Goudsche Courant, maandag 22 juni 1891

mivgen zou alleen zin hebben als men er by voegde men mag ook geen anti revolutionair kiezen Zoodra men echter toegeeft dat men en nog wel by eerste keuze een anti revolutiouair mag kiezen is het de Ml onmogelgk in Ie zien waarom men en nog wel bg herstemmingen geen liberaal zou mogen steunen De Mi noemt volgens eenige voorbeelden om den lezers hare opinie te doen kennen Niet de minste vrees bestaat er bg ons dat er ook maar één lezer lal gevonden worden die zou durven gelooven dat wij ten gunste van het liberalisme zouden willen ariieiden wij hebben het altgd bestreden zoo krachtig als wie ook en hopen het te blgven doen zoolani wij een pen voeren kunnen Maar behalve dut de b iüaelen der anti revolutiounairon beleden in hun program en in de kolommen van den Standaard even verdorflijk zijn als die der liberalen is er thans geen ander middel om de legerwet te doen vallen dan de meerderheid aan de zijde der liberalen te brengen En men wgze niet op hetgeen de liberalen later kunnen doen wij staan op dit oogenblik voor het snoode werk der anti revolutionnïiren en dit moei vóór alles verwoest worden Daarna zullen wij doen wat onze hand te doen vindt Men is voornemens op de wereldtentoonstelling Tan 1892 te Chicago een afbeelding van het collosseum van Kome te laten zien verder de pyramido Ton Cheops Plymouth Rock den Chineescheu muur den toren van Babel Fort Sumter den Colossus van Ehodus de uaogende tuinen van Babyion het slagveld van Waterloo met een leger wosseabeelden de Acropolis vau Athene de Noordpool en het hof van Eden wijders nog het geboortehuis van Nathaniel Howthome de hut van generaal Grant de graftombe van Shakespeare Washington s Mount Ternon Fameuil Hall Washington s buitenplaats al de huizen die Charles Dickens heeft bewoond de tunnel van Hoosac en de hut van Bobert Burns Men wil het den Amerikanen overbodig maken naar Europa en andore werelddeeUu te reizen om de grootsche of belangwekkende dingen te zien die zooveel aantrekkelijks voor hen hebben Al de hierboven opgesomde merkwaardigheden zullen worden gevonden in een afdeeling der expositie een ruimte Tan eenige honderden acres grond beslaande men heeft nu reeds besloten om dat alles voor 50 cents loes uke k te stellen De bezoekers zullen door den Hoosactuunel den Mammoathkelder on een deel of een geheele navolging van da Cataoombeq van Rome op de Via Appia komen Van daar trdcdt men het Colosseum binnen voorbg Milton s geboortehuis en John Browns hut In het Colosseum zal een opzichter de uoodige verklaringen geven Van t oude Rome zal men in het veld van Marathon komen en vandaar in de hangende tuinen van Babylon waarm men voor 25 cenu een stoel kan reserveeren voor de balspelen die er vertoond warden in navolging van die dor Grieken en Peizea voor 2000 jaren Ieder bezoeker mag in Bums hut zijn naam op den muur schrijven Nabij de hangende tuinen zal de groote pyramide verrijzen en fort Snmter met de Sphinx en t oudste huis van Chicago dat oochthans pas van 1854 dateert Om den toren van Babel geheel te beklimmen zal men tien cents hebben te betalen Daarboven ia een restauratie ontworpen waar men voor 50 cents een dejeuner kan verkrijgen met inbegrip van bier Het veld van Buil Runn vinden om uwen vador het vertrek van mevrouw Bertholon mode te deelen Zg boog het hoofd in stede van te antwoorden Eensklaps trok hg haar tot zich eu drukte haar een kus op het voorhoofd O zcide hy alsof hij tot zich elven sprak dat men eene vrouw vindt als gij en dan niet weet haar aan zich te verbinden tot san het graf dat geeft iemand een treurig denkbeeld van een man DocL het leven is lang en alle mannen zgn geene oniioozele halzen De heer Leuiel nam de kenniagoving van het uitstapje van mevrouw Bertholon zeer wijsgeerig op In de verste verte niet aan een afbreken van het huwelijk deukende en uit het kalm uiterlijk van zgne dochter afleidende lat er ten hoogste spraak kon zgn van eeüe voorbijgaande verkoeling vond hij eenige verademing in het vooruitzicht dat hij de oude dame gedurende eenigen tijd niet zou zien H g was altijd zoo vriendelijk mogelijk jegens haar maar de al te qzige manieren van de aanstaande schoonmoeder vau Aurette hadden somtijds zijn geduld op eene zwaren proef gestel en zonder de wezenlijke genegenheid die hij voor Raoul gevoelde zou het hem groote moeite geko hebben steeds hartelijkheid te butoonen jegens iemand die daaraan zoo weinig beantwoordde Men trouwt niet met zijne schoonmoeder had hij meer dan eens tot zichzelven gezegd om zich te roosten en nog minder met de schoonmoeder zijner dochter Na hot huwelijk zullen wij elkander alleen zal door den Chiueesohen muur omsloten worden daar binnen zal men Shakespeare s graf eu Plymouth Rook vinden alsmede don Colossus van Rhodus Deze reuzenfiguur is voorgesteld ter gl hg zgn hoed een gevaarte van 30 voet middelign I voor de godin der vrgheid die do wereld verlicht afneemt Hot beeld van die godin wordt uit de haven van NewYork overgebraoht en tegenover den Colossus tussoheu de ruïne te Ninevé opgeateld Eindelijk zal de bezoeker na de beschouwing van dit alles in een boo e kunnen stappen om een tocht te doen als in Venolie aan de eene zijde waarvan het Buukor Hill monument aan de andere een copie van het Partheuou is opgericht Tusschen deze beide hooge gebouwen is een draad gespannen waarop een navolger van Blondin halsbrekende loeren zal doen I Een speciale omnibus en luchtsponrwegdienst zal de bezoekers van dit deel van de tentoonstelling naar de overige sectiën of naar de stad vervoeren Voegen we nog bij deze Amerikaansche opgave waarin zeker wel wat frbumbng zal schuilen dat een Japaiioea heeft aangeboden op een groot stuks gronds kunstmatige aardbevingen te doen plaats hebben Of dit idéé goud is opgenomen weten we niet De redo van Dr Zaaijer Gisterenavond had in de Sociëteit Ons Genoegen eene bijeenkomst plaats van kiezers uitgenoodigd door de Kiesvereeniging Burgerplicht Zeer velen hadden daaraan gehoor gegeven zoodat de grooto zaal stampvol was Nadat de Voorzitter van genoemde Kiesvereeniging de heer Mr J Fortugn Droogleever de vergadering geopend had hield Dr J Zaager Azn Lid der Tweede Kamer de aangekondigde voordracht Spr begon met den uitslag te herinneren der verkiezing vau 9 Juui waarbij de liberalen eenige zetels in de Kamer gewonnen hadden en de anti rovolutionuaireo den slag verloren hadden Dat feit was te beschouwen als de Nemesis de wrekende Nemesis voor de houding die de aiiti revolutionnaire partg bg de verkiezing in 1888 ba l aangenomen Wat had zg toen al niet geschimpt op de liberalen en gouden bergen beloofd als maar eenmaal haar partij op bet kussen zou zitten Vooral had zg hot toen gemunt op de door de SUutdaard als kleurloos middending aangewezen kiezers dit zich voor de politiek weinig of niet warm maakten maar waar het op stoffalgke belangen aankwam in vuur konden raken Daarop wist Dr Kuyper t paeuleeren eu het gelukte hom door allerlei baloften het zoover te brengen dat zg naar de stembus togen en tegen de liberalen bun slem uitbrachten wier zonden register overdreven wier fouten breed uitgemeten werden lotusscheo wat is er van al die fraaie beloften gekomen Niets Vóór de verkiezing van 88 had men met ophef den liberalen verweten dat ig de eerste leveosbehoefien belastte bv bet zout zoodat de arme geen bete broods of stuk aardappel kou gebruiken dat niet belast was of de zeep die de spreekwoordelgk geworden reinheid in ons land duur maakte de verweoschte patent beUating lieten de liberalen in werking en het vermogen in portefeuille lieten zg onaangetaat Dfit moest anders worden en zuu anders warden als de antirerolutionnairen aan het bewiud kwamen Zg kwamen aan het bewind en oog steeds blijven de couponkmppers vrij en be bij officieele gelegenheden ontmoeleu Besloten zich tevreden te betoonen over het huwelgk van haren broeder was Julia naar het klooster teruggekeerd om er de hatate weken van den cursus door te brengen Zij en bare zuster hadden lang beraadslaagd over eene gewichtige quaestie zouden zij zich in do ouderlijke woning opsluiten of zoudni zij aan onbescheiden eu wreede vragen het hoofd bieden en de kans wagen van pijnlijke dingen te moeten hooren Met onderlinge overeenstemming hadden de jonge meisjes besloten de wereld te braveeren door zich terug te trekken zouden zij aanleiding geven tot de verdrietigste opmerkingen Men zou denken dat wij bang zgn had Julia gezegd wier rondborstige wel wat onstuimige aard den strijd niet wilde ontvluchten Aurette was dus alleen gebleven met haren vader die uit onwillekeurige on zeer natuurlgke neiging bij haar zijne toevlucht scheen te zoeken als eene schuilplaats van liefde en vrede Het groote huis scheen thans zeer ledig da trap die men zelden meer opging klonk zoo hol bij het minste gedruisch I Vruchteloos logde Aurette zich twee malen daags een uur pianospelen op als de klank van het instrument weggestorven was drukte de stilte des te zwaarder op de verlaten woningDe heer Leniel klaagde er niet over als convalescent na den schok die hera bijna het leven had gekost genoot hg fik uur zonder iets meer te verlangen Hg vermeed zorgvuldig elke zinspeling op het staan die in 88 zoo afgekeurde heffingen Spr ontkent volstrekt niet het goede dat het Ministerie deed maur betoogde dat juist op die punten waarmee men in 88 do kiezers had overgehaald vóór do antirevolutionnaire candidaten te stemmen niet was tot stand gekomen en niets was nHgokoraen van hetgeen toen beloofd werd De straf bleef niA uit en op 9 Juni was do Nemesis gekomen Spr betoogd vervolgeus waarom het zoozeer te hopen is dat het vonnis op 9 Juni Toorloopig uitgesproken op 28 Juni bekrachtigd wordt Blgft de tegenwoordige meerderheid in de Kamer bestaan dan gaan wg een periode van grooten stilstand op politiek gebied tegemoet Met het oog op de groote verdeeldheid tusschen anti revoluiionnairen en 11 Katholieken is het onmogelgk dat er iets gedaan wordt on de regeering zal zich dienen te bepalen tot de bescheiden taak van administreeren ia plaata van in don vollen zin des woords te gouverneeren Om dit te voorkomen moeten de kiezers ook in dit district alle krachten inspannen om den liberalen candidaat de overwinning te verzekeren Is de liberale partij wetlr aau het bewind dan zullen allerlei hervormingen ter hand worden genomen waaronder uitbreiding van het kiesrecht terwijl het haar ernstig streven zal zijn den minderen burger te ontheffen van de drukkende lasten waarover thans zoo terecht geklaagd wordt Mer verschillende sterk sprekende citaten uit R K bladen betoogde spr voorts het groote verschil ook waQr het politieke vraagstukkon betreft tussohon B Ka kolieken en anii revolutionnairen zoodat zij onmogelijk samen kunnen gaan waarop spr eindigde met een warme aanbeveling van den liberalen candidaat den heer Boogaenlt die als wonende in het district met zgne belangen en behoeften ten volle bekend is en ten volle een zetel waard in de volksvertegenwoordiging Nadat spr geëindigd had weid gelegenheid gegeven tot debat Daarvan maakten een drietal anti revolutionnairen gebruik de heeren H M Dercksen G K Eger eu Luit L F Dugmaer van Twist Ëtfistgenoemde betoogde o a hoe de auti revolutionnair staat op den bodem van God s woord terwgl de liberaal de meuscbelgke rede laat beerschen bestreed den heer Zaager op verwhillende punten en kwam ar met kracht tegen op dat Dr kuyper en de anti revolutionoaire partij in liefde voor het Oraujehuis te kort zou schieten daar zg voor niemand daarin onderdeden De heer Eger verweet de liberalen dat zg gedurende den tgd dat zg aan het bewind waren niets hadden tot stand gebracht terwgl de heer Ougmaer van Twist ons verhaalde van de gemeente Kampen en haar gemeenteraad waar de predikant bg de herv gemeente vertrokken was en er quaestio ontstond over vacai tuurpenningen Daarbij werd o a handelend opgetreden door den heer Noordtzg die op 9 Juni mat schitterende meerderheid tot I iid van de Kamer was gekozen Dr Zaager beantwoordde de verschillende sprekers Dat de anti revolutiounairen zeggen Gods woord als richtauoer te erkennen ook in de staatkunde weet spr maar tevens dat de praktgk in deze niet overeenkomt met de theorie Het is dan ook onmogelgk den Bgbel te gebruiken ais grondslag voorpolitieke handelingen en het tegenwoordig Ministerie heeft dat ook nooit gedaan Spr trad vervolgens in eene geleden verdriet noemde bgna nooit den naam van zijnen zoon nimmer dien van Sidonie en scheen in de tusschenpozen van de vele uren die hg slapende doorbracht slechts ééa ding te wenscheD den gKmlaeh van zijne dochter te ontmoeten en naar het landschap te kijken dat betrokken of in het licht badende op elk uur van den dag vol schoonheid was lu dit bgna geheel aan basen vader toegewijde leven vond Aurette ter nauwernood tgd om na te denken Gedurende de uren die zij bg hem doorbracht betzg hg Sliep of waakte wist zg elke droefgeestige gedachte onverbiddelijk van zich af te houden Wat zou zg gedaan hebben indien de heer Leniel plotseling ontwakende haar met roode oogeu had gevonden of zelfs maar met een ontstemd gelaat Veel teoprechtom in het dagelijksch leven te kunnen veinzen kon zg d n last van haar geheim alleen ouder deze voorwaarde dragen dat zij er zoo weinig mogelgk aan dacht en het om zoo te zeggen uit haar leven wegwischta alsof het niet bestond Later zou zg al de bitterheid kunnen smaken van het verdriet dat haar loo onverwacht overkomen was Er waren zoo verscheidene dagen voorbij gegaan toen zij op zekeren avond gevoelde dat die godwongenheid haar ondragelgk werd Al de gedachten die zij sedert zoo langen tijd had teruggehouden stegen haar naar het hoofd en schenen dit te zullen doen barsten fTordt vemlfd weerlegging von het gesprokene door genoemde drietal heeren hetgeen de heer Duijmaer van Twist bod in t midden gebracht had spr grootendeels niet begrepen en deed ten slotte uitkomen dat hij volstrekt tikt gezegd had wat de heer Darcksen hem hud verweten dat Dr Kuyper of de anti revolutionraire partij bet buis van Oronje niet zou liefhebben Hg had alleen er aan herinnerd hoe Mr Heemskerk nl het anti revolutionnair Kamerlid het uitsterven van het mannelijk oir van het Oranjehuis als een straf des Hemels hod geschetst voor der liberalen wanbeheer I Spr stelde er hoogen prga op to coustoteeren dat hij oan geen enkelo partij gemis aan lietde voor het Oranjehuis had verweten en hot was hera juist aaugonaom in eene vergadering als deze waar op verschillend gebied OToveel verdeeldheid heersohte althans een punt van overeenkomst te kunnen vindon in die üefdo voor ons Koningshuis en zijn laatste woord zou daarom zijn een ïoontel aan de gausohe vergadering ora eenstemmig aan te heffen een LEVE uE KONINGIN Met geestdrift werd daaroon gevolg gegeven alle aonwezigen verhieven zich van hunne zitplaatsen ontblootten eerbiedii lijk het hoofd en riepen uit volle borst Leve ome Konhigin Nadat do Voorzitter er nog roet kracht op bod oaugedrongeo dat de kiezers Dinsdog olie krachten zouden inspannen om den liberalen candidaat de overwinning te veraekeron werd do vorgodering gesloten ADVERTENTIÊN Berallea van een Meisje C M BKEUKEL Clemens Dedemsvaart 16 Juni 1891 Eenige Kenniegeving De onderget pas geëxamineerd in de FBAUSCHE TAAL heeft nog eenige uren disponibel tot het geven van PHIVAATLE8 naar de nieuwste methode eo tegen matigen prgs L C J DE GROOT ürabetbstr 250 Hoofdonderwijzer MILITAIRE £ 3 an d scl Loezie3 3 A V OS Az Kleiweg E 73 en73 Opentare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris O C FOKTÜIJN DROOQLBEVBR op MAANDAG C JULI 1891 des middags te 12 uren onmiddeliyk na afloop der tegen dien dag aangekondigd afslag van Huizen en £ rven in het kofSebais Hakmo siks aan de Markt van 18 Huizen en Erven allen staande en liggende in de Messema kerssteeg aan den Kaam te Gouda W k O No 457 tot 474 Allen van waterleiding voorzien en bjj de week verbnurd O No 460 voor 80 ets en de overigen ieder voor 75 ets per eek makende alzoo 13 55 per week De perceelen zjjn 3 werkdagen voor den verkoopdag van des morgens 10 tot des namiddags 5 uren en op den veikoopdag des morgens van 9 tot 11 aren te bezichtigen Notitiën dezer verkopping waarin de nadere omschrüving der percee en enz vermeld staan en alle verdere inlichtingen zyn van af 29 Juni a 8 te bekomen ten kantore van voornoemde Notaris FORTULIN DROOGLEEVER te Qouda Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER op MAANDAG 29 JUNI 1891 bü opbod en op MAANDAG 6 JULI 1891 bij afslag telkens des morgens te elf uren in het Koffiehuis HiBMONiEi aan de Markt van No 1 Een bizonder soiled goed doortimtimmerd en gunstig gelegen ruim WlSBliStlS met eene Iraai ingerichte BOVENWONING waarin 5 Kamers Keuken en Zolder met 2 Dienstbodenkamers voorts een Magazijn een Kantoor Kelder Pakhuizen KOFFIEBRANDERIJ TUIN en ERVEN met een afzonderlgk overdekte POORT naast het perceel alles aan elkander gebouwd en staande aan de Oosthaven te Gouda Wijk B No 19 te zamen groot 3 Aren 65 Centiaren In voorschreven panden wordt sedert vele Jaren met goed gevolg de Handel in Koloniale Waren Comestibles in gedreven Alles in nitmuutenden staat van onderhoud van Waterleiding en vele gemakken voorzien te aanvaarden l Augustas 1891 En No 2 E n naast het vorige perceel gelegen bizonder goed onderhouden van Wateren Gasleiding voorzien roiaal ingericht ERF en fraaien TUIN aan de Oosthaven Wijk B No 18 groot ongeveer S s Aren In dit perceel bevinden zich zoo beneden als boven 8 meest zeer ruime Kamers en 2 groote Binnenvertrekken Keuken 2 Kelders waarvan een met een ingang buitenshuis en Zolder Het is te aanvaarden 1 Augustus 1891 Betaling der kooppenningen 30 Juli 1891 De perceelen z jn te zien mits vooraf belet vragende aan den bewoner van het eerste perceel 3 werkdagen vóór den dag der veilingen 3 werkdagen vóór den dag der toewijzing des middags van 12 tot 4 uren en op de dagen der veiling en toew zing des morgens van 9 tot 11 uren Het ten verkoop aangekondigde Pakhuis Achter de Kerk te Gouda is uit de hand verkocht Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER voornoemd Openbare Verkooping op WOENSDAG den 24 JUNI 1891 des voormiddags ten 9 Ure aan het Veerstal te Gouda van eene aanzienlgke partij DEUREN RAMEN KOZIJNEN HANDKARBEN GÜOTSTEENBN en hetgeen verder te voorschijn zat worden gebracht Nadere inlichtingen te bekomen ten kjntore van de Deurwaarders B H vam de WERVE te Gouda OPENBARE TERKOOPDIG in eene zitting te MOORDRECHT ten overstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda op VRIJDAG 3 JULI 1891 des morgens te elf uren in het Logement het Posthuis bewoond door de Wed den BRABER te Moordrecht van No 1 Vier HUIZEN SCHUUR TUIN LIJN B AN van 4 paden en ERVEN benevens een Waal of Vijver in het Westeinde van het Dijkland te Moordrecht geteekend No 129 A B C eu D kadastraal bek end in Sectie C Nrs 575 1016 1103 1261 tot 1263 en 1381 te samen groot 48 i ren 80 Centiaren No 2 Vier HUIZEN PAKHUIS SCHUURTJE TUIN en ERVEN naast het vorige perceel geteekend No 127 A en No 128 A B en C Kadastraal bekend in Sectie C Nrs 1082 1111 en 1256 tot 1258 te samen groot 7 Aren 44 Centiare En No 3 Drie HUIZEN PAKHUIS LIJNBAAN van 3 paden en ERVEN naast het vorige perceel aan de andere gde van den oprgweg geteekend No 126 A B en C kadastraal bekend in Sectie C Nrs 1252 tot 1255 te samen groot 9 Aren 45 Centiaren Alles bij de week verhuurd te samen voor ƒ 9 35 per week De pei eelen zijn de 3 laatste werkdagen vóór den verkoopdag te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft NoUris FORTÜIJN DROOGLEEVER voornoemd De IVotaris W I MOLENAAR te Waddvixveen zal ten verzoeke vau zgn principaal op MAANDAQ 22 JUNI 1891 des morgens ten 11 ure in het ScHAaKBoao te Gouda publiek verkoopen Het Woon en Winkelhuis ingericht tot Vleeschhouwerij en Spekslag erij allergunstigst gelegen in den Zangen Groenendaal Wjjk I No 110 te Gouda Te bezichtigen op 17 18 19 Juni vaa 10 tot 4 eu op den verkoopdag van 9 11 ure Aanvaarding en Betaling op 15 Sept 1891 Breeder in Billetten Nadere iuformatieu geeft genoemde Notaris MOLENAAR De IV ot ris W 1 MOLENAAR te Waddinxvten zal namens zjjn principaal op WOENSDAG 24 JUNI 1891 ten 11 ure s morgens in het KofBehuis van den Heer KEU te Zevenhuizen publiek verkoopen TWEE WOOMISEN gemerkt 183 184 en 184 met TUIN of GROND met het voortdurend Erfpachtsrecbt van den grond gelegen aan de Zuid Eindsche weg hoek Middelweg binnen Zevenhuizen Aanvaarding en Betaling op 1 Augustus 1891 Nadere informatien geeft genoemde Notaris