Goudsche Courant, vrijdag 19 juni 1891

1 non onder voorgeven waar of niet waar dat zg uiet kon schrijven Zoo Blonden de zaken en Frangoise zou nu voor hot gerecht verschgnen toen een bericht kwam van de vrouw waarbg Pranijoise in dienst was dat de ring terug was gevonden Natuurigk zgn de bladen niet in gebreke gebleven over deze manier van handelen van den commissaris van politie Fouquel die in het meisje volstrektelijk eoue schuldige heeft willen zien en haar da bekentenis onder bedreigingen hoeft afgedwongen hel noodige in het midden te brengen De politie zeiden zij is maar al Ie zeer gewoon in elke beklaagde een schuldige lo zien Er moet nu nog bijkomen dal door gewold eene bekentenis afgeperst wordt waar die niet op andere wijze te verkrijgen is Gelijk gezegd de gomeenteraad hooft over deze zaak gehandeld De prefect van politic verklaarde dat de commissaris Fouquel hom medegedeeld had dat niet hg hot mei ja de bekentenis heeft afgedwongen maar haar broeder hetgeen echter door Franijoise dia sedert door een journalist is geïnterviewd ten stelligste weersproken i Na vrg langdurige beraadslagingen waarbij hol stormachtig is toegegaan heeft ilo Eaad eeno motie aangenomen waarbij de prefect van politie uitgenoodigd wordt den commissaris Fouquet te ontslaan on oentf tweede motie strekkende om den profeet van politie uit te noodigon zijne ondergeschikten te verbieden de beklaagden tol bekentenis Ie brengen daar dit eeno zaak is die aan da zorg van den rechter van instructie is toevertrouwd Een derde voorstel om aan Franijoise eene vergoeding van 500 fr uit de gomoenlekas toe te kennen werd verworpen De Kaad hoewel het beginsel toegedaan dal bij rechtelijke dwaling eene vergoeding behoort verleend te worden meende dat het niet op zijn weg ligt daaraan uitvoering te geven maar dat de staat dit behoort la doen hunne wy ze goed en edelmoedig geweest waren In de eerste dagen hadden zg vele veimoeinissen ook honger en dorst te lijden gehad daar zg door ongebaande bossohen over borgen en langs afgronden geforceerde marsohen hadden moeten maken De roovers waren daartoe wel wegens het gevaar voor vervolging genoodzaakt Oowoonlijk werd er snuohts 8 uren lang gemarcheerd en als een der slachtofors verklaarde niet verder te kunnen dan werd hg met geweer of mes bedreigd De roovers waren slechts 7 in getal Luid mocht er niet gesproken worden en als iemand hard hoestte kreeg hg dadelgk eene waarschuwing Dikwgis ging een der roovers met één oor op don groud luisteren om te hooreii of er geen ruiters in de nabgheid waren De eerste twee dagen kregen de gevangenen niets dan water en brood maar toen zg verklaarden het bij zulk eoue voeding niet te kunneu uithouden ook schapenvleesch Dat vleosch was van lieren welke onderweg eenvoudig gestolen werden vervolgens geslacht en in het bosch aan het spit gebraden Hel was duidelijk merkbaar hoe de roovers inzagen welke hooge waarde de gevangenen voor ben hadden zg gaven hun de beste stukken vleeseh verstelden hunne kleeren en schoenen waren bun bij hot passaereu van gevaarlijke plokken behulpzaam Das nachts gaven zij hun hunne dekens opdat zij geen kouda te Igden hadden In het geheel zijn de reizigers 9 dagen de gevangenen der roovers geweest en gedurende dien tijd zgn zg niet onder dak gekomen eu liebbon gemiddeld 8 a 10 uren s daags moeten loopen Op hunne tochten zagen zij dikwijls kulden schapen maar nimmer oenig menschelijk weitan Hun oordeel over den hoofdman Athanasios is dat hij een welopgevoed mensch scheen en met zekere noblesse te werk ging De lucht onder de bende was voor b eldig en de gevangenen haddon dan ook den indruk gekregen dat het vooral deserteurs waren die deel uitmaakten vau de bende De Bondsraad beeft voorgesteld het onderzoek in die zaak lo schorsen evenals dat voor de verkiezingavorvalschingen in Maart 1889 Alleen het proces over den moord van Roesi zal worden voortgezet Bij do volksstemming over het al of niet wensohelijko eeuer grondwetsherziening verklaarden zich 16 900 burgers voor e herziening De raoerderbeid 92B0 verklaarde zich tevens voor de herziening door een afzonderlijke commissie zoodal bet ontwerp der nieuwe grondwet niet door don Groolou Baad maar door oen afzonderlijk hiervoor aan te wijzen herzieningsraad zal worden opgesteld üo Ooslenrijksche Ministers van Financiën heeft op nieuw een aanvrage roooten doen tot verlenging van de vooorloopigo begroeting tot het einde van Juli Eerst nu is de commissie van hel Huis van Afgevaardigden klanr met haar rapport Daorin wordt de begrooting voor 1891 vastgesteld op 11 5C8 375 B21 aan inkomsteu 564 676 997 aan uitgaven eu een overschot van fl 3 798 524 Volgens de raming in het ontwerp der regeoring zou hel overschot niet meer dan li 2 285 624 bedragen De rapporteur dr Von Bilinski merkt o a op dat deze begrooting de gunstigste is sedert 1871 en in het algemeen sedert den aanvang van hel constitutioneel rogimo indien men bij hot overschot van fl 3 798 524 do 4 millioen voegt die van de loopende uitgaven van den dienst van 1891 moeten worden afgetrokken om gedeeltelijk te voorzien in do som van fl 10 892 633 noodig voor de amortisatie van de openbare schuld verkrijgt men een batig saldo van 11 7 798 524 houdt Van daar wordt zulks toerorlrowd aanuspeciaal daartoe benoemde Commissiën itÊ Maar wat zal nu in s Hemels naam eeue Commissie van toezicht op de zwemschool doen Het gebouw met loebehooron slaat onder toezicht van den gamaentearchitect en verder kunnen B en W zeer good met bet toezicht bolast blijven zooals tot dusver geschiedde Er valt geen examen te regelen geen vorderingen van leeriingen te constateoren geen gang van het onderwijs na te gaan Da zwemschool is alleen eene inrichting waar de bezoekers komen baden of zwemmen Voor hen welke laatsiganoomde kunst niet verstaan bestaat gelegenheid die daar te leeren Verder niets Moet daar nu eene Commissie naar komon kijken Moeten een vijftal meer of minder deftige heeren komen zien of mijn blonde kruUebol goed aan de zwemriem vordert of dat mgn kleine zwarlkop goede slagen maakt Mij dunkt dat is de taak van de ouders Zoo n Commissie zal zeker vergaderingen houden 0011 voorzitter on secretaris hebben notulen bureaukosten enz maar veel méér dan vergaderen zal zg niet te doen hebben Zij mag dan ook naar mijne meening overbodig worden geacht B on W zullen als tot heden op hunne ambtelijke wandelingen door de gemeente van tijd tot tijd ook de zwemschool wel eens komen inspeetoeron on dal kan voldoende worden geacht Een Zwemmer CORRESPONDENTIE Hot ingezonden stuk van Een kiezer achten wij voor plaatsing ongeschikt Redactie IN Q E Z O N D E N Mijnheer de Redacteur I Een katholiek kiezer die de vergadering van 11 Zondag op do Haven onder presidium van den Heer J G Kropman bijwoonde gaf mij zijne bewondering 1 lo kennen boo dio Voorzitter het stounen van een I candidaat voor eeu Lid van do Tweede Kamer der J Staten Genoraal in verband brengt met de opvoering j van een toonoolstuk nhet aftriehkind in de sociëteit Ons Genoegen Ik verwonderde mij daar ook ten zeerste over dat de Heer Kropman die Leoraar is aan do Normaalschool alhier eone inrichting waar jongelieden gevormd worden tot openbare onderwijzers on onderwijzoresssen zulke combinaties kon vormen De Hoer Kropman woel toch wel dal een l id van c o Tweede Kamer niet te beslissou heeft over de opvoering van een of ander stuk op hel tooneel Dit wordt beslist door het Hoofd dor Gemeente wanneer man aan de goede Jigenschappon van eau op te voeron stuk mocht twijfolen en waarlijk do Heer Kropman zal dat wel met mij geheel eens zijn dit kan men gorust overia eu aan hol Hojfd onzer Gemeente Alleen zedokwetseBde on ergorlijke tooiieelen worden nimmor opgevoerd en hel Fabriekskind kon gerust de toets doorstaan Herinnert de Heer Kropman zich nog wol de opvoering van do Passionsspiele di van zekere partij zooveel tegenkanting ondervond Ook deze werd met kracht voortgezet Ik meende daarom don Heer Kropman te vragen waarom hij don antirevolutionairen candidaat ondersteunt daarvoor reden aangevende dat wanneer de Heer Van Wassenaer gekozen mocht worden men voortaan bier niet moer dorgolijke opvoeringen als het Fabriekskind zal krijgen U dankzeggende voor de opname dezer regelen heb ik de eer te zijn Mijnheer de Redacteur Ebn PK0TE3a A NTS0U KlEZER GOUDA den 17 Juni 1891 DE ZWEMSCÏÏOOL M de Redacteur Een enkel woord zg t mij vergund iu uw blad te plaatsen over hel denkbeeld in de laatste Raadszitting geopperd om eeno Commissie van Toezicht over do zwerascbool in bet leven te roepen Het komt mij voor dal zulks geheel onnoodig is Bij andere inrichtingen van onderwijs is eene dergelijke Commissie zeer noodig daar het GoUegie van B on W reeds te veel te doen heeft met het beheer der gomoonte eu hare inslelliugon in hel algemeen om het met het nagaan van alle détails daarvan ook nog te belastan Die taak wordt dan ook voor verschillendo inrichtingen van onderwijs overgedragen aan eene Commissie die ziet zij de wansobolijkheid in tot hel invoeren van verbeteringen of horvormingon de noodige voorstellen daartoe doet aan don Raad Hel is niet van B en W te vorgeu dal zij b v de Muziekschool beheeren bare leeraren conlroleeron het jaarlijksch examen regelen enz enz Derhalve wordt dat opgedragen aan eene Commissie Hel is niet van B en W te vergen dat zy op alle lagere scholen of hel gymnasium den gang van het onderwijs in bijzouderlieden nagaat en dio inrichtingen onder haar onmiddelijk toezicht KEJMMlSGEyiJXG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROOEZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien art 8 der Wet van den 2n Jnni 1876 Staatsblad no 95 Doen te weton Dat zij vergunning hebbeu verleend aan P van Hansbergen en zijne rochtverkrijgonden tot het oprichten eenor bakkerij in hot perceel gelegen aan de Heerenkade kadaster sectie E no 1416 Gouda don 17 Juni 1891 Burgemeoster en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOKN De Secretarit BROUWER KENNISGEVING Burgemeester en Wethouders van GOUDA brengen tor algomoene kennis dat op Maandag den 22 Juni aanstaande aanvangende des voormiddags ten 10 ure eeue Algomoene Collecte met open schalen aan de huizen zal geschieden ten behoevo van het fonds tor aanmoediging en ondersteuning van den gowapeiiden dienst in do Nederlanden Zij vertrouwen dat een ieder door het schenken van een milde gift zal willen medewerken lot bevordering van hot goede dool GOUDA den 17 Juni 1891 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGE V IJZENDOORN Do Secretarie BROUWER Geheel Madrid ii vervuld van verontwaardiging tegen de hertogin de Gastro Knriquez markiezin van Valdera gravin van Plasoncia Grande eerste klasse van Spanje en dame noble der orde van Maria Louisa Neen verontwaardiging is het woord niet die uitdrukking is nog Ie zacht voor hetgeen de gemoederen beheerschl Man woel waaraan deze dame zich schuldig heeft gemaakt Een arm meisje van negeu ït tien jaren eene wees Juliana goheeten had zij in dienst genomeo en op barhaarsche wijze miahandeld zoodat het arme kind ten laatste het buis der vrouwelijke beul is ontvlucht en zich op straat hoeft nedergezet waar bat uitgeput van lijden en honger is opgenomen door da politie Het kind was met lompen omhangen neen niet omhangen Zij waren haar aan hel lichaam vastgenaaid zoo nauw dal hel zich haast niet kon bewegen Van gewoon uittrokken der kleederen kon natuurlijk hier dan ook geen sprake zijn In die lompen bleef het kind dag on nacht saamgeperat Hoeveel wouden en lidteekenen Juliana op het lichaam had is kwalijk te zeggen Haar lichaam is er mode bedekt Da hertogin de Castro Enriquoz wa met een aanzienlijken edelman gehuwd Maar voor twee jaren is hij van haar gescheiden Hij kon het mot het manster niet langer uithouden Toen de rechter van instructie da hertogin verI hoord had zeide hij lot haar plannetje uitvoeren dat gij ontworpen hebt De heer Rozel vertoonde haar lusschen duim en vinger den brief dien hij niet weder had weggeborgen Om deze reden zeide hg Indien gij weigert te doen wat ik voorstel ben ik als geneesheer verantwoordelijk en als vriend des huizes verplicht bijzondere openbaarheid te geven aan het document dal ernstige complicatién in den toestand van mgnen patiënt en vriend zou hebben veroorzaakt Het is niet mogelijk dat begrijpt gg iemand die zoo helder van geest is als hij langer dan eenige uren ten hoogste eenige dagen een feit verborgen lo houden dal hem van zoo nabg raakt Mevrouw Bertholon bleef onbewegelijk in nadenken verzonken zitten Dokter Rozel had zulk eene gevestigde reputatie van een in alle opzichten onkwetsbaar man te zijn dal hij volkomen varheven was boven alles wal van hem gezegd kon worden Bovendien was zijn woord oen geloofsartikel zoowel voor zijne vijanden als onder zijne beste vrienden Da moedor van Raoul had bepaald hare partij gevoudon zij stak hare hand naar den brief uit on zeide eenvoudig Geef hier Gelijk oversteken lieve mevrouw zeide de doktermeadoogenloos IWordt va col d PETROLEUM NOTEEIIINGEN van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijki te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfusl ƒ 7 45 Geïmporteerd fust ƒ 7 60 Soptamborlevering ƒ 7 60 October levering 7 56 November levering 7 60 Docember lovering 7 66 MARBLTBERI cIÏVb n7 Gouda 18 Juni 1891 De aanvoer van granen wordt bijna wokölijks geringer waardoor prijzen zich kunnen staande houden Tarwe Zeeuwsche f 10 i ƒ 10 50 Mindere dito 9 25 a ƒ 9 76 Polder ƒ 8 75 H ƒ 9 25 Afwijkende 7 50 a ƒ 8 Rogge Zeeuwsche ƒ 7 90 a ƒ 8 50 Polder 6 60 11 f 6 75 Buitonlandsche per 70 kilo ƒ 6 60 a ƒ 6 90 Gerst Winter ƒ 4 90 Tl ƒ 6 60 Zomer 4 75 b 5 SO Chevalier ƒ 6 a 6 75 Haver per Heet 4 50 a 5 60 por 100 kilo 9 it 9 50 Hennepzaad Inlandscb 10 H 10 25 Buitcniandsch 8 75 i 9 Kanariezaad 8 26 ii 9 Boouen Duivenboonen ƒ S a 8 50 Paardcnboonon ƒ 7 a 7 25 Maïs per 100 kilo Bonte Amerikaanscho ƒ 8 20 ïi ƒ 8 40 Cinqantine 8 50 a 9 Staten Oeneraal ëibste Kahxb zitting Tan Woensdag 17 Juni De heer Van Raijen hield eene interpellatie over het nieuwe station te Groningen dat naar zijne meening te lang uitblyfl De min van Waterstaat gaf daaromtrent geruststellende verklaringen Achtereenvolgens werden goedgekeurd de aanhangige naturalisatieontwerpen de nader verlenging van den termijn gedurende welken art 1 der wel van 1818 van kracht blijfl de snpptetoire begrootiogan voor justitie en financiën id betrekkeiyk de kosten van het regentschap en de wedde der KoninginWeduwe de Indisch kredieten de onteigening voor de vergrooting der algem begraafplaats te Zwolle verkoop van grond te Oosterhout Groningen en Nijmegen Over den ex koning Milan schrgtt de Figaro Ue Pargsche gemeenteraad heeft zich Dinsdag bezig gehouden met eene zaak die eeu diep Ireurigen indruk he fl gemaakt Kan eenvoudig meisje uil de provincie Francjoise Jhatté was onlangs te Parijs aangekomen om er een dienst te zoeken Na eenige vruchtelooze pogingen slaagde tg hierin Tot baren schrik werd zij voor een paar dagen bij den commissaris van politie Fouquel ontboden Di iar gekomen hoorde zij van hem dat zij beschuldigd werd een gouden ring van hare meesteres gestolen te hebben Zij ontkende De commissaris zeide niets Ie hechten aan hare ontkentenis en drong bij haar aan op bekentenis Franpoise bleef op haar stuk staan De commissaris hield niet af Zij zou en moest bekennen Allerlei middelen werden door hem aangewend Zoo zeide hij haar dat als zij bekende zg geen straf zou bekomen daarentegen al zij bleef loochenon zou drie jaron gevangenzetting haar doel I zijn ook verraste hij haar met de mededeeling dat de persoon aan wien zij den ring verkocht had ontdekt waa en dat die persoon een meisje gelijk zij FranifOise er uitzag had aangeduid als de vrouw van wie hg den ring gekocht had Weer verklaarde Fran oise dat dit uiet waar kon zijn daar zij den ring niet gestolen bad De commissaris werd hoe langer hoe heftiger en het meisje al meer en meer in het nauw gebracht en bevreesd gemaakt kwam I ten laatste lot het besluit om maar eenvoudig te bekennen doch zij weigarde de bekentenis te teêke Wanneer gij in het Bois de Boulogne in een maandrijiuig in den schouwburg in een benedenloge in een restaurant achter een overladen tafel een zwaarlijvig man met een zwarten borsteligen knevel een ruwe stem een tanige gelaatskleur en een weinig drukke bewegingen ziel zegt dan niet dat is een rastaquouère maar zegt Dat is den ex koning van Servië Als gij litl zyt van ee aristocratische sociëteit hebt gij ook groote kans tusschen vijf uur s avonds en vijf uur s morgens hem voor een baccaraat of zelfs pokertafel te ontmoeten in de rue Rojale Koning Milan leidt Ie Parys het leven van een zeer rijk vreemdeling die zich uil zijn zaken teruggetrokken heeft en men moet erkennen op het gevaar af majasteilsscheoni te begaan dat zijn doen en latfn niets koninklijks heeft Overigens houdt hij er niet van dat men hem majesteit noemt Op de sociëteit wil hij dat men hem met den naam van graaf Takovo betitelt en toen hij nog regeerde was hij gewoon te zeggen tot personen die hij sympathiek vond Je bevalt me noem me niet meer majesteit Sedert hij zijn kroon verloren heeft tutoyeert hij minder spoedig Hij beweert zich niet meer met de politiek bezig te houden zij die het weten kunnen zeggen echter dat dit een leugen is Hij houdt er niet van dat men van de ex koningin Natalie spreekt en wanneer hij gedwongen wordt over zijn vroegere gemalin te spreken doet hij het met een heftigheid en een kracht die bewijzen aan hem die t niet zoude weten dat de stichter van de dynastie van Obrenowitch niet op de trappen van een troon is geboren Hij houdt van z n land en vermaakt er zich mede de verschillende revoluties dis er in de laatste eeuw hebben plaats gehad te vertellen In t kort hij is een Oostersch millionair Moals men er zoovelen in Parijs ziet Parijzenaar willende zijn beproevende de laatste modes van den dag te volgen Tres bon garijon zoggen zijn vrienden en in deze hoedanigheid zich niet kunnende boosmaken over den bijnaam dien men hem in de sociëteit heeft gageven k Koialaquouère Ta Weenen zijn de drie uit de handen der Mandourische roevers vrggekomen gijzelaars de heeren Graeger Kortsch en Marquet allen Pruisen op hunne terugreis doorgekomen Zij zagen er afgemat uit en faun gelaatskleur waa bmiu door de zon en ontbering Merkwaardig was het dat zij niet met dien afschuw van de roovers spreken als men na bet uitgestane leed verwachtel zou Zij zeiden ilat de roovers op te ongeruster Gg die eerlang aan de familie Leniel verwantZttlt worden Mevrouw Berlholon kon eene ontkennende beweging niet weerhouden Hoe nu vroeg de dokier Is uw zoon danniet verloofd met mejuffrouw Aurelte De oude vrouw zag hem scherp aan Houd je nu niet dom mijnheer Bozel zeideli Gij weet dat ik mijn woord heb ingetrokken De geneesheer maakte eene beleefde buiging en nam den brief dien Aurette hem had ter hand gesteld uit zijn zakboekje Volkomen juist lieve mevrouw zeide hij enzie hier het bewijs met uwen naam ondenteekend Wat zoudt gij zeggen indien ik u me ledeelde datmijn vriend Leuiel na bet lezen van dit stuk in mijnearmen den geest had gegeven Mevrouw Bertholon zag hem oplettend aan het gelaal van den geneesheer was ondoorgrondelijk en zij werd werkelijk beangst Scherts niet mijnheer zeide j de zaak isernstig Gij kunt er zeker van zijn mevrouw dat alszij niet ernstig was ik op dit oogenblik niet de eerzou hebben van mij bij u te bevinden Wenscbt gijeene transactie Eene wat vroeg de oude dame op hoogentoon Ik zeg eene transactie herhaalde de genees heer met nadruk op het woord De zee is prachtig op het oogenblik het strand is nog niet zoo vol als het over zes weken zijn zal dit is het ware oogenblik om een tochtje door Brelagne te doen of naar Arcachon te gaan indien gij de voorkeur geeft aan eene met harstboomen begroeide kust Uwe ge I zondheid heeft wrasonlgk zeelucht noodig of wenschl gij misschien een paar mailnden op eene badplaats door te brengen Ik wil u zulk oen verblijf gaarne voorschrijven Mijnheer zoo viel de moeder van Raoul homverontwaardigd in de reden Dan vervolgdo de heer Rozel zonder van zij stuk te geraken dan zult gij vixir uw vertrek denheer Leniel schrijven ilal gij genoodzaakt plotseling van hui lo gaan geen tijd hebt gehad met uwen zoon afscheid van hem en zijne dochle s te gaan nemen gij kunt ar bijvoegen dat het u aanganaam zal zijnhem dadelgk na uwe terugkomst aan bezoek te brengen En dan kunt gij ham gedurende uwe afwezigheid ééns of tweemalen schrijven Daar uwe brieven nooit heel vriendelijk zijn zal hunne koolheid hem niet verwonderen Bij uwe lohuiskomsl na uwe tehuiskorasl als gij niet van besluit zijt veranderd zal raajulfrouw Aurette u schrijven dat ïij eer s heeft nagedacht en d t mijnheer uw zoon vrij is Mevrouw Bertholon had met groote aandacht naar het einde van deze rede geluisterd Maar mijnheer om welke roden zou ik hel Vrouw Alvarez ik boud u gevangen Hoe vrouw Alvarez riep zij uit ik ben de hertogin de Castro Enriquaz en ik wil dat mijne tilels voorkomen in uw rapport De rechter wendde zich hierop lol een paar gerechtsdienaren en beval hun Breng vrouw Alvarez weg Zg moei in de gevangenis buiten toegang blgven De wet erkent zulke Grandes van Spanje niet Zoodra de bevolking van Madrid gehoord had wal er met Juliana was gebeurd wilde ieder groot en klein het kind aannemen voor het zijne Do prefect te Madrid heeft van oen zestig vrouwen uil de aristocratische zoowel als uit de nederigste kringen een verzoek in dion zin ontvangen Do vertrekken dor prefectuur van politie waron gevuld mal personen die kleodoreu lokkornijeu on geid voor Juliana brachten Tal vau porsonon uil do provinciën zvjn naar Madrid gekomen om het kind hulp te ver obaffeo Het bestuur der vennootschap Het Oouoertgebouw te Amsterdam heeft zich genoodzaakt gezien bet contract met hel orkest op la zeggen Hot beeft dit met groot leedwezen gedaan maar kon bij de bestaande onzekerheid of hot benoodigdo bedrag voor de instandhouding der kunstinrichiiug nog zal verkregen worden niet anders baiiftfclen Er blgft oma schemering van hoop dat op het nitorile oogenblik d w z binnon een paar dagen en met vereende krachten van allon die de kunst liefuebbeii do oulbiuding nog voorkomen wordt Butteolandscli Overzicbl De Fransche minister van builenlandsclio zaken de boor Ribot beeft do commissie uit de Kamer welko zich met do akte dor Brussolscbo antislaven handolconfercntio bezighield hot antwoord gegeven op de gestelde vragen Bg de Brniselsclie akte is de Congo staat wat da btlastingeu betreft in twee doelen verdeeld In hel eene helft la regcering een uitvoerrecht van 10 pCt van de waSrdo dar uitgevoerde waren en in het tweede het grootste en rgksto deel word een uitvoerrecht van 25 p Jt geheven Dit recht was eenvoudig zoo hoog dal bet den handel van andere volken geheel moest verhinderen zoodat der Jongo rageering hot monopolie verzekerd bleef Wanneer deze twee afdeolingen bleven beslaan wilde de commissie de akte niet goedkoureu De heer Ribot trad daarom in besproking mei don Bolgisoben gezant te Parijs en deze deelde terstond mede dal de Congo rogeering bareid was do afdeeling te laten vallen en slechts één uitvoerrecht van 10 pCt voor don gehoclen staat la vorderen Het hoofdbezwaar dor comraisaie dat de Gongoregeerlng door het boffen van hooge belastingen dio voor zoover haar eigen handel betreft toch woer in do schotkist lorugkoeren de mededinging van vreemde kooplieden onmogelgk maakt was dus vervallen en dorbalio werd do akte met 7 togen 1 tem goedgekeurd Ton slotte benoemde de commissio den heer Francis Charmes lol haar rapporteur die haar besluit in do Kaïnor zal verdodigen De Kamer van afgevaanligden had in de zitting vau Maandag gelijk gisteren is bericht bat invoerrecht voii 6fr op de 100 kilu brood zooals door do commissie en de regeering ivaa voorgesteld verworpen Maar hiermede was deze zaak gelijk nader gebleken is nog niet afgedaan hol brood nog niet vrggosteld van rechten Do heer Dron k am gisteren in de Kamor mot een voorstel om dan toch ten recht vau 5 fr van bot brood te haffen Onze bakkers sprak hg kunnen niet coiicurreeron mei die in het buitenland Hot belang van dou nalioualon urboid is hier in hot spel Er zijn van die woorden dio men slechts behoeft to bezigen vooral in de Fransche Kamer om indruk Ie maken De uitdrukking het belang van don iiationalen arbeid is eenedior gezagden Mol 291 stemmen tegen 211 werd hot voorstel van don heer Dron waarmode da rageering en de commissie zich vereenigd hadden aatgenomen Schoepsboschuit werd met betzelfde recht vaii 5 fr beiast Een amondamonl van dun hoer Vigor waarbij bepaald wordt dat hot recht van 5 fr slechts van toepassing zal zijn op bul brood dat als koopwaar wordt ingevoerd en niet op het brood dal da grensbawoners voor hun eigen gebruik invoeren word goodgokourd Op rijst alsmede op rijstoraool is hel recht zooals door da commissie was voorgedragen aangenomen Het hoeft niet onlbrokun aan het krachtig verdodigen van een voorstel lol vermindering maar hot hoeft niet mogen balen De roes der protoclie heeft de hoofden te zeer bevangen De liberalen van hel Zwitsersohe kanton Tessino die in September van hel vorige jaar zich op een minder gobruikolijke manier van de olarioale Regee iiig ontdeden en vervolgd werden wegons hot maken an opstand krijgen in t eind toch nog amnoslie