Goudsche Courant, maandag 29 juni 1891

1801 Maandag 29 Juni l o 4504 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzeading van advertentifin kan geschieden tot eöi aar des namiddags ran den dag der uitgave 3 werkdagen vóór den dag der toewgzing des middags van 12 tot 4 uren en op de dagen der veiling en toewgziug des morgens van 9 tot 11 uren Het ten verkoop aangekondigde Pakhuis Achter de Kerk te Gouda is uU de hand verkoeht Nadere inlichtingen zjn te bekomen i li kantore van Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER voornoetad FEANSCEE STOOMVEEVEEU Ghemisebe a ZwlUsersehe Wasscherij Oebreveteerd door Z M den Koning de Belgen H Oppenbelmer Rotteriiam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Dameskleedingstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordjjnen Tafelkleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnitaren Neteldoek Tulles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander biövwien worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 ADVEETENTIEN in alle Biwnen en Buttenlandsehe CoU ranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda PETROLEUM iXOTEfcRINGEiX van de Makelaars Caotzlaar Scb lkwijki te Rotterdam De markt was heden onreranderd Loco Tankfust ƒ 7 50 Geïmporteerd fust 7 65 Augustus leferinji ƒ 750 Septembaf Octoljsr Notember enjüecemberlevering ƒ 7 62 üurgerlijke StindReeuwUk GEBORE N JoImdui Pelronrlli oodcra H Balling ea M Vetbtj Mittje Coroili oiderj B Krik en A Dllei MWMi Cornelia oödcra C ttn Hsrsknmp eu li de Bfniu OytWrt Roelof onder P W honmin en M na He OVEELÜDEN J Verliai Stolwük GEBOREN Pieter onder G Vonk en P D Sliogerlmd Nikolui Cornel onders J Dogterotn eu N A ZyderlMo Lijbetfa ouden H Verdoold on U Ondenes OVERLEDEN K Mu der Wtl S m GEHUWD W anker en F Vin Wijnen OSDERTBOÜWT G Sloof en M Schont Moordrischt N G Kool 4 m ADVERTENTIÊN Ondertrouwd J F HERMAN de GBOOT EN A M OVEBEIJNDER Gouda 26 Jaoi 1891 Giek Recepiie Eenige kennugeving Kostj Inwoning ent met gebruik eener VRIJE KAMER aangeboden tegen 26 i 28 Old per maand Brieven franco onder No 2120 aan het Bnreaa ran dit blad M men duer dagen naar Amsterdam gaat verzuime men niet een degelijk Diner k f 1 in ferscheidene keuzen te gebruiken in de oudete Restaurant van Amsterdam fil EAESEBOOM de beste gelegenheid voqr gezelschappenKalverHradt 23 GERARD PINKSEN Zeer ITette Gesteendrukte NAAmASTJfiS worden GELEVERD door A BRI KMAM en Zn Snelpersdruk rail A Brinkman k ZkjON Gouda OPEWLIJEE DAÏÏEBETUIGIU aan de Redactie van de Tergouwsche en aan de Heeren G K EGËR te s Gravenhage en H N DËRCKSEK te Gouda persoonlijk voor de door ben bewezen ongevraagde hulp bij de verkiezing van den Liberalen Candidaat tot Lid der 2 Kamer In s Heeren band zijn zU mede werktuigen geweest tot bevordering van de candldatuar des Heeren Boogaerdt ZU worden beieerdeiijk uitgenoodigd om op biiune wijze voorttegaan de liberale partU te versterken dan kunnen de ondergeteekenden over 4 Jaren gemakkelijker de zege bijhalen Eenige Liberale Kiezers Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTDIJN DR0OGLEEVEB op MAANDAG 29 JUNI 1891 bjiopboden op MAANDAG 6 JDLI 1891 bfl afslag telkens deg morgens te elf uren ia het Koffiehuis Hasmonie aan de Markt van No 1 Een bizonder solied goed doortimtimmerd en gunstig gelegen ruim met eene fraai ingerichte BOVCltWONING waarin 5 Kamers Kenken en Zolder met 2 Dienstbodenkamer voorts een Magazgn een Kantoor Kelder Pakhuisen KOFFIEBRANDERIJ TÖIN en ERVEN met een afoonderlgk overdekte POORT naast het perceel alles aan elkander gebouwd en staande aan de Oosthaven te Gouda Wgk B No 19 te zameji groot 3 Aren 65 Centiaren In voorschreven panden wordt sedert vele Jaren met goed gevolg de Handel Hn Koloniale Waren Comestibles en gedreven StoUwerck sche Bbrstbonbons gefabriceerd na voorschrift van den kon Üniversiteits Prot Gehm Hofrad Dr Harless ponn hebben sedert 50 jaren als verzachtend middel t en hoesten beeschheid en aandoening der ademingsorpanen uitsteekende diensten bewezen i Bij spoedige afwisseling van wanne en küude lucht is t bijzonder aanbevelens wardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele pa es 25 cent Alom verkrijgbaar Alles in uitmuntenden staat van ooderhond van Waterleiding en vele gemakken voorzien te aanvaarden 1 Augn8tus l891 En No 2 Een naast het vorige perceel gelegen bizonder goed onderbonden van Wateren Gasleiding voorzien roiaal ingericht ERF en fraaien TUIN aan de Oosthaven Wgk B No 18 groot ongeveer 3 Aren In dit perceel bevinden zich zoo beneden als traven 8 meest zeer ruime Kamers en 2 groote Binnenvertrekken Kenken 2 Kelders waarvan een met eeó ingang buitenshuis en Zolder Het is te aanvaarden 1 Augustus 1891 Betaling der kooppenningen 30 Juli 1891 De perceelen züa te zien mits vooraf belet vragende aan den bewoner van het eerste per ceel 3 srerkdagen vóór den dag der veilingen De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prga per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aiioaderlgke Nommeri VIJF CENTEN Bfl deze Conrant behoort een ByvoeKsel BINNENLAND GOUDA 27 Juni 1881 Het Bestuur der Kiesvereeniging Burgerplicht rerloekt ons medo te deelen dat de geruobten omtrent het bedanken ran den Heer Boogaerdt roor bet Lid maatsohap der Tweede Kamer rolkomeo ongegrond lyo en dat zijne afvetigheid op gisterenavond uitsluitend geireten moet worden aan plotselinge ongesteldheid Heden is bet eindexamen van bet gymnasium alhier afgeloopec waarbij zooals vroeger gemeld werd de boogleeraren Tan Herwerden Molteer en Ksptegn als gecommitteerden fungeerden Aan bet examen namen deel de 4 leerlingen der ie klasse en 1 extnuMos Ito leeriingèn van het gymnasium zyn allen gedaagd De eitr is afgewezen Toor getoigsobrift A letteren enz en B geneeskunde enz L J Spamaay voor getuigschrift A letteren A J Wartena voor getuigschrift B geneeskunde enz D K de Koning Munting en L ran Scberpenzetil De heeren gecommitteerden gaven hunne bijzondere tevredenheid te kennen over bet gehouden examen en betuigden dat zy zelden of nooit jongelieden met zooveel genoegen hadden zien werken Wy wenschen het gymnasium geluk met dit eerste sucees dat den goeden naam dier instelling ongetwijfeld zal rerhoogen Een onzer meest geachte stadgenooten de heer Q J Steens Z jnen die reeds vroeger zulke ondubbelzin FEVIltBTOK XIBLSNADSI Dat ia ten minste dnidalgk zeide de dokterlaohende Ik houd niet van dubbelzinnigheden zeide hel jonge meisje deftig Dat bemerk ik Dus zal je het misschien goed rinden dat ik met de deur in buis val en mij ronduit antwoord willen geren op eene vraag die ik je wensch te doen Doe haar in elk geral is dat beter Heel goed Wil je nog altijd geestelgke zusterworden P Het gelaat ran Julia betrek een weinig en de heer Rozel vreesde dat hg haar gegriefd had maar zij loeg bijna terstond de oogen weder op en zeide terwgl zg hem Jink in het gelaat zag Neen Er zijn dingen gebeurd die mjj daartoe g Be vrgheid meer geren Daar hg wachtte rervolgde zjj op zachter toon Ik heb er over nagedacht mijne familie is ertegen en beeft reeds leed genoeg te dragen mgnvaderbeeft mij niet noodig hg heeft genoeg aan nige blijken gaf van liefde voor hef Hooger onderwijs in deze gemeente o a door bet prachtige gebouw waarin het Gymnasium gevestigd is aan def emeente Gouda ten geschenke te geveq beeft opnieuw van z ne belangstelling iu die inrichting van onderwjja blijk gegeven door een prachtig gouden horloge WalAam Mass met dito ketting te bestemmen voor dien leerling welke bjj bet beden gehouden eind examen bet best voldeed Het is beden onder toepatselüke toespraak van den scbeuker overhandigd aan L J Spamaay wien volgens bovenstaafid berieht bet getuigschrift A en B werd uitgereikt en die naar bet oordsel ran gecommitteerden en leeraren beide het beste examen had afgel d Gisteren avond had eene buitengewone vergadering plaats van de kiesvereeniging Biwfrerplicht waarin ook bet nieuw gekozen lid de hear Boogaerdt tegenwoordig 7 fjn zou Het doel was de overwinning der liberalen eenigszins feestelyk te gedenken Vele leden waren met hun introduceerden i j enwoordig zoqdat de zaal in Ons GwoMfan een opgewekte aanblik vertoonde Doch ongelukkigerwöa deelde de Voorz Mr J Fortuijn Drooglaever onmiddell k na opening dar vergadering een telegram mede van den nieuwgekozen afgeraardigde dat het hem door ongesteldheid onmogelijk was te komen Van feestviering kon dus geen sprake zgn daar de held van den dag ontbrak Zeer teleurgesteld ging de vergadering onmiddellijk uiteen Zoodra de beer Boogaerdt hersteld is zal de bijeenkomst hervat worden Het was jammer dat het goede denkbeeld van bet bostunr niet uitgevoerd kon worden daar tal van belangstellenden uit andere gemeei ten waren overgekomen De commissaris van politie té Gouda verzoekt opsporing en bericht omtrent de volgende effecten die vermist zijn uit def nalatenschap van wylen C Vermeulen alhier fl 1000 4 pCt Hongarije 1889 Aurette maar Aurette kan trouwen voltooide de lokter Dat is het niet Aurette zal niet trouwen O zeker later Gg kent mgn4 zuster niet zeide Julia met al het zelfvertrouwen der jeugd dat zoo aardig klinkt indien het niet onbescheiden wordt zg zal niet trouwen daar kunt gg zeker van zgn O maar dan zoudt gg naar het klooster kunnengaan hernam de okter die vermaak iu hf t gesprek begon te scheppen Neen mgn vader heeft mg niet noodig maarmgne zuster wel O zeide de beer Bazel die zijn lachenstaakte Als Aurette alleen blgft met onzen raderz l haar zelfbadwang haar dooden zeide het jonge meisje Zelf bed wang Gg moogt geneesheer zgn zooveel gij wilt ggziet niet alles I Hebt gg mijne zuster wel eens denpols geroeid sedert nu gij weet wel sedertwanneerP Niet Welnu gg tent baar niet Alszg niet van tgd tot tijd alleen kan zgn geheelalleen buitenshuis om wel het doet er niettoe waarom j dan ia zg binnen twee of driejaren dood Of zg denkt er niet meer aan zeide de dokter die de voorspelling niet voor ernstig gemeend wildeopvatten ADVEBTENTlfiN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt in zilv serien 17413 no 1 40 4 a Z B 135 i pCt obiig Bnas Zuid WesUr Spoor no 3S4J99 30S a Z R 625 4 pCt Busland 1880 no 63228S Ï0 a Z B 625 4 pCt Busland 1880 nos 7219S 63897 De Algemeene Kerkeraad beeft bet navolgende alphabetiscb gestelde twaalftal predikanten geformeerd H H Barger te Vlaardingen Berkelbiicb van den Sprnngel te Breda A J Th Jonker to Ëllecom L H F A Faure te Bheden L Heldring t Middelburg H ten Kata te Harderwijk W Klercq te Koodekerk J Kuqlman te Heemstede F S Meerborg te Ketel P J van Melle te Nperk Van Nes Ie Woudenberg J C Prins te Lsksmond Maandagmiddag is te Ouderkerk a d Uselnaeene zeer korte ongesteldheid overleden de heer A Bqkaart Jz die in vroeger jaren als lid van gemeente meenteen polderbestuur de belangen der ingezetenen behartigde Ondanks zgn hoogen ouderdom ruim zeven en tachtig jaren mocht bij tot in t laatst van zijn leren zyne bekende opgewektheid behouden Twee personen gingen samen op msraude uit ea bedreven te Moordrecht en te Waddingsveen verschillende diefstallen y waren niet kieskeurig want elk soort van artikelen was bigkbaar ran hun gading Althans zij zouden paardendekens een onderbroek een twintigtal kippen en banen eenige kussersloopen een paar zwanen en een wiegenkleed goeden prgs hebben verklaard De rechtbank te Rotterdam achtte de verachilhnde diefstallen bewezen do h niet dat zg alle te zamen en in vereeniging waren gepleegd terwgl een van de twee bekl zich voor hetgeen e n paar van de diefstallen betref speqiaal afn heling schuldig gemaakt hebben zou Mitsdien warden de beide personen veroordeeld resp tot 6 en 4 jaar gev straf I Julia zag hem ernstig aan I Zij zal er nltgd aan denken en hel zal haar ten gronde richten Zie haar eens aan terwgl zg I spreekt Zg is buitengewoon mooi zeide de beer Bo zei bet hoofd naar den hoek der zaal wendende waar Aurette met twee of drie vriendinnen in gesprek was Dat is zij maar zg is mager geworden Dat staat haar goed I Zeker maar zg hoeft om den anderen dag ds koorts Chininepoeden decreteerde de geneesheer disde onaangename gewaarwording welke hem beringonder eene beroeps uitdrukking vilde rerbergen eogg zult ze baar ingeren Afgesproken £ n daarom zal ik tehuis bigren En je kunt niet beter do n zoo besloot de goede man terwgl hg haar hartelijk de hand drukte Geloof je werkeigk Julia dat je zuster verdrietheeft Zg hield dus reel van dien nu I Julia wierp hem een ran dia blikken toe die den indruk maken alsof men een klap ontrangl Zij beminde hem j V beminde hem Zg emint hem nog Kunt gg dat begrgpen gg dokte De geneesheer kon zich niet weerhouden te lachen Verdring z ide hg ik ben geen jongejaSrouv en ik kan u geen berredigend antwoord geren Maak nu geene gekheid zeide Julia met eenig