Goudsche Courant, zaterdag 20 juni 1891

Uiddalberg die ƒ SOO opleverde waa hjj loo nu en dan zooala hg dat noemt aan het werk geweest doch hjj is in den omtrek zóó slecht bekend dat hq b T poogde in te breken in het gesticht voor Ijjders aan vallende ziekten te Heemstede waar niets te halen viel De poging tot inbraak op Zondagnacht by mr v Giob is werkel k door hem gepleegd hetgeen blgkt uit de gelijkluidende verklaring van mevrouw v Gich die evenals hij opgeeft te zijn gewekt door het schreeuwen van een kind en toen leven aan de deur te hebben gehoord Ook de die tal bij den heer Middelberg kan bewezen worden Kooleu heeft eiudelgk nog verklaard dat zgn doel was zich rgk te stelen Daar alles wat hy van den diefstal bij den heer M had verkregen op was was hg verplicht een slag te slaan De Haagsche Kamer van Koophandel heeft in overweging genomen het denkbeeld van den minister van waterstaat om een Centralen Haudelsraad in te stellen De vrees werd uitgesproken dat in zulk een raad de vrghaudelsbegrippen van den handel te sterk op den voorgrond zouden treden weshalve besloten werd den minister te adviseeren twee radeu in te stellen een voor den handel en een voor de nijverheid Besloten werd toe te treden tot de Nederl kamer van koophandel te Londen maar zich niet te doen vertegenwoordigen op eene vergadering ter bespreking van den zuivelhandel toaaehen Engeland en Nederland De Nieuwe Groiuiiger OouraiU bevat een schrgven van mr 8 van Houten aan de kiezen in het district Groningen die hervorming wenscben Hij verdedigt zich daarin tegen de b huldiging geen hervormingen te willen en meer speciaal verklaart hij lo te zgn voor uitgebreid kiesrecht tenzij goede grond bestaat voor onthouding So voor belastinghervorming waardoor de druk vaa mindergegoeden op meergegoeden wordt overgebracht hij wil elke rgksinkomstenbelastiog indien a chalfing van accgnsen en patent er tegenover slaat Hiemit blgkt dos ook dat de heer Tan Houten voor afschaffing van accgnsen is wanneer voorstellen daartoe kans van slagen hebben Toorts verdedigt de heer Tac Houten zich op hetgeen beweerd werd over zgne meeniogen omtrent herziening der gemeentewet afschaffing der patentbelasting en zijn houding in zake de bankwet Wanneer de Kamer niet alleen de plaats is om hervorming te prediken maar ook om hervormingen tot stand te brengen meent de heer Tan Houten daar nog best een rol te kunnen spelen De Matuiode verklaart in een eerste artikel over da Herstemmingen dat men de herstemmingen moet beschouwen en beoordeelen met het oog op de gehouden verkiezingen en op nieuw moet sturen naar hetzelfde doel dat men vóór den 9en Juni in het oog had Heeft dus iemand bg de verkiezingen medegewerkt om de Regeering het bondgeooodschap en de legerwet te doen vallen dan kan hij 23 Juni niet zgn krachten inspannen om het tegenovergestelde doel te bereiken d i de Begeering te bewaren t handhaven en te steunen Dat zou eenvoudig onzin wezen en strijden tegen het gezond verstand Na een berinnenng aan haar gedragslijn wijst bet 1 wgls nut zonder vermoeid te zgn en dat was hetniet waarover Bertholon zich verbaa de Met uw verlof zeide hij hoe weet gij dat Uwe moeder heeft het mij zooeven verteld antwoordde de heer Bozel Ik heb haar een kort bezoekgebracht waarop wg over velerlei zaken heblwu gesproken Dus is uw huwelijk verbroken zoo eensklaps zoo zonder veel omslag Baonl weinig op zijn gemak schoof heen en weder op den zachten divan alsof hij op een pak doornen zat Lieve hemel ja zeide hij het is verbroken ja het is verbroken inderdaad het doet mg veel leed ik verzeker u dat het mij veel leed doet maar na hetgeen er gebeurd is begrijpt gij dat het eene veel minder schitterende partij waa eo op mgn woord Uij bleef steken de dokter kwam hem te hulp Het was eene minder schitterende partij bedoelt gij bet huwelijk van Charles Want roejuffroaw wg zuliao haren naam niet noemen indiengij het goed vindt is niet veranderd zooveelik weet O natnurtijk hernam Baoul met eenige warmte zg blijft wie zg was zij is een engel Maar enfin ik heb begrepen dat om zeer ooaangename verwikkelingen te voorkomen dat het beter wa Hebt gg van haar afgezien geheel tfgeóto zonder aarzelra blad er op dat volgens getuigenis van vriend en vgaud wg daarmede succes hebben gehad De politiek der Eegeering is in het hart getroften de heillooze houding der Roomscbe antirevolutionairen heeft van de meest bevoegde zgde de scherpste afkeuriugoutvangen het verbond met de antirevolutionairen is in schier alle deelen des lauds opgezegd het militairisme moest zich de zwaarste slagen getroosten Het blad volgt alleen eene politiek die op beginselen rust en vreest niets meer dnu ter linker of ter rechterzij af te wgkeu Bg de herstemmingen streven wg dus naar den deliuitieven ondergang van de regeering van het bondgenootschap van de legerwet en wg zullen naar onze meening alleen dan in een zegepraal ons mogen verheugen mdien dit doel op den 23 dezer bereikt is Naar wij gelooven zal dit alleen het geval zgn niet als wg op het doode punt komen maar als er een liberale meerderheid ontstaan is Het doode punt is altjyd ons ideaal geweest en niets smart ons meer dan dat wg thans naar ons oordeel verplicht zgn er tegen te ageeren Doch wg zgn thaus niet onder gewone omstandigheden wg slaan voor en ministerie dat vreezen wg blijven zal als wij op het doode punt komen e blijft dt Btgnmng dan blijft de legerwet Duizend redenen zal het weten te vinden om de portefeuilles te behouden als er geen meerderheid meer gevonden wordt Waarom zou het niet regeeren Er moet immers een ministerie zgn Dus niet bet doode punt roept het blad uit Er moet dua een liberale meerderheid zijn doch zoo mogelgk slechts eene zoo groot dat wel het miuis teneMackay moet aftreden maar het slechts kan gevolgd warden door een ministère d affaires En dau kan die meerderheid zel betrekkelgk vrg groot zijn want er moet heel wat gebeuren eer de liberalen de teugels in handen zullen durven en kunnen nemen zonder een poliliekeo zelfmoord te bedrijven Wie de houding der groote liberale bladen met aandacht heeft gevolgd is volgens De Maatbode overtuigd dat zij veel liever op het doode punt zouden willen komeu dat genoodzaakt zgn deregeuring in handen te nemen Haar juist omdat vele liberalen het doode punt willen moeten wg het thans niet willen Ous lot zou benijdenswaardig warden na al de ellende welke wg doorstaan hebbeu wanneer de liberalen de regeering in handen namen met een niet al te groote meerderheid Zg zouden met da radicalen en de socialisten en bovenal met hunne eigene verdeeldheid zoo veel te doen krijgen dat zg geen tijd zouden hebbeu om aan ons te denken Al is nu echter het doel bij de verkiezingen en herstemmingen hetzelfde de middelen om het te bereiken zgn het niet Wij zijn thans niet vrg zooals vóór ü Juni Slechts twee candidateu worden in ieder district waar herstemming moet gehouden worden toorgesleld en één dier beiden moeten wg kiezen als wg ten minste kiezen willen want onthouding is ook nog een middel Toch geefi die band weer een voordeel want hij schenkt ons recht te handelen naar den stelregel men kieze van twee kwaden het minste Dat geeft een groot gemak en vergoedt weder eenigazins het gemis der vrijheid vaa beweging Zoodra men toegeeft dat men en nog wel bij eerste keuze een antirevolutiouiir mag kiezen is 1 h$t ons verklaart het blad onmogelijk in te Met uw verlof zonder aarzalen niet t drom mei Het heeft mg zelfs veel gekost maar Eensklaps zag hij den heer Boze aan en gevoelde eene onweerstaanbare neiging om zijn hart uit te storten hj weet niet dokter wat het ia het hoofd tebieden aan eene vrouw als mijne moeder zeide hijmet zachte stem zich naar hem toewendende Ik heb het beproefd ik heb het acht dagen lang beproefd Ik kon het niet volhouden Zij wil niet Ik zou het ongelukkigste schepsel ter wereld zijnals ik haar weerstand bood Neen heusch hetgaat niet Zou zij u onterven rtBeg de geneesheer met jbijtende scherts Als het andera niet was antwoordde hij maar ik zou geen leven met haar hebben Tan twee kwaden heb ik dat irekozen dat dat Dat niet hst diohtst l g en niet het grootstwas eindigde da heer Bozel Hg stot jpunwilde heengaan Als gij tfena mat mQflHfetNest gingt zaide hij eensklaps en als gij ffevrouwuwe moeder ik vraag u vergeving maar ik vindgeena bekoorigke uitdrukking als gij mevrouwuwe moeder eens naar den drommel liet loopen Indien zij u onterfde zou bet nog zoo erg niotzgn Mgn vriend is rijk genoeg om u schadeloosl stellen i f O daarom is het niet hernam Baoul met i zien waarom men eu nog wel bg herstemmingen geen liberaal zou mogen steunen Beiden zgn niet alloen onkatholiek maar de een is in den regel niet beter dan de ander De een vervolgt de Kerk zoodra hij kan de ander zegt dat hg zich laat leiden door den geest der Watergeuzen van 167Ï die onze HH Martelaars van Gorcum doodden Bg de meesten vau beide partgan bestaat het eenige onderscheid hierin dat de een de Tien Geboden Gods op zgn voorhoofd schrijft en da souveroiniieit Gods op zijn rug hangt dus geen van beide ziet en er evenmin naar handelt en de andere slechts zulke vrome uithangborden gebruikt als er bg de verkiezingen een of andere onnoozole mee te misleiden is Tindt meu nu toevallig een liberalen Bastert tegenover een anti revolutionairen Tan Velzen geplaatst waarom zou meu dau den eerste niot kiezen Bastert is immers veel minder gevaarlgk voor ons dan Vau Telzen I Kn waarom zou men den ergste aller militairisten Schimmelpaoninck van der Oye te Amersfoort varkiezen daar tegenover hem een gematigd liberaal als de neef vau het Kamerlid Bogaards van den Ham geplaatst is I En wie zal Tan der Telde in Delft kiezeu die weet dat wij in Tak van Poortvliat aan bondgenoot tegen de legerwat hebben I Men zou minstens genomen dwaas zgn als men zoo iets deed I In den nochl van den 9dtn Juni brak een verschrikkelijke brand uit in het ruim van den Atlantische stoomer Cti of Richmond kapitein Bedford gedurende de reis van New York naar Liverpool Do Ctty of Richmond had aan boord 106 oerste klasse 71 tweede klasse en 119 tusschendekpussagiers een bemanning van 146 koppen eu een lading bestaande uit 2000 balen katoon provisieo vleesch en de gefaealo garde robe van de Kendal Dramatic Jompacy Het schip verliet New York op den 3eu Juni eu had gunstig weder tot den avond van don 7sD toen een orkaan opstak vergezeld van hooge zeeën De zee was den volgende dag iets kalmer doch de storm duurde voort tot den 9en Tegen middernacht werd aon dame posso ier wakker en vond baar hut vol rook waarop zg dadelgk alarm maakte an een hear te hulp riep die in een aangrenzende hut logeerde In minder dan drie minuten waren alle passagiers ook die van het tussehandak boven de meestan hadden in der haast bun bedden verlaten en waren in nachtgewa Toen het luik geopend nerd dicht bij de plek waar de rook ontdekt as sloegen de vlammen uit en bleek de lading katoen in brand te staan Groote hoeveelheden water werden dadelgk over de brandende massa geworpon doek met weinig succes en eerst toen de stooublusschers in werking waren gebracht nam het vuur iets af Terwgl de kapitein au de eerste machinist geholpen door de andere officieren alles deden om het vuur meester te worden viel op het dak een ander toonael voor Onder de oogen der angstige doch overigens berustende passagiers werd eau groote voorraad provisie door passagiera an hofmeesten in da booten gebracht voor het geval het noodig mocht wezeu het schip te verlaten Ondorwijl bleef eau hevige storm waaien die het schip geweldig deed slingeren Tol het aanbreken van den dag wist niemand hoever da brand reeds voort wezenlgka warmte en onmiskenbare oprechtheid Het is om de rust Ziet gij dokter als ik dien kant opging zou ik nooit meer rust hebben nooit meer Dat is treurig zaide de dokter op denknop van zijn wandelstok bgtande Wilt gq werkeIgk niet Ik kan niet antwoordde de jonge man verlegen Toen de geneesbaar na hem gegroet te hebbeo hem den rug toekeerde en met een Dat is jammer bgoa even koud als mevrouw Bertholon zelve het uitgesproken zouliebban zgnen hoed opzette nam hg hem bg dan arjn Zeg haar dokter dat het mij veel leed heeft gedaan wezanigk sear veel Ik verzeker u gij kunt iiiat begrgpon Ik zal het haar niet zeggen daar kunt gg oprekenen antwoordde da heer Eozel kortaf Indiengij wenscht dat zij bet zal weten zeg het haardan zelf doeden avond Hg ging heen Eaoul in eene verdrietige stemming achterlatende Na een ooganblik van aarzeling giug de jonge man weder zitten ao herhaalde ia zich zelf Neen ik kan niet Hat zou de hel op aarde zgn I Het spgt mg geducht maar het is onmogelgk I Wordt venolffd gewoed had zoo dik waa de rook terwijl de zee zóó bol stond dat het onmogelijk zou zijn geweest da booten uit te zetten Bij hei aanbreken van den dag kon de kapitein na zorgvuldig onderzoek den passagiers mededeelau dat geen unmiddelijk gevaar bestond De stoomblusschers hadden althans da vlammen bed won gen doch er bleef nog een smeulende massa katoen die weder vlam kou vatten en het was oumogalijk na te gaan hoever het vuur reeds was gevorderd want alle openingen waren gesloten opdat de koude wind da vlammen niet zou kunnen aanwakkeren Om acht uur s morgens kraag men een teil in ziekt en werden de gewone teekans van gavnar gegeven Kerst kroeg men twee uren lang geen antwoord doch eindelijk mg men het schip met halve kracht vooruitstooinen en wachten op de 6 y of Richmond die in minder dan een half uur langs zij lag Het jïepraaide schip was de stroomer Counsellor van de Harrisonlgn op weg naar Liverpool Uit schip zou Isugs zij blijven Op dat oogenblik gebeurde een treurig ongeluk Da kapitein vau de Coumdlor viel plotseling dood op het dek nader Men wierp ondervijl zooveel mogalgk water op de brandende katoen Togen den avond werd oen pogibg gewaagd om in het ruim ta komen au na ta gaan wolke uitbreiding het vuur ha l verkregen Tiar smeulende balen werden naar boven gebracht doch t blaek hoog noodig alles gesloten te kouden om alle luokt uit te sluiten Den gahealau volgeaden dag was de toestand vrij wel dezel de Telkens sloeg een dikke rook naar buiten doch vlammen zag men niet Tegen den avond kwam een groote stoomer Ctti of Richmond af die gepraald de Cunard stoomer Senia blaek te zijn De kapitein van dit vaartuig nam op zich bg hot brandende schip te blijven en beiden stoomden toen met volle krackt vooruit de Counsellor spoedig achter zich latende De schepen stoomden samen door tot in den namiddag van den 21eu hat vuur bleef oogansohijulijk gelgk ofschoon kat uu on dan op enkele plaat ea van ket ruim zicktbaar werd Om ongeveer 3 uur s middags van deu 12en praaida men de C o Paru eu de drie kapiteins hielden samen raad Besloten werd dat de Servta bg de City of RicAmo ul zou blijven Op den 13en scheen kot sckip heetcr te worden doch rook zag man niet Toch bleef men voortdurend spuiten au in dien toestand kwam het schip in deu ochtend van 24 Jani te Queensiown aan Een dor passagiers vertelde dat toen bemerkt werd dat het sckip in volle zee in brand stond gedurende een vreesalijken storm en goeii schip in t ziekt een groepje van oobt vrouwen op bet dek geknield lagen te hidden Toon de boot der Cuoardliju langs zij kwam weenden vale vrouwen van vreugde Op Trijdag don 1 2ea vulde een verstikkende stank het gabeelo schip eu het bleek dat 300 toiu vleesch door de hitte bedorven wareu zoodat men groote hoeveelheden carbol gebruiken moest voor ontsmetting Men gelooft lat de brond ontstond door broeien van de kntoeu koewel varsokillaode andere redenen worden genoemd De passagiers van alle klassan gaven den kaptarn een souveuir en do bemanning dankte hem in warme bewoordingen De passagiers brachten £ 70 bijeen om onder de bemanning te verdaalen Boltenlandscb Overzicbt De Tempt ziet zich verplicht tot een verontsckuldigen jegens da protectionistische meerderheid der Kamer Het blad had kad haar in staat geacht aeniga wrueging te gevoelen eu terug te deinzen voor eene directe belasting op het brood eeoa belasting van ouutreeks 40 fr per jaar voor eau watkliedankuisgezin Maar dat was eene misvatting Wel werd in de Kamerzitting van Maandag ket recht vou 6 centimes par kilo brood verworpen maar den volgenden dag werd aan voorstel aangenomen om het brood ta belasten met aan reckt van 6 centimes per kilo Men moet recktvoardig zgn zegt de Tempt en den keizer geven wat dos keizers is Do eer van dit besluit komt niet gelijk men op het earsta ooganblik zou maenen toe aan aan even onvarzoenigken als verraderlijken vijand der republiek Hg die deze overwinning op de armen heeft weten la bekalaii is noch een hertog noch een eanvoudiga burggraaf Het is een gewezen mijnwerker iemand die er op stoft dat bij een democraat is een ofgavoardigde 11a zoo zegt men den vierden stand vertegenwoordigt Het is do keer Biisly in persoon Tóórdat tij ziek in de beraadslaging kad gemengd sokeen de Kamer nog te weifelen En toch had zg reeds den heer Dron den voorsteller geiioord en koe kan men weifolen als men kem gekoord hoeft Da heer Dron maakte ziek zwaar ongerust over den vrijen invoer van brood in Frankrijk Gaattock ens na wat het zijn zou als ket vreemde brood bij koophn en koopon in Frankrijk kwam Het zou versckrikkelijk zgn Eene overheering van sprinkhanen zou zeker verkieslijker wezen Do spikkancn zouden althans deu oogst verslinden eu het brood duurmaken terwijl kat buitenlandscke brood de duurte tegengaat Indien da Kamer geen duur brood gewild had zou hij dan een recht van 6 fr op het graan vastgesteld hebban P Tegenstrijdig zou het dus geweest zijn indien zij hei brood vrij van rechten had toegelaten En bovendien wat zou er al niet gebeuren indien het brood vrij in Prankrgk kon worden ingevoerd De keer Dron tock kaeft gezegd dat ket eene aanmoediging zou zgn voor de smokkelarg Men zou ziek van het vreemde brood bedienen om kostbare voorwerpen in Frankrijk binnen te smokkelen Zou men om dit nu tegen te gaan de tolbaambten willen noodzaken da broeden stuk te snijden O veruufiige dialectiek Of stuk gesneden brood öf in ket geheel geen brood En de heer Basly die eigenlijk de eer van den dag had w at voorde hij aan IJon kan ham hooronde nauwelijks zijne ooron gelooven Volgons hom zal ket reckt op ket brood in ket voordeel zijn der werklieden terwijl de vrgstelliug van ket reckt sleckts ten bate zou komen aan da rijken Man beweert aldus sprak hij dat de workman het brood goedkoopar zal hebben als hij Belgisch brood kan koopen Ik zeg noen integendeel de tegenwoordige wet is voordealig voor do rgkan want de werklieden koopen het brood slechts op krediet Inderdaad Koopen zij ket op krediet En bekoaven zij het dan nooit ta betalen Hoe kan men dus beweren dat de prgs van het brood aaiia onversckilliga zaak voor hen is Zij steken zich iu de schulden au dit ziet gij met een luchtig harte aan I Het is integendeel da rijke wien het niets uitmaakt of hij per jaar een 40 fr meer aan belasting betaalt Maar voor den werkman is het haal veel Doch Basly wist ket anders te zeggen en toen kg verklaarde voor ket voorstelDron ta zullen stammen was het op alle banken der protectionisten eene uitbarsting van bijval De belasting op ket brood was gered I Aan da gerooktelijko vervolging van Ferdinand de Lassops die eens als do grooto Fransckman werd gevierd moet man volgens Figaro geen overdreven gewiekt kecktan Het blad brengt ket volgende in herinnering Na den val der Panama kanaalmaatsckappg warden een aantal aanklackteu tegen het bastunr dier maatschappg ingadiend op grond dor wet van J 867 op de venuootscbappen Die aanklachten uu zouden na een tgdsverloop van 3 jaren verjaard zijn en ket is waarschijnlijk alleen om dat te voorkomen dat thans een nieuwe instructie is gelast waardoor de justitie opnieuw drie jaren tgd krijgt voor onderzoek van do 7aak of vervolging De keer Da Lesseps ia alleen als voorzitter der Kanaalmaatschappg oausprukelijk gestald aan de goede trouw vau den grootan Franschmaii twijfelt uu evenmin iemand als ooit te voren Laat ons nooit vergeten zoo besluit Figaro dat wij aan Dé Lesseps het Suez kanaal hebben te danken het grootste werk onzer eeuw en gunnen wij den grijsaard die weldra zijn 87e jaar intreedt een rustig voleindigen van aan leven die niet alleen aan Fraukrgk maar de gekoela wereld tot eer kaeft verstrekt Dit de bekandeliog der zaak zal moeten blijken iu hoeverre de keer Du Lasaeps al is ket alleen zedelijk madeverantwoordelijk is voor het slaakte bekeur dat men dar Paoama kanaalmaatscbappij verwijt ea waarvan duizenden persongp vooral kleine kapitalisten die zich door de schoon gekleurde voorstellingen der maatschappij heten verlokken met ket verlies kunnar spaarpenniiigau kot slachtotfer zijn geworden Graaf Taaffe de Oastenrgkscka miniatar presidaut beeft eindelijk oenij lickt ontstoken over da toekomstige plaiiuan der regeering De gelegenheid biervoor werd verschaft door de algemeane baroadslagingen over de bagrooting welke in ket Huis van Afgevaardigden zijn begonnen Nadat de jongCzechische leider dr Gregr de regeering hevig had aangevallen en da Polen Iringand had gewaarschuwd tegen hun samengaan met de Duitsch liberale partij nam graaf Tsatt a ket woord om het standpunt der regeering toe te lichten De minister president begon mat te verklaren dat de regeering toon zg zij bg do ontbinding van den Rijksraad een beroep deed op alle gematigde partijen volstrekt niet had verwacht dat deze partgen haar bijzonder politiek standpunt zoudon opgeven noch dat de uiterste radicale partgan kun woelingen zouden staken Het doel der regeering waa uitsluitend ernstige twisten te vorkooden au tevens gevolg ta geven aan het verlangen van het grootste gedeelte der bevolking naar ruat en naar invoering van dringend nocdiga sociale en oeconomische hervormingen De regeering zal nu ook ernstig beproeven dit plan te verwezenlijken maar of het zal slagen hangt er vooral van af of de gematigde partijen die nu de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden vormen de regeering daarbij zullen steunen Tooral echter en dit was het merkwaardigste gedeelte der rede van den conservatieven antiDuit schon ministerpresident betuigde graaf Taaffe zijn ingenomenheid over het feit dat de Duitachliberala partij weer als regaaringspartij was opgetreden Een partij welke over zoo uitstekende medewerkers en bekende mannen op velerlei gebied beschikt zou natuurlijk bij de hervormingen welke de regeering op ket oog keaft iu da eerste plaats haar steun moeten verleenen on de regeering is vast besloten vooral op da madewerking der Duitsohlibe ralen een beroep ta doen Deze zwenking van het ministerie Taaffe naar links veroorzaakte natuurlijk groolo beweging onder de afgevaardigden en werd vooral door de liberalen met bijval begroet Dat graaf Taaffe voornemens ia voortaan in liberaler geest te regeeren en ook rekening te honden mot de aanspraken der Ouitschers dia took in alle opzickten het machtigste element der bevolking blijven uitmaken dit is zeker reeds een goed teeken maar toch blijft het steeds da vraag of het mogelijk zal zijn op dezen grondslag een voldoende parlomentairo meerderheid ta vormen Da Duitsch liberale partij hoewel de talrijkste in den Ryksraad kan alleen niet over de meerderheid beschikken au blijft steedc afkankelgk van de Polen die wel minder anti Duitsck zijn dan de Czockan maar die took ook kun nationale en clericale eischen hebbeu welke zij zeker niet licht zulle opofferen IMQKZOWDEN Mijnheer de Redacteur Tergun mij aan een Proteslantsck Kiezer de verzekering te geven dat zijn ounoozale zegsman blijkbaar niet keaft gesnapt waarmee ik bg mgua verdediging van da candidatuur Wassenaar de opvoering van kot tooneelstuk het Fabriekskind in verband heb gabrackt Hierdoor dicht hij mg beweringen toe die ik waarlijk te dwaas acht om za ook maar met oen enkol woord eene weerlegging waardig ta keuren Voor het overige wensoh ik een Protestantach Kiezer onder het oog te brengen 1 dat ik niet was Voorzitter van da ba usta vergadering 3 dat da tegenkantiug van zekere zijde bij de opvoering van de Passionsspiele voor mgn felsten tegenstander Zondag j I oen onbruikbaar wapen zou gebleken zijn en 3 dat ZEda qualifioatie van de Normaalschool niet deugt J G KROPMAN De ZWEMSCHOOL Gouda 19 Juni 1891 Mynheer Je Redacteur f ieheel in tegenstemming mot dan Zwemmer in uw vorig Nr zoudo ik de instelling eener Commissie van Toezicht op de Zwemsckool warm aanbevelen Het is vroeger eanigarmate ook zoo geweest Toen was indien ik mij niet vergis het bijzondere toezicht opgedragen aan den Wetkouiler T P Viruly wiens vertrek uit de gemeente ik nog steeds betreur en ik herinner mij zeer goed dat ZEd er kwam in do dagen waarin ik tot de krullaboUan behoorde Dat is lang geledou I En misschien daiirom maar toch niot daarom alléén vond ik het toen wijlen de Hoer Zialeman was toen zivemmeoster beter dan nu mijne krullabollen zich aldaar verlustigen met die van Eeu Zwemmer Inderdaad bat is er veel voller geworden voor ééa man is da taak te bezwarend B en W hebben het veel ta druk met belangrijker zaken daarom zou ik het toezicht eaner Commissie koogst noodzakelijk achten Zij zou een goeden band kunnen zijn voor de talrgke liefhebbers en voor deu Directeur tevens Ook ïkn Zwehmek PETROLKUIW IVOTEERINGEN van de Makelaars Caotzldar Schalkwüki te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfuat 7 45 Geïmporteerd fuat ƒ 7 60 Soptamberlevering ƒ 7 50 October levering 7 55 November levering 7 60 December laveriug 7 65 HurKerliJke Stand Stolwijk GEBOREN Maarleu oudirs P Noomea eo L KoolK b BasUaanlje Cornelia ooders A van Lecaweaen A T earo ONDHETROUWD G van den Berg eo J M Mathuisen B van der Wouden en A Stoppiienbarg Moordrecht GEBOKEN Arend ouders H Bloemink en J Juiaea ONDtRTKOUVVD P V uo l en de Vna