Goudsche Courant, dinsdag 23 juni 1891

Ook in het buizennet kwam geene ingrijpeDde wqziging Alleen werd in de Aaltje Bak steeg eeue 2 gefloten buisleiding gelegd met eenen 2 getrokken zinker in de Baam waardoor de 9 hoofdhuis op de Gouwe met de 2 buis op de Raam in verbinding is gebracht en de gasnauvoer in dit stadsgedeelte aanmerkelijk is verbeterd Eindelyk is ten dienste van het personeel eene verbandkist aangeschaft Gasvarhruik De Gasfabriek had op 1 Ooiober 1887 begin der eiploitatie 348 verbruikers met 392 gasro Sï December 1887 366 416 si 1888 392 444 81 1889 445 503 SI 1890 483 641 Onder deze laatste 541 gasmeters waren er 24 die gebruikt werden voor het registreereu van gas tot andere doeleinden dan voor verlichting gebezigd De gasmeters bij de verschillende gasverbruikers en in de Gemeente gebouwen met uitzondering van die tot de fabriek behoorende geplaatst toonden aan dat het verbruik bedroeg Voor verlichting Voor lodere doeleioden Te umeo in Januari 61250 M 1235 M 52485 M j Februari 48689 1623 45312 Maart 38915 1121 40036 April 29295 1028 30323 Mei 20096 816 20912 Juni 16084 851 15935 Juli 19309 869 20178 Augustus 25796 849 26645 Septemb 36712 1093 36805 October 50115 1307 51422 Novemb 57480 1607 59087 Decemb 57877 2464 60341 November 21698 December 24649 Totaal 190101 M Als vergoeding werd door de Gemeente aan de fabriek betaald 4 j cents per kub Meter Verder ontving zij van de Gomoento terug do loonen der lantarenopstekers en de kosten voor de vernieuwing en het onderhoud der lantarens aangewend Het vervangen van oude lantarens door nieuwe werd in het afgeloopen jnar met kracht voortgezet Wederom werden 50 nieuwe roodkopereu straatlantarens in verschillende straten aangebracht De proef met de a 1889 op de Markt vüj r het Kaadhuis bij de Wgdstraat geplaatste intensioflan taren model Westminster genomen voldeed zoodanig dat de Gemeenteraad besloot nog twee dergelijke lattareiis met Sugg s 5 vlara8 combinatiebranders óp de Markt te doen oprichten Zg worden gelevefd door de firma Honoker 8c Zonen te Utrecht en gesteld de eene bg de Hoogstraat en do andere bij den Korten Tiendeweg De drie iutansief lautarens brandden lederen avond tot 11 Dur Voor het schoouhoudeu der straatlantarens werdnaar behooren sorg gedragen Daarmede zijn delantaarnopstekers belast over wier werk in het algemeen niet te klagen viel Ifordt vervoU d Van de goedkoope reisgelegenhelil oaar s Hage maakte Zondag 210 personen gebruik Bg goed weder zal des namiddags een vaartocht worden ondernomen Het eerst wordt het IJ bezocht on een tochtje langs de Handelskade gemaakt Door de Nieuwe Heerengracht en den Binnenamstel wordt de tocht tot in den Buitennmstel voortgezet van de Bouwverordeningen i aarin eene bepaling te doeu opnemen dat alle aansluitingen van rioijn moeten voorzien zijn van deugdelijke slarikafsluilers aangezien wg bij ondprzoek van enkele woningen in de Boelekade bevonden hadden dat dit uiot dllgd geschiedt waardoor qnwelriekende voor de gezondheid uadeelige gassen o stijgeii Door ons werd verder een ondeiTzook ingesteld omtrent de Jan Verzwolleu wetorinj waar de uitbaggeriiig nog al iets te wenscbeii overlaat Ons advies door Burgemeester en Wethouders gevraagd omtrent het meer of minder schadelijke indien eene nieuw op te richten ververij in de Nobelslraat hare gebruikte wateren Iposde in een riool lusschen de Kaam en do Vest kon na onderzoek in loco gunstig zijn Verscheidene woningen werden ook dit jaar door onze Commissie omlerzocht Vooral trokken de perceelon K 173 en 180 iu het Oude Walletje en één in het 8t Anthonioklooster hare aandacht weshalve zij meende Burgemeester en Wethouders Ie moeten adviseeren deze als zijnde nadeelig voor de gezondheid der inwoueiiden onbewoonbaar Ie verklaren Doordien zij namelijk de perceelon K 173 en 180 echter na dit onderzoek vpn een riool naar hot water van de Raam worden voorzien en inwendig eenige herstelling ondergingei waren zij zoo aanmerkelyk verbeterd dal Burgemeester en Wethouders geadviseerd door den Gemee ite Bouwmeester goen termen tot oiibewoonbaarverklaring konden vindun liet perceel in het St Anthohieklooster wordt sedert alleen tol pakhuis gebezigd Het water uit de Waterleiding werd wederom wekolgks onderzocht op oxydeerbare bestanddeelon Op 16 Mei behoefde hot 16 milligram overmaiigaanzuur kalium verder bleef hel tot den 1 Oen December voldoen aan do eieolien bij de Concessie vastgesteld Hel verdere gedeelte dier maand was hel water slecht het maximumbodrag permanganas kalicus behoefde het op 24 December met niet minder dan 23 7 milligram Dewgl het scheen dat sommige inwoners nog belang stelden in de resultaten van ons onderzoek van het water zoo werd door ons aan de verschillende redacteurs der stedelijke Couranten medegedeeld dal die uitkomsten zoo zg die wensohten maandelijks voor hen beschikbaar zouden zgn Van de gelegenheid voor particulieren opengesteld om legen een vast larief bg de Openbare Gezondheids Commissie levensmiddelen te doen onderzoeken werd door slechts één ingezetene gebruik gemankt Ook werd dit jaar dooV het Departement der Maatschappg tol Nul van t Algemeen Ie Oudewater geprofituerd van du gelegenheid om levensmiddelen enz door ons te doen onderzoekon Van het zeer zeldzame geval van een haargezvvul iu een menscheumaag bericht prof Bottinger het volgende in de Muncheiier MedUche ffochemchri t De maag die onderzocht moest worden behoorde aan een zestienjarig meisje dat bij haar leven behalve over andere kwalen ook vooral over voortdurende pgnen in de maagstreek had geklaagd Er werd daar ook een gezwel aangewezen dat echter voor eene woekorvorming word gehouden De zieke stierf daar zij geen voldoend voedsel kon opnemen na toeitemondo magerheid e ndelgk den hongerdood Gelgk uu hot onderzoek deed zien was de buitengewoon vorgroote maag evenals de worstvormig geworden twaalfvingerige darm geheel met eeu hoeveelheid haar gevuld dat zelfs lot in den slokdarm reikte Dit haargezwel van 900 gram bestond uit verwarde bruine en donkerblonde baren ilie gemiddeld een leugle van 16 coiiliraoter hadden Vun zulke gevallen zijn er in do geheolo geneeskundige letterkunde tol uu toe eerst negen bekend Het gezwel ontstaat tengevolge van eeu jarenlang voortgezet meesial heimelijk opslikken van eigen uitgekamde of in den regel uitgerukte haren somtijds ook van vreemden Daar het moeilgk is opzettelijk haren een voor oen op te eten behoort er bepaald een groote oefening eu bijzondere techniek toe om ze op te rollen ten einde ze gemakkelijk iu de keel te laten wegzinken Zoekt men oen verklaring der oorzaken van deze zonderlinge en werkelgk Icvensgevoarlijke gewoonte die vooral het vrouwelijke geslacht eigen is dan kan men ze slechts tot ziekelgke neigingen of smaakwaanzin rekenen zooals ze bg geesteszieken zenuwIgders bleekzuchtigen niet zelden voorkomen In vele gevallen kan ook zucht tot nabootsing do aanleiding zgn in minder gevallen scherts of boosaardigheid De eigenaardige neiging beheerscbt de zieken ook dan nog wanneer de pijnen langzamerhand doeu gevoelen dat hel haareteu gevaarlgk is Omtrent de roovergeschiedeuis te Tscheckeszkoiwordt nog als bgvoegsel eene kleine episode medegedeeld die de gdelheid der roevers welkereeds iu vorige berichten is besproken illustreert De hoofdman Athanas heeft namelgk aan denmachinist Freudinger die tot hel ontvangen vanhel losgeld naar Kirkilissa gezouden is opgedragen eeu photograaf mee te brengen die van de rooversbende een groep moest photbografeereu Athanas zou den zonneschilder de som van vijftig gouden lire 1600 Mark voor zgne moeite laten uitreiken De heer Freudinger vond inlusschen geen photograaf bereid om den marsoh doof het gebergte mede te maken en bracht het bescheid terug dat niemand de opdracht wilde volbrengen zelfs als het dubbele honorarium geboden was Naar het 1 e Z II verneemt is de spoorwegingenieur A C Broekman door den minister van waterstaat naar Moncbenstein gezonden om de oorzaken van de brugbreuk te onderzoeken en daarover rapport uit te brengen Totaal 469481 M In 1888 registreerden de gasmeters 355534 M 1889 407760 1890 459481 De gasprqs bleef niettegenstaande de prijzen der steenkolen aanmerkelijk hooger waren dan in vorige jaren onveranderil Hij bedroeg 8 centen per M terwijl het zoogenaamde dag of kookgas geleverd werd voor 6 centen per M StraatverlicktiHg Het aantal straatlantarens dat bij den aanvang van het jaar 316 bedroeg was op 31 December 318 Tan dezen brandden er 116 dagelijks van zonsondergang tot zonsopgang terwijl de ovenge 203 ontstoken en uitgedoofd werden naar gelang het donkere of lichte maan was Volgens de gehouden aanteekeningen werden voor de tnatverlichting de volgende hoereelheden gas rerbruikt Op acht adressen van adhaesie aan het adres der rereeniging Nijverheid te Leeuwarden betreffende de perronkaartjea hebben 1048 personen geteekend De maskerade die bij het aanstaande lustrum der Utrechtsche Hoogeuhool gehouden wordt hoeft den Slag van St Quentin tot onderwerp Een eigenigke hoofdpersoon is er niet De stoet zal verdeeld worden in twee hoofdafdeelingen die ieder weer drie groepen telt De eerste afdeeling bevat het Nedeflandsche leger de tweede bet Fnunohe leger Het Nederlandsche leger is verdeeld in lo ËBgelsche hulptroepen 2o De opperbevelhebber met zgn staf 3o Duitsche hulptroepen Het Fransche leger bestaat uit lo Voorhoede 2o De opperbevelhebber met zijn staf 3o De achterhoede In beide afdeeliogen zal de middengroep natuurlgk de grootste aantrekkelijkheid hebben bevattende de aanzienlijkste edelen de eerste tal van namen uit deze roemrijke geschiedenis dier dagen de tweede tal van berpemde Franschen Do hertog van Savoye de opperbevelhebber in de eerste afdeeling en de graaf van Kgmont zullen geharnast zijn De Fransche opperbevelheblier de Montmorency is niet geharnast maar ryk uitgedost Gouda 24 Maart 1891 De Openlare Geiondheida Covmmie T J KOOBS FoorzUter F W RAABE Secretarts in Januari 22486 Februari 17206 Maart 16196 April 12366 Mei 9879 Juni 7599 Jali 8098 Augustus 14606 September 15612 October 19707 M Bultenlandscli Overzicht De Fransche Kamer heeft den dag van invoering van de verlaging der graanrechten gestold op 10 Juli De Senaat zal wellicht denken voor het ontwerp hier opnieuw is behandeld wordt onneveer 10 Juli laten wij t dus maar goedkeuren De Temp meldt in strijd met andere berichten dal de graanoogst in Algiers zoo goed als afgeloopen is eu qunlilalief zeer goed quantitatief boven het gemiddelde Het Pargsche meliniel proces zal nog oen staartje hebben Over bet algemeen is men meer ontstemd over het gebrekkige toezicht waardoor hel mogelijk werd dat eon officier als Triponé dergelgk verraad kon plegen De Matitt verlangt zelfs openlijk dal generaal Ladvocat wegons de achteloosheid welke bij I het proces is gebleken op pensioen zal worden gesteld In elk geval verlangen de bladen ook die dor regeeriiigsparlij dat terstond maatregelen worden genomen waardoor dergelijke bedriegerijen onmogelijk worden Weldra zal de regeering lu de Kamer ter verantwoording worden geroepen De interpellatie zou reedsZateidag geschieden maür hel was nog onzeker of de boer De Freycinet dan reeds te Porgs teruggekeerd zou zijn Was de minister van oorlog niet aanwezig dan zou de interpellatie nel tot heden wordeu uitgesteld Het amendement van het parlementslid Sydney Buxton op het wetsontwerp tol wgziging der wei op den arbeid in fabrieken strekte om den leeftijd waarop kinderen gedurende halve dagen zullen magen werken te stellen op elf jaar in plaats van op tien zooals iu hel ontwerp Het amendement werd aangenomen met 202 tegen 186 stemmen on bezorgde dus de rogeeriug eene nederlaag welke echter geen politieke gevolgen zal hebben De minister van bin wil van de handelingen der Openbare OezondheidsCom missie te Gouda over het jaar 1890 Am den Baad dtr Qmntmte GOUDA Wg hebbeu de eer Uwen Raad het verslag onzer handelingen over hel afgeloopen jaar aan te bieden ingevolge art Il onzer Verordening Bg de periodieke aftreding op 1 Januari WM deu de Heorei T J Koobs en M Sprugt als leden onzer Commissie herbenoemd Tol Voorzitter werd de Heer P Goedewaogen herkozen t rwgl de Heer F W Haabe tot Secretaris werd herbenoemd De Heer J W Kroon bedankte voor het lidmaatschap tegen het einde des jaars Deze vacature is noj niet vervuld De totale sterfte in d £ Gemeente was na aftrek van 36 levenloos aangogevenen 491 of 24 91 o van de geheele sterfte be lroeg die der kinderen beneden de twee jaren 46 63 De influenza die in het begin van hel jaar over ons geheele land lieerschte bezocht ook Gouda van besmettelijke ieklen bleet echter onze Gemeente verder gelukkig gespaard Onze Commissie vestigde de aandacht vau het Diigelijksch Bestuur op de zijl bij de Vlamingstraat die daar eeu alleronaangenaamste geur verspreidde schadelijk voor de omwonende burgers Tol ons groot genoegen werd hierin onmiddelijk verbetering gebracht Nog adviseerden wg Burgemeester en Wethouders omtrent de weuschelgkhoid om bij eanige herziening haalde hare gansche ziel wo in de duldelooze smart bekneld Zg herinnerde zich met een pijnlijk genot de gelukkige dagen van die verloren liefde Zij hadden zamen gedanst in den laatst vorigen winter hij zocht haar blijkbaar op en stond naast haar in de quadrilles zwijgende maar tevreden en met opgeheven hoofd In dien tijd dacht zij dat hij haar wellicht zou beminnen en zij had tot zichzelve gezegd dat als hij haar ten huwelgk vroeg zij niet zou weigeren mits haar vader zijne toestemming gaf Van dat oogenblik af had zij gaarne met haren rader over hem gesproken opdat hij gewoon zou geraken aan zijnen naam en aau hetgeen hem betrof Zij beminde hem nog niet maar hij behaagde haar en zelfs had zij in merrouw Bertholon eene voorname vrouw gezien wier stijfheid zij voor waardigheid hield en welgemanierdheid En toen op zekeren dag was haar vader haar komen opzoeken in de serre waar zij met hare bloemen bezig was en hij had haar zoo teederlijk omhelsd zoo teeder Zg voelde nog den vaderlijken kus op haar voorhoofd zoo was zij er door ontroerd geweest Kn zij had begrepen dat haar vader voor de eerste maal in vollen ernst de mogelijkheid had beseft van haar niet meer bij zich te hebben Iemand had om hare hand gevraagd moeht hij Uet zijn Hij a het Wet gebogen hoofd de wangen gekleurd door het jeugdige bloed dat zij toen voor het eerst door hore aderen voelde vloeien had zij geluisterd naar al hetgeen do heer Leoiel haar ton gunste van dezen pretendent had voorgehouden Arme lieve vader Wat had hg zich eene moeite gegeven terwijl zijne zaak reeds bij voorbaat gewonnen was Zij hoorde hem evenwel aan en vernam met onuitsprekelijk genot uit dien geeerbiedigden mond alles wat zij sedert zoo langen tijd had gedroomd Ëu toen haar vader eenigszind verlegen over haar lang stilzwegen haar niet zonder eenige ongerustheid haid gevraagd Wat zeg je er van Toen had zij kalm geantwoord Als gij hem goed vindt mg mishaagt hg niet Ëtt van dat oogenblik af was de serre haa r zoo lief geweest En toen was hij gekomen met de gskoude mevrouwBertholon dien dag een en al glimlachjes en lievigheid Zij herinnerde zich de geringste bijzonderhedenvan dat bezoek de kleur van zijno handschoenen destrik van zijne das het gouden medaillon aan deketting van zijn horlogo waarin zij zich voornameen portret van haarzelve te doen Zij herinnerdezich de verlegenheid van den jongen man die haarterstond op haar gemak had gesteld en deo verloovingskus dien hij op hare hand bad gedrukt deneersten kus van dien aard die Auratte ooit hadontvangen en die zulk een zonderlingen indruk ophaar had gaipaakt dat zij bijna hare hand hadteruggetrokken om hem hare wang aan te bieden zonder er kwaad in te zien En vervolgens wat een verrukkelijk leven Het Er worden de zonderlingste berichtan verspreid omtrent de schadevergoeding die de heer Carré van de Duitsche spoorwegdireotie zou eischeu voor hel verlies vau zgn ecbtgenoote zijn peisoneel en materieel De heer Carré zou daarvoor te Berlgn zgn om die zaken te regelen en zooals de Duitsche bladen berichtten zou ook de raadsman van Carré mr W K V d Breggen to Berlgn zijn aangekomen Die berichten zgn allen onjuist De raadsman vai Carré die uitsluitend en alleen optreedt voor de schadevergoeding zoowel voor de erfgenamen de kinderen van mevrouw Carré als voor de verschillende schade bekomen hebbende attisten ieder afzocderlgk vertrekt eerst de volgende week van hier naar Hannover eu Berlijn om met een Duitsoheu confrere die de zaak mede behandelt alle te regelen Van een proces zul vermoedelijk wel geen sprake zgn Door de Duitsche spoorwegdirectie is erkend dat de schuld van het ongeluk bg haar lag De eenige moeilgkheid die zou kunnen rijzen zou zijn over den eisch van schadevergoeding dien de heer v d Breggen voor lederen artist eu vooral voor het verlies der directrice zal stollen Het is natuurlgk zeer moeilijk te bepalen weikan eisch men kan en moet stellen voor het verlies van een directrice als mevrouw Carré was De heer v d Breggen is zeer zeker daartoe volkomen gerechtigd Of de tegenpartg daartoe in staat zal zijn m of zij op den eisch door den eischer gesteld zal ingaan is een quaestie waarover verschil kan ontstaan Er werd reeds beweerd dat volgens de Duitschewet door den heer Carré geen schadevergoeding voorzgn vrouw en peisonc el kon worden geéischt en hg indien hg Duitscher was zelfs strafbaar zou zgn omdat hij zgn personeel niet vorzekerd had Ookdie bewering is onjuist eo wordt volkomen weersproken door hot feit dat de duitsche spoorwogdirectieonmiddelgk na het ongeluk 20 000 Mark bood terondersteuning van de gewonden en verminkten omin hun eerste onderhoud te voorzien wat echter doorden echtsgeleerden raadgever hoffelijk werd geweigerd i ut Cl kin het monaterconcert op den Dam te Amsterdam ter eere van het keizerlgke paar zulten met inbegrip van de tamboers en hoornblazers 800 h 900 personen medewerken De repetitieo zullen vermoedelijk op het Museumterrein plaats hebbeu welk terrein daartoe bezocht werd door kapitein Apol van de grenadiers met do regeling dezer uitvoering belast bij welke gelegenheid hg door eenige Amsterdamsche autoriteiteo begeleid werd ter bespreking van de opstelling der korpsen Ook de maatregelen van orde bij de uitvoering zelve maken een onderwerp van overleg uit daar eene groote belangstelling in het militaire feest verwacht wordt Het is niet onmogelgk dat men om eenige afleiding aan den toeloop te geven de défilé waarmede het feest op den Dam eindigt tot ver ia de stad zal uitstrekken en aldus den dag met eene retraite müitatrf en taptoe besluiten Omtrent den tweedon dag meldt de oflicieele mededeeling dat HH MM in den voormiddag een bezoek zullen brengen aan het Stadhuis Daarna wordt de rijtoer tot bezichtiging der stad voortgezet waarhg wellicht nog enkele andere inrichtingen met een bezoek vereerd zullen worden verzoek om het huwelgk uit te tellen tot na da tehuiskomst van Julia was van haar uitgegaan opdat hun vader niet alleen zou blgven Hoe teeder had die geliefde vader haar daarvoor zijnen dank betuigd Bij de herinnering aan z jue lieve woorden schoot Aurettt het gemoed vol en hare oogen tot dus ver droog en brandende vulden zich met tranen Nooit zou zij vergeten wat hg lot haSf ftezogd had die edelmoedige belangelooze vader hij liad haar zgn schat genoemd zgn pareltje en zij had begrepen I dat zulk eene liefde tegen alle lotgevallen das levens bestand was Zg vermoedde toen niet dat zij een maal behoefte zou gevoelen om daar een toevluchtsi oord te zoeken het eenige dat haar op aarde overbleet Arme vader fluisterde zij bet hoofd tegen de steenen balustrade geleund met kloppend hart overstelpt door een tranenvloed zooals zg nooit gedacht ou hebben dat zg zou kunnen doorstaan wees gezegend voor zooveel liefde En ik ik zal u met verlaten dan in het graf als ik u de oogei gesloten zal hebben en de handen gevouwen voorde eeuwigheid De gedachte aau eene laatste scheiding die wellicht zeer nabij was deed Aurette s moed nietzinken maar verlevendigde dien integendeel Harekrachten verzamelende besloot zij nog eenmaal dienzaligen tijd in haren geest te doorleven dan voorgoed het boek der herinneringen ttoe te slunn en or voortaan niet meer aan te denken dan zooals menaan zgne doodea denkt fTordt vervolgd nenlandsche zaken mr Mathews behoort lot de bewindslieden die moties van afkeuring en vgaudige slemmingen in hun zak steken on er op gaan zitten De sterkste grond viaarop de minister zgn verzet legen het amendement liet rusten waren de adressen uil Lancashire eo Yorkshire waar èn de Ig nwaadfabrikanteu èn hunne orbeiders eenparig vernpcht hebben de kindereu reeds op lionjarigen leeftijd in de fabrieken toe te laten Er ziju daar 42 474 fabriekskinderen beneden den leeftijd van twaalf jaren die met hun allen een loon thuis brengen van ongeveer 303 000 ponden sterling Met deze cijfers en met de vrijheid der ouders om over den arbeid hunner kinderen zoo vroeg mogelijk te beschikken werd door den minister druk geschermd Maar de overweging dat patroons en arbeiders niet de meest onpartijdige beoordeoloara zijn van hetgeen in dezen voor kiuderen dienstig is hoeft bg de meerderheid zwaarder gewogeü dan het boloog van den minister Er kwam nog bij dat de regeering zich op de Borlgnsche conferontio tot inlornationalo regeling der arbeidswetgeving de banden gebonden had Toen daar werd voorgesteld den laagslen leeftgd voor kiuderarboid op twaalf jaar Ie stellen hebben de Kngelsche afgevaardigdec na door lord Salisbury daartoe per telegraaf gemachtigd te zijn zich daarmede vereenigd Deze instemming bracht volgens de vooraf gemaakte afspraak voor de regoering niet de verplichting mede om eene verandering in de beslaande arbeidswetgeving voor te stellen Maar wèl maakte zij het de regeering lot plicht uu er builen haar om werd voorgesteld de arbeidsgrens te stellen niet eens op twaalf maar alleeu nog maar op elf jaren zich daartegen althans niet te verzetten En het is op dezen grond dat hel ministerie thans beschuldigd wordt door zijn verzet togen het amendement Buxton de regelen der goede trouw geschonden en tegenover het streven van den Duitschen keizer naar internationale arbeidsregeling zonder noodzakelijkheid eene ouvriendelgke houding aangenomen te hebbeu Over den toestand op Haïti blijven de wonderlijkste berichten de ronde doen Men herinnert zich hoo onlangs melding word gemaokl van de gruwelen door president Hyppolyle geploegd die eenvoudig ieder op do openbare straat liet neerschieten dien hij van vijandelijke gezindheid jegens hem verdacht Vrijdag werd uit New York naar Brussel bericht dat president Hippolyto op zijn beurt door de revolutionnaire partij zuu zijn gefusilleerd Bevestigd is evenwel dit bericht niet en het vindt ook weinig geloof Wat de New ïorh Herald uit Port au Prince vernam over de houding door den president tegenover de vreemde vertegenwoordigers aangenomen doet bevroeden dal generaal Hyppolyle in zijn geestvermogens is gekrenkt Onlangs maakte het corps diplomatique zijn opwachting bij den preidenl om nadrukkelijk te protesteeren tegen de schending van het Mexicaausch consulaat als eeu asyl van vluchtelingen De Britsche consul voerde hel eerst hel woord in een loon dien de president beleedigend achtte Hg sprong driftig van zijn stoel op uitroepend Spreekt men op zulk eeu wijze tegen mij den president van dit groote rijk Daarop verliol hij het vertrek do deur hard achter zich toeslaande Onmiddellijk daarop hoorde het corps diplomatique in het aangrenzende vertrek op de fluit spelen Toen generaal Hyppolyle terugkeerde maakten de buitenlandsohe vertegenwoordigers juist aanstalten om been te gaan waarop hg zeide Hae heereo gij wilt toch niet vertrekken Ik heb mij slechts evej verwgderd om een beval aan den commandant van hel poleis te geven Volgons den berichtgever van hel New Yorksche blad ontstolden de Amerikaanscha consul ea zijn secietaris zeer daar zg niet anders dachten of de president had bevelen gegeven om hen dood te schieten De consuls garen nu hun misnoegen over het gedrag van den president te kennen waarop deze ziju excuus miakte en beloofde de vreemde consulaten te zullen eerbiedigen en niemand te krenken die daar een toevluclit zocht Onmiddelgk daarna telegraphecrde Hyppolyle aan den president van Mexico om verlof vier personen die in hel Mexiciausch consulaal bescherming hadden gevonlen te mogen in hechtenis nemen President Dias verleende het verlof on generaal Hyppolyle liet da vier ongelukkigeii waaronder generaal Souli en de voormalige minister voa justitie Cauvin zonder verwgl doodschieten Of nu Hyppolyle gek of niet gek is zoo wordt het toch voorzeker Igd dat met dozen bloeddorsligen despoot korte melton worden gemaakt I K G E 2 O N D E N Mijnheer ie Redactnr Als een Protoitantsch Kijzer tieh de moeite goren aai zjn snuggereu Tfiend het conro