Goudsche Courant, maandag 22 juni 1891

1801 Maandag Zi Jtmt S 4558 GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentiehlad voor Gouda en Omstreken Oe lueadiOK van advertentiöa kun geschieden lot eda uur des namiddags van den dag der uitgave ¥ Kiesers Nog gewichtiger dan de beslissing van den 9en is die ran aanstaüsnden Dinsdag Toen werd beslist dat het Ministerie moest aftreden Nn moet worden beslist of het nienwe Ministerie een Kamer tai vinden die met haar ml en kan werken toil werken omdat zg haar vertronwt en dat mag van het aftredend lid den troawen stean van hpt gevallen Ministerie niet verwacht worden tan werken omdat het zoogenaamde doode punt verre wordt overschreden en dat geschiedt niet $ i het aftredend Lid herkozen wordt Daarom is het noodig dat op Dinsdag 23 Jnni 1891 gekozen wordt de Heer m BOOGAERDT Bz 1246 stemmen verkreeg Voor ie Trijzi nvie Sietrereeniging te Wadiinxveen K VAN DEB TORHEK 3i J VAN DEB HEE Ph van dbb BBEGOEN Dr C W CORTS C OU DIJK Voor ie Liberale KienereeHtfiH Burgerplicht te Knmpe a d Zet en onutreitn A VAN OOSTEN te Lekkorkerk W DE GRUIJTER K BLOK P TAN DEB HOOG te Kriropeo d Lek J HOEFLAKE IJmI JAC TAN HOI T Ouderkerk die op den 9en Juni j l Foor ie KienereenigiHg nBurgerflicU te Gouda Mr J FOHTÜIJN DROOGLEEVEE J M NOOTHOVEK van GOOR Dr W JÜLIÜS H ENNO VAX GELDER G PEIIÏCE F HERMAX Fz Voor it Frgiinnig KieKereenigms te Botkoop C B TAN NES i W DE RUITER K TAN NES Pz C BULK J HOOFTMAX Tl w Vaste prijzen è Contant Voortzetting der Finale Uitverkoop vaste prijzen wegens verandering der Firma bg a Contant I S K EISER Korte Tienden eg yan ICannfactiiren en alle voorradige Cfoederen Een ieder die in dit saisoen oog iets wil aanschaffen kan biervan profiteeren m Vraag prgsopgaaf van al e Goederen daar wg verre beneden alle concnrrentie zgn Alle Goederen worden voor spot spot Prgzen ÜITVBBKOCHT Sport en Zwem Artikeien tegen de ulostc prUzen Een ieder die voor TIEN 6ÜLDEX koopt krggt nog extra korting Eollandsclie Maatschappij van Landbouw Afdeeling ALFEN OODSHOORN AARLANDERVEEN s mimm tentoonsteluns k OP 1 EN 2 SEPTEMBER 1891 v D Paarden Rundvee Scbapen Varkens Pluimgedierte Zuivelproducten en Werktuigen ten lUenste van veeteelt en zaifelbereiding beneven Rytolgen Zadelma kers artikelen Bloemen Heesters Boomen en Vruchten IMSCHRLIVINGEN tot deelname worden dagelgks aangenomen en inlichtingen gaarne verstrekt Namens het Bestuur van het TentoonsteUings Comité Aan deze Tentoonstelling is eene LODe Secretarie TEBIJ veTbonden Loten alom verkrggJ L KOÜWENAAR baar a 0 50 het lot en voor Gouda bg te Alfen l z den Boekhandelaar 1 de VEN Als eerste prgs z l worden aangekocht een Utrecbtsch Wagentje met Paard en Tnig a s BEGI5T DE Groote halfjaarl OPRUIMING Alles tegfen onbekende LAGE PRIJZEN Firma Wed BOSMAN Snelpersdmk van A BRINKMAN b Zn Gouda De Notaris Mr I MOLEIVAAR te Waddinxveen zal namens zgn principalen yk MAANDAQ 22 JUNI 1891 ttó 11 nre s morgens in het Schaakbobd te Gouda publiek verkoopen Perceel Een Het HEBRENHÜI8 met POORT TÜIN en WATERING gelegen aan de Wachtelstraat te Gouda genummerd P 229 en 230 Kadaster Sectie E Nrs 1234 en ged 89 groot 3 Aren 72 Centiaren In eigen gebruik Perceel Twee Het HEERENHÜIS met TUIN en WATE RINO gelegen als en naast het voorgaande genummerd P 228 Kad Sectie £ No 1233 groot 3 Aren 22 Centiaren en ged No 89 Verhuurd bg de 3 m tegen 62 50 peir3 m aan den Heer W D de Linoe Perceel Drie Het HEERENHÜIS met TUIN gelegen aan den Flnweelen Singel te Gouda genummerd R 619 Kad Sectie A 1484 en 1850 groot 3 Aren 28 Centiaren In eigen gebrnik Perceel Vier Het BURGERWOÜNHUIS genummerd P 332 gelegen op den hoek van de Jan Philippuskade in de Korte Akkeren te Gouda Kad Sectie E nummer 1002 groot 1 Are 18 Centiaren Verhnnrd b d week a 1 35 p w Perceel Vgf Het BURGERWOONHUIS genummerd P 333 gelegen als en naast het voorgaande Kad Sectie E nummer 1003 groot 62 Centiaren Verhuurd b d week it 1 10 p w Perceel Zes Het BÜRGERWOONflUIS genummerd P 334 gelegen als en naast het voorgaande Kad Sectie E nummer 1004 groot 62 Centiaren Verhuurd of verhuurd geweest ii 1 10 p w De perceelen 1 2 en 3 hebben gas en waterleiding perceel 4 waterleiding Combinatie van de perceelen 1 en 2 en van de perceelen 4 5 en 6 Aanvaarding bg de betaling op 1 Augustus 1891 Bezichtiging op 17 18 en 19 Juni 1891 van 10 4 ure en op den Verkoopdag Nadere informatiën geeft genoemde Notaris MOLENAAR OPENBARE VIRKQ0PIII6 WADDINXVEEN op t terrein der Papierfabriek De MINER VA op WOENSDAG 1 JULI 1891 ten 10 nre s morgens om contant geld van EeD gedeelte van die iabnek voor AFBRAAK en De AFBRAAK ran een gedeelte dier fabriek Breeder in billetten Daags te voren afgennmmerd op t terrein te zien Nader informatiën bg Notaris M MOLENAAR te Waddinxveen D $ uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks net nitaondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderigke Nonuners VIJF CE IS TEN TWEEDE BLAD Bolteolandscb Overzlcbt lo het KageUoho Lagerhuis gehouden zitting heef de heer W H Smith het weUontverp op de verie kering rau werklieden ingetrokken De heer Brixtoo stelde als amendement roor om met ingang van 1 Juli 1892 te bepalen dat kinderen beneden 14 jarigen leeftijd sleobts arbeid mogen vurrichteii gedurende ile helft van den tijd bij reglement voor de volwassenen vastgesteld De heer Matthews bestreed dit amendement dat daarop verworpen werd De Zwitaersobe Nationale Raad heeft het voorstel betreffende het verleenen van amnestie wegens het gebeurde in Tesain aangenomen De rechtbank heeft hedeu uitspraak gedaan In het belastingprooes De redacteur Fussongel is veroordeeld tot zes on Lunomanu tot twee maanden gevangenisstraf Het Ootteui kaehe Hnis der Heeren heett aangenomen het voorstel om den termyn van opzegging van bet handelsverdrag tusscheu Oostenrgk n Italië met één jaar te verlengen Voort i het voorloopig budget tot einde Juli goedgekeurd Het bekende meliniet proces te Parijs waarover gedurende de laatste weken zoo veel te doen is geweest is geëindigd met een zeer streng vonnis Naar men zich zal herinneren had een zekere Turpin een nieuw mengsel gevonden woaiidoor bij ontploffing meer kracht ontwikkeld werd dan by een der bekende ontplofbare stoffen bet geval was In de eerste plaats bood b j zgn uitvinding den Franschen minister van oorlog aan De minister wees het aanbod van de hand maar gaf Turpin 260 000 francs onder voorwaarde dat hij zijn vinding gedurende de eerste drie maanden aan geen ander zou aanbieden Niettemin trad Turpin in onderhandeling met Engelsohe en Duitsche firma s en verkocht zgn geheim eindelijk aan Armstrong Hierbij werd Turpin gehjjlpen door een een kapiteii der genie Triponé die bovendien nog een zijner ondergeschikten tot dusver een braof soldaat bij de zaak betrok Dit was een zekere Fasseler aan wion de zorg was opgedragen van het archief der wapenfabriek van Puteaux Behalve Fasseler nam aan de zaak uog deel Feuvrier de secretaris van kapitein Tripoté Voor eenigen tijd kwam do zaak uit wegens een geschil tusschen Turpin en Triponé dat aanleiding gaf tot openlijk twistgeachrijt en een gerechtelijk onderzoek uitlokte Ëeeds spoedig werden de bewijzen gevonden en bleek het tevens dat nog andere geheime stukken betreffende de landsverdediging in het buitenland te koop waren aangeboden Fasseler had ze uit het archief ontvreemd en aan Triponé gegeven en deze liet ze door zijn secretaris Feuvrier aan anderen te koop aonbieden Feuvrier zelf ingenieur werd ook schuldig geacht omdat de aard der stukken en teekeningen hem wel bekend moest wezen Turpin Triponé en Fasseler werden veroordeeld tot 2000 francs boete en verlies van burgerrechten voor 6 jaren Triponé tot 3000 ft boete B jaren verlies van burgerlijke rechten en Feuvrier 200 fr boele en twee jaren verlies van burgerlijke rechten Triponé is dus het zwaarst gestraft en natuurlijk omdat hg ais Fransch officier die geheime plannen betreffende de landsverdediging aan andore regeeringen te koop aanbiedt natuurlgk het moest schuldig was De rechters namm dit in overwegio en legden hem een zwaardere straf op dau aan Turpin ofschoon beiden zioh aan hetzelfde bodden schuldig gemaakt Evenwel kwam Turpin de nieuwe spionnenwet teu goede welke hem als aanbrenger zijnor zijner mede pltchtingen verzachtende omstandigheden toestond Alle veroordeelden zgn in hooger beroep gekomen maar stellig behoeven zij niet op veiinindering van straf te rekenen De uiterste linker gde der Italiaansche Kamer heeft weer een btweging op touw gezet tegen het Dnavoudig Verbond In een tairijke bijeenkomst is een door den irredentiatischen Afgevaardigde Barzilai voorgestelde motie aangenomen en een commissie van zeven leder bonoemfl welke overwegen zal door wfllke middelen het Uiid op de plechtigste wijze tegen het bestaande stelsel van bondgenootschappen zal kunnen getuigen ï e Afgevaardigde Bovio is voorzitter Naar aan do Times uit Lissabon bericht wordt heeft de Minister van Financi i Carvalho eeg plan tot reorganisatie der Bank ingediend waarvan een onderdeel uitmaken de invoering van den dubbelen standaard in Portugal een wjjziging van het contract omtrent ie havenwerken an Lissabon waardoor a millioen kan bespaard worden de aanbesteding en voltooiing der spoorwegwerkeo ann de Delagoabaai en de aanleg van andere openbare werken aldaar met Staatsgarantie van het bouwkapitaal De Staat zou uitsluitend het recht van den verkoop van buskruit in Portugeesch Guinea Angola en Mozambique erlangen De Minister stelt verder voor de lucifersfabricage en de siokerijen tot Staatsmonopolie te maken gedurende J 2 jaren waarbij het invoerrecht op buitenlandsche lucifers tot 160 reis per kilo en het recht op alcohol en brandewijn tot 2200 en 2500 reis per decaliter zou worden verhoogd De Portugeeiohe oud Mioister van Marine Antonio Ënnês is tot Koninklijk commissaris van Mozambique benoemd ten einde de met Engeland gesloten overeenkomst aldaar ten uitvoer te leggen INGE ZONDEN KIEZERS De h stemmingeo staan voor de deur Wg achten ons verplicht nog eenmaal tot U te komen met een ernstig woord In haar manifest van 11 April j 1 sprak de Liberale Unie de overtuiging uit dat het land zich zou afwenden van de tegenwoordige regeoringspartijen die getoond hadden zijne behoeften niet te kunnen bevredigen dat het verlangde zgn vertrouwen te hergeven aan oen waarlijk liberale staatkunde Beeds de eerste stemming heeft bewezen dat zg juist zag De staatkunde der laatste jaren is door ü veroordeeld De partijen die de meerderheid vormden verloren reeds nu ZES zetels terwijl de liberalen geen enkel verlies leden De herstemming kan de rechterzijde niet meer in die mate versterken dat zij tot regeeren in staat wordt Dat de antirevolutionairen meer dan 26 zetels zullen verwerven is ondenkbaar en dat zij dit cijfer zullen bereiken reeds meer dan onwaarschgnlijk Alleen kunnen zij dus niet regeeren En met de Roomschen kunnen zg het evenmin De Maasbode zegt het terecht bij deze vrrkiezing AD VERTEN TIEN worden geplaats van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt is de val van het bondgenootschap tusschen antirevolutionairen en katholieken eeu feit geworden Eeeds nu staat dus vast dat in de eerstvolgende vier jaren niet anders dan naar liberale beginselen kan worden geregeerd Maar wil een liberaal bewind inderdaad kracht ontwikkelen wil het met vasten treJ voortschrijden op den weg van den vooruitgang dan moet het gesteund worden door eene behoorlijke meerderheid in de Tweede Kamer Ctij hebt bet in Uwe hand er die te brengen Is het V inderdaad ernst met Uwa begeerte naar hervorminist wilt gg ruime uitbreiding van het kiesrecht wilt gij verbetering van het belastingstelsel in den geest van ons manifest en voorziening in den financieelen nood van een aantal gemeenten wilt gij leerplicht en persoonlgken dienstplicht wilt gij dat onze jwetgeving den stempel ga dragen vau hoogere sociale rechtvaardigheid dan is hfct uw f ilioht thans de liberale meerderhei4zooveel mogeijk te versterken Sommigen hebben U gezegd de liberalen beloven wel voorzieningen van gewicht maar zg meeneu niet wat zg zoggen hunne woorden zullen niet door daden worden gevolgd Eene onwaardige verdachtmaking Niemand heeft het recht te twijfelen aan den ernst der vorklsringen door een groot aantal liberalen bg de stembus afgelegd Anderen zyn beducht dat verschil van inzicht onder de liberalen eene belemmering zal zijn voor krachtige hervorming Ook dit thans ten onrechte Omtrent een aantal onderwerpen inkomsten belasting leerplicht persoonlijke dienstplicht is door stemmingen in de Tweede Kamer reeds van eenstemmigheid op het hoofdbeginsel gebleken en de drang der kiezers naar hervorming hiervan kunt gij u overtuigd houden heeft ook op de meer omzichtige liberalen indruk gemaakt Eene liberale regeering steunende op eene krachtige liberale meerderheid zal in hot eerstvolgend wetgevende tijdperk aan Nederland belangrijke hervormingen geven die het dringend behoeft Maar ook zulk een regeering alleen zal daartoe in staat zijn Wilt gij dus het waarachtig belang van uw Vaderland behartigen spant dan Dinsdag 23 Juni al uwe krachten in voor de overwinning van den Idberalen Candidaat M BOOGAERDT Bzn Amsteedam 19 Juni 1891 Hot Bestuur der Liberale Unie Mb e e tan Baalte Fooratier Mk e van de Week Onder Voorntter Me H J Dijckmeestee Penmngmeester Mr S J Fockema Andeeae Me L H Dkcckee Me W A van Hoek Me K l Macalestee Loüp Jhe Me L MiCHiEis tan Kessenioh Me H Smeenqe J M Teldees Me T van Hettimga Tbomp De Secretaris P J DB Wm Mynheer de Eedacteur De heer Kropman heeft mij in tijn ingeiondea stuk van gisteren in ITwe Courant niet veel inlichtingen gegeven ZEd zegt daarin wel dat mqn