinist dat het sein op onveilig stond en stopte op ongeveer 200 H van de brug Bij onderzoek bleek dat deze openstond en dat de wachter nog sliep Deze laatste een man van meer dan zestigjarigen leeftijd is reeds geruimen tijd in dienst by de Ex ploitatiemaatschappij on onderscheidde zich steeds door nauwgezette plichtsbetrachting Wanneer men Goedkoop SoUed Elegant ffi j Gangbaarste i Ü modellen HCOBY Jonpent krtaa p d02ijnfi 4S f COBTAU l p dozijn a i OroottaP OrootteL p dozijn I p dozijn i Ill SJ p iu Val i wAOWBa V iS STBPHAW p doi jn do pMII V p doi p r 7 iJircoi ir B p doiijn I 1 Verkrijgbaar te QoUda bij den Heer C A B BAIVTZINGER Korte Tiendeweg D 17 J W E van EDE van der PALS Markt A 107 direct bij MEY EDLICH Versand CeschMt Lelpzig PIagwltz AFKONDIGING DE BUKGKMKESTEK en WETHOUDERS an GOCDA doen te weten dat door den Kaad dier gemeente in Zgno Vergadering vanden 36 Mei 1891 ia rastgesteld de volgende VEROHDENING op de logementen koffiehaiien bierhuiieu en tappergen te GOD DA Art 1 Ooverminderd de bepalingen der Wet van den 29nJuni 1881 S aa i4farfNo 97 ia ieder die een logement slaapstede kofGehuis bierhuis tapperg of ander huis waar men gelagen iet overneemt of opricht verplicht binnen acht dagen daarvan scbriftelgk kennis te geven aan den Burgemeester Art 2 De logement en slaapstedehouders moeten dagelijksvóór s aVonds tien ure aan het Bureau van Folilie inleveren een uittreksel uit het Be ister dat zy volgens art 438 van het Wetboek van Strafrecht verplicht tijn te houden door hen onderteekend en bevattende opgaaf van al de personen die opdifndag bij heu zijn aangekomen en nachtverblyf houdun Wanneer s avonds na tien ure nog personen aankomen moeten zij het uittreksel waarop die personen zijn vermeld smorgeus vóór negen ure aan het Bureau van Politie inleveren Art 3 De houders der huizen in art 1 vermeld zijn verplicht die te middernacht te sloiten en tot den volgenden ochtend vier ure gesloten te houden Het is hun met uitzondering van de logement en slaapstedehoudera verboden in dion tusschenlijd bezoekers te ontvangen of aanwezig te hebben Art 4 Zij zijn verplicht vóór middernacht den bezoekers aauttzeggen dat dezen behooren te vertrekken en bij weigering of nalatijjheid om aan die aanzegging te voldoen daar ao dadelgk kennis te geven aan het Bureau van Politie Indien na zoodanige kennisgeving in hunne huizen bezoekers worden aangetroffen worden die gestraft Art 5 Als golagmakende personen of bezoekers wordeu niet beschouwd de leden van het huisgezin I de buitenshuis wonende ouders kinderen ofbloedverwanten van den houder van het huis j 8 ijj wier tegenwoordigbeiil aldaar vereischt wordt 4 zij die in de daarvoor bestemde huizen nachtverbigf houden en als zoodanig op het register zgn ingeschreven Art 6 Gedurende de kermis en in bijzondere gevallen kan de Burgemeester vrijstelling van de be I pklingen van art 3 en 4 eileenen Art 7 In de art 1 bedoelde huizen moet op eene zichtbare plaats in de gelagkamer aanwezig zijn e o exemplaar dezer verordening welke tegen betaling ter Secretarie dezer gemeente verkrijgbaar u Art 8 Tot het constatóeren van de overtredingen dezer Verordening zijn ook bevoegd al de beambten der Gemeente Zij maken daarvan proces verbaal op Art 9 Aan de beambten van Politie wordt de last verstrekt om de huizen der iu deze Verordening bedoelde personen huns ondanks ten allen tijde en dus ook tusschen zousonder en zonsopgang binnen te treden met inachtneming van de formaliteiten voorgeschreven bij art 3 der Wet van 31 Augustus 1813 Staatsilad No 83 ten einde zich te verzekeren of de bepalingen dezer Verordening worden nagekomen Art 10 De overtredingen van deze Verordening voor zooveel daartegen niet bij eene Wet algemeenen maatregel van bestuur of provinciale Verordening straffen zijn bedreigd worden gestraft als volgt die van art 1 2 3 en 4 met een geldboete van ten hoogste vijftien gulden of hechtenis van ten hoogste drie dagen die van art 7 met een geldboete van hoogstens drie gultkn An 11 Bij het in werking treden de zer Verordening houdi op te gelden de VerSrdening van politie op de logementen herbergen koffiehuizen en tappergen te Gouda van den 16n December 1881 Zijnde deze Verordening aan de Gedeputeerde Staten van Zuid Holland volgens hnn bericht van den 2 Jani 6 Juni 1891 in afschrift medegedeeld En is hiervan Afkondiging geschied waar het behoort den 15 Juni 1891 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERG EK IJZENDOOBN De Secretarie BROUWER PETROLEUMNOTEERïlVGEl van de Makelaars Caotzlatr fa SehalkwUk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfuat 7 45 öeiirporteerd fust 7 80 Septemberlevering ƒ 7 50 October levering 7 55 M k levering 7 60 December levering 7 65 Snelpersdmk Tan A BRINKMAN en Zn Gotoa f ADVgRTENTIiaW ffij Tonnis TM de ArrondissementsRecht bank te Rotterdam Tan 13 Juni jl ia in staat Tan FAILLISSEMENT Terklaard L A Tiir STRAATEN behanger en stoffeerder te Gouda met ingang Tan dat faillissement den 10 Joni jl en met benoejning van den Edel Achtb Heer Mr M J E VIKÜLY VEKBRÜGGE tot rechtercommis saris en Tan den ondergeteekende tot cnrator De Curator Mr J VROLIK AdTocaat en Procureur Weste Wagenstraat 83 Rotterdam 17 Juni 1891 te GOUDA De INSCHRIJVING Tan nieuwe LEERLINGEN Toor het schooljaar 1891 1892 heeft plaalB op ZATERDAG 4 JULI e k des namiddags Tan 2 4 nren in het Schoolgebouw Het eerste TOELATINGSEXAMEN wordt 13 en 14 JDLI te 9 nren s morgens aldaar afgenomen De Directeur Dr W JtlLIÜS Gouda 15 Juni 1891 Mevrouw MONTIJN GOUWE VRAAGT tegen 1 Augustus eene KEUKEIVMEID P G genegen huiswerk te Terrichten i Men VRAAGT tegen 1 Aoguitns eene flinke i OOETBB r 4osyii hbbzoo p aoiUiii ss als MEID ALLEEN Adres onder No 2118 aan bet Bureau dezer Courant I Voor PAARD en RIJTUIG wordt in de I nabgheid dezer stad MUiM mmm tevens gelegenheid tot berging van HOOI 8TR00 als anderszins Coulant vervoegen aan het Bureau dezer DeWIJNCOMPAGNIEtoGouda m ÜTRIOIT EN C Turfmarkt H 85 Dubbele Buurt B 11 Handel in Wijnen B0EDEAU2 MADEEA PORT enz enz UITSTEKENDE KWALITEITEN LAGE PBIJZES Men neme de proef Geen grijs Haar meer De nieuwe LONDON is de beste Tan alle bestaande parfumeriè n om het grjjze haar binnen enkele dagen te doen rerdwgnen Maakt het haar glansrjjk en zacht en Terft niet Prys 85 center flacon en l BO per dnbbele flacon Alleen yerkrygbiuir te Gouda bg I A CATS en J H C HDINCK F Hi HEaMAi lV n WECK Dubbele Buurt B 11 GOUDA Man ufacturen Tüken Dekens Veeren KAPOK enz imp Soliede kwaliteiten biliyke prflzen De nitgaTe dezer Conrent geschiedt dagelgks met uitzondering Tan Zon en Feestdagen D prjjs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizonderlöke Nommen VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 18 Juni 1891 De heer J Prince deed heden aan de universiteit te Amsterdam cum laude het candidaats exanlen in de geneeskunde Dr J Zaayer Azn Lid der Tweede Kamer der StatenGeneraal zal morgenavond in de Sociëteit Ons Genoegen optreden in eene vergadering der Kieavereoniging Burgerplicht waartoe alle kiezers toegang hebben Er zal gelegenheid zijc tot debat Hedenmorgen heeft Dr Sohaepman onze gemeente bezooht In bet lokaal der B K Leesvoreeniging had hij een samenkomst met het Bestuur der Centrale B K Kiesvereeniging uit het district Bodegraven wier candidaat hg was zooals men weet b j de verkiezing van 9 Juni ten einde de gedragslijn te bespreken die de B Eatbolteken b j de a s herstemmiiig i volgea hebban Gisteren avond hield de Goudsche HarddraverijVereeuiging Eendracil maakt Mackt eene algemeene vergadering in het café van den heer Kahle De voorzitter de heer J Breebaart Lz wgdde eenige waardeerende woorden aan het overleden Bestuurslid den heer W T Blom waarmede de vergadering instemde Daarop werd de rekening over het afgeloopen dienstjaar nagezien en goedgekeurd en voorts besloten om op Donderdag 30 Juli a St n m eene barddraverij te houden door paarden van zessen klaar de berijders in nationaal oostuum waarvoor 300 als prys en premién z jn toegestaan Heden morgen is uit de Turfsingelgracht opgehaald het l jk van een schipperskuecht genaamd J V de Pree geb uit Kats in Zeeland die waarschijn FEiflLLETOIV ZIELSNABBL Voor dat zq tot haren vader en hare zusterterugkeerde bleef het jonge meisje een oogenbhk in de gang staan anjj vroeg aan den knecht of er niemand geweest waa Ook geen brief voor haar De lichte kleur die de rit de frissche lucht en een weinig hoop op hare wangen badden gebracht verdween snel weder zq haalde diep adem als om hare krachten te verzamelen en zocht hare verwanten weder op vn Dokter £ ozel uiterst zachtzinnig bescheiden en voorzichtig met zijne zieken had den naam van er geen doekjes om te winden als er eene moreele operatie moest plaats hebben Mevrouw Bertholon wie zyne intimiteit met de familie Leniel niet onbekend was was dan ook slechts weinig ingenomen met de boodschap dat hij zich aanmeldde om haar een lieMek te brengen Het gerucht van eene ernstige ongesteldheid van don heer Leniel was sedert den I In de gisteren gehouden zitting van den gemeenI teraad te Amsterdam is met 26 tegen 9 stemmen aangenomen een voorstel der raadsleden Heineken Treub Gerritsen en Becker om te besluiten dat de leden van den raad voor het bijwonen zijner zittingen presentiegeld zullen genieten Ue bepaling van het bedrag is volgens de gemeentewet aan de Prov Staten overgelaten geboord het gemeentebestuur Naar aanleiding van een verzoekschrift door verscheiden belanghebbenden te Woerden aan de Exploitatiemaatschappij om ne verbeterde treinenregeling naar en van Amsterdam is in zooverre gunstig beschikt dat met ingang van heden de treinen 82 en 39 welke respectievelijk van Gouda vm 9 01 en van Amsterdam ï S 2 45 nm vertrekken te Woerden weder zullen stoppen Dat laatstgenoemde trein te Woerden weer stopt is eene groote verbetering daar men by de pas ingevoerde dienstregeling over ü treoht per gewonen trein moest en men dan veelal heel wat te laat aankwam Ook voor de aansluiting aan de Leidsohe lijn is de nieuwe bepaling zeer gunstig Dinsdag II toen de trein die te 7 19 van Oudeschoot naar Wolvega vertrekt de brug over het Tjongerkanaal naderde ontdekte de machinist dat het sein op onveilig stond en stopte op ongeveer 200 M van de brug Bij onderzoek bleek dat deze openstond en dat de wachter nog sliep Deze laatste een man van meer dan zestigjarigen leeftijd is reeds geruimen tijd in dienst by de Ex ploitatiemaatschappij on onderscheidde zich steeds door nauwgezette plichtsbetrachting Wanneer men ochtend in de stad verspreid waar men zich tot dusver voornamelijk met het thans vertrokken jeugdige echtpaar had bezig gehouden De heldere en levendige geest der oude dame deed haar terstond eenig verband vermoeden tusschen haren brief en het bezoek van den geneesheer en zij dachtj dat hij haar rekenschap zou komen vragen van het leven van zynen patient Besloten hem te zeggen dat hare zaken hem niet aangingen trad zij kouder dan ooit het salon binnen waar de dokter haar wachtte en met een temperatuur boneden nul bood zij hem een stoel aan Zonder oogenschynlyk op te merken dat die stool om zoo te spreken een blok ijs was vleidde de geneesheer zich er gemakkelijk iu neder en blijkbaar met de bedoeliug om een langdurig onderhoud te hebben Hy begon met over belangwekkende onderwerpen te spreken zooals den uitmuntenden gezondheidstoestand van de stad eene waarschijnlijke maar niet dadelyk ophanden zijnde verandering van garnizoen en toen bij mevrouw Bertholon tot aan den uitersten graad der verkoeling had geërgerd zeide hij eensklaps Ik kom van het Vogelcest Mijn vriend Leniel is ernstig ziek Het kwik van den moreelen thermometer van mevrouw Bertholon bevroor onmiddellijk Haar marmeren gelaat scheen door de afwezigheid van alle uitdrukking te willen zeggen i Ik begrijp niet waarom gy mij over lieden spreekt die mij zoo volkomen onverschillig zijn i ADVERTENTIÊN worden geplaats van 1 5 regels si 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags Terschynt ddags van den dag der uitgave echter weet dat hij vaak 10 ü 12 maal per nacht wordt opgeklopt om schippers door de brug te laten dan laat het zich verklaren dat hij zich een enkele maal verslaapt en is de schuld van het thans galukkig afgewende gevaar veleer te wijten aan de Maatschappij die niet voorziet in dergelijke onhoudbare toestanden Met verlof van den burgemeester van Smallingerland zal Zondag 16 Aug te Drachten eene meeting in de open lucht op een groot stuk weiland worden gehouden ten gunste van opheffing van privaat grondbezit langs wettigen weg Thans is toestemming gegeven tot het houden van een optocht met muziek en vaandels Er worden groote toebereidselen gemaakt om de betooging zoo algemeen mogelijk te maken Aan alle afdeelingen van werklieden vereonigingen van de vereeniging voor algemeen kies en stemnecht vau den sociaal democratischen bond enz zal eene uitnoodiging tot deelneming worden gezonden Met verlof van den burgemeester van Smallingerland zal Zondag 16 Aug te Drachten eene meeting in de open lucht op een groot stuk weiland worden gehouden ten gunste van opheffing van privaat grondbezit langs wettigen weg Thans is toestemming gegeven tot het houden van een optocht met muziek en vaandels Er worden groote toebereidselen gemaakt om de betooging zoo algemeen mogelijk te maken Aan alle afdeelingen van werklieden vereonigingen van de vereeniging voor algemeen kies en stemnecht vau den sociaal democratischen bond enz zal eene uitnoodiging tot deelneming worden gezonden Gisteren morgen kwam te s Bosch met dea trein van 7 23 van Breda onder goed geleide aan de beruchte Leunissen Zwaar geboeid met de banden op den rog stapte de man in zijn boevenpak en blootshoofds tusschen vijf marechaussees heel statig zelfs met een glimlach op het gelaat een ieder aanziende over bet perron naar den gereedstaandan gevangen wagen Men zou in dezen persoon van ongeveer 30 jarigen leeftijd forsch van lichaamsbouw mot schoon zwart lang krulhaar en ringbaard niet zulk een gemeen en gevaarlijk sujet veronderstellen Leunissen die door de rechtbank te Boermond is veroordoeld tot 10 en door die te Breda tot 6 jaar gevangenisstraf zal zich voor de rechtbank te s Bosch te verantwoorden hebben omtrent de beschuldiging van moord gepleegd te Gennep Gisteren morgen kwam te s Bosch met den trein van 7 23 van Breda onder goed geleide aan de beruchte Leunissen Zwaar geboeid met de banden op den rog stapte de man in zijn boevenpak en blootshoofds tusschen vijf marechaussees heel statig zelfs met een glimlach op het gelaat een ieder aanziende over bet perron naar den gereedstaandan gevangen wagen Men zou in dezen persoon van ongeveer 30 jarigen leeftijd forsch van lichaamsbouw mot schoon zwart lang krulhaar en ringbaard niet zulk een gemeen en gevaarlijk sujet veronderstellen Leunissen die door de rechtbank te Boermond is veroordoeld tot 10 en door die te Breda tot 6 jaar gevangenisstraf zal zich voor de rechtbank te s Bosch te verantwoorden hebben omtrent de beschuldiging van moord gepleegd te Gennep echter weet dat hij vaak 10 ü 12 maal per nacht wordt opgeklopt om schippers door de brug te laten dan laat het zich verklaren dat hij zich een enkele maal verslaapt en is de schuld van het thans galukkig afgewende gevaar veleer te wijten aan de Maatschappij die niet voorziet in dergelyke onhoudbare toestanden De geneesheer liet zich door zulk eene kleinigheid niet van de wijs brengfen Als geneesheer zeide hij zou ik hem gaarne elke aandoening besparen aangename zoowel als onaangename i zyne twee dochters zyn engelen Mevrouw Bertholon trok een weinig de wenkbrauwen op alsof zij zeggen wilde Julia ook Maar hare blauwe oogen bleven de ijsbergen van de Poo streek weerkaatsen Evenwel kunnen zij hem niet elke onaangenaamheid besparen Ik heb daar straks tot haargezegd Arme k uderen gy doet op bewonderenswaardige wyze uwen plicht maar tot het onmogelijke is niemand gehouden Als mijn vriend Leniel aan eene beroerte kwam te sterven zooals mogelijk zou zijntengevolge van een pijnlijken schok zooveel te ergervoor degenen die voor het ongeluk verantwoordelijk zouden zijn voor hen zou ik van geen medelijdenwillen weten Dat heb ik haar gezegd lieve mevroiiw Natuurlijk hebben zij daar geen troost in gevonden maar ik heb ten minste de waarheid rechtlaten wedervaren De circulatie scheen zich bij mevrouw Bertholon eenigszins te herstellen Zij opende niet zonder eenige moeite de lippen Is hij Jaa zoo ziekP vroeg zy met een beginvan ongerustheid Bhumatiek gecompliceerd met endooarditee ii altijd zeer gevaarlijk Zij begreep er niets van maar werd daardoor dea