Goudsche Courant, woensdag 24 juni 1891

lezen worden Is zulks niet het geval dan is onderzoek dor oogen door een genresknndige gewenscht Voor onen minvermogenden zal eerlang de gelegenheid daartoe aan de inriching voor ooglgders aan de Laan van Meerdervoort gegeven worden Bij het schijven is natuurlijk hetzelfde op te merkon alleen is daarbij bet gevaar voor scheefzitten veel grooter dan bij het lezen Louis Tussaud s waBseobeeldenspel is Zaterdag te Londeu geheel afgebrand Een uur nadat de brand was uitgebroken omstreeks 12 74 uur waren alle beelden vernield Gelukkig hebben geen persoonlijke ongelukkon plaats De tentoonstelling was voor £ 8000 verzekerd bij de Royal Exiiauge Company Tegen twee uur was het vuur gebluscht maar nog langen tijd daarna bleef men doorgaan met spuiten De tontoonstelling was op Kerstmis van bot vorigejaar geopend en trok al spoedig de aandacht van hetpuliliek door de mooie groepen als Mr Gladstone in zijn bibliotheek te Hawarden eeno vergaderingvan hot cabinet Darkest Londou met generaal en mevrouw Booth enz Verder zag men er de heldenuit talrijke sprookjes zooals Moeder do Gans AliBaba Klein Duimpje enz De geschiedenis van de tentoonstelling hoewel zeer kort bevat vele tegenspoeden In 1890 was zij geopend Doch eerst na veel procedeeren mochten do eigenaars haar den naam geven van Louis Tussaud daar de directeur van het reeds bestaande beroemde Fnnopticum van denzelfden naam vreesde voor vergissingen en de niouwo instelling zeer tegenwerkte Uil Broek Siltard wordt ons gemeld Men kan hier maar iiiot tot de verkiezing van een nieuw gemeenteraadslid komen Eenige in den laatsten tgd daorvoor gekozenen bedankten Vrijdag had opnieuw eene stemming plaats Slechts één kiezer van de 19 was eenige minuten vóur 5 uur komen opdagen doch loen hg op zijne vraag of er al iemand was komen stemmen een ontkennend antwoord kreeg verwijderde ook deze zioh zonder zijn stembiljet in te leveren Bg de opening den volgenden dag bevatte de bus vijf biljetten zijnde do drie briefjes van de leden van het stembureau nog een van een vierde lid van den gemeenteraad benevens dat van don geraoentesecretoris De biljelten waren echter alle blanco Vüor de arrond rechtbank te s Gravenhage werd gisteren behandeld de zaak van E v L ontslagon gevangenbewaarder aldaar reeds veroordeeld wegens knoeiergen met gevangenis thans beklaagd verduistering gepleegd te hebben Door de postzegelhandelaar C to Hage was aan de gevangenen aldaar ter bewerking gegeven p m 8000 KG papier voorzien van afgestempelde postzegels eenigo mdlioenen om die van de papieren te verwijderen en afzonderlijk op te leveren E v L die als bewaarder toezicht moest houden op dien arbeid der gevangenen zou zich hebben schuldig gemaakt aan verduistering door eenige van die gebruikte postzegels achter te houden en ten eigen bate aan te wenden De subst officier van justiiie mr Van Buttingha Wichers meende de aanleiding tot vervolging van dezen beklaagde voor een zoo liittelon diefstal in het licht te moeten stellen Het feit op zich krijgt een ander karakter omdat het gepleegd werd door een ambtenaar die krachtens zijne betrekking het goed onder zioh had Doch er was nog iets anders ÏBeklaagde werd ook verdacht de gebruikte postzegels welke hij zich bad toegeëigend van do stempels ontdaan en getracht te bebbeu die door zijne vrouw als ongebruikte in de spaarbank te doen leggen Wegens envoldoende bewijzen werd bekl daarvoor echter niet vervolgd Daar Z E Achtb de ten laste gelegde verduistering wettig en overtuigend bewezen achtte vorderde hij 1 maand gevangenisstraf De toegevoegde verdediger mr M M Schim v d Loeff achtte de ten laste gelegde verduistering niet bewezen omdat het dool der toeeigening niet gebleken is wees er op dat niemand nadeel was toegebracht en concludeerde tot vrijspra ik subsidiair tot het opleggen eener lichte straf Buiteolandsch Overzicbt De Pruisische Kamers zijn door Z M den Keizer van Duitschland als Koning van Pruisen gesloten met een troonrede waarin dank werd betuigd voor den arbeid in deze zitting verricht Dat mocht ook wol waat belangrijke wetten zijn tot stand gebracht Wij berinneren aan do wet op de iokomstenbelasling en de plattelandsgemeentewet De erfeniswet welke oorsponkelijk raede tot het groote hervormingsplan behoorde hoeft de Regeeriug moeten laten vallen Ook do Speuvet werd te Leiden roor den prq van 62 ioo o Dts per HIi franco wal Ten einde eeue voldoende liohtsterkte van het gas te verkrijgen moest gelijk vfij reeds in ons vorig Verslag mededeelden b de Holmside kolen eene hoeveelheid van 5 pet Cannel werden bqgemengd Ook bleek dat bq het gebruik van deze kolen in de buisleidiug op de fabriek veel slecht vloeibaar teer geen pek achterbleef zoodat z j evenals de condensor dikwijls gereinigd moest worden Overigens gaven zg geene byzoadere reden tot ontevredenheid Ia de tweede helft van het jaar werden Duitache kolen aangekocht Van de ingekomen aanbiedingen werd die van de firma C Berghuijs te Amsterdam welke zich bereid had verklaard gedurende één jaar SOOOO HL steenkolen uit de mijn Unser Fritz te leveren tegen den prys van 80 cents per HL franco wal of van ƒ 105 por waggon franco station aangenomen In November werd bovendien nog van dezelfde firma eene hoeveelheid van 6000 HL UnserFritzkolen aangekocht voor den prijs van 68 cents franco wal Deze lading heeft echter de fabriek in 1890 niet meer kunnen bereiken daar de vaart tengevolge vafi de ingevallen ïorst gestremd werd Onder deze omstandigheden besloot onze Commiaaie op advies van don Directeur steenkolen per spoor te doen aanvoeren Men slaagde er in bq de firma C Berghuijs te Amsterdam zonder toepassing van het met haar gesloten hierboven bedoelde contract voor de leverantie gedurende één jaar 40 waggons Unaer Fritz kolen aan te koopen voor den prijs van ƒ 90 per waggon franco station Door dezen maatregel voorkwam mee niet alleen gebrek aan voldoenden voorraad maar ook schade tengevolge van de stremming der scheepvaart X e voorraad op 1 Januari aanweiigbedroeg 7621 HL Aangevoerd werden per schip 29203 HL I spoor 600 29803 37424 HL Verbruikt zijn 3B306 Op 31 December was dus nog in magazijn 2118 HL De voorraad Cannel op 1 Januari was 191 HL Aangekocht werden 997 1188 HL Verbruikt zijn 997 zoodat op 31 December weder over was 191 HL Zooals hiervoren reeds is gemeld werden in 1890 verbruikt 14008 H L Duitache gaskolen 21298 Engelscbe 997 Cannel Totaal 36303 H L of 2976846 K G Zuivering Met betrekking tot de zuivering kan worden vermeld dat de regeneratie in situ werd toegepast waardoor het mogelijk was met ééne zuiverkist 200000 M gas te zuiveren De ijzermassa die ook in 1888 en 1889 had dienst gedaan werd verkocht tegen den prijs van 160 Mark nemen Zij liet zich weder nederzinken op baren zetel zonder kracht en zonder moed starende naar dien horizont zonder licht Langzamerhand verhelderde de lucht tegenover haar de wind dreef de walken uiteen en de sterren kwamen te voorschijn Hare groepen vormden op den donkeren grond van het uitspansels zonderlinge figuren die duizenden onzer voorouders vóór ons hebben aanschouwd O riep Aurette uit die sterren Oe tranenvloed dien zij opgedroogd waande begon op nieuw te vloeien zonder dat zij wist uit welke geheimzinnige bron zij ontsproten Die sterren zij had ze de laatste maal met zooveel vertrouwen en liefde aanschouwd Nooit nooit zou zij ze weder kunnen zien zonder dat zij haar het hart verscheurden Kg bleef doorweonen ineenzakkende onder haren last terwijl de wind groote wolken voortjoeg die als reubactati vogels met stillen vleugelsl over haar hoofd heeodreven Van lieverlede daalde er eene weemoedige kalmte in haar gemoed Die sterren die haar met naamlooze bitterheid vervulden badden immers sedert eeuwen over ontelbare oogelukkigen g enen door even diepe onherstelbare smart getroffen als de bare Al die dooden weleer door even brandende pijnen gefolterd hadden eindelijk rust gevonden het gelaat naar den hemel gekeerd hadden zij zich op hun laatste rustbed neergelegd nadat hunne levenstaak was afgeloopen en waren ingeslapen per 10000 KG Er werden twee waggoulsdingeu afgeleverd waarvan de zuivere opbrengst 1S8 8Ü was De zuivering was alleszins voldoende in het gas konden sporen van zwavelwaterstof en ammoniak niet worden aangetoond De fabriek werkte zooals uit het medegedeelde blgkt ook ia 1890 niet ongunstig Het cijfer van het brandstofverbruik ofschoon iets hooger dan in het jaar te voren was zeer laag te noemen Het gasverlies nam met ongeveer 1 7 pCt nfeu bereikte het lage cijfer van 8 8 pCt waarbg dient opgemerkt te worden dat sedert de overname der oude fabriek slechts enkele hoofdaderen van het buizennet vernieuwd zijn geworden De opbrengst der nevenproducten als cokes teer en ammoniak was in verband met de meerdere productie ruimer dan in het vorige jaar Volgens de balans van 31 December 1889 bedroeg het kapitaal waarvoor de Gemeente gecrediteerd werd per resto ƒ 12231S 6B De schuld aan de Gemeente verminderde met ƒ 20 000 bestaande in de buitengewone aflossing ad 6000 ingevolge Raadsbesluit van 27 Juni 1890 da gewone allosaing ad ƒ 4000 volgens de begroeiing en eene buitengewone aflossing ad ƒ 10000 bü het sluiten van den dienst 189U Op de balans van 31 December 1890 is de Gemeente derhalve gecrediteerd voor een bedrag van 1U23 13 65 Op de balans van 31 December 1889 werd als saldo winst gebracht ƒ 14378 18 Uit de Winst en Verliesrekeningbljjkt dat over 1890 eeue winst isgemaakt van J8195 38 Te urnen ƒ 32573 56 Hiervan dient te worden afgeschreven het bedrag der hiervoren genoemde aflossingen 2000il Blijft als saldo winst op de balansvan 1890 ƒ 12573 66 Aan de rijks universiteit te Leiden is voor het doctoraal examen geneeskunde geslaagd de heer A Mijnliefl Oe door de Geneeskundige Staatscommissie te Utrecht tot arta bevorder do oand arts P C Costerman Boodt is bestemd tot off van gez 2e kl bq het O I leger De rechtbank Kamer van straËuiken te Utrecht deed gistersn uitapraak in de den 8en dezer door haar behandelde zaak betreffende het tweegevecht waarin hebben terechtgestaan de raed stud £ B A M H en de 2e luit der inf H C J t B beiden wonende te Utrecht De rechtbank veroordeelde beide bekl tot gevangenisstraf van 14 dagen De laatste dagen werd herhaaldelgk bij do politie te Amsterdam aangifte getlaan van het in omloop brengen van valsch geld waarop terstond door de politie een gestreng onderzoek weid ingesteld naar de vervaardigers en de verspreiders der valsche munt Bij dit onderzoek had men al dadelyk een aanwijzing dat da schuldigen vermoedelijk in de buurt van de Vijzelgracht woonden omdat daar o a bg een brooddepothouder Ook ik zeide Aurette zal mijne levenstaakvolbrengen en inslapen God geve dat het in deeeuwige rust moge zijn Gesterkt stond zij op en keerde met vasten tred naar het Nest terug Het nachtlicht in haar vaders kamer blonk haar flaawelgk boven het struikgewas tegen Dat zal voortaan mgn ster zijn I dacht het jongemeisje en gelaten zij het al niet getroost trad zijhare woning binnen IX Er kwam een brief van Charles op het Nest Op het punt van Frankrgk te verlaten schreef hij den heer Leniel op zes pagina s ineengeilrongen schrift alles wat hij gevoeld had meer nog dan gedacht zonder het in woorden te kunnen uitsproken Hij leed er onder hij zou er altijd onder gebukt gaan dat hij zijnen vader verdriet had aangedaan en vooral dat hij hem bedrogen had Al de gevolgen van zijn misslag dien hij niet vooruit gezien zelfs niet vermoed had stonden hem nu klaar oor den geest met uitzondering van één de verbreking van het huwelijk zijner zuster waarvan hij nog goen kennis droeg Nadat bijden brief gelezen had gaf de heer Leniel hem mot een zucht aan zijne dochter Aurette las hem zwijgend vouwde hem weder op en deed hem in de enveloppe Arme Charles hij was reeds ge en bU een tapper de eerste valsche stukken ontvangen waren Het toeval was der politie Zaterdag behulpzaam daar in de onmiddelgke nabgheid van den politiepost in do Ferdinand Bolstraat een visohkooper van een man een rijksdaalder ontving die hem verdacht voorkwam De man werd teneinde zioh over do herkomst vim dat muntstuk te verantwoorden naar len politiepost jjeleid waar meer valsche munt in zgn bezit werd gevonden Eenmaal dozen draad in handen hebbende werd het onderzoek met kracht hervat Nog denzelfden dag werden twee personen een mAn on eene vrouw gearresteerd die verdacht werden zich aun het vervaardigen van het valsche geld te hebben schuldig gemaakt Do verdachten die woonachtig waren in do Jacob van Csmponstraat en op de Vijzelgracht werden ter beschikking van de justitie gestold en naar de celgevangenis overgebracht Versohilleude aanwijzingen doen vermoeden dat hunne strafbare nijverheid sedert kort door hen uitgeoe fend werd en dat nog slechts zeer weinig waardelöoze munt in omloop is gebracht Merkwaardig is dat terwijl in den regel valsche munters zich tot eene geldsoort bepalen de na betrapte bende rijksdaalders en guldens vervaardigde Èenige werktuigen die tot het misdrijf gediend hebben zgn door de politie in beslag genomen Hit Naar aanleiding van de opmerkingen in de onlangs gehouden vereeuigde vergadering van leden van den Bond Maatschappelijk Belang de Vereenigiug voor handel en ngverheid te s Gravenhage en belangstellenden in de toepassing eener gezonde coöperatie hebben beide besturen daartoe door bedoelde vergadering gemachtigd thans vastgesteld het adres aan de Koningin Regentes houdende verzoek om door wetswijziging een einde te maken aan het misbruik dat door de gefortuneerde standen zeer ten nadeelo van hot neringdoend en winkelhandeldrgvend deel der bevolking gemaakt wordt van het bij de coóperatiewet aan de mingegoede klassen gegeven middel tot verbetering barer leveusvoorwearden Het adres zul binnenkort in de hoofd en vele andere plaatsen des lands ter teekening worden gelegd roor alleo die instemmen met deze beweging Uit Weenen schrijft men aan de N R Cl Gisteren is het Igk vun een student uit bet water opgehaald die zich wegens gebrek van het loven had beroofd Dit op zich zelf niet buitengewoon merkwaardig voorval illuitreert op droevige wgze onze maatschappelgke toestanden Dat een student nijpend gebrek lijdt is hier geen uitzondering on in don winter gebeurt het niet zelden dat als er b v sneeuw gevallen is Muzenzonon den bezem ter hand nemen om iets te verdienen Dat studenten door de politie als vagebonden worden opgepakt en naar de woonplaats hunner ouders worden teruggezonden komt ook al voor en in den afgeloopen winter is het gebeurd dat een student verkleumd on uitgehongerd werd gevonden die in de laatste twee dagen van acht aardappelen had moeten leven De groote armoede welke onder de studenten vaak aangetroffen wordt is alleen te wijten aan de ongelukkige eerzucht van arme ouders om hunne zonen te laten studeeren Zoolang de kleermaker uit een Gallicisoh dorp de schoenlapper uit een stailje in Bohemen de timmerman uit een gehucht in Loravie de straft wat zou het zgn wanneer hij vernam wat ile voorbarige vervulling zgner wenschen aan zgne geliefde zuster had gekost I Een oogenblik dacht het jonge meisje er aan het hem te verzwggen het deed haar zoo zeer over dit leed te spreken dat zg het smartelijk geheim liever voor zichzelve ZQU hebben gehouden Maat de gedachte dat geheel Angers weldra kennis van het feit zou dragen deed haar haren plicht van eene andere zijde bezien Charles zou ób gebeurtenis door anderen hooren en mocht zg tvélaten dat hij misschien aan een gril zijner zuster dacht terwg zij het slachtoffer was ren de omstandigheden die de gevolgen waren van zijne fout P Na eenige dagen van nadenken besloot Aurette met één slag een einde te maken aan al de materieele beslommeringen die haar nog verbonden aan hetgeen zij als haar verloren geluk beschouwde De heer Ler iel nam van dag tot dag in beterschap toe en de geneesheer stond hem toe zijne zaken mot voorzichtigheid weder af te doen zijne dochter meende dat het oogenblik gunstig was om hem kennis te geven van de verandering die haar lot had ondergaan Weldra bood zich daartoe eene gelegenheid aan meer dan eens reeds had de heer Leniel als hij Aurette aanzag zich afgevraagd wat bij zou beginnen als zij niet meer bij hem zou zijn i Wordl vervol0c joodsohe marskramer uit Hongarije niet te overtuigen is dat het voor hunne zoons beter is een handwerk te loeren dnn te bestudeeren znl die ellende aan de hoogesoholen niet ophouden Het meerendeel vnn zulke studenten mislukt en zg die het einddoel bereiken en het vurig begeerde doctoraat machtig worden hebben dit niet dun na eindelooze nibeiton en vernederingen kunnen erlangen vernederingen die dikwijls van uiterst nadeoligea invloed op hun karakter zijn Eene goede studie immers is onmogolgk ols het een jongen man nan de allernoodzakelijkste middelen tot levensonderhoud ontbreekt zonder dan oog van de duro leermiddelen en kostbare studieboeken te spreken liii als hel uu aan zulk een armen vroegtijdig in den levensstrijd geknnkten jongeling gelukt om door zgn examen te komen en den doctoralen graad te verwerven lan ontbreken hom meestal de middelen om in zgn beroep iets te worden Als men nu weet dat er hier te Weenen moer dan 600 advocaten en bijkans lUOU artsen zijn dan kan men er zich niet over verwonderen dat velen gebrek lijden en dat misbruik vun vertrouwen van de zgde dor advocaten zoo dikwijls voorkomt dat de golieele stand in aanzien en geiyicht steods daalt Waarlijk de keuze tussohon oen goed beklanten winkel en don titel van doctor of advocaat zonder praktijk kan toch niet moeilijk zijn Vooral onder de studenten in de mcdiognen ia de armoede groot on veelvuldig zijn do klachten der medische professoren over den te VS groeten toevloed van leerlingen die beter deden do schaaf of de verfkwast te hanteeren De regeering is zioh zeer wel bewust van hot gevaar van een weteuaohappelgk proletariaat en doet wat ze kan Zij waarschuwt voor het bezoeken der V gymnasia en Impgesc olen en wakkert door het stiehv teii van vab n inrtv escholen door bevordering van de voaquigheid in nrt handwerk zoo veel mogelijk het be ek van dergelijke inrichtingen aan Maar veel helpt het niet Immers juist voor menseben uil nederiger omgeving gesproten ligt er eene groote bekorting in om als Herr Doctor te worden aangesproken Het is dan ook geen wonder dot er aan alle hoogescholen een soort van regeling van het armwezen ten behoeve der studenten bestaat on speciale fondsen tot hulpbetoon zgn bgeengebracht In Nederlaudsche bladen zou men niet licht advertenties vinden waarin een student zich aanbiedt voor het geven van lessen tegen genot vnu dagelijksche voeding of waarin eene medelijdende familie driemaal s weeks aan hare middagdisch een couvert voor een armen student beschikbaar stelt De ondersteuningsfoudsen verbonden aan de Weener hoogeschool bedragen ongeveer 269 000 fl maar daarmede kan nauwelijks de helft der arme studenten geholpen worden Van de rechtsgeleerde faculteit die 1200 toehoorders telt kan slechts de kleinste helft zioh uit eigen middelen onderhouden Dit is ook zoo bij do philosophische faculteit By de medici echter is de verhouding veel ongunstiger want daar zgn 90 pet der ingeschrevenen doodarm In die omstandigheden is liet begrgpelijk dat er eene vereeniging tot gratis verpleging van arme stnilenten bestaat die over eeue eigen afdeeling met 24 bedden in bet ziekenhuis beschikt Er bestaat ook een asyl tot huisvesting van studenten die s nachts geen onderkomen hebbeu en van dit verblijf wordt druk gebruik gemaakt Het is waarlijk geen wonder dat de professoren over den toevloed van arme studenten kingen en dezen een nadeel achten voor de hoogeschool en voor de wetenschap Door den wethouder van onderwijs te s Gravenhage den heer J Tb Mouten is aan de onderwijzers en onderwgzeresson der openbare lagere scholen in die gemeente de volgende circulaire verzonden Het heeft meermalen mgne aandacht getrokken d t de houding der leerlingen inzonderheid bij het lezen en schrijven aanleiding geven kan tot lichamelgke nadeeleo Ik heb daarover de gezondheidscommissie hier ter stede geraadpleegd en het is op haar gozag dat ik u dringend uitnoodig aan het bewaren eener goede houding uwe aandacht bij voortduring te willen wgden Kinderen die in eene schoeve of te sterk voorovergebogene houding zitten hebben veel kans om scheef te worden en evenzeer om bijziende te worden De voororergebukte houding van het lichaam geeft bovendien aanleiding tot ongewenschten bloedaandrang naar hoofd en oogen en verhindert den vrijen onbelemmerden afvoer van het bloed zij kaa daardoor oorzaak worden van stoornissen in de verrichtingen van de Oogen en andere ileolen van het hoofd Als regel voor eene goede houding bij het lezen van normaal drukwerk moot geldon dat het normale eog ten minste 35 a 40 cM van hel boek voïwijderd zg Heeft do leerling de gewoonte de oogen dichter bij hel boek to brengen dan onderzoeke do onderwijzer of letters zoo groot als die van dezo circiilairo nog gemakkelgk op den afstand van één meter go door Z M genoemd en een phrase daarbg gevoegd over de eischen van den Staat tegenover de Kerk Overigens droeg de sluitingsrede het gewone Pniisische karakter was zakelijk Een nieuwigheid was de slotuitdrukking over de groote waarschgnlgkheid van het behoud van den vrede Men is dit in een Pruisische troonrede niet meer gewoon daar de buitenlandscho aangelegenheden in den Rgksdag thuis hooren In de Fransche Kamer zal het gisteren wel niet zeer kalm zijn toegegaan De heer Lassorre interpelleerde lo regeering over hot meliniet prooes De interpellatie kon Zaterdag niet geschieden omdat de minister van oorlog de heer De Freycinet die namens de regeering zal antwoorden nog niet te Parijs was teruggekeerd In antwoord op Lasserre s klacht dat er onregelmatigheden bij de vervolging hadden plaats gehad zette de minister uiteen dat niet één officier aan zgnen plicht tekortgekomen is Frankrgks middelen van verdediging zijn aan goen andere natie geopenhaarp De minister elneigdé met een duidelijk en zuiver votum van vertrouwen te vragen en verklaarde zich niet tevreden met do eenvoudige orde van den dag Deze werd bior p door do Kamer met 346 tegen 131 stemmen verworpen Daarna nam de Kamer met 346 tegen 137 stemmen eene door Vlette voorgestelde verkloring aan dat zij akte nemende van smimededeulingen bevonden hebbende dat s lands verdediging niet door het gebeurde benadeeldis vertrouwen stelt in den minister van oorlog voor de verzekering van s lands veiligheid De Kamer heeft bij de voortzetting der beraadslaging over het toltarief goedgekeurd het heffen van een recht van onderscheidenlijk 6 en 7 francs per 100 Kgr effectief gewicht op buitenJandsche suiker van Europeeschen oorsprong of uit Europeesch entrepot on op buitenlanilsche koloniale suiker De commissie had 3 fr voorgesteld Uit Rome wordt uit goede bron gemeld dat Duitschland Oostenrijk en Zwitseriand zijn toegetreden tot het voorstel van Italië om op 20 Juli a s te Bern onderhandelingen te openen omtrent de handelsverdragen Het Oostenrijksche Huis van Afgevaardigden heeft de beraadslaging over de Staatsbegrooting ten einde gebracht De anti Semieten hebben een voorstel ingediend tegen de immigratie van vreemdelingen voornamelgfc vau Joden Het door anti Semieten te Weenen belegde congres van nijverheidsvereenigingen is ontbonden omdat het zich met staatkunde heeft ingelaten Opmerking verdient nog de redevoering van den Poolschtn leider Madeiski welke de opvatting bevestigde dat do Polen en DuiUoh liberalen die samen de regeeringsmeerderheid vormen hun btst zullen doen onderling vrede te houden en de uitvoering van het program der regeeiing mogelgk te maken De Polen hebben geen verbond gesloten met de Duitschers en zij behouden hun vrgheid van handelen maar zij zgn vóór de handhaving van het DuitschOostenrijksch verbond en tegen de invoering der confessioneele school bij de wet gelgk de clericalen verlangen Deze verklaring van don Poolschen leider dat samenwerking tusschen Polen en Duitschors zeer wel mogelijk is valt natuurlijk alles behalve in den smaak van de jong Czeohen anti semieten en clericalen die de verzoening tusschen beide partijen gaarne zouden zien mislukken De wreedheden van president Hyppolite kunnen voor Haïti nog ernstige gevolgen hebben De Franscbe regeering heeft haar vertegenwoordiger te Port au Priuce gelast voldoening te vragen voor den moord van den Franschen koopman Rigaud Dat Rigaud onderdaan van Haïti zou zijn Skil da Fransche regeering niet erkennen want de iJma van don koopman stond nog vermeld als Fransch burger op de lijst der legatie Mocht de Fransche regeering in dezen moord aanleiding vinden om krachtiger op ie treden dan vreest men moeielgkhedeo met de regeering der VpMenigde Staten welke op grond der bekende Moaf le verplicht is zich tegen elke bemoeiing vaiL lM ewbe Staten met A merikaansche aangelegenheMg imzetten In elk geif laalSJrde tusschenkon t der andere mogendheden hetzij gemeenschappelijk hetzg afzonderlijk onvermgdelgk geacht om orde en rust op het zwoar geteisterde eiland te herstellen De Times vermeldt nog eenige nadere bijzonderheden betreffende de mislukte poging tot onderhandeling der Chileensche regeering met de Congrespartij Do gezanten van Brazilië Frankrijk on de Vereonigde Staten zouden andermaal met den Chileenschen minister van binnonlandschc zaken Godoy een bijeenkomst hebben toen zij dezen laatste in woede ontstoken aantroffen Dien morgen was door tweo vermomde ruiters een aanslag op zgn leven geploegd De aanvallers wierpen ieder een bom naar den minister Beide misten echter hun doel zoodat t