Goudsche Courant, maandag 22 juni 1891

Tot zeer lage priizen worden de nog voorhanden zijnde DAMES en KliVDER iiiimü4üTiiLi BAHLMAi IV en Co MHoozele tegaman niet gemapt heeft hoe Z£d de oproering van het Fabriekskind in verband bracht met de candidatuur van den Heer van VVasaenaer maar wat ZËd dan wel gezegd heeft laat hy achterwege Is dat iemand met een kioi je in t riet stu ren of mag ik dat als Protestimtsch Kiezer soms niet weten Daarom vraag ik den Heer Kropman nogmaals beleefd mg de gevraagde inlichtingen wel te willen verschaffen U Mijnheer de Redacteur nogmaals dankende voor de opname dezer regelen teeken ik mij achtend Een Protestantsch Kiezeb Gouda 20 Juni 1891 DE ZWEMSCHOOL Mijnheer de Redacteur Uet is te hopen dat de zwemmer die het stukje in uw vorig nr schreef beter zwemt dan re lenedrt anders verdrinkt hij jammerlijk de eerste keer dat hij te water gaat Hij zegt het is op de zwemschoo zuu vol tegenwoordi 7 dat voor één man de taak te bezwarend is en daarom wil hij een Commissie van toezicht benoemen l e logica in zijn betoog is verre te zoektn k men in andere plaatsen zwemscholen bezoekt en niet alleen in grootere gemeenten en die vergelijkt met de Goudsche valt het liadflijk op dat daar aan het hoofd staat een flink zindelijk gekleed meest in het wit net uitziend persoon die orde weet te bewaren ouder de jeugd die zich weet te doen gehoorzamen door de jonge is eii die kortom le meester is op de inrichting waarvan hij aan het hoofd staat Hij heeft gewoonlijk ouder zich één of twee knapen eveneens behoorlijk iu hel wit gekleed die zwembroeken geven kamertjes schoonhouden en handdoeken wegbrengen Hier daarentegen la een j wemmee ter die er vaak uitziet of hij zoo van een vischwagen komt adoopen welke veronderstelling door do odeur die van hem afstraalt niet wordt tegengesproken of uit de eene of andere steeg iu de buurt komt opgedoken en die nog nimmer in een frisch wit pak is te zien geweest zelfs niet bij officieele geledeuheden als nationale zwemwedstrijden Voorts heeft hij geen gezag over de jongens Hij kommandeert ze wel en verheft zijn stem zelfs soms buitenmate maar de jongens laten kem gewoon weg praten lachen hem uit niet achter zijn rug maar in zijn gezicht wat evenzeer voor kan openhartigheid als voor zijn ani eachiktbeid pleit en storen zich volstrekt niet aan zijn orders Wat op de Goudsche zwemscbool nootlig is is niet een Commissie van Toezicht maar een goede iwemmeester Aan de betrekking zijn zulke inkomsten verbonden dat men zeer goed een Hink man kon krijgen die met behulp van een paar flinke jongens het publiek behoorlijk kon bedienen Z die de zwemschool van tijd tot tijd bezoeken zullen het bovenstaande zeker torstemmeo Zij die er nooit komen kannen zich gemakkelijk van de waarheid daarvan overtuigen Zij behoeven slechts naar de zwemschool te gaan en hunne oogen en ooren den kost Ie geven Eene Commissie van toezicht zou in mijn oog een artikol van weelde zijn Ken betere zwemiaees er ftaan$it jgea boog noodig KEN ZWEMMER AfpfHieer Je Redacteur Ik was Donderdagavond T 1 uur ooggetuige van eene verregaande baldadige behandeling van een dronkaard tegenover een Agent van Politie de dronkaard posteerde zich aan het station alle verBuningen die deze politieman aanwendde ten einde kern te verwijderen waren vruchteloos zoodat deze xgne plicht betrachtende hem op een gepaste harde toon aansprak niet baatte verder tot 4 maal toe van het noodsein gebruik makende geen sterveling ter hulp is gekomen aa e Kleiwegsteeg gearriveerd is men handgemeen geworden en deze degelijke politieman nieUegenstaande zijn continueel gefluit door familie van dezen dronkaard dusdanig toegetakeld z lf met handbijtmg dat deze ajn slachtoffer moest in de steek laten geen hulp i komen opdagen nu Taagt schrijver aan de bevoegde autoriteit die allei aanwendt om het de burgers dragelijk t maken waarom bij nachtwachi geen koppel Politieoiaonen locals dit bijna overal ia dan zal men raindeus van nlke schandelgke tooaeeles bevrijd blijven en het de politie zelve genukkelgk maken M H PETROLEUM i OTKERI GR van de MakeUir Caitzlaar SehalkwUk e Rotterdam De auikt wu bedes vut J oco fankfuft 7 50 Geieporteef l f wt 7 5 September October November en December levering ƒ 7 65 Burarerlijke Stand GEBOREN n Juai PelroDelli Maria Johtnas oudiri T de Hoog en M J GoedhsrI 18 Alida JiiliiDns ouders L ti vlo Doak eii A tan W agiiriien 19 AdrisQQs Caroelis oaden C viu OBUten ra E van Balea Geertje oadert D Vermg ea A van der Ilorat 20 JofaaDDfs Maria Jo pli Aloisms ouders J R aa Zuilen eo G vau Vdtn Cornflii Pieter Johanue oodera J J Bik eu H J keriier OVERLKDEN 18 Juut 1 K de Pree 80 j J B Mikkert 76 j 1 il de Bruin huiavr van K C Aglen 37 j 19 H 1 Voal 17 j ONUERTROCWO U Meger te Graveuhsiir t j ea J Gerretsen 87 H N nn Vliel 21 j eo J dea Hertog J A Kaapis 8S j en E Kliju 80 j Advertentiën Te Koop of te Huur EEN EMÈioNSinS met TUIN op de luweeleu of Bleekersiugel Adres fr lett IJ Sa jnét opgsal van prgg aan t buieaa dezer Courant een HUIS met TDIK Toorzien van Waterleiding en vele gemakken Adres Bleekerssing el R 253 Voorloopigf Bericht Ooor a a u k o o p van de Azijnmakerij DE BEL op de Spieringstraat te Gouda beveelt zich de ondergeteekende minzaam aan tot het leveren van pnike qaaltteit en concurreerende prgzen daar de fabriek in t begin der week in volle werking wordt gesteld Aan hetzelfde Adres een bekwaam AZIJITMAKEU GEVBAAüD M SCHRAVE b TR DE MARK m é vao Gebrs SNEL Amsterdam Verkrggbaar te Oouda bg P OÜÜSHOOKN Kleiweg G H LAKERVELD Gouwe C vas VLIET Markt B va WINGERDEN Crabethstr GOUDA te Sehoonhoven Wed F G VEBDONK A C FI JN TA DRAADT OudetMter W VEBHOOHEN 1 C VERHEUL Woerden J GROEN Al en a U J KOOLE Probeert t p SOÜCHON THEE No 3 a 1 25 per kilo heeit men zoo n lijnen mooi brandenden 2 en drie Cents SIGAAR gerookt als thans J F HERMAN Z00i Tiendeweg te koop aanbieden Ziet de Etalage CITROEM enFRAMBOZEN LnONADE EH AZIJN bij A II TEEPE Apotheker GOUWE C 49 HERMAi iM H WECK Dubbele Buurt B 11 GOUDA manufacturen Tijken Dekens Veeren KAPOK enz Wj F Soliede kwaliteiten billgke prgzen Openbaar Onderwijs Toelating van Leerlingen op de iiurgerscholeo De COMMISSIE van Toeziijbt op het liager Onderwijs alhier maakt bekend dat de Inscbrijving van Leerlingen wier plaatsing men na het eindigen der zomervacantie in 1891 op bovengenoemde scholen verlangt zat geschieden op DIN8DAG den 23u JUNI 1891 des namiddags ten vgf uar Voor verdere bizonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie De Secretaris J H VAN DEB VOORT Gouda 10 Jnni 1891 Kristal helder mWW ML Frambozen en CITEOEN LIMOITADE J BREEBAART Lz ADVKRTENTIEN in alle Binnen eu Buitenlandsehe Couranten f worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bareau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda WaarscbnwiDg Wie eene Sliiger Naaimachiiie weflscht te koopen koope uitsluitend in een Depot van de Singer Maatschappij wait er worden vaak ook namaah sels en wel zelfs vrjj brutaal onder de benaming van cechie verbeterde Singer aangeboden en het IS te begrijpen dat zulke namaaksels van weinig waarde kunnen zijn anders zouden de fabrikanten en verkoopera er van niet trachten deze namaaksels heüriegelijk als echte Singer Machines te verkoopen maar ze onder den waren naam van den fabrikant aanbieden De Singer Maatschappij gevestigd te New York oudste en grootste Naaimachinefabriek der wereld heeft de zaak overgenomen van wijlen J M SlNOEli de uitvinder van de naar hem genoemde Singermachine en ij alleen heeft dus het recht hare verbeterde Naaimachines rechte verbeterde Singer te noemen De Singer Maatschappij heeft te AMSTEROAM slechts één depot en wel 62 Kalverstraat 62 Eenig Depot te ROTTERDAM Hoogstraat 346 EenigDepot te s HAG E Lange Pooten 16 EenigDepot te GOUDA Dubbele Buurt 4 Het gToote aantal zenuwkwalen Ï8U zeuuwhoot dpijti af tot lo vourufgaaude koutoelcoiieu vao apoplexie Lerseiilmroertü too trotseereu uog Bteads allo middolcii door do modischo wotoiiscbap uangowoiiil Eerst aan den uiouiven tijd komt de eer toe dat zy door bot gebruik maken van den eenvoudigsten weg uauiolijk langs de huul oene pliysiologisciie ontdekking godaau hooft die na bonderdo proofiioniiugou tbansoforde gebeelo wurebl verbreid is en torivijl zij in wetoiischappolijke kringen do hoogste belangstelling okt tevens eeuo weldaad blijkt te zijn voor do aan zenuwkwalen lijdende menschheid Dezo genouswijzo is uitgovonden door den gewezun Ulficier van jezondbeid liomaii VVoissinann to Vdshot en on borust op do ondervinding opgedaan iü eene sü jarigo praktijk Door wasscliiQg van üet hoofd eenmaal per dag worden daartoe geschikte stoffen door de huid onmiddellUk aan Eet zenuwgestel medegedeeld Met deze geuooswijze werden werkelijk sohitterende resultaten verkregen en zij maakte zooveel opgang dat van oen door don uitvinder geschreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERIE hare voorkoming en genezing binnen korten tijd reeds de 21e druk verschenen is Üit bookjo bovat niet alleen voor bet groote publiek verslaaubaro verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie en do daarmede zelfs in wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt inen daarin wetenschappelijke verhandelingen uit de medische bladen die aan deze geneeswijze gewijd zgn zoomedo afschrift van tal van getuigsehnften vau hooggeplaatste genoeskumiigon onder woiko P Meniere med dr professor aan de polykliniek te Parijs rue Rougemont 10 Steingreber med dr praktiseerend g eneesheer aan het krankzinnigen gesticht te Charenton Sanitatsrath Ur öhn te Stettin ürossmann med dr arrond arts te Jöhlingen Dr P Forestier geneesheerdirecteur van het hospitaal te Agen üeheimrath Dr Schering kasteel Gutenfels Bad Ems Darses med dr geneesheer directeur der galvano therapeutische inrichting voor zenuwiyders te Parijs rue St Honoré 334 Consul von Aschenbaoh med dr te Coifu Dr Busbach arrond arts ta Zirknitz Ober stabsarzt Jeohl med dr te Weenen Dr C Bongavel te La Parrière Eure lid van den Conseil Central d hygióne et de Santé in Frankrijk en vele anderen Aan allen wier zenuwgestel meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwacbttgheid lyden waarvan de kouteokenen zgn chronischc hoofdpijn migraine schele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheii lichamelijke onrust on onbehagelijke toestand vorder allo zieken die door beroerte getroffen werclon en nog lyden aan do g evolgen daarvan zooals verlammingen Onvermogen tot spreken zware tongval moe elijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatselijke zwakte verzwakking van geheugen enz on zij dio reeds onder geneeskundige behandeling geweest zijn maar door de bekende middelen als onthoudings on koudwaterkuur wrijven olectriseeron stoomlooi of zecbaden geon genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ton slotte zg dio vrceS gevoelen VOOr beroerte en daartoe reden hebben wegens vorschijnselen als ziCh aanhoudend angstig voelen verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn nder het voorhoofd suizing in de ooren het voelen van kriebeling in ea het slapen van handen en voeten aan al dezo drie categorien van zenuwlijders als ook a iii jOngO mcfsjes lijdende aan bleekzucht en krachteloo sheid ook aan gezonde zelfs aan jonge personen die veel met het hoofd werken on geestolijko reactie willen voorkomen wordt dringend aangeraden zioh het boven vorineldo werkjo aan te schaffen hetwelk op aanvrage kOStClOOS on franco verzonden wordt door LEMAIRE Co Apothekers to l arijs rue de rEcliiquier 30 Alleen gerechtigd tot verbrei ling der geneeswijze van aOMAi Wia8SMANi Oud Ofticier van gezondheid oere lid der Italiaansche Saniteits ordo vau het Witte Kruis en verder te AniSterdaiU door M CLIii A Co Heiligeweg 42 Rotterdam F E vau SAl rE KOLFF Apotheker Korte Hoofdsteeg I tfrecht LOBKV I OIl rOi Oudegracht bij de Gaardbrug P 160 Op de Jngste hygienisoh medicinale Tentoonstelling te Gent is de Weiasmann sohe geneeswijze cToor de medische jnrj met de Zilveren Medaille bekroond GEVRAAGD EEN NET JONGMENSCe hoofdzakelflk voorKantooren Magazgnwerk doch geschikt omzoo noodig op Reis te gaan Vereischten nietbeneden den leeftijd van 17 jaar en grondigekennis der Duitsche taal Salaris voorloopig ƒ 300 per jaar Zonder goede referentiën onnoodig zich aan te melden Franco brieven onder letters B B bij de Boekhandel A KOK COMP te Gouda Verzending eiken ZATERDACt Een uur DeWIJ COMPAGNIEteGÓiida m UTRECHT EN O Turfmarkt H 35 Dubbele Buurt B 11 Handel in Wijnen BOEDEAUZ MADEEA PORT enz enz UITSTEKENDE KWALITEITEN LAGE PRIJZEÜ Men neme de proef Zeer ITette Gesteendrukte NAMmSTJES worden GELEVEKD door A BRIi RMA en Zn Algemeen erkend als het beste MONDWATEIl der wereld Ojarige roem Mond en Tandziekten zooals het los forden dor tanden tandpijn ontstoking zweren bloeilond tandvleesoh onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen en genezen door het dagelijks gebruik van het echte K K Huf T hdarts Aiiatberiu Hond water Dr POPP s in aanmerkelijk vergroote desschen voor 60 cents ƒ 1 20 en I 75 lietwelk gelijktijdig aangewend met Dr MPP s Taildpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplomheersel Ur POPP s Kruideu Zeep tegen eiken huiduitslag eu voortreffelijk voor baden POPP i I P ebloeiuenzeep g ekristalliseerde en Trauspurant filyceriiiezeepen van de fijnste Toilet en gozondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brenoen jfg Do namaaksels van AliaHierin JHondWater verwoesten de tanden binnen korten tijd M Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumcriewinkols van hederland