Goudsche Courant, maandag 29 juni 1891

I f Wiiïir € ZOII£R IIAI TËL $ Eene groote parlij LAPPEi JAPO STOF FEi en Gekleurde KATOËl Ei tot zeer lagre prijzen GOUDA BAHLMAi i Co VRAAG CHOCOLAAD TiRAOTF Western UIIVV 1 ll 3 Opgericht 1823 Mr WoUson moast als verdediger van den Iste bskl Donderdag voor het Mof te s Hage optredende erkennen dat de meesM aan bekl ten laste gelegde feiten volkomen als bewezen behoorden te worden besohouwd en riep de clementie van den hove in Mr Limburgh optredende voor den tweeden beklaagde wees op het woord door den advocaatgeneraal in eene vorige zaak gesproken luidens hetwelk men hoogst voorzichtig moet z jn in het construeeren van bewqs uit aanwqiingen alleen Pleiter zou betwijfelen of de aanw zingen ter zake van diefstal aan dan 2en bekl ten laste gelegd voldoende kunnen worden geacht voor bewijs en eveneens die welke werden aangevoerd tot de veroordeeling wegens heling Hg concludeerde tot vrqspiaak subsidiair het opleggen van eene lichtere straf jF Het O M rr op wqzende dat sedert deze beide personen in hechtenis waren de diefstallen in den omtrek van Gouda ophielden requireerde bevestiging van het vonnis behoudens eene enkele wijziging in de motieven tot qualificatie welke overigens juist ia Uitspraak SO Juni Heden morgen werd de soldaat K met een brieve van ontslag uit de gelederen weggezonden In plaats van wglan den heer T Borst is de heer P Hamerpagt te Berg Ambaobt zoowel tot gemeente meenteals tot polderbodo benoemd Bg de op Donderdag jongatl te Berg Ambacht gehouden jaarlijksche hooilaudverpaohtingen van den polder het H Geest Armbestuur enz was de opbrengst ƒ 1529 tegen ƒ 911 in 1890 De uitslag der verkiezing van een lid der Tweede Kamer in het hoofdkiesdistriot Middelburg is Uitgebracht 3S62 geldige stemmen Gekozen de heer mr C Lueasse aftr antirev met 1997 stemmen Op mr E Fokker liberaal waren 1655 op den haer Snyders liberaal 270 stammen uitgebracht De nieuwe verkiezingen voor een lid van de Tweede Kamer te Schorteland en teTeendam zullen plaats hebben Donderdag 9 Juli en de herstemming KW noodig op Donderdag 23 juli Tegen een nietkiezer te Oostzaan in het kiaadiitriet Zaandam is prooeaverbaal opgemaakt wegens kot in de bus werpen van een stembiljet voor de ommiasie het kon verhinderen Ik Tm a bericht dat de heer W Mutaaers Toor Waalwqk heeft geopteerd waar hij gekozen weid in plaats van het aftredend lid mr A F Vos de Waal Derhalve zal in Eindhoven eene nienwe verkiezing moeten plaats hebben Voor de onlangs te Amsterdam gehouden poppentantoonetelling had de dameskrans Unisono te Buren twee poppen gereed gemaakt geheel gekleed la de weezen in bet weeshuis van Baren de bekende stichting van gravin Maria van Hohenio de oudste dochter van Prins Willem I Aan deze poppen viel op die tontooostelling een eervolle vermelding ten deel en nadat ze teruggekomen waren besloot verontwaardiging Begrijpt gij dat men een roover bemint een lafaard een man in één woord die zich zoo gedraagt als hg De dokter bedekte de vingers van het jonge meisje met zgne groote doctorale hand zoo licht en zoo teader ti weerwil van hare srhgnbare zwaarte Als n en bemint je zult dat later begrijpen meisje Ük zonder reden en zonder maat van zuil V ziekte geneest men maar het duurt lang en dé convalescente staat bloot aan wederinstortingen Je hebt gelijk bigf bij je zuster en draag goed zorg voor haar tot den dsg waarop je zelve Ik riep Julia noedand Ik O dat kun je begrijpen I De heer Bozel was opgestaan en het jonge meisje voltooide haren volzien niet Hg was ontevreden op zichzelven dat hg zijne jeugdige vriendin niet nauwlettender had gade ge slagen werkelijk nu hij haar oplettend aanzag ontdekte hij sporen van het lieden op haar voorhoofd op hare zachte wangen in de te donkere leur harer koonen de te schitterende witheid van hare huid rondom dèn wat bleeken mond Gebruik makende van een oogenblik waarop de groep uit elkander ging sprak hg haar aan Je bent niet wel mgn kind zeide hg op gedempten toon Je vermoeit je teveel je overwerkt je je moet rust nemen A Ik gevoel niets antwoordde AunRt blozende xUniaono ze ten geschenke aan te bieden aan de tegenwoordige gravin van Buren onze koningin Wilhelmina Uit een sohrgven dezer dagen door depresidento van Unisono ontvingen blqkt naar het N v d O mededeelt dat koningin Emma in dit bijzondere geval welwillend het geschenk voor hare dochter heeft aanvaard Na de aanbieding van de poppen werd door het bestuur van den dameskrans Unisono van vege H M eene som van ƒ 50 ontvangen v jor de uitgaanskas der weezen Van de 123 burgemeesters in Limburg genieten er 9 eene jaarwedde beneden de ƒ 100 Door de afdeeling Amsterdam van den sooiaaldemocratisobeu Bond zal Zondag in Constantia eene protest iweiu worden gehouden Als sprekers zullen optreden Fortuyn en Domeia Nieuwenhuis door wie de navotgjnde onderwerpen Ingeleid zullen worden irDe ontvangst van Wilhelm II en de volksellende en Een kwart millioen voor een keizer maar wat voor de arbeiders Naar men aan het U ilad mededeelt is het der Vereeniging tot Jnstandhouding van het ooncertgebonw ta Amsterdam gelukt hare premie obligatieleening van 500 000 te plaatsen behalve ongeveer 2000 obligaties k 20 gulden Deze moeten Maandag avond 29 Juni geplaatst zgn Slaagt de Vereeniging hierin dan is het voortbestaan van het concertgebouw verzekerd en kan het orkest weder 1 Juli worden geëngageerd Het bestuur van de Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer te Arnhem heeft steeds in de weer als het is zich ook beklaagd over do afsluiting der perrons van da Staatsspoorwegen met name van dat te Arnhem Het bestuur heeft zich daartoe gewend tot de directie der Exploitatie maatschappg En wat heeft het daarop ten antwoord ontvangen Dat de directie zich verwonderde over een dergelgk adres van eene Vereeniging die het vreemdelingenverkeer wenscht te bevorderen daar de maatregelen van de afsluiting der perrons genomen is in het belang van het reizend publiek en dus zeker tut bevordering van het vreemdelingenverkeer 7al strekken De directie ou men zoo zeggen scheut er een giap van te maken Oelria J In den aanvang dezes jaara richtte de Volksbond vereeniging tegen drankmisbruik een verzoekschrift tot de burgemeesters van die gemeenten in ons land waar het aantal vergunningen tot drankverkoop het wettelgke maximum niet had bereikt Hnir werd gevraagd aan den Baad hunner gemeente voor Ie stellen bg H M da KoninginBegentes verlaging van het wettelijke maximum aan te vragen Toi nu toe ia door de navolgende gemeentebesturen aan dat verzoek gevolg gegeven Putten Kapalle a d Usel lerseke Doorn Achttienhoven Westbroek Nieuwerkerk a d Usel MaasUnd Knurlo Waarde Grijpskerke Wijmbritseradeel Woubrugge en Aarlanderveen alsof men baar op eene fout betrapt had Dat doet er niet toe je werkt je dood Is je dat misschien onverschillig Aurette zag den geneesheer in de oogeu m t een blik even rein even open maar minder barsch dan die van hare zuster Neen antwoordde zij na eene onmerkbare aar zeling Neen M n vader heeft mij noodig ik moet moedig zijn en welvarende Welnu ik zal je margen komen zien en je moet mij stipt gehoorzamen Trouwens ik zal je in handen van Julia stellen Dan zal ik goed bezorgd zijn I zeide Aurette met een schijn van vroolijkheid in hare oogen Als gij een wist wat een draak zij is Dat heb ik ten mijnen koste gemerkt antwoordde de heer Eozel Ik dacht dat zij mij ging verslinden Binnen veertien dagen zal je weder gezond zijn mijn kind en dan kun je anderen zooveel goed doen als je wilt en jezalve later Zij dankte hem met een blik waaruit geene zwaarmoedigheid maar eerder onverschilligheid sprak O ik zeide zg met oen gebaar dat zulk eene volkomen zelfverloochening verraadde dit de geneesheer er van ontstelde Zij glimlachte wendde zich tot eene oude dame en spnk over iets anderf tHet bezoek dat dokter Eozel den volgenden dag op het Nest aflegde bracht geene verandering in Beter dagen had men te s Gravenhage een paard bg een hoefsmid gebracht om beslagen te worden Het dier toonde zich echter zeer onrustig sloeg en trapte in t rond en scheen blgkbaar zeer beangst De reden van deze bezorgdheid bleek al spoedig Toen men hoorde dat het paard van zgn veulen was weggehaald werd dit laatste bg de moeder gebracht Nauwelijks was het veulen dicht bij de hoefsmederg gekomen of beide zoowel het paard als het veulen begonnen vroolgk te hinneken sprongen dartel naar elkander toe en gaven door wederzgdsche liefkozingen hunne blgdschap te kennen Hierna liet t paard zich gedwee nieuwe hoe zers saoslaan Dl Slattdaard erkent dat de nederlaag bij d verkiezingen geleden zeur gevoelig is De wettige uitspraak vaa de stembus is akoo zegt zg dat het Ministerie valt en het beleid van s lande zaken zoo in de Eerste als in de Tweede Kamer geheel in de macht der liberalisten is Zg moeten dus nu optreden De Kamer is ui e t op het doode punt Van een Cabinet d affaires kan geen sprake zgn 0 ze willen of niet doet er niet toe De liberalisten zgn thans gehouden da gevolgen van hun actie te aanvaarden en op hen rust naar coustitutioneelen eisch da verplichting om H M de KoninginBegentesse trouwe Raadslieden der Kroon te leveren die zich voor deze vier jaren met de portefeuilles belasten Voor de liberalen zelven ware het allicht verkieslgk geweest nog vier jaren lang een Cabinet d affaires te laten optreden om dan in heuscben zin na een periode van stilstand als redders van het vaderland te kunnen optreden Maar die kans is hun benoman Ze hebben thans in de Tweede Kamer een meerderheid even groot als waarmee het tegenwoordig Kabinet in 1888 begon en bovendien da Eerste Kamer geheel op hun hand Elke verontschuldiging ontbreekt dus Er blgft voor hen geen uitweg Als de Keizer van Duitsohland mot de Uoieniollem de Noordzee weer ingaat bieden de tegenwoordige Ministar hun outsUg aan en lang eer Juli tan einde is zal het Liberale binet de zaken hebben overgenomen lu stel nieuwe mannen moet optreden en de van da vlag eischt dat geen enkel Minister uit It oude Kabinet in het nieuwe overga Allerminst de Heer Bergansius De Standaard spreekt daarna een woord van barusting om er voor het oogenblik aOeea dit van ta zeggen Negen mannen die voor haal de wereld den Christus beleden worden thans de Kamer uitgezet en vervangen door negen andere mannen dia of atheïsten of modernen zgn en in elk geval dan Christus naar de Schriften loochenen Dat hebben dan nu de heeren Bronsveld en Bahlman gedaan In het D bl t Hed komt een artikel voor betreffende de toelatmgs examens voor de marine en d landmacht dat verschillende opmerkingen bevat Een der grieven van den schrijver is dat de jongelieden die voor de marine zich aanmelden na het schriftalgk examen zich aan eene keuring moeten onder den nieuwen gang zgner gedachten Hg had door dan schijn bedrogen sedert verscheidene maanden Aurette zoo al niet voor vroolgk dan toch voor kalm gehouden Zij had nooit weder op de af breking van haar huwelgk gezinspeeld en met de neiging van oudere menschei rom te gelooven dat alles uitmuntend gaat had hg gedacht dat zij zich gelaten ia het onvermijdelijke had geschikt Nu bemerkte hg dat zijne jonge vriendin ondff een uiterlijk van kalme welwillendheid vreeselgke amsrten had verborgen Wel is waar was hare gezondheid niet sterk geschokt op dezen leeftgd kan een gezond gestel veel en lang lijden zonder dat er stoornissen van ernstigen aard in het organisme ontstaan maar de ziel van Aurette was krank zooals hg ontdekte toen hij wat langer met haar sprak Het karakter van mejuffrouw Leniel was vroegtgdig gerijpt op een leeftijd waarop jonge meisjes aan niets anders dan aan vermaak plegen te denken reeds met het bestier van een huishouden belast had zij de gewoonte gekregen voor het welzijn van anderen te waken zonder daarbij in aanmerking t nemen wat haar persoonlijk aangenaam was Juistl deze strenge zelfverloochening had zooveel kracht aan hare liefde gegeven zouder zichzelve er eenige eer van toe te kennen had zij al het beste en verhevenste dat in haar was aan harpn verloofde toegeschreven Wordt nervolgd werpen Valt die ongunstig uit dan zgn zg niet sleohts onuoodig aan esn examen onderworpen dit zou nog zoo erg niet zijn maar hebben hunne ouders onnoodig geld uitgegeven voor hunne reis naar den Haag dia velen van hen ouder geleide deden en daar reeds des morgens te negen uren het examen begon moeten zg de kosten van het nachtverblijf en in den regel ook van den daaropvolgenden nacht betalen Hierin zou verandering kunnen gebracht worden door de keuring van de jongelieden in de hoofdsteden der provincie te doen plaats hebbeu Het Geneeskundig Staatstoezicht en de militaire artsen zijn toch wel voldoende te vertrouwen om aan deze de keuring op te dragen Voor de beurzen van hen wier zonen aan het examen willen deelnemen zou deze maatregel van groot belang wezen Voor hen die den cursus te Breda willen volgen zijn reeds voor het schriftelijk examen verschillende plaatsen ter keuze van de aspiranten aangegeven Dit is met liet oog op besparing van reiskosten van belang Ook is aan het onderzoek naar de licbamelgke geschiktheid boven dat voor de Marine te s Gravenhsge het voordeel verbonden dat het een paar uren voor den aanvang van het mondeling examen plaats heeft Maar ook voor deze aspiranten zou de keuring in de hoofdsteden kunnen plaats vinden Vercler wjjst de sohrijvor op het nadeel van de methode bij de examens voor de Koninklijke Militaire Academie om bij het schriftelgk werk de jongelieden die daarmede gereed zgn het lokaal te doen verlaten dit werkl ontmoedigend op hen die ar nog mede besig zijn Ook maakt hg melding van de onduidelgkheden in de opgaven soms tengevolge van het hectographeereu ADVERTENTIÉN Getrouwd DIEK OTTO LEL8 ALIDA JACOMINA BBAAT die ook uamens wederzgdsche familiebetrekkingen bannen hartelgken dank betaigen voor de vele blgken van belangstelling bg ban hnwelgk ondervonden i2f=l26Jaml89r Berallen van een Jong ten E DE VEN ScHuin Bist ffoiKfa 26 Jnni 1891 Voorspoedig berallen van een Zoon C M WE8SEL8 Feblikb Gouda 27 Jnni 1891 Voor de vele beirgzen van deelneming ontvangen na het overlgden van onze geliefde Moeder Mevrouw I U H BÜ8SBMAKEB geb VAM Hkwc betuigen wg onzen hartelgken dank E U88EL DB aCHEPPEB BtlSSBMAKEB Da H IJSSEL de SCFIEPPEB TE KOOP een goed onderbonden goede stand drukke scheepvaart Te bevragen bg A K WINKELEN BERG Wachtelstraat Citroen en FrambozenRoode Witte en Zwarte T CREBAS OPENBARE VIRKOOPIHG TB WADDINXVEEN op t terrein der Papierfabriek De MINERVA op WOENSDAG 1 JULI 1891 ten 10 ure s morgens om contant geld van ËCD gedeelte van die riek voor AFBRAAK en De AffiBAAK vao een gedeelte dier fabriek Breeder in billetten Ctaags te voren afgenummerd op t terrein te zien Nader information bg Notaris M MOLENAAB te Waddinxveen OPENBARE YEflKOOPIIii TB WADDINXVEEN a contant op Alaaodag deii 29 Juni 1891 s voormiddags ten 10 ure voor eu in hec Wiokelhuis ü 27 in de NESSE aldaar van ZEUIDEOTEESWABEN en Koopmansg oederen als Koffie Suiker Tabak Sigaren Meel Grutten Stgfsel Zeep Briquetteo Kaarsen etc etc Specergen Suikerwerk gedroogde Vruchten Doozeu met Lint Mutsen Hoeden Doeken Dassen voorraad Sajet Brei en Haakkatoeu Beukwerken Bascule Koffiemolen Bussen Trommels enz enz Daags te voren in gemeld buis te bezichtigen Nader informatiën geeft de Notaris MOLENAAB te Waddinxveen ODovert roffen KWA LITEIT Gegparandeerd zuiver LET OP DEN NAAM Openbare Verkooping op WOENSDAG den 1 JULI 1891 des voormiddags ten 9 Ure aan het Veerstal ie Gouda van eene aanzienigke partg HIEÜWE SOÜTWAM Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van de Deurwaarders B H vah ob WEBVE te Gouda te GOUDA De INSCHBIJVING van nieuwe LEERLINGE voor het schooljaar 1891 1893 heeft plaats op ZATEBDAO 4 JULI e k des namiddags van 2 4 uren in het Schools gebouw Het eerste TOELATINGSEXAMEN wordt 13 en 14 JULI te 9 uren s morgens aldaar afgenomen Dt Directeur Dr W JULIüe Gouda 15 Juni 1891 Wegens vergevorderd seizoen zgn van heden af de Lichte Japonstoffen en E i TOlJS CAS Kristal helder Frambozenen CITEOEN UMOITADE J BREpiART Lz belangrijk in prgs verminderd SCHENK Zn