Goudsche Courant, woensdag 24 juni 1891

niemand gewond werd Daarop nu volgde Balmaceda weigering om nog verder tot herstel van den vrede mede te werken terwyl hy daarby als zyn overtuiging uitsprak dat de leiders der onderhandelingen op een of andere wyze deel hadden genomen aan den bedoelden moordaanslag De vreemde gezanten boden dezen toen hunne bescherming aan en hielpen hen ontkomen De regeering bood daarna hare verontschuldiging aan waarmede de gezanten van Brazilië en de Vereenigde Staten genoegen namen da Fransche gezant echter weigerde alle toenadering Ook het leven van den heer Claudio Vicuna Balmaceda s vermoedelgken opvolger is bedreigd Twee bommen werden in zgne woning geworpen doch zonder ernstig gevolg INGEZONDEiy Aan B te Gouda Qui se tait consent luidt het fransche spreekwoord doch Vve repliek noodzaakt mij dit proverbum in de steek te laten al moet ik al hoewel geen voorstander van polemiek van de regel afwgken Alvorens te debatteren komt het my voor dat ik hier met geen leek maar wel degelyk te doen heb met een achtenswaardig lid der Gemeente Baad en dan zag ik WEd Heer hoe is eene nacht surveillance van i Agenten bestaanbaar Een zuinig beheer is in het geheel niet te varwerpen dit wordt zelf op hooge prijs gesteld doch iedere zaak heeft zijne grenzen en juist hiervan afgaande moet steller met kracht blijven persisteren op zijn ingezonden stukje van 21 dezer Ofschoon de nieuwe regeling nog kort in werking is lult Ued wel met mij instemmen dat ieder weldenkende zeer goed begrepen kan dat het minime aantal politiemannen n et in staat is voor do veiligheid dezer stad zorg te dragen Ën nu last and least dat ik als goed gezindburger een handje had moeten uiuteken dit ben ikin staat U duidelijk te weerleggen dat hadde ik wellicht uwe kracht ik zeker niet in gebreke had gebleven uwe wenk te volgen doch daar deze gavemij ontbreekt moest ik Gods water over Gods akkerlaten loopen en hiermede sal ik de vrijheid nemende debatten te sluiten j M H PETROLKUM iVOTEEUIIVGËN van de Makelaars CaotzUar SehalkwUk te Rotterdam Da markt was heden onveranderd Loco Tankfuat 7 50 a ƒ 7 5S Geïmporteerd fust ƒ 7 65 September October November en Decemb r lavering T 65 uur arlljke Btand GEBOREN 20 lm Wyniod osdcri S Seh ebroek en M C BognuD 21 Thtodora Cliiiu oodiri J lan l Wout tn M T 1 vu Imdwco Ujrkjc ouden C Kok en D Bvlii 22 Chriitm Ujlbtlmim Heleiu ouden tl F Soulfrec co L deu Hollsndcr Coraelis iobsDua WilhelmiDS oodert J H C Hoiock eo J H Jaeoba 23 uillem Nieolaaa oodert S N ita der Znlm ea S Spet OTEHLEDEN 23 Juai D J Brenkmaii 5 m 1 C vn der Klaj hniavr vao L J Lafeber 63 j Zevenhuizen BOBEN ilhelmiaa oodira C Strijdborat m D vaa der Toa Cathalina oadera N Donker en H Hoogeadoom OVEKLEDEN O Tan der Bta 6 m EEN BEKWAAM vraagt eenige NAAIHUIZEN Adres Franco br No 2120 dezer coarant MILITAIRE A V OS Az Kleiweg £ 73 ea73 Ot nitgaTe dezer Coarant geschiedt dagelgks met uitzondering Tan Zou en Feestdagen De prfls per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 ilionderlflke Nommer VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 24 Juni 1891 De uitilag der heratemminf voor een lid van de Tweede Kamer in het Hoofdkiesdiatrict Oouda is sla rolgt Uitgebracht 2765 stemmen Van onwaarde 30 Daarran waren uitgebracht op den Heer M Boogaerdt Bz 1S82 ttemmen Mr O J Ë Baron van Wassenaer van Catwyok 1353 Zoodat gekomen is de heer M Boogaerdt Bz Reedt per bulletin aan onze abanné n binnen de stad medegedeeld Het volgende aantal stemmen ohillende gemeenten uitgebracht UUgebraohte stemmen Gouda Boskoop Waddiniveen Moercapella Moordrecht Nieuwerkerk aan d Lekiterkerk Krimpen aan de Lek Ouderkerk aan d IJsel Krimpen aan den IJsel Gouderak ZlEhMN nEh IJL 28 In weerwil van de terugkomst van Julia die over veertien dagen zon plaats hebben gevoelde de vador hoezeer hij zijne oudste dochter noodig had Dan verweet hij zich zelfzuchtige wenschen te koestaren en sprak over onverschillige dingen maar Aurette giste die gedwongenbeid welke haar het hart verscheurde Een na het ontbijt zaten zg samen onder een der hoogste en lommerrijkste boomen van de plaats een groeten plataan met wijduitgestrekte takken die igne schaduw ov r het gazon uitbreidde als eene ontzaggelijke parasol Voor hen strekte het grasveld zich uit van fluweelig groen aan het einde waarvan achter een bosje heesters het huis zich verhief geheel bedekt met blauwenregen De heer Leniel in een groottn fauteuil gezeten liet zijne blikken gaan nu eens over het omringend geboomte dan weder naar den blauwen hemel of over het liefelijk landschap waarvan men in de verte door eene opening tussohen do boschjes eene strook kon zien Hij hield van doze plek de plataan het voorwerp zgner by Zeer l ette Gesteendrukte mmABTJES worden GELEVERD door A BRh KlMAM en Zn Het groote aantal zenuu kwalen van zenuwhoofdpyn af tot de voorafgaande keuteekenen van apoplexie herseuberoerte toe trotseeren nog steeds alle middelen door de medische wetenschap aangewend Eerst aan deu nieuwen tyd komt de eer toe dat zy door het gebruik maken van den eenvoudigsteu weg namelgk langs de huid eene pfaysiologisohe ontdekking gedaan heeft die na houderde proefnemingen thans over de geheele wereld verbreid is en terwgl lij in weteuschappelgke kringen de hoogste belangstelling wekt tevens eene weldaad blijkt te zqn voor de aan zeuuwkivalen lydende mensohhoid Deze geneeswgze is uitgevonden door den gewezen Officier van Gezondheid Komau Weissmann te Vilahofen en berust op de ondervinding opgedaan in eene 50jarigo prafctgk Door wasschlug van het hoofd eenmaal per dag worden daartoe gesohijtte stoffen door de huid onmiddeilUk aan het zenuwgestel medegedeeld Met deze geneeswijze werden werkelgk schitterende resultaten verkregen en zij maakte zooveel opgang dat van een door den uitvinder geschreven werlqe OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing binnen korten tgd reeds de 31e druk verschenen is Dit boekje bevat niet alleen voor het groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie en de daarmede zelfs in wanhopige gevallen verkregen uitivetking maar ook vindt men daarin wetenschappelijke verhandelingen uit de medische bladen die aan deze geneeswgze gewgd zgn zoomede afschrift van tal van getuigschriften van hooggeplaatste geneeskundigen onder welke F MeDlerOi med dr profesSOr aan de polikliniek te Farljs rue Rougemont 10 Steingreber med dr praktiseerend geneesheer aan het krankzinnigen gesticht te Charenton SanitStsrath Dr Cobn te Stettin arossmann med dr arroud arts te Jöhlingen Dr F Forestier geneesheer directeur van het hospitaal te Agen Qeheimratb Dr Sobering kasteel Outenfels Bad Sms Darses med dr geneesbeer direoteur der galvano tberapeutiscbe inrichting voor zenuwlijders te Farijs rue St Honoré 334 Consul von Asebeabaoh med dr te Corfu Dr Busbach arrond arts t9 Zirknltz Ober stabsarzt Jeobl med dr te Weenen Dr C fiongavel te La Farrière Eure lid Van den Conaeii Central d hjrgléne et de Santé in Frankr k en vele anderen Aan allen wier zenuwgestel meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwacbtigtaeid lijden waarvan de keuteekenen zijn cbronlschehoofdpUn migraine schele boompijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid liChameliike onrust en onbebageiyke toestand verder alle zieken die door beroerte getroffen werden en nog lijden aan du gevolgen daarvan zooals verlammingen On vermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stUfbeid der gewrichten met voortdurende pijn plaatselijke zwakte verzwakking van geheugen enz en zij die reeds onder geneeskundige behandeling geweest zgn maar door du bekende middelen als outhoudings en koudwaterkuur wrgven electriaeeren stoomlooi of zeebaden geen genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zg die vreeS gevoelen VOOF beroerte en daartoe reden hebben wegens verschijnselen als Zlch aanhoudend angStlg voelen verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pyn cnder het voorhoofd suizing in de ooren bet voelen van kriebeling in en bet slapen van banden en voeten aan al deze dne categorien van zenUWlljders als ook aan Jonge meiStjeS lijdende aan bleekzucht en kraohteloosbeid ook aan gezonde zelfs aan Jonge personen die veel met bet bOOfd werken en geestelijke reactie wiUun voorkomen wordt dringend aangeraden zich het boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvrage kOStelOOS en franco verzonden wordt door LëMAIBE 8c Cd Apothekers te Pargs rue da l Eohlquier 30 Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneeswgze van ROMAN WElSSMANiN Ond Offioier van gezondheid eere lid der Italiaansche Saniteits orde rao het Witte Kruis en verder te AoiSterdgm door M CLEBA V ii Co Heiligeweg 42 Botterdam F E van SA1 TE KOLFF Apotheker Korte Hoofdsteeg 1 Utrecht LOBBl POttTO Oudegracht bij de Gaardbrjig F 160 Op de jongste bygieniacb madicinale Tentoonstelling e Gent is de Weissmanu acbe geneesvrgze door de medische jury met de Zilveren Medaille bekroond OPENBARE VERKOOPMi OPENBARE VIRKOOPING WADDINXVEEN a contant op Maandag den 29 Joni 1891 s Toormiddaga ten 10 are TOOI en in het Winkelhnia C 27 in de NESSE aldaar Tan EBÏÏISEinEIZSWABEIT en Koopmansg oederen als Eo£Be Saiker Tabak Sigaren Meel Grotten Stöfsel Zeep Briqaetten Kaarsen etc etc Specerflen Snikerwerk gedroogde Vruchten Doezen met Lint Mutsen Hoeden Doeken Dassen Toorraad Sajet Brei en Haakkatoen fienkwerken fiascnle Koffiemolen Bassen Trommels enz enz Daags te Toreu in geipeld hnis te bezichtigen Nader informatiën geeft de Notaris MOLENAAR te Waddinxveen WADDINXVEEN op t terrelD der Papierfabriek De HiNERVA op WOENSDAG 1 JULI 1891 ten 10 ure s morgens oIn contant geld Tao die fabnek roor De AFBRAAK rao een gedeelte dier fabriek Breeder in billetten Daags te Toren afgenummerd op t terrein te zien Nader informatiën bg Notaris M MOLENAAR te Waddinxveen CITROEN en FRAMBOZEi LinONADE EM AZIJN bij A U TEEPE Apotheker GOÜWB C 49 Snalpersdrnk van A Brinkman Zoon Gouda Tl 1N91 N 4561 Donderdag 25 Juni goudsgheTourant iVieuws en Advertentieblad êoor Gouda en Omstreken ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Borendien worden alle AdTertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags Terschflnt De Inzeading van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave kers k met 1641 st had 1391 st Enschedé Uitgebracht 2217 geldige stemmen Gekozen W J Geertsema lib met 1138 stemmen Essink k had 1078 stommen Groningen Gekozen Mr S van Houten lib met 2629 stemmen A Brummelkamp Jr a r bad 1318 stemmen Jhr J B van Marlen Ub Aan de Militaire Academie te Breda gaat o a over van het 3e naar bet 4e studiejaar de cadetcavalerie hier te land A van Men De uitslag dèr herstemmingen in de volgende districten is aldus Schoterland Uitgebracht 2033 geldige stemmen Gekozen Mr Treub rad mot 1U4 Geldige Ook in het district Bodegraven z jn de kiezen trouw opgekomen gelyk blijkt uit de volgende tabel Gemeenten Aarlandervean Alfen Ammerstol Barwoutswaarder BergAmbacht Borkenwoude Bodegraven Haastrecht Hazerswoude Hekendorp Langeruigeweide Oudawater Papekop Eeeuwijk Eietveld Stolwijk Schoonhoven Vlist Waarder Weefden Zwammerdara 2736 Kiezers Opgekomen 288 251 350 286 78 75 64 53 242 215 67 62 411 379 181 171 314 294 67 62 69 67 276 260 40 37 228 186 50 4 211 201 339 304 66 49 78 73 399 375 165 148 3963 S684 Delft Gekozen Jhr van de Velde antirev met 1469 steramen Mr Tak van Pooitvliet had 1429 stemmen EUt Gekozen van Dedem a K met 1420 stemmen Eas k haii 1144 stemmim Veendam Uitgebracht 1946 itemraen Gekozen Mr H Goeman Borgesius lib met 1333 stemmen zgn Franeker Uitgebracht 8323 geldige stemmenGekozen F Lieftiuck lib met 1736 stemmen P van Vliet Jr a r had 1527 stepmen Aantal 1ste herstem Kiezers stemming ming 1173 1052 1080 355 334 338 302 279 286 44 40 42 144 124 135 145 108 125 281 253 281 143 132 187 195 173 179 88 60 172 115 102 110 2985 26 7 2765 Schiedam Uitgebracht 2459 geldige stemmen Gekoiien Mr A P E C van den Borch van Verwolde a r met 131 4 stemmen iffr J G Gleiohman lib had j 147 stemmen Amersfoort Gekozen I E N baron Schiramelpenninck van den Oije a r met 1325 stemmen Mr W H J Eoijaard lib had 902 stemmen Use Loosduinen Gekozen Mr A H M van Berckel k met 1355 st Mr H A van de Velde a r had 1351 st Alkmaar Uitgebracht 4232 stemmen Gekozen Mr W van der Kaag lib met 2489 stemmen A Goede Dz a r had 1720 stemmen Totaal Winschoten Uitgebracht 2628 geldige atemmen Gekozen B L Tijdens rad met 1514 stemmen Mr D de Euiter Zglker lib had 1015 stemmen Haarlemmermeer Gekozen Mr F J M A Eee Tengevolge van het bedanken van Mej H v d Kaade voor de benoeming als onderwijzeres te Wil FEViLLETO I zondere zorgen was nog zeer jong toen hg het Nest had gekocht en onder de schaduw van zijne takken hadden zijne kinderen loopen geleerd Van tijd tot tijd bracht de hark van den tuinman van onder hot zand nog overblijfselen te voorschijn van bet een of ander stuk metalen speelgoed eene herinnering aan de reeds zoo verwgderde jeugd en die vondsten brachten steeds een weemoedigen glimlach op de lippen van den huisvader De heer Leniel deed langzaam het bandje van zijne courant af om haar te lezen Aurette die met hare sleutels in de hand uit het huis kwam boog zich over hem heen en nam hem het blad zachtjes uit de handen Neen zeida haar vader geeft het mij terug Maar papa ik wilde u voorlezen Dat weet ik wel Geef het mg terug ik zal zelflezen Ik moet niet de gewoonte krijgen van nietbuiten u te kunnen Ofschoon het drukkend warm was ging er eene rilling door het lichaam van Aurette het oogenblik was gekomen zij moest do onherstelbare woorden uitspreken Zg ging tegenover haren vader zitten nam om zich eene houding te geven haar werk in hare ijskoude bevende handen en zeide zonder hem aan te zien Vader gij moet niet boos worden maar alsgij het goedvindt zult gij mg nooit behoeven temissen j De heer Leniel zag haar een weinig verwonderd 1 aan maar niet veel sedert eenigen tijd gisle hg dat er geheimzinnige dingen om hem heen plaata I grepen Je zoudt zeide h j aarzelend want hg vreesde zich te vergissen Ik zou altijd bij u willen blijven vader zeide Aurette hare naald op goed geluk ergens in het linnen stekende Wil je dan niet meer trouwen De twee handen op de leuningen van zijnen fauteuil het lichaam wat voorovergebogen bespiedde de heer Leniel het lieve gezichtje dat beurtelings wit en rood werd Aurette legde haar werk neder dat ig niet langer kon vasthouden stond op en ging naast haren vader zitten iets naar achteren toodat hg haar niet kou zien zonder opsettelijk bet hoofii om te wenden Vader zeide zij met hare welluideade stem ik wil ug u blijven Aan den angst dien ik dezerdagen heb doorstaan heb ik gevoeld dat gij müdierbaarder zgt nader en dierbaarder dan wie ookter wereld ik heb gezien dat anderen u niet zoolief hebben als gg het verdient en ik ben besloten bij u te blijven voor altijd Hare stem begaf haar bij dit woord Zij kon niet liegen en deze woorden zonder bepaald logeuachtig te zijn kostten aan hare oprechtheid eene pgnigka inspanning a wilt je huwelgk opgeven leide de heer ♦