Goudsche Courant, donderdag 25 juni 1891

ige Laogerak is aldaar thans benoemd Mej M Kersbergeo te Reeuwyk In de gisteren gebonden zitting der Arr Rechtbank te Botterdam werd P K kantoorbediende te Gouda bekl van het veroorzaken van lichamel k letsel door het slecht besturen van zqn rgwiel vrijgesproken en B S ouwer te Gouda wegens voroieling tot 14 dogen gev Terootdeeld Uit Gouda schrijft men aan de Tijd d d 21 Juni ledere Katholiek dia in de geschiedenis zqner Kerk geen vreemdeling is weet hoe ten tyde der romeinsche keizers Nero Diocletiauns en andore de Christenen asn vervolging blootstonden doch geen foltering hoe zwaar ook bg bun boveonatuurlyken moed aan het geloof aan huu Verlosser en Zaligmaker kon doen verzaken Van waar die moed f Het was de kracht van den H Geest die hen ondanks alle verzoekingen en Uefaamelgke smarten hun Heiland deed belgden Voorzeker geen brandstapels geen schavotten dreigen gelukkig de Katholieken van onzen tgd maar krachten oneindig sterker worden gebezigd om hen het H geloof te ontnemen aan t menscheIgk opzicht offers te brengen de Kerk en zgn priesters te venaken en ontrouw te worden Onze moeder de H Kerk wendt daartegenover de mocht van haar eenademiildeleo aan om den Katholiek die uit zichzelven tot bestrijding van die macht der duisternis onvermogend is in staat te tellen z ju geloof ongeschonden te bewaren en deelt h m daarvoor da gnveu van den U Geest in het Ht vormsel toe Het was daarom zeker voor de Katholieken van Gouda een heugelgk feit toen Zondagavond een vorst der H Kerk Z D Hoogw de bisschop van Haarlem in deze meenta zijn intrede deed om Maandag en Dinsdag aan de Katholieken der panchiën van O L V Hemelvaart en van den H Jmef de genademiddelen van het U vormsel deelachtig te maken waaraan zij kracht zouden ontleenen om op hun verder levenspad met zooveel verleiding opgesierd voor hun Zaligmaker en zyn H Kerk pal te staan Dat Gouda s Katholieken de komst van Z D U en zijn verheven zending op prqs stallen bewees de vlaggentooi waarmede z j hun woningen hadden versierd alom wapperde de vaderlandsche driekleur Dank z j den ijver onzer geestelijke herders mogen wij de hoop voeden dat alle daartoe uitverkorenen het H Sacrament waardig hebben ontvangen en daarmede den waarborg verkregen voor bet dankbaar belyd en van hun Verlosser ondanks elke verzoeking es elk menschelijk opzicht B j het kassiersdepartement der Javasche bank ia onder het saldo dat gawoonip b j den Chineeschen kassier bei t eene zekere boeveelheid kwar es verwisseld gevonden tegen halve centen De halve centen werden aangetroffen in rolletjes die uiierlijk geheel gel jk waren aan rolletjes kwartjes van ƒ 10 Het dientengevolge ontstane tekort bedraagt ongeveer ƒ 2500 In een vergadering van aandeelhouders der lura Simplonspoorwegmaatschapplj heeft de directeur medegedeeld dat het reservefonds der maatschappij vgf millioen francs groot was en men dus ook tegen Leniel ontroerd Maar heb je wel goed nagedacht Heb je wel bedacht wat Vader hervatte zij zeer zacht ik ben zeer gegriefd diep gegriefd door de handelwijze van mevrouw Bertholon en van baren zoon ten opizichte van het huwelijk van Charles Ik heb bij die gelegenheid bemerkt dat zij geen van beiden waren wat ik dacht en dat ik mgn gausche leven ongelukkig tou zijn Haar hort was te vol de tranen vloeiden over zg legde haar voorhoofd op hare toegevouwen handen op den rug van een stoel maar het duurde slechts een oogenblik toen hief zij het hoofd weder op Ik heb u boven alles lief vader hervatte zij gg zgt het begin en het einde van al m ne gedachten ik zou u alleen hebben kunnen verlaten wanneer ik wist dat ik u een zoon gaf in plaats van u eanedochter to ontnemen Gg staat mg toe nietwaar aan mevrouw Bertholon la schrijven dat ikveranderd ben van besluit De heer Leniel bleef onrustig en besluiteloos hg zag dan eens naar do lucht dan weder naar het huis argumenten zoekende voor eene discussie over dit gewichtige punt Innerlijk gevoelde hij dat Auretta gelijk had dat Eaoul zijn zoon nitt was en nooit zou geworden zgn Dat jonge mensch mishaagde hem niet maar de sympathie ging niet tot genegenheid over en mevrouw Bertholon was niet iemand dia hem ooit eene vriendin zou zijn Kvenwel mot t niet uit bat oog worden ver net ergste was gewaarborgd Ëen derde der geleden schade komt voor rekening van deze maatschappij Inmiddels heeft de voorzitter van het spoorwegdepartement van Zwitserland den directeur der maatschappij uitgenoodigd alle bruggen van haar net te doen onderzoeken De ingenieurs van het r jk worden daartoe mede ter beschikking gesteld Voorts zullen van woge het spoorwegdepartament alle bruggen in Zwitserland opnieuw woriien beproefd De twee laatste wagens van den b Mönchenstein verongelukten spoortrein z jn nu uit net water gelicht Men vond er geen dooden onder maar er moeten blijkens de Igklucht die er heerscht nog velenop den bodem van de Birs liggen Men spreekt ernu van het water dier rivier af te leiden om de waarschijnlijk verpletterde overblijfselen der verongelukten weg te ruimen Zondag was het zuidwestelijke deel van Barlgn in den namiddag eanige uren achtereen in groote opschudding doordat een groote luchtballon welke in eene buitenwgk opgestegen was met vervaarlijk geweld naar beneden kwam De ballon waa gescheurd het gas stroomde er met vaart uit en de luchtscbipper Damm scheen te midden der dichte menigte die de straten vulde op het plaveisel te pletter ta zuUen vallen De vallende ballon raakte echter verward in het net van telefoondraden dat boven da huizen geapannen is het gevaarte vloog in stukken en een dertigtal telefoondraden vielen onder de toeschouwers met gevaar dal de elsctrisohe stroom zich in maasa ontladen zou Hel schuitje van den ballon bleef aan de heel gebleven telefoondraden hangen en de luchtscbipper maakte daarvan gebruik om uit eene hoogte van zestig voet in een beneden uitgestrekt gehouden reddingszeil te springen waar hg nagenoeg ongedeerd in terecht kwam Ook bet gevaar voor electrische ontlading werd door de toegesnelde brandweeren electricitei amaunen afgewend en bat gekeele opstootje liep af zonder dat iemand letsel had bekomen Aan de Hoagsohe kroniek van de M Or Ct ontleenen w j het rolgande Het gerucht dat het Ministerie du keizerlgka bezoeken aan hoofd en hotstod zou afwachten alvorens een baalistiug te nemen omtrent de te volgen gedragslijn raakt kant noch wal Het ligt immers voor de hand dat t Kabinet de herslemmingen afwacht om zijn besluit mede te deelen al staat dit naar ik u met volkomen zekerheid kan mededealen re U UQ zoo goed als vast Het Ministerie zal na 2S Juni onmiddellijk zgn portefeuille ter beschikking stellen van H M de KoninginBeguntea Of het Kabinet 4aii gereconstrueerd za worden öf geheel vervangen wordt of enkele vande tegenwoordige ministers zullen blijvenof niet één dat ia nog volkomen onzeker Maar zoo da liberalen een meerderheid mochten verkrggen gelijk welis te voorzien groot genoeg om een gematigd Kabinet uit hun midden te doen optredao wordt biervrij algemeen de heer Boéll gedoodverfd als toekomstig premier en kabinetsformeerdor Maar in sommige kringen gaat men verder an noemt reeds andere namen en daaronder dien vu dan beer Van Tienhoven dia wenschen zoa aU burgemeester van AmstardAn af te treden en dia niet ongeneigd zou zijn in een ministarie Boeéll da portefeuilles van Binnealandscbe Zaken ta aanvaarden loren wat de wereld er van denken zou en daar hield hij zich aan Hoe kun je er aan denken Aarette een reedszoo ver gevorderd huwelgksplan op te geven P Je bod de dingen die je nu zou hinderen eerder moeten opmerken Na het ongelukkige huwelijk van uwen broeder zal zulk eene breuk aan de achting voor onze Cimilieden genadeslag toebrengen Aurette gevoelde hann moed haar begeven Zij zou dus moeten strgden zich voet voor voet moeten verdedigen beweegredenen vindan en doen gelden beknord warden misschien zich stijfhoofdig toouen P Zooveel zwarigheden had zij niet voorzien zij had gedacht als zg tot haren vader zeide Ik blijf bg u dat zij een hartelg ken kus zon ontvangen en dat daarop de vrede zou zijn gesloten en de wonde an haar hart niet weder zou worden opengescheurd Zij voelde zich onmachtig voor een hernieuwden strijd Ik bid u papa zeide zij hare armen om zijnenhals slaande dring niet verder aan Gij doet mij teveel leed Ik weet alles wat gij mij zeggen kunt ik heb het reeds tot mgzelve gezegd en in weerwilvan dat alles heb ik mijn besluit genomen Maak hotmg gemakkelijk om het uit te voeren beste vader ik smeek er u om Hij maakte zich los uit hare armen nam hare banden waarmede zij zich het gelaat had willen bedekken in da zijne en zag haar aandachtig aan Jo beilsint toch geen ander vroeg hij ongerust wanneer de formateur vau het Kabinet die van Waterstaat nam of die van Financiën Ik deel a dit een en ander intusschen niet dan onder reserve en a titre de romeur publique en nog slechts publiek in den engen kring dergenen die in politiek doen mede Feitelgk zijn alle mededeelingen van dezen aard voorbarig De Jltonair itunii geeft een bewonderenswaardig voorbeeld van verdraagzaamheid tusaohen een hond en een kat voor de waarheid waarvan de redactie als ooggetuige borg staat In aan bergplaats van het spoorwegstation te Altona bevonden zich oen hond en een kat de laatste moest de ratten en muizen weghouden en de bond tegen het bezoek van onganoode gasten waken De kat is ouder dan do hond maar deza is van jongs af aan in haar gezelschap geweest en zoo mag het gekomen zgn dat tusschen deza beide dieren de grootste eendracht heerschte Z j eten uit denzelfden bak spelen en ravotten met alkander slapen in betzelfde nest en staan voor elkander in want zoodra er een vreemdeling in de bergplaats komt slaat de hond aan en dadalgk is de kat aan zijne zgde Beiden zijn van het vrouwelijk geslacht en hebben voor ankala weken jongen geworpen daardoor is echter da vriendschap in het minst niet gestoord evenals te voren liggen da dieren in hetzelfde nest en de liefde die zg tot hiertoe voor elkander hadden dragen zij op hunne wederzijdsche jongen over De kat maakt niet het minste onderscheid tusschen hare eigene jongen en die van de hond Da jonge katje dartelen om don kop van de boud en deze speelt ook met hen Dat deze b j de hond zuigen heb ik niet gezien maar worJt m j ten stelligste door hot spoorwegpersoneel verzekerd Dat de hondjes het bg da kat deden heb ik gezien en doorgaans liggen er twee bg het d er tegelgk Zij had twee de hond vgf jongen Ik dacht dat dia verhouding zoo lang zou duren als de jonge dieren nog blind waren maar daarin is sedert z j kunnen zien geenerlei verandering gekomen In dan eersten tgd werd beproefd de familieu van elkander ta scheiden men zatte de kat met hose jongen in een nest nabg bet gemeenschappelijke maar zij bleef geen oogenblik in het vreemde nest en de hond bracht onmiddellijk de jonge katjes naar hot oude nest over Zoo ging het ook met de kat als men een hondje builen het nest zette Men zegt wel eens als b v een paar echtelieden in gaan te beste verstandhouding met elkander leven hetgeen gelukkig hoogst zelden voorkomt Zij verdragen elkander als kat en hoadi Maar uit bovenstaand verhaal ziet men dat spreekwoorden niet altgd vaste leerstellingen zgn Men heeft het tegenwoordig zoo er gebracht dat men kleedingstukkon kan makep geschikt om door deftige lieden gedragen te worden die de beste zgde niets toegeven in kleur uiterlgk zacht en buigzaamheid en welker hoofdbestanddeel hout is scheikundig gezuiverd hout en anders niets Hout in zijde te veranderen gaat zeer eenvoudig toe Hout bestaat hoofdzakelqk uit cellulose ineen dun omhulsel van ezelige stoffen Met behulp van groote slijpsteenen maalt men b ut fijn deze eeneB loopen met bun onderdeel door water dat dfvezelt opneemt en afspoelt Daarna worden die vezelstoffen langs soiieikundigen weg opgelost en men verkrijgt Dit was Aurette te veel Een bittere zenuwachtige lach deed haar lichaam trillen en de tranen stroomden over hare bleeke wangen Zg gevoelde hare krachten wegzinken het schoen haar toe dat zoo z j zich niet oogenblikkelijk herstelde zij alle zelfbeheersching zou verliezen Met eene bovenmenscbelgke inspanning bieldzij zich staande wischta haar galaat af en zeide met nog trillende stam tot dan haar Laniel Vergeef m j papa maar het klonk zoo dol dia gedachte dat ik iemand zon kunnen beminnen ten minste het kwam mg zoo belachelgk voor I Neen ik verzeker het u daarom is het niet Waarom dan P vroeg haar vader op emstigen bijna gastrengen toon Omdat z j ons niet liefhebben antwoordde zij met zooveel nadruk als haar zachtmoedige aard instaat was in hare woorden ta leggen Omdat zjj wisten dat wij verdriet oadden over het huwelijk van Charles en geen vriendelijk woord hebben gevonden om ons te zeggen of te schrijven omdat zgzija vertrokken zonder ons te komen zien in één woord omdat zij niet om ons geven Het is wel zeide de heer Laniel eene hand op die zijner dochter leggende om haar te doen eindige e hebt gelijk Alles wat je daareven gezegd hebt i waar Maar ik ben ziek geweest en ik had hunnehandelwijze niet in dat licht gezien Ik zal aan mevrouw Bertholon sohrijvon in den geest dien gg verlangt Wordt venolfd aldus de zuivere cellulose in den volston zin des woords een meisje voor alle werk Van cellulose vervaardigt men papier sieraden nagemaakt elpenboen papieren boorden en tal van andera voorwerpen Nu beeft de Franscho scheikundige Chardonnet kort geleden van cellulose kunstzgde gemaakt die op de laatste wereldtentoonstelling te Parijs grootou eo welverdienden roem inoogstte De vorming der zijden draden werd daar aanschouwelijk gemaakt in een groolen gapatenteardon toestol die er uitzag als eene worstmachine Ter plaatse achter waar bg de worstraaohine het gehakte vlaesch voor den dag komt had Chardonnet oen benedenwoarts gericht mondstuk aangebracht voorzien van zeer fijne openingen Daaruit kwam de zgde als zeer fgne draden te voorschijn di o evenals natuurlgke zijde gehaspeld geweven en geverfd worden Daar deze kunstzgde zeer goed verfstoffen opneemt kan men daarbg de fraaiste en glansrgkste kleurnuances verkrijgen Chardonnet had echter niet veel geluk met zijne uitvinding want zgne zgde was uiterst brandbaar zoodat zulk een weefsel ongeloofelgk snel in vlammen opging Later beeft h j dit gebrek verholpen door de cellulose Ie drenken met een oubrandbaarmakeud middel dat zóó afdoend hielp dat de Duitsche Bijksregeering hem een vroeger daarop geweigerd patent verleende Daar Duitschland per jaar 2 871 900 kilo zgde ter waarde van 130 millioen Mark invoert heeft dit patent wel eenige waarde In de toekomst zullen w j ons dus kleedan in hout en houtstof boord manchetten front alles van cellulose Da echte elpeiibeeuen broche de fraaie roode koralen halsketen die als paarlmoer glinsterende haarnaald de knoopen met sierlgk door elkander getrokken Haamletters de zijden kleederen onzer dames alles van cellulose I Dooji daarmede houdt het nog niet op ook het roekeloos buskruit en verschillende huiveringwekkende ontplofbare stoffen hebben tot grondstof evenzeer cellulose zoowel als de nieuwe parelwitte tanden die de Amerikaanscbe dentist aan zgne klanten als walrus of zelfs echt ivoor slijt Ja wie weet of ten slotte de persoon dien we dezer dagen de verzuchting hoorden slaken Ik wou dat ze eens wat andere groente uitvonden 1 aan dit kantoor niet terecht komt Zondai iUut De heereu Van der Goes en A Bot beiden welbekende woordvoerders der sociaal demucratisohe part j hebben in de afgaloopen week in huu orgaan Becht voor AUtn een heftigen twist gevoerd over hunne beginselen De hoer Van der ïoes had beweerd dat de sociaaldemocraten verkeerd doen steeds do afschaffing van het privaat bez t te bepleiteu Hg persoonlgk verklaarde geen half uur te kunnen leven in zulk eene maatschappij Wat behoorde gezegd te worden is dat de productiemiddelen gemeenschappelijk eigendom moesten r jn maar dat de verbruiksartikelan persoonlgk eigendom moeten blijven omdat het verbruik geheel persoonlgk is De beer A Bot stelde hiertegenover dat zoowel hg als de geheele Centrale Baad van oordeel waren dat men is sociaal democraat en daarmede voor de afschaffing van hot privaat bezit in zgn ganschen omvang öf men is bet niet en houdt zich buiten het parlgleven maar dat dan in geen geval te schipperen valt met don grondslag van ons beginsel De heer Van der Goes heeft daarop deu volgenden brief geschreven Hg begint daarin nogmaals met het verschil uiteen f zetten tusschen schadelgk en onschadelijk eigendom en zegt dan Ik meen dat allen die it anders vinden zg kunnen warme volksvrienden nuttige propagandisten en brave burger wezen geen sociaal democraat zgn Of z j in of buiten eenig bestuur staan komt er niet op aan Als de Centrale Baad deze stelling niet is toegedaan verstaat de Centrale Baad hot socialisme niet Zooals gg doet zeggen dat die afschaffing da grondslag voor ons beginsel is bewgst mgns inziens dat gg alhans het socialisme niet verstaat Ons beginsel is de Begeling van den Arbeid met eene billgke verdeeling van de opbrengst dit spreekt vanzelf dit is geen beginsel dit volgt uit een democratische inrichting die zorgt dat ieder het zijne krijgt Nu is daarvoor noodig dat het lichaam de Staat dat den arbeid moet regelen ook beschikt over de middelen dat wil zeggen de productiemiddelen Die kunnen dus niet in particulier eigoudom blgven die moeten aan dan Staat komen Maar zooals ik zeg als gij wilt kunnen wg dit nader bepraten in een debat Ik wensch nog iets op te merken over net slot van uw artikel Alle perken van brutale verdachtmaking schrijft gij ging mijn aanval te buiten Het brutale laat ik daar maar verdachtmaking is onzin Desnoods kunt gg zeggen dat ik u voor een ezel of een stommerik zooals gij dan ook werkelijk zegt heb uitgescholden maar ik heb u niet verdacht gemaakt Waarvan P Van onbekendheid met het socialisme P Daarvan heb ik u niet verdacht gemaakt daarvan heb ik ti ronduit beschuldigd Dat i ook meer overeenkomstig mgn gewoonte verdachtmaking is iets waar ik niet aan doe Neen maar gg z jt het die mg verdacht maakt 6 j kunt mg op uw beurt voor een stommerik houden en zeggen dat ik het socialisme niet begrgp zooals ik van u zeg Maar gg mooftt niet zeggen dat ik die opinie over het privaat bezit van de gebruiksartikelen ben toegedaan uit zucht om te schipperen en met allon toch maar goede vrienden te bigven Mgn politiek verladen hoe kort ook nog is daar om het tegendeel te bewijzen Gij meent deze insinuatie ernstig of niet Zoo niet wees dan zoo goed te bedenken hoe mal hel staat dat een man van mgn positie Op u zoowel als op mg rust te veel verantwoordelijkheid voor eon zoodanige lichtvaardigheid Meent gij het wel ernstig dan zgt gij verplicht te bew jzen 1 Dat ik voor behoud van privaat eigendom van verbruiksvoorwerpen ben niet om etn wetenschappelijk standpunt maar uit liefhebberij voor schipperen 2 Dat ik in hnt algemeen een vriend van schipperen ben Laten wg voet bij stuk houden en bericht mg wat gij in deze denkt te doen Het duelleereo met sabels of pistolen is verouderd niet verouderd is de verplichting om met feiten te bewgzen dat men het reeht hoeft om iemands goeden naam aan te randen Gg moet het doen of terugnemen wat gg hebt gezegd Dan kunnen wij overgaan tot de theoretische quaestie over het privaatbezit Ten slotte deel ik u mede dat ik vau niemand verlof noodig heb mg sociaaldemocraat te noemen ik neem dat recht door wat ik spreek en schrgf Lid van deu bond ben ik niet dat is waar lid van de partij ben ik sedert een paar jaar onze tegenstanders zouden het u kunnen zeggen Dat ik nog geen lid van den bond ben is meer een soort slofbeid een verzuim om mij te laten inschrgven dan een bepaald voornemen om geen lid te worden Maur zulke dingen te hooren van den voorzitter van den bond maakt het toetreden niet smakelijker Ik heb genoeg gedaan om algemeen gehouden te worden voor een socialist en zou waarschgalgk ook in deu bond belpen Ijveren voor de zuiverheid van onze beginselen Ook u zal men niet licht verdonken dat gg de consequenties van de beginselen niet aandurft maar ik vrees dat gij aan de consequenties nog niet toe zijl en dat gij eerst de boginselonzelf moot leeren kennen De heer Bot antwoordde daarop Ik wil qls antwoord op uw sluk in de R v A van Woensdag beginnen met een raad welken men mij daaromtrent gaf n I Om u in t geheel niet te antwoorden of anders met deze wodrden Aan een kinkel zou men een pak slaag geven aan uw keert men den rug toe Ik wil echter dien raad niet geheel opvolgen maar slechts oen paar opmerkingen maken daar het om een in volslagen worde geschreven stuk vol hatelijkheden te beantwoorden noodig zou zijn hatelijkheden daartegenover te stellen Voor de lezers welke de bewuste vergaderaring met bijwoonden diene dat het debat daar door Van d r Goos gevoerd tamelgk wel overeenkviam met de wgze waarop hij zgn antwoord aan mij inkleedt Aan de lezers staat ik over of zg dat willen bestempelen met verdachtmaken of met ieds anders Alleen was het eieu avond in t geheel niet gemotiveerd en viel hij niet Bot maar alleen den voorzitter van den Centr Baad aan m i om dat lichaam en de samanstelleers daarvan in een ongunstig licht tu plaatsen Van der Goes ontkent niet kan niet ontkennen dat h j de door m j in mijn eerste stukje aangehaalde uitdrukkingen heeft gebezigd waarop ik alweder de qualifieatie aan de lezers overlaat Ik neem aan dat de meeuing door Van der Goos verdedigd zgne wetenschappelijke overtuiging is dat h j die niet ter sprake bracht nil lust tot schipperen dat neemt echter niet weg dat hot dien indruk gaf en dat gaf aan hem niet de minste recht een andere meaning zoodanig te beantwoorden En ten slotte zoowol in het bewuste debat als in uw antwoord aan mij was uw uitdrukkelijke minachting voor don werkman in engeren zin merkbaar Zoo tusschen de regels door leest men Wat verbeeld zoo n vent zich wel den geheelen dag moet h j werken en dan zou hg zich nog durven verzetten tegen mijne wetenschappelijke theoretische beschouwing En wilt gij dat boatrgdon Van der Goes toon dan een uwer vele geschriften waarin gij den een of anderen heer aanvalt en gij zult zeker zelf moeten toegeven dat tegenover die lui uw toon heel anders is Dat is echter niet omdat het heeren zijn maar omdat ik als werkman niet hoog tegen u opzie Van uwe positie on mijne positie begrijpt ik niet voel alléén dit vat ik opperbest dat de door u ingenomen positie aan mij geon vorder debat roet u toestaat Daarvoor spreekt uw geheele handolwgze BoUeoiaodscb Overzlclit Met de sluiting van den Pruisisehen landdag begint thans in het Duitsche rgk de parlementaire komkommertijd maar de tegenstanders der graanrechteu zuUen zorg dragen dst niet tagelgkert d ook in deze alle gemoederen heftig bewegende quaestie kalmte aanbreekt Met onverschrokken moed zetten zij dan veldtocht tegen het dure brood dezen nieuwen KuUurkampf voort Als voorbeeld dient hun de strgd in 1845 in Groot Brittanjo gestreden Negen jaren lang duurde do strgd tot de publieke opinie het tegenstrevende Britsche ministerie drong in de quaestie dor graanrechten het hoofd te buigen Door aldus ook de openbare meening in het Duitsche rgk in voortdurende beweging te houden verwachten eveneens ook de voorstanders van de opheffing dor graanrechten de rijksregeering tot toegeven te dwingen In België blijft de Congo Agitatie de op abar meening bezig houden Opgeschrikt door onthullingen van den Amerikaanschen kolonel Williams over dan Congostaat schonk het Belgische volk bijzondere aandacht oan een voor het hof van Antwerpen behandelde rechtzaak betrekking hebbende op den Congo Voor ongeveer vier jaren werd de luitenant Becker door koning Leopold met een zending naar den Congo belast De zending mislukte en Becker werd teruggeroepen Niettemin zette hg op eigen gezag zijn reis in het binnenland voort Ondanks dit vergrijp luidden de rapporten over Becker gunstig Toen hg naar België terujfgekeerd was werd hem op zekeren dag in een publiek lokaal door luitenant Valcke een ook in Afrikaanschon dienst meermalen opgetreden officier naar t hooH geworpen dat hg Becker bij de volvoerfng vfti ï jn taak ten nadcele van den koning ivoor had wirduisterd of gestolen en andere onregelmatigheden begaan Aanvankelgk bleef het hierbij wat men toeschreef aan bevelen van hoogerhand EiudeKjk echter verbrak Becker zgn passieve houding en de zaak doorliep verschillende instanties tot ten slotte oen lasterproces van Becker togen Valcke volgde dat voor een 14 dogen voor hot Hof vau Antwerpen diende Bg deze gelegenheid biechten de advocaten allerlei in het midden over h t bestuur van den Congostaat dat juist niet vleiend voor het laatste was Te midden van da debatten werd Mhter het proces gestaakt door een telegram van den minister van oorlog aan het openbaar ministerie waarin hg mededeelde dat hg de zaak aan de beslissing eener militaire enqaête commissie had onderworpen De booze men fluisterde dat dit alleen was gedaan om verdere onverkwikkelijke Congoopthullingen te voorkomen Intusschen bracht Valck7 oen nieuwe beschuldiging tegen Becker in dat deze nl zijn chef kapitein Baaymakers zou vermoord hebben Deze zaak kwam voor n krggsraad die nu Zaterdag eenparig Becker onsclmldig verkUarde aan de hem ten laste gelegde fbita zoowel wat don hem toegeschreven handel in i s snen met Arabieren als den moord op kapitein Baa akers betreft Naar men verneemt zal thans na uitspraak van den krijgsraad het civiel proces door Becker tegen Valcke wegens eerroof ingesteld wdtden hervat zoodat de Congo aan de orde van den Sg blgft Toen de centrale sectie voor de Belgische grondwetsherziening hetzij dan wol of niet onder den indruk der dreigende uitbreiding van de werkstakingen der mijnarbeiders en ook in enkele andere takken der nijverheid tot een voorloopig resultaat barer gedachtenwisselingen gekomen was werd in de pers blgkb aar officieus medegedeeld dat de heer de Smetde Naeyor vóór den 16en juni zgn rapport in de centrale sectie voorlazen zou Beeds met meer dan eene week is de teral ju overschreden en van hot rapport over de grondwetsherziening boort men niets meer en inmiddels nadert de tgd met rasse schreden waarop de Kamer hare werkzaamheden pleegt te eindigen tenzg zeer buitengewone omstandigheden eene voortzetting of eene hervatting der zitting in de zomermaanden noodzakelijk maken Beeds beginnen de voorstanders der grondwetsherziening dan ook aan moedwillige vmtragicg te denken en hun vermoeden kan slechta ersterkt worden door mededeelingen als de Brusselsche correspondAt Zondag aan het clericale SaiuMiilad van Antwerpen schreef De parlementaire dagorde zegt hg is voortaan gorejold tot aan het einde van den zittgd Na de bespreking van bet wetsontwerp op de openbare weldadigheid zal men het ontwerp beginnen betrekkelijk de buitengewone openbare werken en de stemming v n deze kredieten zal het laaute werk zijn van den zittijd Indien men over de herziening spreekt zal bet enkel in het voorbggaan zijn en om hare verdaging tot den volgenden ziltyd te rechtvaardigen iDe liberalen hebbon er zich in geschikt Z j zullen misschien protesteeren voor den i ma maar O