Goudsche Courant, donderdag 25 juni 1891

1§91 Vrijdag 26 Juni 1 4563 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Gouda markt A 62 Bericht de Ontvan rst eener praehtigfe Collectie ZOMER € 08TUL1I8 van af f 21 SO tol f 28 30 Piqué 7ESTE1T Luster en Dril GOEDEHEIT Wed A Pli 0 De iQseading van adrertentidn kan geschieden tot Mn aar des namiddags van den dag der uitgave Goedkoop SoliedJ Elegant si j Gangbaarste Êk modellen jg I C08TAI 80BLLI XB OOETHJB p 4oiijna I7 HGBZOO p doz n fl 4ff AXiBIOjr f il JfM WW V 9 WU WKUN iolMl i 44 wAflRBB BTBPHAjr f lMU p doi puri 7ft p dol pMt 7 UNCOJbN B p loiija ft ZO Verkrygbaar te Oouda bij den Heer C A B BAi TZIi GER 1 Korte Tiendeweg O 17 J VV E vao EDE van der PALS Markt A 107 direct bij MET EDLICH Vefsand Cescliilft Lelpzig PIagwitz slechts zwak De opeabar deokmjte is niet gunstig un de visachers in troebel water en ran alle kanten Toelt men als een verlangen naar bevrediging trelke bet stilzwijgen oplegt aan de politieke driften rBinnen korten tijd zullen het de handels en niJTerheidsbelangcn lijn bedreigd door hot Fraosoh protectionisme welke alle aandacht tot zich zullen trekken Verdaging dus tot het volgende jaar 1 Het is nauwelijks te denken dat de regeering dit zou durven wagen en eerder is men nog geneigd beter dan correspondent van het Ha del blad de niet minder goedclericale Patrie op de hoogte te achten van de voornemens der regcering als zg zegt De beraadslaging over de herziening zal waarschjjnigk over S a 3 weken in de Kamer aan de orde komen De Italiaansche regeering schynt het nog niet voldoende bekend te achten dat Italië niet voornemens is zich af te scheiden van het drievoudig verbond der MiddenKuropeescho Staten Ten minste de minister van binnenlandsche zaken de heer Nicotera heeft nu weer een bewijs daarvan gegeven dat aan duidelgkheid niets te wentchen laat on wel door een decreet uit te vaardigen waarbg den prefecten gelast wordt allo openbare vergaderingen of vereenigingen te verbieden welke tin doel hebben te gveren tegen het drievoudig verbond Dit besluit der regeering is het antwoord op het onUngs medegedeelde manifest der radioaio party welke een volksstemming over het drievoudig verbond wil uitlokken De leiders dor radicale partij hebben tot dusver te vergeefs tegen het drievoudig verbond gewerkt en daarom willen zjj nu beproeven een algeineene volksbeweging uil te lokken Het ministerie SudiniNiootera wil echter ook deze beweging niet gsdoogcn en heeft daarom haar verbod uitgevaardigd De radicalen zijn zeer vertoornd over deze willekeurige beperking van het recht van vereeniging maar in elk geval is het besluit der regeering weer oen nieuw bewgs hoezeer zjj op de handhaving van het drievoudig verboqd prgs stelt PËTROLKUlM i OTKEHlNGËN van de Makelaars CiBtzlaAr SehalkwQk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust 7 50 ii f 7 55 Geiivporteerd fust ƒ 7 85 September October November en December levering 7 5 ADVERTENTIEN Kost Inwoning enz met gebraik eener VRIJE KAMER aangeboden tegen 26 a 28 Gld per maand Ie Bbng Brieven franco onder No 2120 aan het Bnrean van dit blad Cleef beroemd luchtherstellingsoord allo pnjwn en inrictiu s Qjeef beroemd luchtherstellingsoord ÜTRECHTSCHE HYPOTHEERBANK te Crtrecla t De DIRECTIE der ütrechtscbe Hypotheekbank te Utrecht bericht dat de COUPONSder PANDBRIEVEN vervallende 1 Juli 1891 BBIAALBAAK gesteld zjjn te Utrecht ten kantore der Bank Muntstraat 3 en bij de Agenten der Bank de heerenHARTSINCK Co Amtterdam FRED BASTIAANS Co M J OGIEB Co Gouda De directie voornoemd L VAN LIER H J M VAN A5CHVAN WUCK Snelperadruk van A Brinkman Zoon Gouda lii Voor alle oogkwalen wordt met gucces aan gewend de zoo gonstig bekende Dr CHANTOMELANÜS i Ieder oogtgder make eer het te laat is gebraik van dit voortreffelijke middel en wanneer men het oplettend volgens voorschriften gebruikt zal men de heilzame gevolgen ondervinden Prgg per flacon metgebrniksaauwgzing 60 et Verkrflgbaar bfl Wed N Sanders Leiden W Ligtbelm Voorburg A Bos Berkel Wed Bosman Oonda A Prins Ze enbuizen Wed G Wilhelmus Woerd Aigemeeo erkend als het beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Monden Tandziekten zooflls het los morden dor tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend tandvleesch onaangename reak uit deir mond kalkvorming trorden zeker voorkomen en genezen door het dagelgks gebruik van het echte K K Hof Tandarts Dr POPP s Anatherin Mondwater in a inmerkelijk vergroote flesschen voor 60 cents 1 20 en 1 76 hetwelk gelijktijdig angewend met Dr WJPP l Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden ge zond en schoon houdt Dr POPP s Tandplomheersel Dr POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden I Venus zeep en Zonnebloenieo zeep e I lekristalli seerde n IraHsparant iijcerluezeepen van de fijnste Toilet nn gezondheidszeepen welke ook een verwonderlyken witten tint te weeg brengen UV De namaakseU van Anatheriü MoDdwater verwoesten de tanden binnen korten tyd Vl Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumoriewinkel van ïtederland Alom te bekomen DE rnmi SLA2EN of de beschrgving der beroemde geschilderde Eerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeuingen enz waarby is toegevoegd een afzonderlek levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wonter Crabeth P r ij s 80 Cents A BRINKMAN Snelpersdruk van A BRINKMAN en Zn Gouda D nitgave dezer Coarant geschiedt dagelgki met nitzondering Tan Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Aiioaderlgke Nommers VIJF CENTEN De Overwinning Onze lezers zullen zich het genoegen kunnen voorstellen waarmede wjj bovenstaand opschrift plaatsen boven ons hoofdartikel Gedurende den meer dan 25 jarigen atrgd voorde liberale beginselen waarop ons blad roem mag dragen is te vaak bg verkiezingen teleurstelling ons deel geweest om het niet dubbel te waardeeren dat thans de liberale partg succes heeft gehad met haar candidaat een man van onverdachte voornitstrevende beginselen die zgn verkiezing dankt aan den vaderlandslievenden gver zgner geestverwanten Het gold een strgd van beginselen waarbjj van onze zgde fier de vlag werd ontplooid zoodat de zege geboekt kan worden ten bate der vrgzinnige richting die gelukkigin Nederlandtotnieuwleven is ontwaakt Geen wonder dat wg gisteren elkander harte k geluk wenschten met het verkregen resultaat u dat wg thans die felicitatie richten tot al onze politieke vrienden in bet district in het bgzonder aan de Liberale kiesvereeniging die bet verkiezingswnrk heeft geleid en aan alle mannen van goeden wille die haar behulpzaam waren in het opwekken van den publieken geest het aansporen van onverschilligen het overreden der twgfelaars en wat voorts bg een heete verkiezingscampagne behoort Wie eenigssins van nabg weet wat daaraan vast is zal de onverdroten gver de vurige belangstelling de zelfverioochenende plichtsbetrachting ook na zooveel teleurstelling waardeeren van onze leiders en met ons tan harte instemmen met FEVILLETOK ZIBLSHABBL IX U Aurette viel hem snel in de rede Laat my schreven papa Gfl zondt moeielyk uw woord kunnen terugnemen zonder geraar te loopenvau haar boos te maken terwgl ik Voor mij isdat veel gemnkkelgker Vindt gij het goed P Ik al a ffigorn brief laten zien vóór dat ik hem verzend De heer Leniel gaf zijne toestemming Toen Aurette opitond hield Kg haar tegen Laat ik u nogeens waarschuwen mijn kind denk asD de wereld denk aan de toekomst aan hetgeen en zou kunnen zeggen of zelfs doen Ik heb er aan gedacht ik ben besloten antwoordde zij en snelde heen Toen zij een paar lanen ver aan zynen blik ontrokken was bleef zij staan en wrong in wanhoop de handen D myn God zeide zij moet ik nu daarvoor liegen I En zoo lijden zonder het verdiend te hebben I Is hot mogelgk dat men ot zulke folteringen kanTeroordeeld worden Wat moeten dan zij wel verduren die kwaad doon het eeresalunt dat wg hun bg deze brengen Geen grooter voldoening kou hun worden bereid dan de eindelgke triomf van het liberale beginsel iu het district doch wg meenen de tolk te zgn van onze geheele partg indien wg hun de eer geven die hun toekomt De eer van den dag ia aan de wakkere Goudsche kiezers die hun district hebben heroverd voor het liberalisme zegt het Vaderland terecht doch wij eenvoudige soldaten uit het kiezersleger zgn overtuigd dat het welslagen voornamelijk te danken is aan de goede diensten van den staf in het hoofdkwartier die allen ouden en jongen wisten te bezielen met dat vuur voor de liberale zaak waaraan de overwinning te danken is Deze uitslag geeft ons moed voor de toekomst De behaalde meerderheid is anders klein genoeg om met op onze lauweren te rusten de miust kentering in de publieke opinie kan de bekken weder verhangen Het werk zal dus ijverig dienen te worden voortgezet eer wg gerust kunnen zyn dat voorgoed het district Gouda voor de liberale partjj gewonnen is Veel zal daarbg natuurlgk afhangen van de wgze waarop de vrijzinnigen gedurende Je eerstvolgende wetgevende periode van hunne meerderheid gebruik maken want evenzeer als thans onze tegenstanders boeten voor de fouten der voormalige rechterzgde zullen wg te eeniger tjjd bezocht worden voor de zonden die de nieuwe liberale meerderheid zal begaan De liberale meerderheid Ja en dit het voor Zij ging langzaam naar huis hare beenen weigerden nagenoeg hunnen dienst klom de trap op als gebukt onder een zwaren last en zette zich voor hare schrijftafel om den brief te krggen dien zg gereed had gemaakt Zg las hem twee of driemalen over ten einde zich te overtuigen dat elk woord was zooals zij wenschte wiesch daarop haar gelaat en keerde tot haren vader terug Zij zag hem reeds van verre achterover liggende in zijnen stoel de oogen naar den hemel gericht Hj zag er vergenoegd en uitgerust uit missthieu had hij in zijue vaderlijke zorg voor haar reeds alles in de houding van mevrouw Bertholon en haren zoon opgemerkt dat haar eerst later had getroffen Naar gelang zij naderbij kwam kon zg de uitdrukking v n de oogen en het gelaal van den heer Leniel beter onderscheiden en besefte zij beter wat hg gevoeld Zonder een woord te spreken gaf zg hem den open brief en hij las in stilte voor zich Waarde Mevrouw Mijn vader heeft eene zware ziekte doorstaan die ons veel angst heeft gegeven en ook de toekomst niet zonder zorg doet tegemoet zien In deze omstandigheden heb ik het mijnen plicht geacht mij geheel en al aan hem te wijden totdat zgn toestand ons geenerlei reden voor bezorgdheid meer inboezemt Ik kan dientengevolge de verbintenis niet gestand doen die mijn vader tegenover u heeft aangegaan betreffende mijn huwelijk met mijnheer uw zoon en ik verzoek u rag wel van mgn woord te willen ADVEBTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regri meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt naamste feit van deu dag van gisteren er is een liberale meerderheid Ook daarmede kunnen wg onze vrienden en het land gelukwenschen Declericale bondgenooten zgn voorloopig verslagen De voorspelling die wg in ons hoofdartikel van 12 dezer waagden is geheel vervuld ja onze verwachting is overtroffen Alleen de heer Zglker is te Winschoten door een radicaal vervangen doch uit de historie dezer verkiezing schijnt te blgken dat de verkozen heer Tgdens nader bj de liberalen staat dan de onhandelbare groep Amsterdammers die zich radicalen noemen Daartegenoverataat de verkiezing van den heer Hennequin te Oostburg op 9 dezer waarop wg niet gerekend hadden Overigens zgn al de 51 liberalen wier verkiezing wg toen waarschgnigk achtten tot lid der kamer gekozen terwgl wij nog als toegift kregen de heeren Boogaerdt Gouda en mr W H de Beaufort Wgk bg Duurstede De kans blijft nog bestaan dat heden Middelburg wordt veroverd op de antirevolutionairen van Hontenisse is voor ons niets te verwachten Zooals de zaken thans staan bestaat de nieuwe kamer uit 53 liberalen 19 antirevolutionairen 24 katholieken en 2 radicalen Aangezien de heeren Trenb en Tijdens die ook met medewerking van liberalen verkozen zgn veelal met dezen zullen medegaan kan de rechterzijde voortaan slechts over hoogstena 45 stemmen beschikken indien de beide fractiè n namelijk steeds samengaan wat na het gebeurde minstens twijfelachtig is Deliberate meerderheid zal zich in deze omstandigheden ontslaan Ik hoop dat de reden voor deze mgne faandelwgze u toegevend jegens mg zal doen i n en ik bid u mij te verontschuldigen Uwe zeer toegenegens Aurette Leniel Wat is dat koel zeide de heer Leniel denbrief aan zijne dochter teruggerende Ik verzeker u papa dat zg met beter vei dienen Je brengt ons met hen in onmin dat staatvast en met al hunne vrienden Aurette boog het hoofd Vader het moet I zeide zg met nadruk 6qwilt mij immeis niet ongelukkig maken Het bezwaart mij reeds zoo lang sedert het huwelg k vanmijnen broeder Dnng er niet verder op aan iksmeek het u Doe wat je wilt zeide de heer Leniel langwzaam Ik geloof dat ik uw hart ken mgn kind ik stel vertrouwen in je ofschoon hier iets duister in is Ik zal het later wel begrijpen denk ik Stelt gij vertrouwen in onzen dokter papa vroeg Aurette met eene plotselinge ingeving Welnu vraagden dokter of ik niet gelgk heb Ik ben overtuigd dat hij zal seggen dat wij niet andera kunnenhandelen Haar vader zag haar verlegen aan niet best wetende wat hij er van moest detken iu de eerlgke oogen van zijn kind las hg zooveel oprechtheid en ongeveinsde overtuiging dat zijn hart er door ver