Goudsche Courant, maandag 22 juni 1891

1891 4559 Dinsdag 23 im GOUDSCHE COURANT JMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De InEeuding vaa advertentidu kan geaclüeden tot Mo uur des namiddags van den dag der aitgave CACAO Onovertro ffw KWA LITEIT Alom verkrygbaar in buaran van ƒ 1 60 0 85 en 0 46 RRfltiTES Westzaan UaiVW MM Opgericht i828 I ÜORDRFCHTSCH P CMSCEEWASS0IEEij ST002IEüNSmil7SIlIJ JAirSEN HEEZOOEITRATH berichten hiermede dat GÜEDEEEN voor te VERVEN of UIT TB STOOMBN worden aangenomen door de Korte Tiendeweg te GOUDA alwaar Pryscourant en Staalkaart ter inzage liggen Maatschappij totEzploitatie v Staatsspooxwagea ITederlandsclie CentraalspoorwegMaatschappij ABONNEMENTSKAARTEN Het nienwe Tarief Toor abonnementskaarten treedt definitief op I JULI e k in werking Alle nieuwe abonnementen aanvangetule 1 JULI a s of later worden dos Tolgens de prflien Tan het nieuwe tarief berekend De op i Juli e k nogf loopende abonnementskaarten blijven echter hunne jpeldig heid behouden tot hunnen vervaldag utrecht 17 Juni 1891 Goedkoop Solied Elegant sa ta gb tg fli L modellen OOETHB V T ƒ y Vr OHIIXIIB p doiiJni 7 HBBZOO l OOBTALIA Ho p do M JJ i tt 0C OiootteP jOrootUIj m l iJriS Li i P ÏBAWKUW WAOVBB fr STEFHA p dtïU p dsi nul 7 V p doi piMl 7i p doiljn I Verkrijgbaar te GOUda bij den Heer C A B BAI TZINGRR Korte Tiendeweg D 17 J W E van EDE van der PALS Markt A 107 direct bij MKY EOLICH Ver nd Cieschaft Leipzig Flagwitz UÏÏSTEOOF Hotel Café Restaurant ALFEN a RIJK Lage zgde Raime logeerkamer8 grooten lommerrijken tuin waarin verschillende kinderspelen alsmede gymnastiekwerktuigen en aangenaam aan den Rgn gelegen op vier minoten afstand van de Alfensche Brag en inde onmiddelgkenabyheid van bet station aan de overzijde van den Rgn Aanbevelend C J DE WIT Voorloopige Aankondiging In t laatst van JULI of begin van AUGUSTUS a 8 zullen op nader te bepalen dagen onr en plaats publiek worden verkocht ten overstaan van Ir 1 mm teriste WaddioxTeeD £ ene kapitale Bouwmanswoning c a met diverse perceeleo uitmuntend WEI en HOOILA D ter grootte van 21 Hectaren gelegen in Raudenburg en Reyerscoop onder de gemeenten Reeiiwijk en Boskoop INMIDDELS UIT DE HAND TE KOOP Nadere informatien geven de Eigenaarbewoner de Heer Fb BLOMMESTIJN in Randenburg te Reeuwiji en genoemde Notaris MOLENAAR te Waddituvetn OPENBARE TERKOÜPUie TE WADDINXVEEN a contant op laandag den 29 Juni 1891 s voormiddags ten 10 are voor en in het Winkelhuis C 27 in de NESSE aldaar van ERÏÏEEinEBSWABElT en Koopmansgoederen als Koffie Suiker Tabak Sigaren Meel Qmtten Styfsel Zeep Briqnetten Kaarsen etc etc Specergen Snikerwerk gedroogde Vruchten Doozen met Lint Mutsen Hoeden Doeken Oaisén voorraad Sajet Brei en Haakkatoen Reukwerken Bascule Koffiemolen Bussen Trommels enz enz Daags te voren in gemeld huis te bezichtigen Nader informatien geeft de Notaris MOLE NAAR te Waddinxveen f SS 53 nSO Sf bet onovertroffen LAGEitBIËR en het gunstig bekende 3 T O XT T van J M V d SCHALK Co te Schiedam Agent A D AM Kleiweg Gouda Snelpersdruk ran A Beinkman 8c Zoon Gouda De uitgave dezer Conrant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Aizonderlgke Nommen VIJF CENTEN Mïï DE KIEZERS Morgen is de gewichtige dag daar welke het antwoord zal geven op de vraag of er een Reseering zal kannen optreden die werkelyk dien naam waardig is dat wil zeggen gesteund door eene aaneengesloten meerderheid van dezelfde richting bereid om met haar de noodige hervormingen voor te bereiden en in te voeren Behalen de mannen die tot dusver de rechterzijde uitmaakten in de Tweede Kamer weder de meerderheid dan is het zeker dat wij een nieuw t dperk van stilstand te gemoet gaan Al schynt thans voor een oogenblik met de stembus in t verschiet de vrede onder de bondgenooten weder geloten het staat vast dat alle innerlyke samenhang aan die zyde ontbreekt Op allerlei gebied zitten daar tegenvoeters naast elkander mannen die omtrent het kiesrecht de belastingen de legerwet de koloniën tegenovergestelde meeningen hebben Wat de eene helft wil keurt de andere helft af By alle groote quaestiën zal dit verschil van opinie voor den dag komen en het gevolg moet zyn dat niets degelyks tot stand komt En toch verbetering is dringend noodig De landsverdediging behoort te worden verzekerd de belastingen moeten meer gelykmatig worden verdeeld het kiesrecht dient te worden in overeenstemming gebracht met de eischen des tijds Stilzitten zon de ontevredenheid onder alle standen doen toenemen vooral onder de lagere klassen wier lot de aandacht der landsregee FEVILLETOK ZISLEHADBL VIII 1 De heer Leniel was ingeslapen het was eren half tien Aurette riep hare kamenier droeg deze hare wake over elaeg een kanten doek over haar hoofd en ging de plaats in Het was een zoele arond en reeds tamelgk duister maar na het eerste oogenblik zag men toch genoeg om dei weg te vinden in de open lanen Het jonge meisje liep met snellen tred naar eens hoogte op eeoigen afstand van het huis van waar het oog onbelemmerd tot aan den horizont kon door zien Hare blikken wendden zich naar het westen nog door eene streep licht verhelderd Achter die heuvelen stelden zij zich de zee voor de verre zeiS vanwaar ue wind haar een zilten geur van wier toewooi Daar naar ergens in het westen was liij hij die na haar gezegd te hebben dat hij haar beminde haar had verlaten Verlaten I Ja I Als een bedrogen meisje eene verleide boerin was de rijke juffrouw Leniel in den vollen glans van hare reinheid en hare aanbiddelgke onschuld moedwillig verlaten ring eischt het zou koren zgn op den molen der volksmenners die de arbeiders misleiden om zelf in troebel water te visschen De eenige partij die werkelyk regeereu kan is de liberale mits zy op eene voldoende meerderheid in de Kamer kan rekenen Zy is verreweg de talrgkste ia bet land en alleen het onnatunrlyk verbond van partgen die haar haten en overigens niets gemeen hebben heeft tot dus ver de toepassing harer beginselen op het staatsbeleid weten tegen te houden Thans is er kans dat het andera wordt als alle vooruitstrevende burgers haair steunen Reeds zyu op 9 Juni 41 liberalen verkozen tegen 33 der antiliberalen nog slechts enkele stemmen ontbreken ons daar de verkiezing van verscheiden liberalen reeds veraekerd is Het land verlangt naar vrachten vao den parlementairen boom naar daden ia plaats van woorden en eindeleos gekibëel W i av geeft Uwe stem aan de vryzinnige richting aan wie het land reeds zooveel verplichting heeft en die reeds zooveel gedaan heeft voor de outwikkeliag van ons volk Kiezers die prijs stelt op vooruitgang die afkeerig zyt van al dat voordurend getalm die de zaken der burgermaatschappij niet verwarren wilt met die van een kerkgeloof wy noodigen U dringend uit Uw stem te geven aan den heer M EOOaAEEDT Bz een man uit ons distisct geheel op de hoogte onzer belangen die by de eerste stemming Dat woord kwam baar telkens op de lippen als eene klacht eene doodklok Zg had in de nieuwsbladen wel verhalen gelezen van verlaten meisjes en haar hart had voor ben gebloed maar hadden die meisjes niet den misstap begaan den eenigen den onherstelbaren dien de mensch niet vergeeft Hadden zij niet ter voldoening van hare liefde de schaamte vergeten F Hoe onrechtvaardig het over haar uitgesproken oordeel ook mocht wezen zij badden het kunnen verwachten wetende dat de wereld geene barmhartigheid kent en dat de minnaar de vrouw veracht die hem gelooft als hg haar zweert dat hg haar altgd zal beminnen Maar zij Wat had zij gedaan dat men hare liefdeversmaadde dat haar verloofde haar verloochende dat haar leven als vrouw op zoo vreeselijke wijze verwoest moest worden Haar Wik trachtte nog verder door te dringen in de onpeilbare diepte van dien zwggenden hemel en hare ziel smachtte naar de oevers waar men zicb in het zand kan neder leggen en deu dood afwachten Sterren O ja sterren om de ondragelijke marteling te ontrluchten waarbij de schande zich vermengde met de smart Sterren om te vergeven om niet meer te lijden om niets meer te zgn Indien de dood geene vergetelheid bracht van het leed was de belofte van het Paradijs slechts eene wreede leugen God zou medelijden met haar hebben gestorren zijnde zou zij vergeten ADVERTENTIËN worden geplaats van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschynt reeds 1246 stemmen verwierf De oogen van geheel Nederland zyn op U gevestigd het vaderland verwacht dat elk kiezer zyu plicht doet BINNENLAND GOUDA 32 Juni 1891 De uitslag der herstemtningen voor da Tireeds Kamer zal ona vao uit de rerschillende distristen warden getelegrafeerd en door middel van bulletins aan onze abonnés binnen de stad irorden medegedeeld Heden margen trilde de Z on van KrberreM op den Ztvarten dijk de ring van den stier die hij geleidde wat beter aandoen doch dit gelukte hsm niet zoo aanstonds waarop de stier hem zoodanig stootte dat men hem voor dood naar huis droeg Naar men ons mededeelde was zijn borstbeen gebroken BQ ton beslait is benoemd tot griffier bg het kantongereoht te Schoonhoren jhr mr B Coenen mn a Oravtmloot thans griffier bg het kantongerecht te Neuzen Aan het Verslag betr de Stedelgke Gasfabriek over het afgeloopen jaar ontleeaen wg het volgende Kon de Commissie in hare vorige verslagen wgzea op menige verandering in bet belang der inrichting van de fabriek tot stand gebracht thans heeft zg met betrekking tot de gebouwen de toestallen ea het buizennet geene melding te maken van groots of belangrijke werken Hetgeen in het afgeloopen jaar daaraan werd verricht bepaalde zich ia hoofdzaak tot het gewone onderhoud en de noodige herstellingen Maar Aurette mocht niet sterren Zoolang haar vader leefde moest zij ook leren Toen keerde aij tot de werkelijkheid weder tot haar zoo wreed geslagen en gemarteld ik en zg zag hare smart in het gelaat Hoe had zg hem bemind I Hoe had zg in hem geloofd Wie zou hebben darren zeggen dat hg niet al de gaven al de deugden bezat waarmede zg hem zoo rijkelijk bad begiftigd Wie zou haar in het oor hebben durven fluisteren dat Baoul een laffe egout was bedorven door de wereld zoozeer verzwakt onder de heerschzncht zgner moeder dat hij zijne plichten als man en als verloofde kon verzaken In dit smartelgk uur wilde zg hem uog niet verantwoordelijk stellen daarvoor had zg hem te zeer lief gehad Zg wierp de geheele schuld op merrouw Bertholon en sloot de oogen voor de werkelijkheid opdat zg hem zou kunnen verontschuldigen en beklagen Hem beklagen Ja Maar zg wat zou ig met haar in den bloei geknakt leren aanrangen haar leven dat als een te jonge boom bij vergissing onder da bgl van den houthakker was gevallen Die gansche vloed van teederheid van vertrouwen van hoop die uit haar opborrelde als uil het verwoeste bekken eener bron zou nutteloos ea onvruchtbaar wegvloeien in het zand Wat had ik hem lief zaide zij van tgJ tot tgd zonder te bemerken dat zij dezelfde woorden her