Goudsche Courant, zaterdag 27 juni 1891

woont De hardateenen stoep opgaande is t alsof men in oen hofje komt en müu ontmoet dan ook niet anders dan bejaarde vrouwtjes Als een van die moedertjes u echter een gang doorbrengt en ouder de waarschatving ineneer past op want ze hebben daar een vreesel ken hond u voorbij het hok van den blaffenden viervoeter op een binnenplaats brengt ziet ge reohls de woning Tan fiuigrok Deze binnentredende komt men in een kamer van hoogtens een paar meter groot Innig mededoogen vervult u daar spoedig met de familie die tengevolge van drankmisbruik door een onbedachtzame ü te gronde gericht Ruigrok vroeger een uitstekend werkman op de fabriek van v d Made is sedert het werk aldaar gestaakt was werkzaam op de metaalgieterij van den heer F Bincker aan de Stadhouderskade aldaar Hij schgnt thans op don leeftyd van 32 jaar tengevolge Tsn drankgebruik geheel op het kwade pad geraakt te zyn Ug had op die fabriek kennis gekregen aan den tweeden beschuldigde Karel Gustaaf Koning oud 37 jaar die op genoemde gieterij reeds 17 jaar werkzaam is geweest Deze verschafte het metaal voornamel k Bankatin terwgl hg iu vereeniging met fiuigrok in diens woning de munten vervaardigde Be woning van den tweeden beschuldigde Jacob van Campenstraat 57 maakt een gansoh anderen indrok maar hier krijgt men diepe deernis met de 78 jarige moeder paa van het ziekbed verrezen die op haar hoogen leeftgd zulk een smart door de schuld van haar kind moet ondervinden In de woning van Kuigrok zijn in beslag geDomen een aantal lepels van tin vermoedelgk van diefstal afkomstig Zaterdagavond werd door den politie commissaris Zar Muhien bggestaan door twee rechercheurs in de beide woningen een ondei7 ek ingesteld Volgens opgave van do beschuldigden bestaat het geheele aantal van de door hen vervaardigde munteo uit lioogatens 15 stuks In de borichten omtrent het aantal personen die oa het spoorwegongeluk in Zwitserland vermist werden heerscht nog veel onzekerheid Eerst werd er gesproken van fouten in de lijst der politie van Bazelknd volgens welke er van de eerst aangegeTeu 73 vermisten tot laatstleden Zaterdag 20 als nog in leven waren aangemeld Daarop volgden er onmiddelijk berichten waaruit moest blijken dat er nog slechts SI werden vermist En na wordt in een particulier telegram uit Bazel aan de Neue Zbvher Zeitung gemeld dat alle vermisten op drie na levend zijn terechtgekomen Nu is het wel mogelijk dat de oproeping der politie van Bazelland om mededeeling van als vermist aangegeven en later terechtgekomen personen ten gevolge heeft gehad dat daaromtrent aangiften zijn gedaan die tot dusver waren verzuimd doch men weet ook dat verscheidene berichten aangaande het werkelyk aantal vermisten onvertrouwbaar zijn bevonden Intusachen is bij onderzoek gebleken dat vier der als vermist aangegeveneo in hunne woonplaats niet bekend waren zoodat het gefingeerde namen zijn geweest naar men vermoedt opgegeven door nienwsgiafigen die door eene voorgewende davraag naar rerongelukte bekenden of daarvan gevonden voor had obchoon zij zijnen naam nooit anders had uitgesproken dan als dien van iemand die haar onverschillig was en die gedachte kwelde den jongen man meer dsD hij vroeger ooit bad gemeend dat mogelijk zou kannen zijn Bovendien al had hij er niet meer aan willen denken dan zou de wijze waarop Julia hem aanzag het hem belet hebben Julia was door haren vader in de wereld gepreaenteerd ofschoon zg nauwelijks zeventien jaren oud was de heer Leniel was van oordeel dat hij na de treurige voorvallen van den vorigen zomer niet beter kon doen dan veel uitgaan en zich onverschillig betoonen voor alles wat men geliefde te zeggen Hg hoopte ook dat hg er zoodoende in zou slagen bg zijne jongste dochter eene neiging uit te loeien die hem evenzeer bad verontrust als bedroefd Beeds zeer jong had zg een vurig verlangen aan den dag gelegd om zich aan de verpleging van zieken te wgden daarop had eene overprikkeling van hare godsdienstige gevoelens haar op het denkbeeld gebracht geestelijke zuster te worden en in weerwil van de tegenkanting misschien zelfs tengevolge van het verzet der haren had zij daar sterk genoeg op aangedrongen om hun veel zorg te baren Sedert de ongelukkige gebeurtenis die haren broeder uit het ouderlgk huis had verdreven had Julia nooit meer van hare toekomst gerept toen zij vernam dat haar vader haar tegelgk met bare zuster aan de wereldsche vermaken weuschte te doen deelnemen had zij zich niet verzot en toch bad noch Anrette noch haar werpen toegang hebbeu weten te verkrijgen tot de plaats waar het ongeluk heeft plaats gehad die door militairen was a ezet Koodra in de eerste dagen na de ramp veel er over werd gesproken dat de brug gebouwd was door den hekenden ingenieur Eiffel heeft deze eeue opeuIgke verklaring gegeven inhoudende dat hg den bouw had moeten verrichten naar een plan hetwelk hem door de directie van den JuraSimplon spoor weg wBs toegezonden zoodat er op hem ten opzichte van de sterkte dor constructie geen verantwoordeIgkheid rast Op grond van informatien bg de directie verklaart thans de fiemer Bond dat die bewering van EUfel onwaar is en de brug naar een door hem zelven opgemaakt plan is gebouwd In de kunstwereld te Koine is groote opschudding tengevolge van een bevigen strijd tusschen de Begeering en de eigenaars der particuliere sohilderqgalergen Oedureude vele jaren gingen deze beroemde verzamelingen zooala die in het paleis Borghese de villa Albany steeds met bet grootste deel van het vermogen dor ouders op den oudsten zoon der familie over Sedert de Italiaausche Begeering echter die successie wet afgeschaft en bepaald heeft dat het ouderlgk vermogen onder de kinderen geIgkelgk moet worden verdeeld zgn de kasten van het onderhouden der schilderg galergen ten bate van het publiek voor de hoofden der familieo wel wat zwaar geworden Daar verscheidene eigenaars enkele hunner beste stukken hebben verkocht om die uitgaven te kunnen bestrgden is de Begeering btvreesd geworden dal de nationale meesterstukken het land uit zullen gaan Daarom is een officieel onderzoek naar de particuliere kabinetten ingesteld en wordt tevens overwogen of de eigenaars niet kunnen gedwongen worden hunne gslergen voor het publiek open te houden Prins TorlOnia en zgne medeeigenaars hebbeu gedreigd hunne galergen als bgzondere eigendommen te sluiten doch overwegende dat zulk eene handeling de aantrekkelgkheid van Bome voor vreemdelingen aanmerkelgk zou verminderen hebben zg besloten den uitslag van het officieel ondenoek af te wachten Te Londen is dezer dagen een vergadering gehouden voor ouze vaderlandsche landooawet van het hoogste gewicht Er is n l op uitnoodiging eeuer commissie uit de Nederlandaohe Kamer van Koophandel aldaar bestaande uit de hebren A A U Boissevain baron Mackay van Ophemert en H S J Maas een aantal belanghebbenden en deskundigen bgaengekomen ter beraadsUging over middelen om den Nederlandschen zuivelhandel op Engeland die in de laatste jaren sterk achteruit is gegaan te verbetrren Deze conferentie werd door omstreeks 50 personen bggewoond ouder wie de heer Van Lookeren Campagne directeur van het Bgkslaudbauw proefststion te Hoorn als vertegenwoordiger der Ned Begeering De voorzitter graaf Van Bylandt opende de vergadering en betuigde den opgekomenen dank voor hun streven Hij verklaarde groote sympathie te gevoelen voor het doel en voor de Kamer van welke de conferentie is uitgegaan De heer Maas secretaris deelde mede dat van een groot aantal deskundigen voomamelgk in Nederland mededeelingen en inlichtingen betreffende den ongunstigen rader naar haar verlangen op dit punt durven vragen Zg vol e hen gedwee en scheen vermaak te vinden in hetgeen rondom haar voorviel Op zekeren avond dineerde de familie Leniel in talrgk en schitterend geselschap bij dokter Bozel die een familiefeobt vierde Beeds vroeg weduwnaar geworden zijnde had hg eene zuster eene weduwe van rgperan leeftgd en zonder fortuin bg zich genomen om zijn huishouden te bettieren wier zoon door zgne goede zorgen opgevoed zijnen proeftgd als geneesheer in een der hospitalen van Pargs juist had geëindigd De dokter was over zgnen neef zóó tevreden dat hg er aan dacht hem zijne praktijk over te doen Waarom zou hg niet praktiseerend geneesheer worden zeide de bnre man Dat is beter dan teParijs te bigven en in de groote menigte verlorente raken Het was ter eere van de vestiging van dezen nieuwen dokter dat de heer Bozel z jne vrienden bg zich had geooodigd hij waa daardoor in de gelegenheid op te merken dat het uiterlijk eii de goede manieren van Anaand Deblay dazen de sympathie van allen had doen verwerven Toen h de blauwe oogen van Julia met zekere beteekeni op zich gevestigd zag ging dokter Bozel naast baar zitten zoo gemakkelijk mogelijk volgens zgne gewoonte Je hebt mij iets te vragen zeide bij tot haar zorg dragende dat zij ongestoord konden praten ofschoon zg Hnnen het bereik der stemmen van de andere gasten bieren toestand van den zuivelhandel op Engeland ware ontvangen En natuurlgk kwamen al deze opgesomde oorzaken en de mogelgke middelen tot verbetering ter sprake welke discussien tot het volgend besluit hebben geleid De godelegeerden worden uitgenoodigd nan hunne voreenigingen te verzoeken zioh te verstaan met de commissie uit de Nederlaodsche kamer van koophandel tot uitwerking van haar voorstel ter opriohting van een agentschap te Londen voor den verkoop van zuivelproducten het instellen van vervolgingen en het keuren en ooutroleeren van den aanvoer Om den veolbeteekenenden achteruitgang van onze zuivelproducten op de Londensche markt te doon kennen zg hier nog gewezen op een resumé van wat de deskundigen daaromtrent hebben meegedeeld Het HU vat deze mededeeling als volgt samen In welke mate de handel in boter en kaas op Engeland is verminderd blgkt uit de volgende cijfers De geheele invoer in Engeland bedroeg in 1885 1890 Boter l 66 l C10 ctw 2 027 717 otw Kaas 1 833 832 2 144 074 Daarvand zond Nederland in 1886 1890 Boter 308 431 ctw 156 069 ctw Kaas 336 158 292 215 Bg eene sterke toeneming van den geheelon invoer is dus de aanvoer uit Nederland in dien tgd aanmerkelgk verminderd Hiervoor waren verschillende oorzaken Niet alleen was de achteruitgang te wgten aan knoeiergen en vervalschingen die een goeden naam van het Nederlandsche product in discrediet brachten doch teven kwam daarbg de verscherpte concurrentie uit Denemarken Normandie de Vereenigde Staten Noord Duitschland Zweden alle landen waar in den laatsten tgd meer en meer aandaobt wordt geschonken aan de boterbereiding en aan den afzet op de Britsche markt Het mes sneed echter van twee kanten Door de versnelde gemeenschapsmiddelen waren de Nederlandsche handelaars in staat faun waar naar andere buiteulaodscbe markten te zenden waar meer eente qualiteit gevraagd en het zuivel beter betaald werd dan in Engeland 0af dus tot voor betrekkeIgk korten tgd de Londensche markt den prijs van het Nederlandsche zuivel aan thana oefenen wgzigingen iu de marktprgzen daar zeer weinig Invloed meer op wat de Nederlandsche boeren voor hun zuivel ontvangen Het is voor het grootste gedeelte alleen mindere soort of met surrogaten vermengde boter die naar Engeland wordt versobeept Wat den handel in kaas betreft deze bedraagt naar deskundigen verzekeren nauwelgks een tiende van wat zg een 15 tal jaren geleden was Dit is grootendeels aan de mededinging der Vereenigde Staten te wgten die een goedkooper en wegens de fabriekmatige bereiding meer eenvormig artikel leveren dan Nederland waar bgna elke boerengemeenta een bgzondere kaas maakt Dat onder deze omstandigheden de invoer van kaas uit Nederland verminderde bewgst das niets tegen de hoedanigheid der kaas De Nederlandsche handelaars hebben evenals dit met de boter gebeurde de betere soorten niet meer naar Kugeland gezonden maar naar andere buitenlandscbe markten iets wat voor Ik heb n een onnoemigk aantafdingen te vragen maar sedert uw neef bg u is laat gg u met niemandmeer in Dat is minder juist zeide de heer Bozel leerkalm bovendien wat verlang je meer f Wij zullennu met ons tweeen geneesheeren zijn in plaats vanéén om dezelfde zielÉen te behandelen Julia zag hem met een spotachtigen glimlach aan waarin hij eene geheele verzameling ondeugende pgltjes meende te ontdekken Ja ik weet het wel vervolgde hg Molière heeft nog eenige spottemyen te onzeu koste voor u overgelaten Zou je misschien zelve dokter willenworden Maar antwoordde zg dat zou nog zoo domniet zgnl Wg hebben echter nog den tijd dokter Daarover wilde ik u niet spreken Ik zie wat het is hernam hg schalks want hg herinnerde zioh hoezeer zg weinige maanden geleden door loftuitingen uit haar humeur placht gebracht te worden je verlangt dat ik mgn oordeel zal zeggen over je liefullig persoontje f Welnu meisje jejurk is allerliefst en ik verzoek je te gelooven datik er verstand van heb Zy wierp hem een vemietigenden blik toe en antwoordde Ja dat is waar mgn japon is heel mooi Gaatgjj nu zeggen dat zg mg goed staat P Dat hoop ik en het doet mg veel genoegen Wordt venolgd dit artikel nog gemakkelijker ging omdat het duurzamer is dan boter en dus veel verder verzonden kan worden Men moet tevens niet uit bet oog verliezen dat waar vroeger een groote hoeveelheid kaas over Engeland werd verscheept thans nieuwe Duitsche Fransche en andere stoombootmaatschappgen de kaas onmiddellijk naar het land van bestemming vervoeren Het invoercijfer van vroeger is dus met een belangrijk bedrag aan doorgevoerd zuivel veripinderd De Tijd schrijft o a het volgende omtrent den uitslag der verkiezingen Wij voorzien dat mee zal trachten ten aanzien van deze verkiezingen een legende ingang te doon vinden eu wel deze dat het de Katholieken zgn geweest die door hun halsstarrigheid onhendelbafirheid of hoe men verder zal goedvinden het te betitelen aan het bestaan van het Kabinet en aan de regeering der rechterzijde een einde hebben gemaakt Dit uu is met do waarheid volkomen in strgd En de val van het Kabinet èn het einde eener vereenigde Beohierzg Ie lagen nu eenmaal in den aard der zakenzelven zij zijn het gevolg van een groot getal feiten en gebeurtenissen van de geheele geschiedenis der laatste drie jaron doch de onloochenbare verzwakking der antirevolutionnaire partij speelde dsarbg een hoofdrol Alleen diUrdoor ook wordt het verklaarbaar boe districten welke bijna geen katholieke kiezers tellen zooals Bergum Wolvega en Bidderkerk bij deze verkiezing voor de anti revolutionnaire partg verloren gingen Zouderen wg Eist uit dat om geheel bgzondere redenen niet kon veroverd worden dan ontging den Katholieken geen enkel district waarin zij 50 percent slechts zeer enkele waarin zg meer dan 40 percent vormen der bevolking Bleek dus ook weder bg de jongste verkiezingen dat trots betreurenswaardige verdeeldheid ten aanzien van sommige punten op de stemmen der Katholieken zelfs in de meest ongunstige omstandigheden valt te rekenen van de anti revolutionnairen bleek dit allerminst Wat de kracht uitmaakt der Katholieken is dat zij zeker zijn van elkander dat zij weten dat de katholieke partg er gebeure wat wil op nederlandschen bodem een onuitroeibaar bestaan heeft Kan dit laatste ook gezegd worden van de partg der antirevolutionnairen P Hoo sterk de katholieke partg is in Nederland men behoeft daartoe slechts de bevolkingscijfers te raadplegen Hoe talrgk die partij zal zgn over enkele jaren men kan liet bgna met zekerheid narekenen Maar ditzelfde geldt niet geldt allerminst van de partg der anti revolutionnairen Wel zgn wg overtuigd dat er althans gedurende de eerste honderd jaren op nederlandschen bodem geloovige Protestanten zullen gevonden worden doch dit is de vraag niet De vraag betreft het bestaan van de anli revolutionnaire party Wie kan verzekeren dat die partij als zoodanig over vgf eu twintig jaar op het staatstooneel nog een rol zal te vervullen hebbeu P Wie zal ook maar iy benadering durven opgeven met welke macht die partg aan het einde van de in September a s aanvangende legislatieve periode zal kunnen optreden Alles bg deze partg hangt af van bet optreden en de werkzaamheid van enkele mannen die haar den eoneu of anderen dog kunnen ontvallen Alles hg deze partij is wisselvallig Haar politieke opvattingen die steeds tusschen het conservatisme en het roodste radfcalisme heen en weer slingerden haar wgze van strgdvoering en niet minder haar zedelgke kracht en het getal barer aanhangers Een mut hmdgemotichap aan te gaan metdeantirevolotionnairen zdu roor de Katholieken wier hoofdkenmerk is stabiliteit die weten dat zg blyvm er moge rondom hen vallen en veranderen wat wil alleen reeds wegens dit karakter van onvastheid en wisselvalligheid onraadzaam en gevaarlgk zijn Onlangs beschreef dr Bitzema Bos nog eens hoe kalk aangewend moet worden ter bestrgding der kleine grgze veldslak In de tuinen beeft men op vele plaatsen last van de grootere naakte roode aardslak en de kleine vaalbonte tuinaardslak alsmede van eenige buisjesslakken Tuinslakken en beesterslakken Vele tuiniers en tuinliefhebbers nagelen die dieren waar zg ze aantreffen met een puntig stokje aan den grond vast maar zegt dr B Bos dat bezorgt de slak eenige onpleizierige uren en doorgaans wordt zij op die wgze toch niet gedood P kruipt weg en geneest want ï t herstellingsvermogen is bij de slakken verbazend groot Men behelpe zich liever met de natuurlijke vganden der slakken die men zonder veel moeite in hare nabijheid kan brengen nl met de padden en de kik vorsohen vooral de padden Tien jaar geleden betaalden de Engelsobe met 10 frs voor het honderd nu reeds ƒ 3 voor het dozijn De heer P Noel directeur van het entomogolisch station van Bouaan bad gelegenheid om zich van de werkzaamheden dezer dieron te overtuigen in een woest liggend perceel tuinaarde bg het station beboorende hadden zicb de slakken bgzonder verineiiigvuhiigd in dat perceel liet de beer Noel 100 padden en 90 kikvorscheu los die in eene maand tijd al de slakken verorberden Er werd nu kool geplant spiena ie sla cichorei en velerlei bloemen gezaaid en die planten badden niet den minsten last van de slakken De landbouwers uit de buurt die er zich van overtuigd hebbon deuken nu anders over de vieze diertjes en brengen ze gaarne naar bun omheinde tuingrondeo over De groene waterkikvorsch die gewoonlijk in het water vertoeft maar bij zonneschg n gaarne een tijd lang aan den kant gaat zitten en bg het naderen van eeuig gevaar met een grooten sprong in bet water teriigspoedt leeft ook van insecten wormen en slakken Meer algem verspreid zijn echter overal de aan de ruchzijdi roodbruine raskikvor9cben een voor land en tuinbouw zeer nuttig diertje hetwelk uitsluitend van wormen en insecten leeft Deze zouden zeker iu erooter getal aanwezig zgn zegt de heer Bitzema Bos indien men de kuit eieren dezer soort die op bet water drijft niet dikwijls met harken uit de sloot haalde om ze op den wal te laten verdrogen De gewone pad is niet vergiftig zooals men soms meent Zij scheiilt een wit vocht uit de oorklieren dat wel eenigzins scherp is maar meer niet Zij maken zich door het verdelgen van vele insecten en slakken hoogst nuttig Men spare ze dus Ia broeibakken eu plantenkassen zetten zg hun arbeid zelfs gedurende den winter voort want in de warme kassen vallen zo niet in hun gewonen winterslaap Bultenlandscb Overziclit De Franscbe Kamer van Afgevaardigden heeft gisteren de beraadslaging ten einde gebracht over het wetsontwerp tot goedkeuring van de algemeene akte der anti slaverngconferenlie te Brussel De minister Bibot gaf op de viaag van verschillende redenaars de verzekering dat de Fransche regeering door het onderzoek van papieren aan boord van Fransche schepen toe te laten geenszins het recht van onderzoek erkent De heer Faure wees op het verschil van uitlegging waartoe eenige artikelen van Ifet ontwerp aanleiding geven en drong aan op een nieuw onderzoek De heer Bibot stelde daarop voor het geheele ontwerp naar de regeeriug terug te zenden Deze motie werd met 439 tegeu 104 stemmen aangenomen Ongeveer 6000 bakkers hielden gisteren ochtend te Pargs eene meeting en namen een voorstel aan tot opheffing der bureaux van plaatsing en tot onmiddellgke werkstaking Na afloop der moeting vormden zij een optocht en ontplooiden een vaandel waarop de woorden Leve de werkstaking I te lezen waren De politie kwam tusschen beiden om den optocht uiteen te drgven en bet vaandel Ie bemachtigen en het gevolg daarvan was eene vrg ernstige vechtpartij waarbij het vaandel in het bezit bleef van de bakkers die daarop uiteengingen De ministerraad kwam beden bgeen om maatregelen te nemen in het vooruitzicht van ême werkstaking der bakkers In eene vergadering van broodbakkers werklieden en patroons te Bordeaux is een voorstel tot afschaffing dor bureaux van plaatsing aangenomen De werklieken vroegen bovendien verhooging van loon en vermeerdering van personeel In geval men niet tot overeenstemming geraakt sal de arbeid gestaakt worden De Luxemburgsche staatsminister dr Ëysehen die groothertog Adolf bg zijn bezoek te Brussel vergezelde heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om eenige mededeelingen over het groothertogdom te doen Het bezoek te Brussel was niets dan een bezoek van vriendschap Politieke berekeningen of huweIgksplannen waren daarbij niet in overweging gekomen van een huwelgk tusschen den erfgrootbertog en prinses Clementine van België is nooit sprake geweest Wat de internationale betrekkingen van Luxemburg betreft verzekerde de minister dat groothertog Adolf niets anders beoogt dan strikte onzijdigheid ten opzichte van alle internationale geschillen Zgn zoon is dit volkomen met hem eens zoodat geen wgziging in de e politiek te wachten is Ten opzichte van Luxemburgs betrekkingen tot Nederland verklaarde de heer Eyschen dat bvereenkomstig het traotsat tusschen Luxemburg en Nederiand de Nederlandsche consuls iu plaatsen waar Luxemburg geen consuls heeft tevens de belangen van bet groot hertogdom vertegenwoordigen Wat de financieele eischen betreft zeide de minister Sedert de oprichting van het groot hertogdom Luxemburg hebben de Nederlandsche en Luxemburgsche regeeringeu steeds groote somaen van elkaar geeischt De Nederlanders verkochten onze domeinen staken de opbrengst in den zak en weigerden ons die terug te geven Daarentegen ontkenden wij do verplichting welke Nederland ons wilde opleggen om een gedeelte van de schuld van Nederland op ons te nemen Deze geschillen zgn eindelijk afgesloten door een wederzgdscbe kwijtschelding Nederland heeft zich toen verbonden onz B consulaire vertegenwoordiging elders op zich te nemen en deze toestand bestaat nog steeds Overigeifs staats Luxemburg tot Nederland in dezelfde verhouding als tot de andere staten Het schgnt dat men in België ter verontschuldiging van bet talmen van den heer da Smet de Naeyer dio nog maar altijd op het beloofde rapport over de grondwetsherziening laatr wachten bet gerucht hèeit uitgestrooid dat de heer Frère Orban di6 met zgn geestverwant Sainctelelto in de centrale sectie tegen de couolusio der meerderheid gestemd heeft de oorzaak der vertraging is daar de vaststelling van het rapport zou wachten op hetgeen hij namens de minderheid daann zou wenschen opgenomen te zien Met verontwaardiging komen de Meuae de Indépendance en andere liberale bladen tegeu dit praatje op in de centrale sectie is besloten dst alle leden het ontwerprapport van de heer de Smet de Naeyer m proef ontvangen en hem dit met hunne opmerkingen terugzenden zouden opdat de definitieve vaststelling niet veel tijd meer kosten zou Die proef heeft de heer Frère Orban evenmin als een der andere leden ontvangen om de eenvoudige reden dat de heer de Smetde Naeyer nog maar altgd niet met zgn rapport gereed is l e S forme verneemt dat hg reeds heele dossiers en omvangrijke staten van het departement van binnenlandsche zaken ontvangen heeft alles ten behoeve van zijn rapport En al die drukte zegt het blad om de Kamer te laten verklaren dat er aanleiding is over te gaan tot de herziening van de artt 47 en 53 der grondwet Daarna immers wordt de Kamer ontbonden en treden de heer de Smet deNaeyer en al zgne vrienden van het tooneel en wie weet of zij er daarna weder op verschijnen zullen I De Zwitsersche Stendenraad beeft het voorstel tot het verleenen van amnestie aan de bekende Teasineesche opstandelingen verworpen met 30 tegen 11 stemmen De Bondsraad had het amnestievoorslel ingediend en de Nationale Baad het goedgekeurd Het proces moet nu zgn loop hebben De jurykomt 29 Juni te Znricb bgeen Schoon het Ëngelsche Lagerhuis hard naar de vacantie verlangt kunnen de Ieren toch den mond niet houden Mac Nell stelde verdagi g van de o e van den dag voor om de aandacht te vestigen op het gebrek dat volgens hem in Noordwest Donegal heerschte en de nalatigheid van het Gouvernement om openbare werken tot leniging van den nood te laten verrichten De Minister Balfour toonde aan dat er geen gebrek heerschte om tusscheukomst vén de Begeering te wettigen terwgl de belegging in spaarbanken ten duidelijkste bewees dat de bevolking niet verarmde maar in welvaart voomitging Het wetsontwerp om in kosteloos onderwgs te voorzien kwam iu tweede lezing Voor den radioaal Pioton ging het wetsontwerp niet ver genoeg De conservatief Barlley bestreed bet om de groote losten die het op de natie zon leggen terwgl de geschiedenis van het onderwgs bewees dat de kosteloozs scholen niet gowensoht waren Het wetaontwerp zou daarenboven nadeelig werken op de verplichting der ouders om hun kinderen te doen onderwgzen De Gladstoniaansche oud Minister sir G Trovelyan betoogde dat het wetsontwerp nuttig zou werken vooral ten platte lande en het instellen van schoolcommission in alle groote gemeenten zou ten gevolge hebben waarschgnigk wel over het gansche land Hg verklaarde echter dat al het mogelgke moest worden gedaan om te verhinderen dat sectesobolan bevoordeeld zouden worden Het geschil tusschen Lord Cross en Sir John Goist waarover wg gisteren spraken is in een onderhoud tusschen die twee staatslieden bggglegd De vioeMinister bigft dus Ofschoon de gezondheidstoestand va den heer Gladstone in de laatste dagen verontrustend was heeft sir Andrew Clarke toch heden eenige verbetering opgemerkt Hg hoopt dat de heer Gladstone zich morgen nmt Londen zal kunnen begeven om van daar naar Lowestoft a n de oostkust van Engeland te gaan waar hg eenige weken op het landgoed van den heer Colman Ok vertoeven tot herstel zgner gezondheid 0