Goudsche Courant, vrijdag 19 juni 1891

1801 Zaterdag 20 Juni N 4557 De ZvAitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt GOUDSGHE COURANT JVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inzending van advertantiön kan geschieden tot edn uur des namiddags van den dag der uitgave Heinekens Wiener Export Bier 16 Ct per fl Dito Licht Gerste Bier 9 Ct per fl DepotA iNORTIER Gouwe C Veemarkt Melkree weinig aanvoer Handel en pryïen traag Vette varkens redel aanvoer handel vlugger 18 a 21 et per half KG Biggen voor Engeland g ede aanvoer handel gewoon 16 s 16 et per half KG Magere Biggen goede aanvoer handel traag ƒ 0 50 4 0 80 per week Vette schapen goede aanvoer handel vlugger 20 a 28 Lammeren goede aanvoer handel vlugger 4 a ƒ 18 Nuchtere kalveren weinig aanroer handel vlug 6 a 12 Fokkalveren U a 26 Aangeroerd 115 partyen kaas handel vlug Eerste qualiteit ƒ 27 a 29 tweede qualiteit 22 a 26 Noord Hollandache 22 a 26 Boter goede aanvoer handel vlug Goeboter 1 25 a ƒ 1 85 per kilo Weiboter 1 05 a fl U per kilo Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Ooederen Veiling 18 Juni No 1 bouwmansw D 62 met 27 H 90 A en 80 c A land in den Alexanderpclder onder Capelle a d IJssel 22500 k de He r S J v d Bergh Cand Not te s Gravenhage No 2 bouwmansw D 56 met 27 H A 86 A en 70 cA land in den Alexanderpolder onder Capelle a d Ussel 25000 k da Heer J Hoogeodam te Capelle a d Ussel No 3 bouwmansw D 48 met 19 H A 88 A en 50 c A land in den Alexanderpolder onder Capelle a d Ussel 10300 k de Heer VV Bonger Jasperszoon te Nienw Lekkerlaud Burgerlijke Stand GEBOREN 16 Jani Jobao ooderi L de Jong ta A Tin Zwet Geertrog OQilen j C Groeoeweg cd A Meiie 0VER1£DE 17 Jini J i F bluier 1 m GETROUWD 17 Jcai H Wieser ea M M Bergmu C Melkert eo E JuKo A Brant en M Wildiehnt M üoth en A van Triet ADVERTENTIÊN De Heer en MevroBw tan dek BRANDELER Ehtu betuigen bonnen dank Toor de vele blgken vitn belangstelling bg de geboorte banner Dochter ondervonden Satêenheim 18 Jani 1891 De eerste Vergaderfng tot verificatie der schaldvorderingen in het faillissement van X A van STBAATEN behaèger en stoffeerder te Gouda zal krachtens bevel van den Edel Achtb Heer Rechter Couimissaris gebonden worden ZATERDAG 27 JDNI a s des T m 10 nar in een der zalen van bet Gerechtsgeboniv aan bet Haagsche Veer alhier Creditenren wordt verzocht drie dagen vóór dien termgn bnnne schuldvorderingen in te enden bg den Curator De Curator Toomoemd Mr J VROLIK Advocaat en Procureur Weste Wagenstraat 83 RotUrdam 17 Juni 1891 SAFETY Veiligheids tweewieler TER OVERNAME AANGEBODEN eene zich in uitmuntenden staat bevindende IVEL SAFETY Inkoopsprgs 216 thans voor 140 Goed onderbonden en weinig bereden Zoo goed als nieuw Brieven franco onder No 2119 aan het Bnreau dezer Courant Pmfn o V Hnl n ï3deT i pr 7 r Pnif iir R virchow B riun T OietI MOnchwi t Reelam uaipaio n T NUSSbaUm MOnchon Hertz Amatardun a V Korczynski Knikaii a Brandt KtaMSanlxirg b J Storingen In de kwalan én Irnrn luit van a m dorwid ▼ rttoppiBf n d dashedeo looaU boonpija dlils fCh 14f fabrak mi aaUiist aa ttlokavil U M At l k a Prill Of v Freriehs B rtijn t V Scanzoni woriburs a C Witt Oopanhagwi a a Zdekauer StPManburg a a Soedepstftdt kuu a a Lambl WaraclMu a a ForSter Slrmlngham Onderbuiks organen b IJ ii trurm ataaltuic voortrait Toortfcomenda ODffaiteldUckoid koBUwdhald kortadam a lakarp wirkenda Zouten Bltlarwatar Droppala MaafHia aai i = ii out h IW Om sich by den aankoop te beMhermen Wt W1 1 £ Ü i l 1 door d h de k l l rk of ik t het Het groote aantal zenuwkwalen van zenuwhoofdpijn af tot de voorafgaande kenteekenen van apoplexie hersouberoerta toe trotaeeren nog steeds alle middelen door de medische wetenschap aangewend Kerst aan den nieuwen tijd komt de eer toe dat sg door het gebruik maken van den eeovoudigsten weg namelijk langs de huid eene physiologisohe onulekking gedaan heeft die na houderde proefnemingen thans over de geheele wereld verbreid is en terwgl zy in wetenschappelijke kringen de hoogste belangstelling wekt teven eene weldaad blgkt te zijn voor de aan zenuwkwalen lijdende menschhoid Deze geneeawyze is uitgevonden door den gewezen Officier van Gezondheid Eoman Weissmann te Vilshofen en berust op de ondervinding opgedaan in eene sojango praktijk Door wassching van het hoofd eenmaal per dag worden daartoe geschikte stoffen door de huid onmiddellük aan het zenuwgestel medegedeeld Met deze geneeswyza werden werkelyk schitterende resultaten verkregen en z f maakte zooveel opgang dat van een door den uitvinder geschreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing binnen korten tijd reeds da 21e druk verschenen is Dit boekje bevat niet alleen voor het groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie en de daarmede zelf in wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men Uarin wetenschappelijke verhandelingen uit de medische bladen di aan deze geneeswgze gewgd zijn zoomede afschrift van tal van getuigschriften tan hooggepUatste geneeskundigen onder welke P MÓOière med dr profeSSOr aan de polykllniek te Farijg rue Rougemont 10 Steingreber med dr praktiseerend geneesheer aan het kraaksinnigen gesticht te Charenton Sanitfitsratb t r Cohn te Stettin Orossmann med dr arrend arts te Jöhliugeu Dr P Forestier geneesheerdirecteur van het hospitaal te Agen Qeheimrath Dr Schering kasteel Qutenféls Bad Ems Darses med dr geneesbeerdireo teur der galvano therapeutisohe inrichting voor zenuwlijders te Parijs rue St Honoré 334 Consul von Aschenbaon med dr te Corfh Dr fiusbaoh arrend arts te Zirknit Ober stabsarzt Jeobl med dr te Weeneu Dr O Bongavel te La Farriöre Eure lid van den Conseil Central d hygiène et de Santé in Frankrijk en vele anderen Aan allen wier zenuwgeste meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwachtigheid lijden i aarvan de kenteekenen zgn chronisohe hoofdpijn migraine schele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid lichamelijke onrust en onbehagelijke toestand verder alle kieken die door beroerte getroffen werden en nog lijden aan de gevolgen daarvan zooals verlammingen onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatseliike zwakte verzwakking van geheugen enz en zij die reeds dnder geneeskundige behandeling geweest zgn maar door de bekende middelen al onthouding en koudwaterkuur wrijven electriseeren stoomlooi of zeebaden geen genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zij die vrees gOVOelen VOOr beroerte en daartoe reden hebben wegens verschijnselen als ziCh aanhoudend aogstlg voelen verdooving in h9t hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen druKkende pijn onder het voorhoofd suizing in de ooren het joelen van kriebeling in en het slapen van handen en voeten aan al deze dine categorien van zenUWlijderS als ook aan jonge meiSJeS lijdende aan bleekzucht en krachteloosheid ook aau gezonde zelft aan jonge persouen die veel met het hoofd werken en geestelijke reactie wUlen voorkomen wordt dringend aangeraden zioh het boven vermelde werkje aan te aohaffen hetwelk op aanvrage kOStelOOS en franco verzonden wordt door LEMAIHE k Co Apotheker te Parij rue de l Eohiquier 30 Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneeswijze van ROMAIN WElSSMANiX Ond Officier van gezondheid eere lid der Italiaanscho Saniteits orde van het Witte Kruis en varder te Amsterdam door M CLEBA Co Heiligeweg 40 Botterdam F E van SAiVTEK KOLFF Apotheker Korte Hoofdsteeg 1 Utrecht LOBRY POKTO Oudegracht bij de Öaardbrug F 160 Op de jongste hygieniacb medicinale Tentoonstelling te Gent is de Weissmann sche geneeswgze door de medische jury met de Zilveren Medaille bekroond MILITAIRE H arLd sclxoerLeii A 7 OS Az Kleiweg E 73 en 73 l36 Snelperadrnk van A BfiINKMAN en Zn Gooda De nitgare dezer Conrant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr i per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 ifaonderlflke Nonuaers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 19 Juni 1891 Aan den minister van waterstaat is het adres gericht Oe Kamer van koophandel en fabrieken te Arnhem acht zich verplicht zich direct tot Uwe Excellentie te wenden mat het eerbiedig verzoek tusschenbeide te komen in zake den nieuwen maatregel der Maatschappij tot exploitatie der staatsspoorwegen betreffende de afsluiting der perron Deze maatregel die wellicht in zeer enkele atations gewenscht kan z n is nergens noodig en hier te Arnhem zeer zeker volkomen overbodig tenzü de Maataohapp haar alleen heeft ingevoerd om eene voor haar gemakkelijke en goedkoope misschien wel winstgevende controle in te voeren In dezen tijd moest de Maatschappij er veeleer naar treven zoo spoedig mogelijk te leeren hoe zij baren dienst behoorlük moest inrichten Het bleek dezen winter en ook na weer bij de invoering van den zomerdienst dat de Exploitatiemaataohappij nog taiet goed is georganiaeerd dat zg niet is berekend voor de meer omvangrgke taak die Uwe Excellentie haar heeft opgedragen n dat z j dank zg hare administratie verwarring heeft tot stand gebracht waar Uwe Excellentie met de spoorwegovereenkomsten jui t verbetering van den toestand beoogde In stede van de fouten in den bestaanden dienst te verbeteren gaat de Maatschappg eene nieuwigheid invoeren waarvan het publiek groot ongerief ondervindt Men zegge niet dat die stuiver die nu voor den toegang op bet perron betaald moet worden voor niemand een bezwaar behoeft te zgn Juist voor den kleinen handelaar voor den koopman die zijn brief in den spoorwegpostwagen wil bezorgen voor den FeViLLETOni ZISLlSFADBlu TIL I Zg stond op en ging naar een schrgftafeltje bij het venster plaatate zich daar voor nam hare schrgfportefenillé zette haar lorgnet op doopte hare pen in den inkt en zeide zonder den geneesheer aan te tien Dicteer Ik zal het wel laten lieve mavrouw zeide deheer Bozel zedig Mgn vriend zou er te veel bij verliezen indien bij niet een van uzelve uitgaand brieQe ontvang Zij boog zioh over het papier en schreef een tiental regels op waarin zg haar leedwezen betuigde met haren zoon te moeten vertrekken zonder haren vrienden de hand te kunnen drukken enz Toen zg gereed was wierp zij een snuitje goudzand over het papier en bood het open den geneesheer aan die hel aannam en met het kalmste gezicht van da wereld van het begin tot bet einde doorlas Volkomen in orde zeide hij do brieQe omruilende men zal dit in de enveloppe van het andere leggen en de eerste maal dat mijn vriend Leniel naar zijne brieven vraagt zal het hem worden ter hand kleinen burgerman die zgne betrekkingen of handelsvrienden komt afhalen is dia atuiver soms veel En de Maatschappij heeft er isM op gevonden om den maatregel nog meer productief te maken door de perronkaartjes niet zooals man denke zonde geldig te maken voor een uur doch gedurende het uur waarin zg zjjn afgegeven Neemt men vijf minuten voor elven een perronkaartje en wil men tot vgf minuten over elven blijven dan moet men een tweede nemen De Kamer van koophandel en fabrieken te Arnhem wendt zich wegens het spoedeischende der zaak direct tot Uwe Excellentie en vraagt eerbiedig dat Uwe Excellentie die maatregelen neme die haar ten dienste staan om de Maatschappij tot exploitatie van slaatspoorwegen te bewegen hare perrons weder open te stellen gelqk voorheen Indertijd werd door het Centrum medegedeeld dat de heer Schaapman da enige geestelijke was geweest die op het ambtsfeest van den aartsbisschop te Utrecht DM diens tafel iserd genoodigd Naar aanleiding daarvan bevat thans de Tilhurffache Ct eene mededeeling die dat bericht van hrt Centrum in een eigenaardig licht plaatst In een schrijven aan de Tüiurgtche Ct was beweerd dat Mgr Snickers het gedrag van dr Schaepman goedkeurt omdat deze zooals het Centrum indertijd met ophef verklaarde bij gelegenheid van het jubiM van dien bisschop op Goeden Vrijdag met uitzondering van alle geestelijken alleen bg Mgr gedineerd heeft Hierop nu geeft het blad deze voorstelling van het gebeurde Dr Schaepman had zich bij dé groote schare geestelgken aangesloten om Mgr te feliciteeren toen de plechtigheid afgeloopen was zeide Mgr op dezen dag Goeden Yrgdag geen feestmaal te kunnen ggUriohten doch als de heeren geestelijken toch ge gesteld Mejuffrouw Leniel zal zoo spoedig mogelijk het besluit nemen waarvan ik u gesproken heb waardoor een einde zal worden gemaakt aan dit kleine misverstand en men zal er u onverwijld kennis van geven Lieve mevrouw nw onderdanige dienaar De geneesheer was reeds op straat toen mevrouw Bertholon nog niet tot haarzelve was gekomen De aanval was zeker barsch geweest en zij vond bet dan ook niet heel erg dat zij overwonnen was geworden Het zou ongetwgfeld zeer hard zijn te moeten hooren dat de breuk van den kant der Leniels kwam maar na al de beleedigingen die zg ter zake van dat ellendige huwelgk reeds ondervonden hadden zouden zg mooi praten hebben men zou ban slechts half gelooven en bovendien met op zgn tgd te zwggeu of te glimlachen kon men over een verbroken huwelijk heel wat zeggen Dokter Rozel zag op zgn horloge en het uur gunstig oordeelende ging bg naar het café Gasnault uabg den schouwburg op de Place du Balliement Hij was er nagenoeg zeker van dat hg daar op dit uur van den dag Baoul Bertholon zou vinden alleen of in gezelschap vas een vriend De jeugdige architect was er inderdaad geheel alleen en scheen zich danig te vervelen Toen hij den geneesheer zag binnentreden maakte hij eene beweging alsof hg grooton lust had onder de tafel te verdwgnen doch hij hield zich in groette hem op onverschillige wgze en keerde daarop zgne courant om hopende dat de heer Rozel hem voorbij ADVERTENTIËN worden geplaats van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschynt noegen nemen met wat ik heb dan zgn zg uitgenoodigd De geestelijken maakten geen gebruik van de uitnoodiging alleen dr Schaepman Dit is de toedracht der zaak en deze is bekend geworden door toedoen van Mgr Godschalk dia Z D H den aartsbisschop om opheldering vroeg over het reclame artikel in het Centrum En Mgr Snickers heeft daarbij te kennen gegeven dat het zgn verlangen was dat aan die uitlegging da meest mogelijke ruchtbaarheid zou gegeven worden zooals trouwen geschied is Staten Generaal Eerste Kauzb Zitting van Donderdag 18 Juni De Kamer nam met algemeene stemmen aan lo het ontwerp om in formulieren het woord Koning door Koningin te vervangen 2o do Congoakle 3o de verhooging van enkele hoofdstukken der staatsbegrooting Het langer in dienst houden der militie werd met 30 tegen 17 stemmen goedgekeurd de onteigening voor verbetering van den Ouden Usel met één stem tegen het verbouwen van het Dep van Binnenl Zaken met 30 tegen 8 stemmen Na door behandeling van do huishoudelijke begrooling geheel schoon schip gemaakt te hebben ging de Kamer uiteen om waarschijnlijk in dit zittingjaar niet meer te vergaderen Men meldt uit Haarlem Het is thans gebleken dat de te Heemstede gevatte inbreker is genaamd Pieter Kooien dat hij een Zeeuw van geboorte is en in den laatsten tijd geen vaste woonplaats had Niettegenstaande de laatste omstandigheid was hij noch bg de Amsterdamscke recherche noch bij de politie waar ook bekend wat moet worden toegeschreven aan zijne levenswijze Nooit gebruikte hij jenever en in kroegen kwam hg niet Steeds logeerde hg in nette hotels en dronk hij champagne of water Na de inbraak bij den heer zou gaan IJdele hoop De geneesheer ging naar hem toe en zette zich naast hem neder op den grooten divan waar de met groote tusschen ruimte geplaatste taftla de gelegenheid boden geheel van elkander afgescheiden groepen te vormen Hot is mooi hier zeide Kozel mat een kennersblik de werkelijke artistieke decoratie van de zaal monsterende gij komt dikwijls bier niet waar Ja antwoordde Kaonl koeltjes Het ia hier rustig en fatsoenlijk men maakt er geen rumoer Werkelgk werden de gesprekken op gedempten toon gevoerd alleen het verwgderde regelmitige geklik van biljartballen in eene andere zaal herinnerde op dit uur van den namiddag dat men zich op eene openbare plaats bevond Men zit hier overheerlijk antwoordde de dokter een glas vermout bestellende Toen de drank voor hem was neergezet vleidde hg zich gemakkelijk neder hg was een sybariet op züne manier die uithnizige man en zat gaarne goed Gij gaat zoo met mevrouw Bertholon naar eene zeeplaats zeide hg doodonschuldig Raonl zag hem aan alsof hg hem het bezoek van den Shah van Perzie aankondigde Ja vervolgde de dokter zonder van zijn stukte raken gg gaat zes weken twee maanden in defris sche lucht doorbrengen om uit te rusten De ironie was scherp als men wist dat de mooie architect nooit iets uitvoerde maar men neemt dik