Goudsche Courant, vrijdag 26 juni 1891

1 4563 1891 Zaterdag 27 Jnni GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe Ixuendlng ran adrertentlön kan geschieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave Kantongerecbt te Gooda Zitting run Woensdag 34 Juni 1891 De rolgeode per oneu vja reroordeeld wegens Terwekken van nachtelgk rumoer A V L H M U H U te Nieuwerkerk a d IJnel allen tot 2 of S dagen hechtenis lo Op straat spelen met un om geld 2o opgeven Tan een verkeerden naam aan den bevoegden beambte W J J te Gouda tot een geldboete van ƒ 0 60 en eene van ƒ 3 of hechtenis ran 1 dag en ran i dagen Als geleider van een hondenkar lo de honden niet voorzion hebben van muilkorren 8o anders dan sqdelittgs op die kar litten H A M H te Rotterdam tot 2 geldboeten elk van 1 of I dag hechtenis voor elke boete Verroeren ran risch meer dan 14 dagen na gesloten riacht d J P van B t Gouda tot 1 of 1 dag hechtenis D van II te Gouda tot 2 of 2 dagen hechtenis D U te Waddinxveen tot 0 50 of I dag hechtenis Visscben in een anders vischwater zonder akte en zander schriftelijke vergunning van den eigenaar D van der S te Gouda lot 2 of 2 dagen hechtenis Openbare dronkenschap C M S te Gouda D J Q te Bottordam J F van L H B en D rao L te Gouda allen tot 1 of 2 dagen hechtenis A J 8 te Gouda tot ƒ 2 of 2 dagen hechtenis H J van M te Gouda tot 3 of 3 dagen hechtenis Openbare dronkenschap gepleegd bg Ie herhahng binnen het jaar J S en K W te Gouda ieder tot hechtenis van 3 dagen Openbare dronkenschap gepleegd bg Se herhaling telkens binnen het jaar C C te Gouda tot hechtenis van 8 dagen alsmede tot plaatsing ineen Bijkawerkinricfatinggedurende 3 maanden Allen zgn tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar bg lijfsdwang van ééa dag C0RBE8F0NDENT1E Een Lid van Burgerplicht Het is geheel onnoodig dergelgke ingezonden stukken t beantwoorden Ieder weet de bron waaruit zg vooitrloeies en niemand trekt zicb tulke rerwijten aan Hel ingezonden stukje ran Eea kiezer achten wg beter niet te plaatsen DE BïBACTlE K£N IISGEVli G BÜBOEMEESTEB en WETHOÜDEBS van Gouda brengen ter openbare kennis dat ter voldoening aan art 69 der Wet van den 4 Juli IS50 Staatsblad No 37 afschriften van de Processen verbaal betreffende de benoeming van een Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal bedoeld bij de artikelen 52 en 67 dier Wet zijn aangeplakt aan de Stoo teeg bij den ingang aan de Markt alsmede dat gelijke afschriften op de Secretarie der Gemeente zijn nedergelegd alwaar daarvan inzaze kao worden genomen op lederen werkdag van des morgers tien tot des namiddags een ure GOUDA den 25 Juni 1891 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BEBGEN IJZENDOOB V De Secretaria BEOUWEB KEMNIsaEVING De BÜBGEMEESTEB van Gooda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Prorincinlen Inspecteur der Directe Belastingen eni ta Botterdam op den 23 Juni 1891 executoir rerklaard het Kohier van bet Patentrecht No 1 dieast 1891 92 Dal voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bg de wet bepaalden voet te voldoen en dat beden ingaat de termijn ran Drie Maanden binnen welken de reclames behooren te worden ingediend GOUDA den 26 Juni 1891 De burgemeester voornoemd VAN BEKGKN IJZENDOOEN MAR TBERICHTBlS Qonda 25 Juni 1891 Bij kleinen aanroer was do stemming heden zeervast 4 Voor beate kwaliteiten werd boven noteering besteed Tarwe Zeeuwsche 10 10 60 Mindere dito 9 50 a 10 Polder 8 76 h f 9 26 Afwijkende 7 60 a 8 Rogge Zeeuwsche 8 a 8 50 Polder 6 60 a 6 76 Buitenlandsohe per 70 kilo 6 70 è 8 90 Gerat Winter J lO 6 60 Zomer 4 90 a 5 60 Cheralier 6 6 76 Harer per Heet 4 50 a 5 60 per 100 kilo 9 a 9 60 Hennepzaad Inlandsch 10 a 10 26 Buitenlandsch 8 75 s 9 Kanarieuad 8 26 a 9 Boonen Dttivenboonrn 8 a 8 60 Paanlonboonen 7 a 7 25 Maïs per 100 kilo Boute Amerikaanacho 8 20 a 8 60 Oinqantine f 8 60 i 8 75 Veemarkt Melkvee weinig aanvoer Handel en prgzen traag Vette varkens weinig aanvoer handel vlug 20 a 22 ot per half KG Biggen voor Engeland redel aanvoer handel trager 15i a 16 i o per half KG Magere Biggen goede aanroer handel traag 0 60 a 0 80 per week Vette schapen goede aanroer handel rlug 22 a 80 Lammeren redelgke aanvoer handel vlug 6 a 14 Nuchtere kalveren redel aanvoer handel vlug 6 a 12 Graskalreren 20 a ƒ 26 Aangevoerd 93 partgen kaas handel rlug Eerate qualiteit 28 a ƒ 30 tweede qualitajt ƒ 23 A 26 Zwaardere 32 NoordHollandsche 22 a 27 Boter goede aanroer handel rlug Goeboter I SO a 1 40 per kilo Weiboter 1 06 a 1 20 per kilo Burgerlijke Stand GEBOREN 23 Jusi e sbortni Joluanei onaeri C A vsfi Vanren eu J M de Jong 25 Elmbctfa CUiioa ouders l La thari ea E C Malloa Adrianus Lcetinas ouden M Teapelun eo £ Foppeher Willem osders J Verburg ea M de Bruyu OVERLEDEN 24 Juni J na Vhet St j 29 F i Brijbi r 6 w A Verheg baiirr van W Seters 58 j i M Bappel wed J Zsgtirgk 7i J i Stnier 74 j O NDEBTROCWO 24 Joui H Everling en i C Seliooodenrosrd A Vau Reede eu A vau deo Berg W G Verbocff en J de Jong H Voe eu L J Joageneel ADVCRTENTIÊN Berallfln ran een Zood M BüUMAN TA8 Bis Reeuwiji 24 Jani 1891 Badartj kelen A V OS Aze EleiwegETS en 73 BISCUITS SEOSQESI worden uit de fijnste grondstoffen gefabriceerd en genieten in Frankrijk sedert jaren het algemeene rertronwen FabriekaDten M diJ ESTIËU Conrleroje Seine Frankrijk Uitslaitend te verkrggen bg den Heer GOUDA Een ware schat voor de ongelnkki e slachtoffers der Zelfberlekking Onanie en geheime aitspattingen is bet beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaringr Hollandsche nitgave met 27 sfb Prgs 2 ga den Ieder die aan de versehrikkelgke gevolgen van deze ondeogd Igdt moet het lezen de oprechte leering die bet geeit redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrggen bg het VerlagS Magazin te Leipzig Meamarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland ADVERTENTIEN in alle Binnen en BuUenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bnreau van A BEINKMAN en ZOON te Gouda i mimmi r HOLLA l D te ZDoxd xecl3 t ferzekert losse eu vaste goederen tegen niterst billgke premiêo De Agenten voor Oovda en Omstreken MONTIJN Co H PAUL Jr W G VAN GEELEN J J VAN GALEN Wie zeker zgn wii de Echte Eikel Cacao te ontvangen tesamengestald en na vele prcefoemingen in den handel gekomen onder den naam des uitvinders Dr Micbaelis vervaardigd op de beste machines in het wereldberoemde étabblissement van Oebrj Stollwerck te Keulen eltche J rT12id 2iLeItf Ctkel acao in vierkanten bussen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt 1 eene aangename gezonde drank voor da I gel ksch gebruik een 2 theelepels van I t p Bder voor een kop Chocohite AJs geneeskrachtige drank bij geval van diarrhee slechts met water te gebruiken Verkrygbaar bg de voornaamste H H Apothekers enz Vt Ko V4 Ko proBfbnsje rjm 0 90 c 0 36 Generaalverteigenwoordiger voor Neder1 land Julius Mattenklodt Amsterdam Ealverstraat 108 Zeer ITette Gesteendrukte mmAMS worden GELEVERD door A Baii KMAI en Zn Algemeen erkend als bel beste MONDWATER der wereld n 40jarige roem Monden Tandziekten looals het lo orrten dor tanden tandpijn onl teking zweren bloedend tandfleesoh onaangename reuk uit den mond kalkrorining worden zeker Toorkomen en genezen 4oor het dagelgk gebruik fan het echte K K Hof Tandarts t o rt D O Anatherln iil rurr 5 mondwater in aanmerkelijk vergroote flesschen Toor 60 cenU 1 20 en 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr POPP I TiMidpoeder of Tandpasta teed de tonden gezond en schoon hondt Dr POPP s Tandplomheersel Dr POPP s Kruiden Zeep tegea eiken buidaitslag en voortreffelijk voor baden I Venus zeep en Zonnebloemen zeep POPP s Gekristalliseerde en Transparant dycerlnezeepen ran de fijnste Toilet on gezondheidszeepen welke ook een rerwonderlyken witten tint te weeg brengen g De namaaksels van AnatherÜI Moudwater verwoesten de tanden binnen korten t jd M Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumerie winkels van Nederland De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND eOUDA 6 Juni 1891 De collepte ten behoeve van het fonds tot aanmoedigiag en ondersteuning van den gewapenden dienst heeft in deze gomuente opgebracht 124 3U De heer A A Ideuburg heeft te Utrecht het Thuor geoeetkundig examen II met aucces Oedep Staten vau Zuid Holland hebben afwyzend beschikt op een verzoekschrift om vernietiging van een besluit der vergadering vafi gecommitteerde ingelanden met het bestuur van den polder Beeuw k tot stichting van een stoomgemaal enz Ged Staten overwogen dat niet gebleken is van zoodanige bensdeeling van de belangen der adressanten als aan dat collage aanleiding mag geven om gebruik te maken vau de bij art 1 van het algemeen polderreglement toegekende bevoegdheid om een door het wettig poldergezag genomen besluit te vernietigen terwijl gedeeltelijke vrijdom van omslag alleen bij wijziging van het gemeld reglement door de Staten onder koninki ke goedkeuring zou kunnen worden verleend De heer M W F Treub heeft de benoeming tot kamerlid voor het district Schoterland niet aangenomen FEUMLLETOIM 86 De geneesheer had evenwel zgn vriend met zulk een geduchten kring van verdedigingswerken en voorzorgen onringd dat men zeer driest of zeer onbeusch zoo moeten geweest zgn om dien te overschrijden Trouwens de heeren waren over de escapade van Charles veel minder ontsticht dan hunne dames en in de verbreking van Aurette s huwelgk hadden zg niet veel bijzonders gezien daar Baoul wegens zijne achteloosheid door zijne kennissen altijd tamelgk streng was beoordeeld Bovendisn had het faillissement van een algemeen geacht man in eene naburige stad door welk faülissement verscheidene inwoners van Angers schade leden bg tegenstelling de aandacht doen vestigen op de volstrekte eerlijkheid en de deugdelijke handelwijze van de firma Leniel en Co en ondervond de heer Leniel zoovele bewijzen van achting dat hg er zeer door was getroffen Auretto had niet zooveel geluk Al de damos die haar uit belangstellingofnieuwsgiepgheid bezochten de minst zoowel als dè best gezinden brachten haar meermalen op do pijnbank Men durfde haar zelden De heer mr H Godman Borgesius heeft het mandaat voor Zutfen aangeilomon zoodat er te Veendam eene nieuwe verkiezing moet plaats hebben De afzonderlpo jachten op watorwild voor dit jaar zullen in Zuid Holland worden geopend op Zaterdag 1 Augustus a a Catharine Wolf een dienstmeisje te Frankfort a M was geruimen tqd buiten betrekking en leed broodsgebrek In half krankzinnigen toestand ontkleedde zij zich eu liet zich toen langs een koord in een berenkooi van den dierentuin gigden De beer viel de ongelukkÏKe onmiddellyk aan en verminkte het meisje vreeselyk Zy riep luide om hulp doch men durfde haar met te hulp komen en binnen korten tyd was ze door hel logge dier verscheurd De rechtbank te Heerenreen heef gisteren C de Vries wegens doodslag gepleegd op de 70 jarige weduwe de Haa te Drachten v ordeeld lot 15 aar gevangenisstraf Aan het Staatsspoorwegstation in de Bijostraat te s Hage is een aanvang gemaakt met de decoratie van den wachtsalon der eerste klasse voor de ontvangst van het Duitsche Keizerpaar De fagaJe dier kam r aan de perronzijde zal aan het oog onttrokken worden door een smaakvolle versiering welke de wapenbordeu van Duitschland en Nederland op den voorgrond stelt In de wachtkamer zelve worden in de vier hoeken groote bloemfestnenon geplaatst en aan ds wanden spiegels van groote afmeting aangebracht waarin de plantenrijkdom welke verder in dezen salon zal pryken veelvoudig weerkaatst wordt De vloer zal met kostbare tapijten worden belegd terwijl niets onbe over Sidonie ondervragen doch de ongelukkige herinneringen aan het gebeurde klonken haar slechts al te dikwijls in de ooren met eene betuiging van sympathie of medelijden die haar geduld op eene zware proef stelde Daarentegen vernam zij zelden anders dan gelukwenschen over het afbreken van haar huwelijk en van alle kanton regende het aanmerkingen op Baoul Bertholon en zijne moeder wier stijfheid velen eene doorn in het oog was De meeste gesprokkeu met Aurette eindigden met deze woorden Nu lief kind hel is maar gelukkig dat u da oogen intijds zgn opengegaan want die arme mgnheer Bertholon is een luiaard dia nooit iets zal uitvoeren Mejuffrouw Leniel luisterde zwijgend toe bedankte met een hoofdknik en sprak over andere zaken maar Juli die haar bgna altijd vergezelde merkte zeer goed de matheid en bleekheid harer zuster na zulke ontmoetingen op In den kring der Bertholon s was alles evenwel zeer naar genoegen geftaau De moeder van Baoul zeer verheugd dat zij hiKa joon zijae vrijheid had teruggegeven had zich wel geiJoJh kwaad van Aurette te spreken Zg bad integendeel de deugdon iifii dat lieve meisje geprezen die besloten w j iti s4tWren vader te wijden teneinde het verdri tf vert pten dat het onverantwoordelijk gedrag v Meazoünen zgne aangenomen dochter hem berokkendliad Do afwezigen moesten den geheelenlasl dragen vau dedeugd ADVERTENTIËN ivorden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt proefd zal worden gelaten om deze wachtkamer in een waar salon de fleurs te herscheppen De gewone deur welke van de straatzijde tot deze wachtkamer toegang geeft wordt gesloten en onder het decoratief begrepen maar het middenraam van die kamer aan den buitengerei aan de Kgustraat wordt uitgebroken en vervangen door een nieuwen uitgang Door dezen uitgang komen de Hooge Gasten van HH MM in een serre waartoe de stoep voor genoemde wachtkamer gelegen wordt ingericht In deze serre zal ook weder een bloemversieriiig het hoofdmotief der decoratie vormen terwy l de glasoverdekking aan het front onder een lambrequin van rood fluweel met gouden kwasten wordt verborgen Over de geheele lengte welke deze serre beslaat zullen op de glasoverdekking een zestal wimpels worden aangebracht in de Doitscho en Nederlaudsche nationale kleuren Van het station zullen de Duitsche en Nederlaudsche vlaggen wapperen De oudste man ter wereld wooot in de Bepubliek San Salvador als men het Troy Bulletin mag gelooren Michael Soijji zoo heet dit oudje i van Indiaansohe afkomst ea verzekert 180 jaren oud te zgn welk beweren bevestigd vatix door alle bejaarde inwoners van Bogota die zeggen dat zq hem toen zij nog kleine kinderen waren als honderdjarige gekend hebben Deze Amerikaansche Methusalem leidde een zeer behoedzame levenswgze hg at slechts eenmaal per dag en dan koude spgzen van de voedzaamste soort Nog vast hij iedere maand tweemaal een heelen dag en hij drinkt groote hoeveelheden water zonder eenige bijmeaging Omtrent de valsche munters wordt door het V B nog het volgende medegedeeld De woning perceel 24 Vijzelgracht van den voornaamsten beschuldigde J L M Buigrok maakt zeker niet deo indruk dat er een valsche munter zame verontwaardiging der uitmuntende moeder die ten hunnen aanzien geen medelgden kende Do zachtmoedigheid van mevrouw Bertholon jegens Aurette had eene ernstige oorzaak Wat haar had gedreven om zoo snel te handelen om zooals zg zichzelve bekende van de gelegenheid geb uik te maken was eene aanzienlijke erfenis die onverwacht aan eene jeugdige bloedverwante was te beurt gevallen en die van deze wees tot dus ver eer persoon tonder gewicht eene schitterende partij maakte De huwelijksgift van Aurette kon met die andere niet in vergeiyking treden en mevrouw Bertholon had tiet plan gevormd dat haar zoon de gelukkige bezitter van dat fortuin zou worden Baoul echter bleef droefgeestig gratemd en toonde geenerlei haast om de vrucht te plukken van de moederlijke plannen Meermalen door zgne vrienden onder handen genomen had hg meer dan eens eeu twistgesprek met zijne moeder gehad Ik had u weerstand moeten bieden bad hg haar zander omwegen gezegd ik had uwe daad ongedaan moeten maken en toch met juffrouw Leniel moeten trouwen Ik zal het mij mgn gansche leven verwijten dat ik u zoo ounoozel heb gehoorzaamd Maar het berouw kwam te laat Baoul ontmoette Aurette in de samenlevi ng waarin de heer Leniel thans zgne beide dochters binnenleidde zgne eerbiedige groet beantwoordde zij met eene koele hoofdbuiging die een breeden en diepen n rond tusschen hen groef Hj gevoelde dat bij bare achting verloren