Goudsche Courant, woensdag 24 juni 1891

De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aiionderl ke Nommpri VIJF CENTSN BINNENLAND GOUDA 23 Juni 1891 fiq de beden alhier gehouden herstemming voor een lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal werden uitgebracht 1080 atemmeu uitgebracht van de 1178 De heer A Wartena predikant bg de Ned Herv Oemeente alfaier heeft hedenmorgen bjj ds kiezers de volgends verklaring t buis gezonden VERELARma Ik ondergeteekende verklaar bij deie dat d Tergouwache Courant van 17 Juni 11 onjuist was in hare mededeeliug dat ik voor den Antirevolutionairen Candidaat zou hebben gegverd en voorts verklaar ik mot bet oog op de advertentie in het Dagblad van Gouda van 28 Juni dat ik alleen op ifn u terank mq heb laten overhalen om te getuigen dat da Heer vaa AVaasenaer van Catw ck behoort tot de Ned Herv kerk Uit deze verklaring ter wille der waarheid afgelegd il ik echter niet gerekend worden zyne Candidatuur aan te bevelen Nooit heb ik mg met verkiezingen ingelaten en wenaoh dus ook niet betohottwd te warden ais verkiezinga agent lu de verwarring van den strijd U bet mij geenszins onaangenaam dat ik door mijn kort verblijf hier tgr stede thans geen kiesrecht heb A WAETENA Gouda n Juni 1891 De nationale Zwem wedstr d van wege de OoudKhe Zicemclub n niet 28 Juli maar Zondag 28 Juli plaats hebben De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt ZISltEIHADEL VIII Ja die tijd was overheerlijk geweest lederen Zondag kwam Baout met gne moeder en nam den ruiker mede dien zijne verloofde voor hem gemaakt had i in haren eenvoud geloofde Aurette dat bq er alles in zou vinden wat zq er in hare gedachten in gelegd had maar hq zag er niet anders in dan bloemen Zq spraken weinig met elkander nooit alleen nooit fluisterend maar gedurende den maaltijd zat hij naast haar zij voelde somtijds den rand van zijn servet haar aanraken zq bediende hem en zocht de stukjes uit die hij lekker vond zq vond er vermaak in als hij smulde en prentte de gerechten in haar geheugen waaraan hq de voorkeur f lacht te geven en verbande reeds van hunne toeomstige menu s diegene die zijne goedkeuring niet wegdroegen Zij bemerkte nu dat zq veel in de toekomst had geleefd en de vreugde van het oogenblik dubbel had genoten in het vooruitzicht van die later altijd en onbeperkt te zullen bezitten Arme Aurette onverstandige Aürette Zij had luchtkasteelen gebouwd M4nt M Jan mi rnt fm ts § a aubmeln U M eaees ea HaisadddeL tni tl B Vlrchow B j T Oletl MIlMMn t BMlun Loimit t a ▼ Ntufbaom H rtZ AiMtOrtW a r Korezrnskl Kranaa a a Bnmdt Klau nlH lB bij Storingen In de kwaüa M lam lut ma ai étnmt arst ratu tt i k d o toool imatiSm U fenk M anat au tfi hord Brluidt worden oai hm imUo vwUaff dOMvrOovM mêêtBê InftaOBMB b tljn te TOrUotcn boru do likorr woik ido Zooua BtttwaUor Droppob KoBfnU au ar Om zleh by den aankoop te beaehermen M I C O aaceaisabt prepanten jnfê nua Io d apotbakeo Hud our da aUaao eekte Zwlta rRche puien van den Apotheker Blehard Brandt Prj P iooi niat fabraik ooowijziDg 70 Ceoti 0 latte D nwk uri rr op djtt bet bierbowao fsedrukta door dp iret beacbermda haodalnBcrk of etiket het Witte kraU het reode veld en de handteehenlnc Behd Brandt iicb op leder dooije HoefddepetT fT ËrTaïnianten Kol r te Botterdam Snelpersdnik van A Bbinkmik Zoox Gouda cttiebiljet roor de bewuste vergadering vaa deii 14den dezer ter inzage te vragen dan zal hij waarschijnlijk wel tot de overtuiging komen dat zijne vraag aan mij gericht vrij onbescheiden mag heeten Overigens al zou ik ook gerechtigd zgn tot het doen van raededeelingen dan zou ik die toch be liit weigeren aan een interptUant die niet ruiterlgk met zijn naam voor den dag durft komen Het zou trouwens wat moois zijn als de ei rste de bfste anonymus zijne nieuwsgierigheid Ifon bevredigen door eerst maar eenvoudig op gezag van de Hemel weet welken zegsman aan een spreker onzin en wartaal in den mond te leggen J G KROPMAN Ja M H te Gouda Naai aanleiding van uw ingezonden stukje in de OotuUcke Courrnt van heden heb ik de eer U er op te wijzen dat de Gemeenteraad in zijne zitting van 17 Februari 11 tot eene reorganisatie der gemeentepolitie heeft besloten Daarbij is gebroken met het tot nog toe heenchende stelsel van zoogen nacht wakers en besloten tot aanstelling van meer politieigenten Het gevolg daarvan was kleiner personeel zoodat de rondes bq nacht in den regel slechts uit één persoon konden bestaan doch die rondes kunnen o worden geregeld dat zij meestal niet Ter an elkaar zijn en de een den ander gemakkelijk kan waarschuwen en roepen Dat dit nu Donderdag 13 Juni niet voldoende bleek was een op zichzelf staand geval waaruit geen gevolgtrekkingen z jn t maken tegen de regeling in t algemeen Doet zich trouwens door den t jd bepaald behoefte aan een tairgker personeel gevoelen daarin sil dan worden voorzien De nieuwe regeling is nog te kort in werking om daarover reeds thans met grond een oordeel te kunnen vellen Ten slotte nog een vraag hadt U die zoozeer overtaigd waart dat de bedoelde politie agent hulp soodig had niet als goed gezind burger een handje kannen uitsteken en hem die zoo noodige hulp verlecnra B Een ernstig woord aan de iMDsdiKatfaolidte kiezers io het district Goodi Nog slechts een paar dagen en de stembus zal da bonding aangeven door U bij de herstemming aangenomen Dat alle vrijzinnige boeren en burgers i en rmiam Gouda woonachtig en dat lijn er veten met toenemende spanning in de gemoederen dit oogeoblik tageoiaet zien zal wel geen toelichting behoeven D t tij begrijpec en ten volle overtuigd zgn dat de antirevolutionaire candidaat de man van de Knyperpuiq dos niet uwe geloofsgenoot die bij de vorige stemming 259 stemmen minder bekwam dan de Heer M Boogaerdt Bz alleen in de Tweede Kamer kan worden gedrongen door een krachtig optreden nwerzqds vóór hem en zgne aanhangers ergo tegen ons spreekt van zelf Haar stel dat U werkelqk deze reeds in sommige bladen aangekondigde houding aanneemt hebt ge dan vóóraf ook overwogen hoezeer gq door eene dergelijke handeliag de vrijzinnigen om u heen mot scherpe nagels in het levend vleeach grijpt Durft gij onderstellen dat zulk een partijdig optreden in een tijd dien wq thans beleven waarin alles vereenigt en aansluit door ons vrijzinnigen met kalmte over t hoofd kan worden gezien Ons dunkt uw eigen antwoord moet zqn Neen I dat kan dat mag niet t En ziet te ontkennen valt hier niets de stembus zal de bewijzen leveren De Heer van Wasseneer ia de door U gewenschte man niet waarvoor andeis de vorige keer 409 stemmen nitgebracht öp dea Heer Bahiman Uwen geloobgenoot mocht gij bezwaar vinden uwe stem ta geven aan onzen vriend M Boogaerdt Bz welnu wq vragen awen stenn niet maar neem dan een voorbeeld aan de vrijzinnige kiezers in Hontenisse Katwijk enz waar bij deze herstemming de strijd loopt tusschen een Boomsch Katholieken candidaat en een antirevolutionair zq blqven thuis en ontbonden zich van eiken steun of aanbeveling iets wat alleen in t belang van uwe partij kan uilkomen Daarom roepen wij n toe Verzint eer gij begint Vele PLATTELA D3KIEZEEa Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Ooederen VEILING 22 JUNI 1891 No 1 en 2 Heerenhuizen met Tuin Wachtelstraat P 228 en 229 8820 kooper W H Zeeman te Arnhem No 4 en 8 Drie Huizen Korte Akkeren P 232 en 234 ƒ 1190 kooper 9 Boot Woon en Winkelhuis Lange Groenendaal I No 110 ƒ 3900 kooper C Van Velzen CORRESPONDENTIE Het stukje van Een kiezer kan niet worden geplaatst Inzenders moeten hun naam aan de redactie mededealon Doen zg zulks niet dan ia er geen sprake van plaatsing burner stukken De Ueimctie PETROLBUM l OTEEKlI GËN ran de Makelaars Caotzlasr SehalkwUki te RoUerdam De markt was hedes vast Lo o Tankfust 7 65 Geïmporteerd fust ƒ 7 70 September October November en Deoember leve ring 7 65 uurKartijke Stand Haastrecht GEbORE i Sgiwrt aaaen W Virhik en A tan der Kuil Gen it oiden I Vtrbarg en W BgMveld Coriieli ouden A L iteabogtsrd Cso co k Verfcoim OVEHLKDEN K S j 12 A Biet tld 75 j ADVERTENTIÊN BeTallen ran eeu Dochter M HUINCK Jacobs Gouda 22 Jani 1891 Voor de T le blgkeo van deekemiog oatraogen bg het orerlgden Tan ons geliefd Dochtertje betnigen wg onzen oprechten dank OOFB JASPBR8 J M JASPERS geb Walthaks Gouda 22 Juni 1391 LIEDOORNS BatknobbHa HoornHies Huideelt Wratten enz wofden in 7 8 dagen tgd geheel rerwgderd W uder de minste pgo te Teroonaken ook xéUs niet op de gevoeligste huid Prija per flacon met penseel SO et AlUén ec u bg B SCflOLTBN Coiffear Eisch de handteekening ran A t TOIJLL Zeer ITette Gesteendrukte NAMAMES worden GELEVERD door UktUL A BaiiNKMAN en Zd JAARFEEST lllARTHA STICHTIi IG TE op Woensdag24 Juni v m 10V uur De Stoomboot VOOBUITGANG ligplaats roor de Crabethstraat zal dien dag s morgens 8 55 van GOUDA naar ALFEN doorvaren Iste Klas 45 Cents 2de Klas 30 Cents De directie Doet SALFs BAARD TINCTUUR £ geeft de natuorlgke kleur terug droogt spoedig op en wa cht iet af Prijs f 1 20 per flacon Verkrijgbaar bg i A CATScDJJ C Hl Myz te Gouda 500 Gulden betalen tvg aan bem die b j g ibruik van Goldmano s Kelser Tandwater ooit weder ïandpja krggt S aOLDMANN Co Dresden 50 Ceui3 de flacou verkrijgbaar by den l rog J C ZELUENRIJK Aloul te bekomen SE mum 0LA2EN of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van ie Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartouteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk eo Wouter Crabetb DOOK CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kansten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prys 80 Cents A BRINKMAN m SemMAMvm dMr ket PmUUk mékn erkraa m wakadaUjk tttOf V Frerieht B fljn m a a v Scanionl warimji a a C Witt Ooi lia Zdekaner st paimburg a SoedentiUlt Kanui a a Lambl Wanchwi a a Fortter SlmiIngMiii Onderbulks organen keijm truaa MmIstuc re ttriil Toortiomeod onrcateldllckail k w wik id kortadm Dfi ZwlUnulH PtUM VOD dao ApoHukir iN9l 0 4560 Woensdag 24 Juni GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVEBTËNTIËN nrorden geplaat van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De üuendlng van advertentlèa kan gegohieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave als bekend is wordt de productie geregeld in verband met de lichtsterkte De 36303 HL bteenko en leverden 46563 HL cokes Op 1 Januari bedroeg de voorraad 702 De Collecte ten behoeve van het fonds tot aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden beeft te Haastrecht opgedracht ƒ 23 66 Idem te Vlist 2 61 Totaal 47260 HL cokesHiervan werden gebruikt ïoor do vuren ovens 10626 HL II stoomketels 2863 II II calorifères 375 Verkocht zijn 28565 Idem als gruis 8405 45829 De Collecte teu behoeve van het fonds tot aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden heeft te Zevenhuizen opgebracht 9 48 Aan het Verslag betr de Stedelyke Gasfabriek over hot afgeloopen jaar ontleenen wij nog het volgende Op 31 December was dua in voorraad 1431 HL Aangezien 36303 HL steenkolen geigk te stellen zgn met 2976846 KG en voor de vuren gebruikt werden 10626 HL of 426040 KG cokes zoo vorderden 100 KG kolen aan brandstof voor de vuren 14 2 KG cokes Gasverties Gel wij gezien hebben bedroeg de totale gasproductie in 1890 735114 M terwgl afgeleverd werd aan diverse gasverbruikers 459481 M voor de straatverlichting 190101 voor eigen gebruik op de fabriek enz 20618 670200 zoodat het verlies gerekend wordt te hebben bedragen 64914 H zijnde 8 8 pot van de productie In 1389 bedroeg het verlies 10 5 pet II 1388 tl II tl 15 5 H Steenkolen Gebruikt werden vooreerst Engelsche kolen Holm side geleverd door de firma P H Hooa Zood l Oat iroductiA De productie bedroeg i II Februari fc 677 1 Maart 66643 II April 49960 Mei 38783 II Juni 31052 Juli 35375 Augustus 47S6S II September 55692 ff October 78170 a November 84360 f December 90276 in Januari 87620 M met een Holenv van 4615 H L nu 11 tt 3501 g 3222 tt u it II 2535 I tl II II 1782 II i II II K 1B04 II uu 1880 I II f II 2288 K 1 u u II 2726 n 1 II n II 3841 II r II II 4113 II II II 4402 De gasproductie over het geheels jaar was dus 78 114 M met een koleqverbruik van 86303 H L of 297 6846 K G or de distUlatie werden gebruikt 14008 H L Duitsche en 21298 HL Engelsche gaskolen terwijl ter verkrygisg van eene voldoende lichtsterkte eene bgmenging van 997 H L Cannelkolen noodig is geweest Het rendement was iets lager dan in 1889 Terw l in dat jaar de gasproductie was 20 4 M per HL of 25 3 M per 100 KG steenkolen werd in het vorige jaar van 1 HL steenkolen 20 3 M gas of 24 8 M per 100 KG steenkolen verkregen Zoo 1 FEVILLETOM en een stormwind had ze allen weggevaagd En nog zoo kort geleden had hq tot haar gezegd Ik bemin u Ironie van het lot hq had het haar gezegd juist op het oogenblik toen zij hem ging verliezen Hoe had hq zichzelven bedrogen hoe had hq haar bedrogen Indien hq haar werkelijk had bemind bemind zooals zq hem beminde zou hij haar nooit verlaten hebben En nu was het gedaan 1 Die feestelijke verlichting van haar levenspad was uitgegaan als een bouquet vuurwerk nadat de schitterende stralen haar hadden verblind Aurette hief het hoofd op en riohlte hare door tranen verduisterende oogen op het donkere landschap waarin alleen de naastbqgelegen grootere voorwerpen te onderscheiden waren zoo zou voortaan haar leven zqn een diepe ondoorgrondelijke rouw waarin zij de overblijfselen barer liefde zou verbergen E n enkel ding bleef haar over uit deze Schipbreuk zooals do wimpel bovendrijft aan de top van den mast van een gezonken schip hq had nooit geweten hoe lief zij hem had hq zou het nooit weten Zij had zich dikwijls voorgesteld hoe zq na de huwelijksplechtigheid alleen met hem in hunne kamer zijnde hem naast zich zou doen plaats nemen en het hem vertellen Het was een droom Hoe menigmaal had zij met stil genot zitten droomeu over die bekentenis die zich gedurende maanden van zwqgende verheerlq king in haar hart had gevormd Zq had er zich eene vreugde van gemaakt dat zq hare ziel als eeo lieflqken geur voor hem zou uitstorten in dat plechtige uur voordat zij hare maagdelijke kroon zou aéetten en dat hij alles zou weten wat zq gevoeld gedacht gemind had voor zij de zqne werd Arme droom Met diepen weemoed dacht Auretto aan haar bruidskleed waarvoor de stof daarboven lag in eene lade eene zachte kostbare stof die zq met bqoa eerbiedige aandacht had uitgezocht Zq kan tot voering van m jn doodkist dienen zeide zij bitter Ik zal haar medenemen onder ds aarde Daarop zag zij zicbzelve in de verre toekomst oud afgemat haar vader dood Julia gehuwd Charles voor altqd verbannen geheel alleen gansch alleen en altqd zou haar bruidskleed in de lade liggen en de doodkist zou haar wachten en Aurette zou noch jonge maagd zijn noch ecbtgenoote noch moeder niets dan een wrak uit een verwoest leven een ingestort huis een wezen zonder reden van bestaan dat men eene oude juffrouw noemt Het is niet mijne schuld zeide zij het hoofd opheffende en ik zou toch mqa plicht gedaan hebben Zij stond op hare boenen wankelden haar hoofd bonsde eene onbeschrijfelijke matheid overviel haar etn vaag verlangen om niets meer te doen niets te zien niets te denken Zij moest toch huiswaarts koeren en da lasten van het teven weder op zich