Goudsche Courant, vrijdag 26 juni 1891

dingi een en te Boskoop gelijke doorvaartsruimte zal wordon geschonken en dat geeo voorstel van Gedep St zal uitgaan tot verhooging van de brug over Je Gouwe in den spoorweg Leiden Woerden Het zou eene weeldeuitgasf zgn van 290 000 en het werk behoort feitelijk niet tot het algemeene plan der vaartrerbetering Het gedeelte van bet genoemde vaarwater dat tusscben de Mallegatsluis en den Bijn ligt de Turfsingelgracht en de Gouwe is in beheer bg de gemeente Gouda die tot 1894 in het bezit is van heffingen welke in de eerste plaats strekken om de kosten van het onderhoud te dekken Welk aandeel zal Gouda aan de provincie moeten uitkeeren voor de ontheffing van dien onderhoudsplicht En op welke schadeloosstelling krgijt Gouda aanspraak wegens het verlies dat zg met 1894 moobt komen te Igden donr het te niet gaan van het recht tot tolheffing voor het gebruik van deze wateren en daartoe behoorende werken tengevolge van bot in beheer nemen door het provinciaal gezag F Gedep Staten van Z H stellen zich voor met het gemeentebestuur van Gouds in onderhandeling te treden ten einde althans vóór het eind van 1892 en het bestuor van Gouda kan bespoediging bevorderen aan Prov Staten een voorstel te doen omtrent hetgeen h i door de Provincie aan de gemeente behoort te worden aangeboden en bun tevens aan te bieden een ontwerp tarief voor de heffing die met 189B op de proviuciate vaart zal worden ingevoerd Indien zoodanig voorstel moobt worden aangenomen zal Gouda overeenkomstig de bedoeling der Prov Staten twee jaren vooruit de stellige zekerheid erlangen van hetgeen haar tegen 1895 te wachten staat meteorologisch centraalbureau te Pargs De maximnm windsterkte beneden werd waargenomen 091 1 uur namiddag die boven om 11 uur s avonds te voren kennen Zoo is bgv de windsterkte boven op den toren drie maal greater dan op het plateau van bet Do gemiddelde temperatuur was in Juli boven op den toren 2 i C lager en in November 0 1 C hooger dan in de stad Bijzonder belangrgk was de waarneming tussohen 21 en 24 November 1889 Op eerst genoemden datum woei een scherpe N O wind en de temperatnur was zoowel boven op den toren als in de stad onder nul Den volgenden morgen veranderde de wind boven en de thermometer steeg ruim 2 dagen later in den voormiddag van den 24sten had dezelfde verandering eerst beneden in de stad plaats Door dit verschijnsel is men dus in de gelegenheid de weersgesteldheid in de stad een paar dagen van te voren te kunnen voorspellen hetgeen meermalen leer nuttig kan wezen Ook heeft zich tot 300 M hoogte althans de stelling bevestigd dat de windsterkte vanaf den grond tot op eene hoogte van 300 M toeneemt in reden van de vierde machtewortel uit de hoogte terwijl boven dien afstand de windsterkte weder afneemt Men schrgft uit s Hage In de theaterzaal van het Kurhaus te Scheveningen heerscht nu reeds veel drukte en beweging voor de aanstaande poppoiitontoonstelling Zendingen uit Frankrijk producten van Duitschland s beste fabrieken komen aan en ook onze landgeuooten blgven niet achter Onder de Duitsche poppen munten vooral uit de Badische Markgrafliohe Elsasser on Schwarzwalder kleederdrachten van Ganzenhöfer te Freiburg door do getrouwu copie der costumes Pbalibais te Pargs zond mechanieke poppen die als zü opgewonden zijn sigaren en sigaretten ronken en dan rook uit den neus blazen Een markies Louis XIV in schitterend hofcostuum en een clown met een ouden courantenlezer munten daaronder uit Lelèvre te Pargs exposeert een Chemin de fer Decauville die op de tentoonstelling van 1889 zulk een groot succes behaalde forten doezen met saldwten stoombooton modelhoeven keakenfornuizen rijtuigen en karren in allo soorten Van Gulik Hoogstraat Den Haag exposeert Hollandsche nationale kleederdrachten in alle soorten en een Scheveningsche logger zoo natuurgetrouw mogelgk nagebootst Pony Co exposeert mailcarts een poppenkast poppenstoelen lawntennisspelen en een Kaiser Panorama Een vitrine van Arbeid Adelt geeft oos Urker en Marker viasohers omgeven fia vrouJifen en kinderen en hunne karakteristieke kleederdrachten weder De Béte teleur van Bru te Parg s is eene pop die eene mot melk gevulde zuigflesch leej drinkt Steiner te Parijs zond lepremierpas schreeuwende lachende en loopendo kinderen Prachtvol aangekleede bébés van Hesse te Parijs vinden plaats naast mechanieke artikelen van 50 cents waarmede de Parijsche camelots de boulevards in beslag nemen De decoratién en stoffeeringen worden geleverd door de firma Bleesing en Zn meubelfabrikanten te Amsterdam de sierplanten en bloemen door de firma Van Kampen te Scheveningen De poppen worden tentoongesteld en aangekleed door Parijsche vendeuses en Hollandsche juffrouwen Den 4den Juli des morgens te 9 uur wordt de tentoonstelling geopend BuJteoIandscb Overziciit Over de voorstellen welke Frankrgk onlangs te St Petersburg betrekkelgk een definitief FranschBussisch bondgenootschap zou hebben gedaan die echter werden afgewezen deelt de door Bismarck geïnspireerde Uunch Allg Ztg bet volgende mede De Franscfae gezant to St Petersburg ontving tusscben den 23 en 27 Febr waarschijnlijk den 26en toen de Fransch Duitscbe betrekkingen gedurende bet verblgf van keizerin Frederik te Parijs een gevaarlijke wending begonnen te krjJKeo van uit Parijs de opdracht de Russische regeering en in het bgzonder den czsar persoonlijk te polsen hoe men in Rusland dacht over een gemeenschappelijk optreden voor het geval dat er tengevolge ran de voorvallen ter gelegenheid van de aanwezigheid der keizerin Frederik te Parijs een conflict tusscben Duitschiand en Frankrijk ontstond De czaar weigerde de mogelijkheid van zulk een bondgenootschap zelfs maar in overweging te nemen Hg verklaarde in het bezoek der keizerin geenerlei provocatie te zien en niet te kunnen gelooven dat de Fransche regeering het Parijsche gepeupel zou veroorloven een vorstin te beleedigen die nog daargelaten dat zij de moeder ven den Duil chen keizer en de docher der koningin van Engeland was ook zijn bloedverwant was In plaats van den czaar persoonlijk te spreken zooals het bevel luidde had de Fransche gezant De Laboulaye zich tot den heer Von Giers gewend die De 2e luit L K Duijmaer van Twist is aangewezen als commandant van het detachement dat gedurende de maand Juli te Woerden gedetacheerd wordt Vanwege den ommiasaris des Konings in NoordHolland is versohenen eene regeling der scheepvaart op het Noordreekanaal gedurende de dagen van het keizerlijk bezoek Nadat bet keizeriijk jacht in het gezicht van IJmuiden is mogen vaartuigen niet tot de flotille behoorende de buitenhaven niet meer in of uilvaren Van middernsoht bO Juni af totdat den volgenden morgen het laatste schip der flotille geschut is zullen de groole schutsluis en een deel van het terrein b j de Noordzeesluizen voor bet publiek afgesloten zgn Erenzoo mogen in denzelfden tijd en eerst twee uur nadat het laatste schip der vortlelgke flotille vertrok geen zeeschepen van IJmuiden naar Amsterdam opvaren Zooals reeds werd medegedeeld zal het voornaamste stuk van het vuurwerk dat Woensdagavond op het Y wordt ontstoken een zeeslag voorstellen met beweegbare schepen Dit gevecht zal een denkbeeld moeten geven van den slag bg Chatham Aan de directies der versohillenda roei en zeilrereenigingen worden honderden stuks kleiu vuurwerk uitgedeeld die de pauzen tusscben de grootere nommers van hei programma zullen aanvullen In den tuin van het Grand Hotel du Soleil te Zutfen kan men tegenwoordig een aardig voorbeeld zien hoe tam de gewone spreeuw i en hoe gemakkelijk zij gedresseerd kan worden Aan een paar jonge spreeuwen werd door dan hotellier die een dierenvriend is een uitstekend logies op eene plank in een pakkamer aangewezen De beestjes wisten n zich spoedig r emudlici in te richten en vonden zich zeer op hun gemak toen er ook s morgens voor een copieus ontbgt gezorgd werd De eerste dagen kregen zg dit op hunne plank de volgende dagen werd het hun telkens een eindje verder in den tuin verschaft en nu kan men het aardige verschgnsel zien dat de spreeuwen zich als een paar vaste pensionnaires beschouwen den hotelhouder voortdurend na en op den schouder vliegen om door hem gevoerd te worden en als het bedtg d is zich punctueel ordelg k naar hun lit jumeau op de plank van de pakkamer begeven Z Ct De Eiffeltoren als meteorologisch station Deze merkwaardige toren die 300 M hoog is slechts 8 maal zwaarder weegt dan de lucht die door zgn buiten omtrek wordt ingesloten en bg den grond over een horizontale dwarsdoorsnede niet meer dan 2 M metaal bevat was op de tentoonstelling te Pargs in 1889 terecht bet algemeene aantrekkingspunt Nu is hg op eene voortreffelijke wijze ingericht als weerkundig hoogstation waartoe de hoogte voldoende is De gedane waarnemingen hebben reeds bewezen dat dit station zeer geschikt is om de toestanden in de Jioogere luchtlaagf welke van zooveel invloed op de daaronder gelegene en op het weder zijn te leeren wel niet kannen onttrekken aan de taak om een nieaw ministerie te voituen Onze partg is natnurlgk rerantwoordel k voor den nieuwen toestand die van deze verkiezing het gevolg ia Binnenkort kan van het ministerie Mackay eene aanvrage tot ontslag verwacht worden bet is zoo niet reeds op Jani veroordeeld dan toch op 23 dezer afgemaakt Wg voor ons zien thans geen dnnrzame oplossing dan door het optreden van eeu liberaal kabinet dat miterlgk de vaan der hervormingsgezinde staatknnde ontplooit Wg weten wel dat dan eerst de moeilijkheden beginnen en dat er veel beleid zal vereischt worden om met eene betrekkeiyk geringe meerderheid land te bezeilen maar het zal moeten worden gewaagd Nu de Kamer beslist het doode punt over is kan er van geen cabinet Fafaires sprake zgn zonder dat ook de fouten van dergelgk met de bascule werkend ministerie it 2ii Heemskerk geschreven worden op rekening der liberale MUtg En dan is het toch altgd prettiger ater klappen te krggen voor eigen schnld dan a estrait te worden voor de pekelzonden van taderen Men geniet dan ten minste ook de voordeelen dip er aan verbonden zgn regeerende party te wezen in den lande Ook de heer Van Houten is blgkens n 10 zgner staatkundige brieven van deze meening cDe kroon zal zegt hg na weinige dagen te overwegen hebben of een kabinet dat in de Kamer geen twintig ministerieele leden telt kan blgven terwgl een andere groep er ongeveer dè helft heeft Op een enkele stem Iraven of beneden de meerderheid komt het niet aan nn een katholieke groep van een vgftiental leden stellig weigert met Maekay c s samen te werken Ook indien de liberale partij een enkele stem beneden de meerderheid bleef is zg gebonden de regeering te aanvaarden zelfs zonder dat s i nog het feit in aanmerking komt dat ook de meerderheid der Eerste Kamer liberaal is Dit laatste de plicht der liberale partg met een enkele stem in de minderheid is aan bedenking onderhevig maar nn de meerderheid stellig liberaal is moet het ongetw feld dien weg uit Hoe dit zg dit is van later zorg Voor het oogenblik is het een feit en in ons oog een verblgdend feit dat Kuypers partg is gekortwiekt en dat de dreigende overheerscbing van het clericale tweemanschap Knyper Uchaepman is afgewend Dr Kuypers schildknaap Heemskerk te Ridderkerk gesneuveld zgn katholieke dubbelganger Schaepman te Wgk bg Duurstede in de slag gebleven zgn socialistische bondgenoot Domela Nieuwenhugs door Schoterland uitgeworpen waarIgk de liberale partg heeft reden van tevredenheid warmd werd Omhels mij zeide hij ik geloof je Ik geloof alles wat je zegt en ik zal alles gelooven wat je mij zeggen zult omdat je de waarheid zelve bent Zg vleidde zich tegen hem aan terwgl hij haar omhelsde En dus zeide zij zeer zacht zullen wij elkander niet verlaten nooit nooit Hg trok het jeugdige hoofd welks mond een eed van altonsdurende verzaking bad uitgesproken op zgne klappende zieke borst en in zijne zwakbeid zqne machteloosheid zegende hij hare liefde en hare opoffering Des avonds toen de heer Leniel was ingeslapen schreef zij aan haren broeder en deelde hem de gansche waarheid mede zonder iets te verzachten óf te overdrijven vG j moet alles weten schreef zij opdat gij mij kunt verdedigen indien ik later beschuldigd mocht worden een overijlden stap te hebben gedaan Om onzen vader de grievende vernedering te besparen die ik ondergaan heb heb ik uitvluchten gezocht listen bedacht gelogen Dat heeft mij nog meer gekost dan de opoffering van mijne toekomst die ik toch met vreugde in het verschiet zag Ik wil niet dat gij mg van hardheid verdenkt broeder en ik wil u ook niets verwijten maar het is noodig dat gij den geheelen omvanjf van mijn verdriet kent Ik beminde mijn verloofde even vurig als gjj uwe vrouw kunt liefhebben en thans kan ik hem niet Een enkel woord van hulde tea slotte aan de geestverwanten in naburige districten welke niet zoo gelukkig waren als wg Delft en Bodegraven die ter weerszgden ons begrenzen en waar wg vroegere medestrijders kennen en waardeeren hebben zich dapper gekweten Wg die bg ondervinding weten hoe bitter teleurstelliog is bg zooveel gver kunnen ons voorstellen hoe die enkele ontbrekende stemmen hen kwellen de zege in andere streken strekke hun echter tot troost Zulke nederlagen staan bgna met een overwinning gelgk en geven moed voor de toekomst binnenl jdT GOUDA 26 Juni 1891 Van bet betrekkelqk groot aantal stemmen alhier door het stembureau van onwaarde verklaard 29 waren 26 biljetten in blanco en 3 hielden niet in den naam van een der in herstemmingkomende Hoeren De TergoutDêcke spreekt haar leedwezen uit dat Ds Wartena door het geven van de bekende door ons medegedeelde nverklaring de candidatuur van den liberalen candidaat heeft bevorderd en segt dano a Het smart oos voor de broederen die dag en nacht gearbeid en kasten noch moeite gespaard hebben dat ig het hebben moeten ervaren dat een Christusb e 1 g d e r den Christns b estrgders te hulp snelt op het laatste oogenblik ia hel heetst van den strjjd om een Christen Staatsman nit de Kamer te zetten en een godloocbsnaar er in te brengen Broeden houdt moed weet het Een is er die eenmaal zal zitten op den rechterstoel om te oordeelen I Om tot een juiste beoordseling van Ds Warteua s handelwgze mede Ie werken moeten wij mededeelen dat het jaist de anti rerolutionnairen waren die misbruik hebben willen maken van Ds Warteua s naam ten vonrdeele van hun candidaat Op een oogenblik dat genoemde predikant het vrg druk had is hem inderhaast de verkUring afgevraagd dat Baron vac Wassenaar lid van de Ned Herv Kerk was doch er is hem niet bg gezegd dat zulks zou worden gepubliceerd en gebruikt als een rerkiezings maaoeuvre van minder fraai allooi Het spreekt toch van zelf dat een advertentie waarin Ih Wartens met eenige bekende anti revolutionnairsn die verklaring betreffende den heer van Wasaenaer aflegt den eenvoudigen kiezer ais ene aanbeveling voor dien candidaat moest toeschijnen Het was zeker zeer behendig bedacht van de antirevolutionnaire heeien al was bet dan ook niet fraai gehandeld tegenover Ds Wartena Bovendien werd de verklaring gepubliceerd op een oogenblik dat er in geen courant meer tegenspraak kon volgen nl Maandagavond Uen had echter gerekend buiten het voortvarende en flinke karakter van Ds Wartena Deze verkoos niet als verkieziogs agent geprest te worden door eenige antirevolutionnaire heethoofden en sprak in flinke bewoonUngea uit in een expres gedrukte verkUring Dinsdagmorgen rondgezonden dat hg zijn eerste verklaring niet wilde beschouwd zien als een aanbeveling van Baron van Wasseuaer Eere zij Ds Wartena voor zgn flink oordaat op meer beminnen zeUs niet achten Mgn Ieren is verwoest Ik gevoel dit maar al te wel en niettemin kan ik u met volkomen oprechtheid verzekeren dat ik u geen kwaad hart toedraag Haar wel zou ik het u euvel duiden indien onze vader door de gevolgen van deze nieuwe gebeurtenis nog meer moest Igden Ik heb het rerdiet en de geheele verantwoordelijkheid op mg genomen meer kan ik niet doen en gg moet wel weten dat ik om twee redenen zoo gehandeld heb De eerste de krachtigste was onzen vader te sparen de tweede uzelfin zgn oog te sparen Indien hij ooit te weten kwam dat de verbreking van mijn huwelijk rechtsireeks aai het uwe te wgten is zou hij het u nooit vergeven terwijl ik nu de hoop blijf voeden hem mettertijd er toe te brengen dat hij u nog eenmaal wenscht weder te zien Bij deze gedachte hield Aurette op Zou het werkelijk mogelijk zijn dat de geheele familie nog eens op het Nest vereenigd werd Dat Charles vergeven Sidonie gelouterd door de beproevingen en de jaren nog eens deel zouden uitmaken van de familiegroep hunnen vader omringende die hersteld zou zijn en verjongd door het geluk en de liefde van de zijnen Zou zij alleen dan den last dragen van de schuld van anderen I Eene steeds toenemende bitterheid vervulde bare I ziel zij gevoelde neiging om te morren en luidkeels recht te eischen Verscheidene malen greep zij naar I de pen om de harde waarheden die naar buiten drongen de billijke klachten die baar verstikten n treden I Daardoor is een leelgke verkiezingsmanoeutre e nog juist bg tgds onschadelijk gemaakt De Ter n gouwKhe moge hem dit kwalijk nemen alle eerlüke mannen van welke richting ook zullen zgn handelwgze billgken niet alleen maar hem daarom hooir r achten De TargouKKhe zegt in een volgend nr op de zaak terug te zullen komen Wellicht geeft ons dal aan leiding zulks eveneens te doen g De uitslag van de herstemming voor de Tweede Kamer te Hontenisse is dat gekozen is Mr F J F M Walter kath met 1576 stemmen Jhr Mr i i Fompe van Meerdervoort a r verkreeg 1175 stemmen De rechtbank te Amsterdam Bde kamer veroordeelde Simon Coster tot 25 boete wegens inbreuk op het auteursrecht van Chretienni De inbreuk bestond daarin dat Coster de voordracht De patente jongens door den druk openbaar gemaakt I had De vordering tot schadevergoeding werd afge Q wezen omdat niet bewezen was dat Chretienni schade geleden heeft Bg gelegenheid van don reis van den Keizer van Duitschiand van Amsterdam naar s Hage en naar Bottenlam zullen honneurs bewezen worden door het korps pupillen te Nieuwersluis door de garnizoenen van Woerden versterkt uit Leiden van Gouda en van Delft Amsterdam zal dezen winter in het bezit zgn van eene Hoogduitaohe Opera De opvoering der werken behoorende tot de groote opera en de Opera oomiqu alsmede enkele operettes zal plaats vimten in het Paleu voor Folkalgt Het geheel staat onder de leiding van den directeur Ludwig Schwars Hoogst waarschignlgk tjA het ezelschap drie malen in iedere maand des Woensdags in den Groeten Schouwburg aan de Aert van Nosstraat te Rotterdam eene voorstelling geven waarvoor oen abonnement zal worden geopend Binnenkort zal de directeur het uitgebreide personeel en répertoire bekend maken Naar aanleiding van het adres uit Boskoop aan de Prov Staten van Zuid Holland waarbg de Baad dier gemeente aandringt op vervanging der door den hoofdingenieur in de verbetering van den waterweg tusschen den IJsel en de ringvaart van den Hearlemmermeerpolder ontworpen coupure beoosten de gemeentekom door eene vorbreeding van het bestaande vaarwater overeenkomstig een door dien Baad bg zijn adres overgelegde plan hebben Ged Staten als uitvloeisel van eeu gehouden nader overleg aan Prov Staten voorgesteld hun college uit te noodigen om bij de ter verkrijging eener onteigeningswet tot walker aanvrage vroeger machtiging was verleend san de regeering in te dienen plannen kaarten en grond teekeningon de vaartsverbetering binnon de gemeente Boslïoop te vinden door de bestaande vaart aldaar te brengen op eene breedte van 20 in den bodem en 32 M op den waterspiegel met verruiming der invaart bezuiden de brug aldaar Gedep Staten deelen tevens mede dat aan den hoofdingenieur het verlangen is te kennen gegeven dat bij het opmaken van het ontarerp voor de brug in den Kgnspoorweg over de Gouwe worde gevolg gegeven aan den wensch om eene breedte van U M aan te nemen dat aan de bruggen te Wad neer te schrijven Zg stond op en opende het venster waardoor de zuivere koele nachtlucht met stroomen naar biinea drongen en haar als met vleugelen bedekte als droppels toom op het koude marmer gecondencoerd zoo gleden de kwade gedachten van hare ziel en vervlogen Neen zeida Aurette met diepen weemoed Hoe zou het leed van anderen het mgne verzachten H Is mijn broeder niet reedi genoeg gestraft Laat ik niet haatdragend worden Dat ik lijd is wreed en onrechtvaardig maar als ik zelf uchtig werd of hardvochtig zou ik het verdienen O mijn God vergun mij tenminste te sterven zonder anderen leed te hebben aangedaan Zij slool het venster en ging naar hare schrijftafel terug Met twee of drie vriendelijke volzinnen eindigde zij haren brief en verzegelde hem Zg had baren strijd gestreden en de zegepraal behaald Julia was tb ans weder tehuis en in gezelschap zijner beide dochters was de heer Leniel sneller en volkomener hersteld dan men had kunnen verwachten Het was thans de tijd waartegen Aurette en dokter Bozel zoo hadden opgezien waarop bg het naderen van den winter de stedelingen van hunne uitstapjes terugkeerden en allerlei ontmoetingen en bezoeken tot vragenen opmerkingen betreffende de familie aanleiding zonden goven Wordt vervolffd t hem het bovenstainde antwoordde De gezant werd slag Ook de Russuobe gezant te Pargs die bin zjak betrokken zgn wgl hij de ministers Ribot en De Preycinet wgsgemaakt had at Frankrnk t n mn tgde op Rusland hulp kon nen Terov vloede verzekert het blad dat fce Freycinet in h ITJienteZr H i oon t Brus lsche conferentie bl de K K Vnd t Toen de Fransche commissie bezwaren maakte haar toestemming te geven tot het heffen van invc J hteï rre S ift dê driiftTn t v Vnjstraat dat zij alleen handel drgft n streken wm nog geen kooplieden zijn door gedrongen Naarmate de kooplieden met bin hwdelsmncbtmgen verder aar het binnenland v rti suH UT 8 kken en beTc ft zit vtm r P Nadat deze belofte door de Congo regeerine was afgelegd en ook de andere bezwarel deTCiLhe uu den weg waren geruimd keurde de cLmSe de akte met zeven stemmen tegen een oed V lijk zal de Kamer dit voorLld wel vo Jn K moeten met vei ten aldus eindigtTt a Mrt van den heer Charmes dal F lr i ff heeft op den Congo St t Nut er pt Tnfewel geen enkele aanleiding om te mLvl aanspraken binnen korter f a g fc f SJ kunnen worden maar onze aan X S t dit IS reeds voldoende om ons bSl ng te doM teT len inde welvaart van den Congo StLt dielmui ons eigendom zou kunnen worden Süït L j i P keaop den Congo L d Teerderc o g r rk=tni5S ££ dus in het geval de kolonie den Be ge te r ï moobt wordon zoo Frankriik in H li l kunnen komen den Congo sSit teMV M een eventueel verkoop Frankrgk volgen d Uikend overeenkomst het eerst aan het bod i bu L dt ct ïït t rrrtte t j r goede tgding dat IrtdltTscrmL haar stations op Fransch en PortugeLh nE In het Engelsche Hoogerbuis ïisi f j srjz ir£S££rr vrg krasse wgze ijn viee Minister d de Sb te kennen gegeven darrtnZu 1 So7wdrhrtt zrmtu é als hg zeide dat Engeland ze waa e f had Vele bladen zien hierin een enk vo róoi om zgn matten op te rollen De vraag of de Senaputti ter dood zal w l gebracht wenschte de Ministor intZ h i Iief beantwoorden maar geheel aan den Go Gen i Lansdowne over te laten Dat b des H u f hTm C g ogentiltilft hg had met de wapenen n de hand n j Engeland erkent Vorst afgezet M zoek om gratie zou ongetwf dd w Xn V L dat al meende Lor l Bipon dal in dwe zTk 1 rariS rïet r z ling niet l T Z r Z f beweerde dat de Regeering niet Anders llT J ndele daarmee moest l o T l1