Goudsche Courant, maandag 22 juni 1891

ISill Maandag 22 Jaoi GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Onistreke Da incending van advertentlön mn geaobieden tot eön uur des namiddags van den dag der uitgave Zevenbuiaen ONUEBTSOCWD A KoeUicr u F Vutl Eatkoteo en W TeDte ADV£RTENTl£N w B Ondertrouwd WILLEM MËIJKB JOHANNA GEBRËTSËN SB Gouda 1 Uadergeteekenden betaigen hannen hartel fcen dank ook namens wederzydsche familie Toor de rele blgken ran belangitelling bg hun Hawetgk ondefTonden A BBUNT K BBüNT WlLDSCHDT Gouda 19 Jani 91 Wie zeker zyn wii de Echte Eikel Cacao te ontrangen tesamengeetdd en na vele proefoefflingen in den handel gekomen onder den naam des oitrinders Dr Micbaelis Terraardigd op de beste machines in bet wereldberoemde abbliasèment van GebrjL Stollwerck te Eenlen eitebe J pT12ie aeItsr Cikel eacao in TierkanteD bossen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank Toor dagelijksch gebruik een 2 thedepels ran t poeder Toor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bij geval Tan diarrhee slechts met water te gebroiken Verkrijgbaar bq de Toomaaniste H H Apothekers enz Vt Ko V4 Ko proefbuges i S0 c 0 90 c 0 35 Oeneraalrertsgenwoordiger toot Neder land Julias Mattenidoilt Amsterdam Kalveistrast 103 WgmwB erkend als bel beste mondwater der wereld 40jarige roem Monden Tandziekten lOoaU het lo rordeo der tanden tandpijn ont takiag zweren bloedend uudvleesch onaangename renk nit den mond kalkrorming worden zeker Toorkomen en genezeü door het dagelgki gebruik T n h t echte K K Hof Taadarto Dr POPP s nti wV in aanmerkelgk rergroote flenchen Toor O cent 1 20 en ƒ 1 75 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr POPFa Tsa4 M 4er of Tandpasta ateedi de tanden geïonden hoon houdt Dr POPP TandplombaeneL l r POPP Kniiden Ze tegen eiken bnidoitalag en Toortreffelijk Toor baden tTeniu zeeji en ZonneMoenien ze PÖPP g Gekrtetafilseerde B Transparant ilyeerinezeepen n de fijnste Toilet pa gezondheidazeepen welke ok een Terwonderlijken witten tint te weeg brengen 00 De namaakaela ran ABatberin MoBdi ratft T r oeaten de Undea binnen korten tijd M Dr J G POPP Weenen DepoU U GOUDA J C ZELDENBIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumeriewinkel Tan hederland Het groote aantal zenuwkwalen ran zenuwhoofdp n af tot de voorafgaande kenteekeneu ran apoplexie hersenberoerte toe trotseeren nog steeds alle middelen door de medische wetenschap aangewend Eerst aan den nieuwen tijd komt de eer toe dat z door bet gebruik maken van den eearoudigsten weg namelyk langs de huid eene physiologische ontdekking gedaan heeft die na houderde proefnemingen thans orer de gebeele wereld verbreid is en terwijl zjj in wetenschappelijke kringen de hoogste belangstelling wekt tevens eene weldaad blijkt te ziJD voor de aan zenuwkwalen Igdende menschheid Deze geneeswqze is uitgevonden door den gewezen Officier van Gezondheid Koman VV eiasmann te Vilshofen en berust op de ondervinding opgedaan in eene so jarigo praktijk Ooor wasscMng van bet hoofd eenmaal per dag worden daartoe gesohikte stoffen door de huid onmiddellijk aan het zenuwgestel medegedeeld Met deze geneeswgze werden werkelgk schitterende resultaten verkregen en zij maakte zooveel opgang dat van een door den uitvinder geschreven werkje OVEB ZENUWLIJDEN en BEROERTE bare voorkoming en genessing binnen korten tgd reeds de 21e druk venchenen ia Dit boekje bevat niet alleen voor het groote publiek verstaanbare ve anngen omtrent het wezen der nieuwere therapie n de daarmede zelfs in wanhopig gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenschappelijke verhandelingen uit de medische bladen die aan deze geneeswyze gewijd zgn zoomede afschrift van tal van getuigschriften van hooggeplaatste geneeskundigen onder welke P MÓDlère med dr prOfesSOr aan de polykliniek te Parijs rue Rougemont 10 Steingreber med dr praktiseerend geneesheer aan bet kranksinnigen gesticht te Charenton Sanit£tsratb Ur Cobn te Stettin Orossmann med dr arrond arts te Jöhlingen Dr P Forestier geneesheerdirecteur van het hospitaal te Agen Geheimratb Dr Schering kasteel OateufelSi Bad Ems Darses med dr geneesheer directeur der galvano therapeutische inrichting voor zenuwlijders te Far s rue St Honoré 334 Consul von Aschenbaoh med dr te Corfu Or Busbaoh arrond arts te Zirknite Ober stabsarzt Jecbl med dr te Weenen Dr C Bongavel te La Farrière CKure lid van den Conseil Central d hygiène et de Santé in Frankrijk en vele anderen Aan allen wier seuuwgestel meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwachtigheid lijden waarvan de kenteekenen zgn cbronL iohe hoofdpün migraine schele hooulpijnj bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid lichamelijke onrust en onbehagelijke toestand verder alle zieken die door beroerte getroffen werden en nog Igden aan de i evoigen daarvan zooals verlammingen onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatselifke zwakte verzwakking van geheugen enz en zg die reed onder geneeskundige Iwhandeling geweest zijn maar door du bekende middelen als onthoudings en kondwaterknur wrijven electriseeren stoomlooi of zeebsden geen genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zg die vreeS geVOeleU VOOr beroerte en daartoe reden hebben wegens verschijnselen als ziCh aanhoudend angStlg voelen verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd suizing in de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van handen en voeten aan al deze drie categoncu tan zenuwlildisrs als ook aan jOnge melsjes lijdBQde aan bleekaucht en krachteloosheid ook aan gezonde zelfb aan jonge personen die veel met het hoofd werken en geeat tg ke reactie wUluo voorkomen wordt dringend aangerailen zioh het boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvrage kOStelOOS en franco verzonden wordt door LEMAIEK fc Co Apothekers t Pargs me de l Kchiqaier 80 Alleen gerechtigd tot verbreiding der genreswgia van ROMAN WEISSMANN Oud Officier van gezondheid eere lid der Italutanache Saniteita orde van het Witte Kruis en verder te Amsterdam door M CLEBA V k Co Heiligeweg 42 Rotterdam F E rao SASITC KOLFF Apotheker Korte Hoofdsteeg 1 l trecbt LOBBY POKTOÏÏ Oudegracht bij de Gaardbrag F 1 0 Op de jongste hygiënisch madicinale Tentoonstellin te Gent is de Weissmanu sche geneeswijze door de medische jnr met de Zilveren Medaille bekroond De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt ttut M JWM iaar VvetMMm nMtlsMMBé a a MbMrm M MT hst raklMk t it t m awikavclem ala t Otmn nB u aalni w ckm am aackaaaUlk Genees HalsailddeL a ro M n rm Ir B Vlrehow Bwiijn mi Dr V Frerleha B jn en T Oletl MOKMn tl BBaSBnÊ ▼ Seanzonl wamwts BoeUm l i t M aMluÊIIul C Wltt o p iiiaa T Naaabanm momimii S3H Hj Zdekaaer at pemfewg HOPtZ ikmtwdam VH JÊ ÊKi SoedertUUit KMM Brandt Hlf l Forster Onderbulks organen bU Storingen In de katiaa traaaa ataal aaff Taart rilt v ortioM ad oaf ittld kwalMi r laver laat 1 UcImU kaMHnrakaM ka rta t i DS Zwl Mm i a i PU1 TU d ApotkAar ffatafflM t 4t 4 ka4 ctli kaalli a al JMa salMak MM aatiaM ai b ra ad t w rdn tm ban i si h la Uaf 4Mr VTMVia fa M laffMMMO a slja ta vaikSaSM borra Mk r fkaXa Zntai lllwtm Pi nili MuimU ai V Oaa cich kjr 4 b MiBkoov te bosehemeB M aacaaaaskta prvparain tm la dt rMkakn MMdi smi allMi echt wltacraeke nilaa Tan tm Jtvatkaker Blehar4 BraaM Frri p r doM n i pbralk uaolJiiM lonado boadeliaorfc of tlkot kat Vraadt ileb op lodor dooflje ia Battardaai M ta Ictta B iwk rlf r op dM a t blorfoowoB ofndnikto door do WM botataor ltt krala aa kat raa4e veU aa a kaadtaekealac Kekd hfM Jmr Haarddapati V B vaa Kaatea KalS MILITAIRE A V OS Az Kleiweg E 73 ea 73 ADVERTENTIEN in alle Binnen en BuUerUanditché Couranten worden dadelgk opgezonden door het AdrertentieBarean van A BBINKMAN en ZOON te Gouda ghelpertdmk van AJBÏEnKMAN m Zr Ooi oa 3 De aitgaTe dezer Coarant geschiedt dagelgki met uitzondering van Zon en Feestdagen O prgi per drie maanden i 1 25 franco per poat 1 70 Aiioaderlöke Nommers VIJF CENTBN Dit KTummer bestaat uit TWEE BLADEN ËËHSTË BLAD Ferkiesing De Kiezers die prgs stellen op bedachtzameu Toomitgang die mede willen werken tot het vestigen eener krachtige regeering die wars zjjn van bet stembiis geknoei en de beginselloosheid der anti revolutionairen noodigen wg dringend nit hun stem uit te brengen op den Heer K BOOaAEEDT Bz Niemand blgve achter en ieder werke rusteloos tot geen kiezer op het appel ontbreke BINNENLAND GOUDA 20 Juni 1891 Morgen Zondag heeft van uit Gouda een afdee lingstocht plaats van de Wielrijders Vereeniging De AntUoop Uur van vertrek 10 30 v m Plaats van afrit Groote Markt De tocht gaat over Stolwijk naar Schoonhoven en terug over Jaarsveld Lopik Oudewater en Haastrecht naar Gouda De afdeeling Gouda en Omstreken van het Ned FEVILLETOM ZIBLBWABBL VIII 20 De geneesheer verlangde er naar Aurette weder te iep Als diplomaat was hij verrukt over zijn slagen bfl mevrouw Bertholon als vriend deed het hem leed dat hij niets van Eaoul verkregen had dien hy van ganscher harte naar den duivel wenschte Hy besloot dan ook over zijn onderhoud met den jongen man te zwygen Mejuffrouw Leniel hoorde haren ouden vriend aan met eene aandoenlijke aandacht die hem voor zijne moeite beloonde toen hij had uitgesproken vestigde het jonge meisje hare mooie bruine oogen op hem die hem beter bedankten dan hare lippen Je ziet zoo eindigde de goede man dat de eigenliefde gered ii wat reeds heel voel is maar het hart Aurette legde zachtjes hare hand op de leuning van den armsloel waarin de dokter had plaats genomen Laat ons daar niet van spreken zeide zij nu met en nooit Doch ik moet u nog ééne vraag doon n ik smeek u haar volkomen rondborstig te beant Bond voor Algemeen Kies en Stemrecht Koninklyk goedgekeurd houdt morgen Zondaz eene hniahondelijke vergadering des voormiidags te lO i ure in het bovenlokaal van den beer A Dam in hoofdzaak ter benoeming van 3 Bestuursleden aangezien door do toetreding van nieuwe leden de taak voor het Bestuur behoort verlicht te worden alsmede om bet houden van openbare vergaderingen te regelen Kr zal trveriB gelezenbeid zgn zich voor het lidmaatschap aan te melden De contributie bedraagt slechts 5 Ct per maand Blqkens het 19e jaarverslag dor Alg Nederlandsohe Vrouwenvereeniging Teiêehchade telt het correspondentschap f Gouda 23 leden en 1 werkster £r valt weinig ie doen voor laatstgenoemde zegthet verslag waarschijnlijk omdat de moeste damesbaro inkoopen doen in het Denót der afdeeling denHaag Teuehciade is een hoogst nuttige vereeniging haar doel is Het steunen d onbemiddelde beschaafde vrouw in bare pogiugen om in eigen onderhoud te voorzien en verdient dus alle aanbeveling Correspondente te Gouda is Mevr Van Bergen IJzendoorn Evekink Busgers Naar men verneemt wordt door de justitie een onderzoek ingesteld naar de vermoedelijke oorzaak van den op 26 April jl te Berg Ambaoht plaats gehad hebbenden branjJ Gisterenmiddag omstreeks 5 uur is op de Nieuwe Haven in het water gereden door een zesjarig kind een kinderwagen van Snijders waarin zich een kind van l j jaar bevond D Verhoef heeft het kind er uitgehaald A Slegt nog denkende dat het kind woorden dan zal het voor altijd uit zijn Gelooft gij dat de heer Bertholon het in deze zaak geheel eens is geweest met zijne moeder of heeft hy zich door haar laten overreden Dit punt is voor mij van het hoogste gewicht want Zy kon niet eindigen haar gelaat was vuurrood geworden hare lippen trilden Want de gansche zedelijke waarde van den persoon hangt van het antwoord op uwe vraag af zeidede dokter Je begrijpt dat ik zulk eene gewichtigequaestie niet alleen kan uitmaken Dat verlang ik niet van u antwoordde Aurette Maar hebt gij niets gezien of gehoord dat u redengeeft om te gelooven dat Baoul Bertholon al of nietde meening van zijns moeder deelt Op die rechtatreeksche vraag was de heer Bozel wel gedwongen ronduit te antwoorden Hij deelde haar zijn gesprek met den jongen man mede zonder iets te overdrijven of te verzachten Zie je zoo besloot hy zijn verhaal die jongenis niet slecht hy is belangeloos en dat is reeds iets maar hij ia een egoïst bij wien de rust boven alleagaat Uw leven met hem zou eene altoos durende opoffering geweest zijn en je zoudt spoedig bemerkt hebben dat hy niet was wat je dacht Ja zeide Aurette met oneindige zachtmoedigheid gij hebt gelijk maar laat ons er niet meer over spreken I Zij bleef zwijgen en terwijl zij zoo in gedachten verzonken was zag de dokter haar aan Nooit was zij I 4558 n ADVERTENTIEN wordeii geplaat van 1 5 regek a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsraimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags Terschjjnt wagen in de wagen zat sprong te water en haalde do er uit Terwijl een Engelachman bezig was photographische afdrukken te nemen van de St Nioolaaskerk aan de Prins Hendrikkade te Amsterdam wist een behendig jongmensch hem te ontlasten van een vrij goed voorziene poriemonnaie De Engelsohman hierover meer verwonderd dan kwaad jaf zijn verlangen te kennen een amsterdamschen zakkenroller te zien hetgeen na verklaring van den tolk zeer den lachlust opwektevan het publiek mi e Ned De Nederlandsche Dansonderwyzersvereeniging hoeft haar I9e jaarl ksche vergadering gehouden in Krasnapoltky te Amsterdam op den 16en 17en en 18en Juni Een nieuwe ealondans style Louis XIV genaamd Moderne Gavotte is door de leden gemonteerd en zal in het aanstaande wmtersHzoen door hen onderwezen worden Melding makende ran de tegenspraak van de Sta daard dat de heer Van der Velde zich zou hebben verklaard voor eene missie b j den paus zegt de Maasbode De Delftsche heereu hebben dus te Berkel iets verhaald dat volgens den Standaard niet waar i Mondelinge boodschappen mondeling overbrengen is altqd gevaarlijk maar hier ia het wel wat heel zonderling dat precies het tegenovergestelde is overgebracht vaa hetgeen de heer Van der Velde belijdt Of heeft de heer V in der Velde iets anders gezegd aan die heeren en iets anders aan den Standaard Wie helpt ons uit dit geknoei De Mb geeft den raad om bü de herstemmingen van twee kwaden het minst te kiezen Te verklaren men mag geen liberaal kiezen ook niet by de herstem zoo mooi geweest het lyden der laatste dagen had op hare schoonheid een stempel van verhevenheid gedrukt die haar innemender en edeler maakte Sommige karakters buigen onder het gewicht van het leed andere heffen zich op om het beter te kunnen dragon Aurette acheen grooter geworden en die indruk waa zóó aterk op den beer Eozel dat hij haar onwillekeurig twee malen met de oogen mat Gy zijt de goedheid zelve liernam zij na lang gezwegen te hebben Gij hebt mij gered uit dan vreeaelijkaten toestand waarin een jong meisje zich kan bevinden dat zich niets te verwijten heeft Den brief dien gij aan mevrouw Bertholon beloofd hebt zal ik schrijven wanneer gij verkiest en zooals gq hem verlangt geachreven te hebben Dat heeft nog tyd viel de dokter haar in darede Eerst moet uw vader genoeg hersteld zgn dat gij hem die verandering kunt mededeelen Watzal je hem zeggen O weea zonder zorg ik heb er aan gedacht I zeide zij met een droeven glimlach Ik zal hem zeggen dat de Bertholons te onverschillig waren over zy ne ziekte dat ik mij daardoor gegriefd heb gevoeld on dat ik liever niet trouw dan hora een zoon tegeve die hom niet genoeg zou liefhebben Do dokter zag haar vol bewondering aan Dat is uitmuntend i zeide hy Een oude philoaoof zooals ik zou niets betera bedacht hebben maarik heb u gezegd dat wij nog tijd hebben Eer hetweder Zonda is zult gij wel een gun tig oogeublik