Goudsche Courant, maandag 29 juni 1891

maandag 29 Jtint 1891 Goedkoop Solied Elegant p doiUn 44 wAOmiB i J STBPHA doa n p doi paiul t p do pa ri 7 UHOOIiN B I p duUn S 1 Verkrijgluar te Gtouda bij den Heer C A B BA ÏZIIVGER Korte Tiendeweg D 17 J W E vaD EDE van der PALS Markt A 107 direct bg EY EDLICH VergaB i C e8ebUt I ipsig PIagwits è Contant Vaste prijzen der FINALE UITVERKOOP bij I S KEISER Korte Tiendeweg 7an Manufacturen en alle voorradige Cfoederen AJle Goederen worden voor spotprijzen Q g g r m ï r Q t g J lg Een ieder die voor TIEN GULDEN koopt ontvangt extra korting Het BESTUUR der KIESVEBEENIGING cBÜttGËRPLICHT yoelt zich geroepen door deze openlgk te betuigen dat de Advertentie onder het opschrift tOpenlifke Dankbetuiging door eenige Liberale Kiezers in de Goudtche Courant van 27 dezer geplaatst is zonder haar medeweten en dat zfl het plaatsen van deze advertentie ten zeerste afkeurt J M NOOTHOVEN van GOOB Mr J FORTüIJN DROOGLBEVEB F HERMAN Fz Dr W JÜLIÜS G PBINCE H ENNO van gELDEB De oadergeteekenden die Vrgdsgavond vergaderd waren om hanoe overwinning in dit district op een waardige wgze te vieren geven bg deze hunne afkearipg te kennen over de advertentie onder het opschrift Opeiüijke Dankbetuiging voorkomende in de Goudtche Courant van heden 27 Jnni 1891 P 8AUERB1BB B BESZELZEN A VRIJLANDT J VAN DANTZIG Az TAN PRAAG MOZES TAN DANTZIG J L TAN EIJK B LÜLIDS TAN GOOR J D Dl BOCK J J GBOOTENDORST H E VAN DKtt ROER N M BNGEL9REGT G D HEIJ J H A TAN D PAVOORDT H JAGEB J BBEEBAART Lzn L P HOOGENDIJK Sr C TAN VEEN Az H J NEDEBHORST A TA VEEN D HOOGENDIJK C G TAN DEE POST D G TAK VBEÜMINGEN G C FOBTÜIJN DBÜOGLBEVER W BEGEER J GONDA J TAK REEDT PORTLAND Joh vos DORDRECHTSCHE CnSMISCEEWASSC EBIJ STOOMEUNSÏÏEmilIJ JANSEIT HEUZOGEimATH berichten hiermede dat GOEDEREN Toor te VERVEN of UIT TE STOOMEN worden aangenomen door de Korte tieodeweg te GOUDA alwaar Prgscourant en Staalkaart ter inzage liggen Eollandsclie Maatschappij van Lindbouw Afdeeling ALFEN OUDSHOORN AARLANDEBVBEN wmmm tentoonstellini m OP 1 EN 2 SEPTEMBER 1891 van Paarden Rundvee Scbapen Varkens Floioigedierte Zuivelproducten eo Werktuigen ten dienste van veeteelt en zuivelbcreiding benevens RijtUigetl Zadelma kers artikelen Bloemen Heesters fioomen en Vruchten INSCHRIJVINGEN tot deelname worden dagelgks aangenomen en inlichtingen gaarne verstrekt Namens het Bestuur van het Tentponstglings Comité Aan deze Tentoonstelling is eene LO m Secretarie TJBBJJverbonden Loten alom verkrflg 3 L JeOüWENAAR ba ir a 0 50 bet lot en voor Qoudah te Al en l z den Boekhandelaar J de VEN Als eerste prgs zal worden aangekocht een Utrechtsch Wi entje met Paard en Tuig w Snelpersdnik van A Bsinkhak Zoon Openbare Verkoopiag te GOUDA ten overstaan Tan den Notaris G C FOBTUIJN DROOGLEBVER op MAANDAG 6 JULI 1S91 des middags te 12 uren onmiddellgk na afloop der tegen dien dag aangekondigde afslag Tan Buizen en BrTen in het ko£Behuis cHabuonie aan de Markt van 18 Huizen en Erven allen staande en liggende in de Messemakerssteeg aan den Raam te Gouda Wjjk O No 457 tot 474 Allen van waterleiding voorzien en bg de week Terhuurd O No 460 Toor 80 ets en de otcrigen ieder Toor 75 ets per week makende alzoo 13 55 per week De perceelen zgn 3 werkdagen toot den Terkoopdag Tan des morgens 10 tot des namiddags 5 oren en op den Terkoopdag des morgens Tan 9 tot 11 uren te bezichtigen Notitiën dezer Terkooping waarin de nadere omschrgring der perceelen enz vermeld staan en alle verdere inlichtingen zgn van ai 29 Jnni a s te bekomen ten kantore van voornoemde Notaris FORTÜIJN DROOGLBEVEB te Gouda OPENBARE TERK00POI6 in e e n e zitting te MOORDRECHT ten overstaan van den Notaris O C FORTOUN DROOGLBEVEB te Gouda op VRIJDAG 3 JULI 1891 des morgens te elf nren in bet Logement chet Posthuis betroond door de VV ed den BBABBB te Moordrecht Tan No I Vier HUIZEN 8CHUUB TDIN LUNBAAN Tan 4 paden en BBVBN benevens een Waal of VgTer in het Westeinde van het Dgkland te Moordrecht gateekend No 129 A B C en D kadastraal bekend in Sectie C Nrs 575 1016 1103 1261 tot 1263 en 1331 te samen groot 48 Aren 80 Centiaïen No 2 Vier HUIZEN PAKHUIS SCHÜUBTJE TUIN en EBVEN naast het Torige perceel geteekend No 127 A en No 128 A B en C Kadastraal bekend in Sectie C Nrs 1082 1111 en 1256 tot 1258 te samen groot 7 Aren 44 Centiaren En No 3 Drie HUIZEN PAKHUIS LUNBAAN van 3 paden en ERVEN naast het vorige perceel aan de andere zgderanden oprgweg geteekend No 126 A B en C kadastraal bekend in Sectie CNrs 1252 tot 1255 te samen groot 9 Aren 45 Centiaren Alles bg de week verbnnrd te samen voor ƒ 9 35 per week De perceelen zgn de 3 laatste werkdagen TÓór den rerkoopdag te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris FOBTUIJN DBOOOLBiÈVBB voornoemd BINNENLAND GOUDA 37 Juni 1391 Omtient het verdrinlien van twee militairen te Ma istncht wordt vandaar nader bericht Woensdagavond halftien vsrroegde zich de milicien Jintjens uit Tegelen bg den commandant der ivaeht aan de militaire znemsobool den korporaal Dautzenberg uit Vaals met verzoek in de ziremkom te mogen baden Dit werd toegestaan Kort daarna hoorde de korporaal den milicien roepen en vond hem in zinkenden toestand H j iprong hem na doch daar hg niet kou zwemmen irerd hijzelf door den drenkeling mede naar de diepte gelrokken Beiden werden levenloos opgehaald De daelaeming ia algemeen Dezer dagen is het hondorste deel verschenen van Funch het humoristisch sattnke Engeltche tijdschrift De weekbladen worden elk half jaar tot een doel vereenigd zoodat Punch na vgftig jaren heeft bestaan In al dien tgd heeft Puneh wel met vele zaken den draak gestoken allerlei personen en van elke partq de waarheid gezegd maar zioh nooit in dienst gesteld van eenige partg nooit op godsdienst gescholden of godsdienst coremomén belachelijk pogen te maken en nimmer het private leven aangetast Bg het overlgden van beroemde personen ook als Punch bg hun leven het publiek weleens om hen deed lachen had bet bud meestal een wssrdeerend woord voor hunne verdiensten en goeds eigenschappen ten beste Omtrent den zelfmoord der vier en veertigjarigs dienstbode KaroUna Wolff te Prankfort worden nog allerlei reoht agriezeUge bijzonderheden medegedeeld mik ifQ onzen lezers zuUen besparen Ten einde het verminkte overschot uit den kuil des gsbeers te verwgderen deed de directeur een starken waterstraal op den beer richten doch het dnuide dns kwartier eer het Igk of wat er van over was met een strik kon worden opgehaald De vrouw moet vroeger in Beieren in een krankzinnigengesticht geweest zgn en hsrhaaldelgk den wensch hebben uitgespoken in de kooi van een roofdier te worden toegelaten Deo oppasser der Leeuwen had zg reeds voor een paar maanden verzocht haar bg de leeuwen te laten opdat deze haar zonden kunnen verscheuren wat de man voor scherts opnam Voor het overige was er volstrekt niets vreemds aan haar te bespeuren Men vermoedt dat zij in den donker over den muur van den tuin geklommen is wat juist bg het gsbeerhok niet moeilgk valt De oppassers zullen voortaan van schietgeweer voorzien worden Ware dit bg de hand geweest men zou de ongelukkige waarschijnlijk hebben gered Volgens den Frankfurter Qeneral Anzeiger vertoefde Karoline Wolff in het begin van Maart in een logement en had zg toen reeds verscheidene gaston 100 mark aangeboden om haar in deif beerenkuil t te laten Hars zonderlinge handelwgs noopte den waard om haar weg te lenden Daarop was zjj naar Beiereii vertrokken en was eerst voor weinige dagen te Frankfort teruggekeerd Aan de haren had zij ook verklaard zich door den ijsbeer te willen latea verslinden Zij bezat een kapitaaltje van 8000 mark Als reden voor haar toeleg gsf zg op dat zg als twintigjarig meisje iemand dia haar len huwlek vraagde had af gewezen en nu niet meer gewild werd Zij schijnt tweemaal getracht te hebben zich te verdrinken BQltenlandscli Overzicht De FraDsohe regeering heeft alle voorzorgen genomen ten einde Pargs van brood te voorzien voor het geval dat de bakkersknechts gevolg geven aan hunne bedreiging om het werk te staken indien de bureaux de placement niet opgeheven worden Uit de statistische opgaven blgkt dat te Farjjs dagelijks een millioen Icilo brood wordt verbruikt hetwelk gefeverd wordt door 1 00 bakkers bqgastaan door 4000 knechts Parijs en de voorsteden tellen bovendien nog een 8000 personen die het beroep van bakkersknecht reeds uitgeoefend hebben maar die op dit oogenblik buiten betrekking zgn dikwijls ook dienst doen om voor korter of langer tijd hunne beroepsgenooten te vervangen Met deze reserve en met behulp der militaire bakkergen denkt men aan de werkstaking wel het hoofd te kunnen bieden De Fransche Senaat is druk op weg ruzie te ma ken met de Kamer en wel op het tegenwoordig meest gevoelige punt ds aooiale wetgeving Zoo heeft die Senaat durven verwerpen met 186 tegen 40 stemmen art 1 van het wetsontwerp op de beroepssyndioatau waarbij den patroons verboden wordt werklieden te ontslaan omdat zij behoorea tot een werkliedensyndioaat Vooraf had de Senaat met 173 tegen 101 stemmen geweigerd de wet overeenkomstig den wensch der Begeering althans naar de conlmissie terug te zenden Vruchteloos deden de heer Goblet en de Minister Fallières hun best om het ontwerp te verdedigen als onmisbaar om de wet van 1884 werkelijk toegepast te krijgen Eveneens werd door den Senaat het crediet van 5 millioen verworpen door de Kamer op voorstel van den heer Méline toegestaan om den landbouwers die onder den strengen winter geleden hebben onderstand te verleenen Men is te Pargs niet ziper tevreden over Aa geringe mate van belangstelling die de Sussen jegens de Fransche tentoonstelling te Moskou betoonen Volgens een bericht aan de Franifurter Zeitung worden slechts goedkoope voorwerpen door de bezoekers gekocht en kunnen de merkwaardigste en en smaakvolste zaken geen koopers vinden Het ontwerp tot invoering van kosteloos volksonderwijs is door het Engelsehe Lagerhuis bg tweede lezing met groote meerderheid aangenomen Namens de liberale oppositie verklaarde de heer Mundelta dat deze de totstandkoming der wet niet zou tegenwerken ook al achtte ng eenige wi iginKOD wenscheljjk De minister van onderwijs str W Hart I yke weerlegde eenige der geopperde bezwaren en daarna werd met 318 tegen 10 Stemmen besloten tot de artikelsgewgze behandeling overtegajin De tien tegenstemmers waren allen conservatieven g Gangbaarste OOETBJÜ p dD uiia 67 BEBZOa p dozijn fl 56 De beer Gladstone zal in dit jaar wel geen deel meer kunnen nemen aan da werkzaamheden van het parlement want de gezondheid van den grand old man geeft inderdaad aanleiding tot ernstige ongerustheid Gladstone s geneesheer sir Andrew Clark heeft den bojaarden staatsman eiken arbeid verboden doch overigens schgnt er nog geen gevaar te bestaan De heer Oladalone is echter reeds 83 jaar oud zoodat vooral na den jongsten griop aaqval de grootste voorzichtigheid noodig is Met verpletterende meerderheid werd in het Oosten njksche Huis van Afgevaardigden een voorstel verworpen van den Weéber antisemiet dr Lueger omde regeering te verzoeken krachtiger op te tredentegen de aanmatiging der Hangaren Da neer Luegerbeweerfle dat het koninkrijk Hongarije meer invloedoefent op den loop der zaken dan Oostenrijk maarondanks het vreeselijk rumoer dat hij in de Kamermaakte kan Lueger toch slechts vijf stemmen voorzijn voorstel winnen Bij de begrooting voor buitenlandsche zaken kwam natuurlijk oek het drievoudig verbond ter sprake Niet alleen de leiders der Duilsche partg maar ook de Polen die samen de regeringsmeerderheid vormen verklaarden zich voor ae handhaving van het drievoudig verbond hetwelk natuuriijk ook door den minister president graaf Taaffs krachtig verdedigd werd uurgerliike Stand GEBOREN M Jnni Geertrsids Johann ondara i de Jong eo E i i Bmin 25 Albartba onderi J Scheffel n K Hol Mielje ouden O Moolenasr en H Blok Leendert Anthonie oaderi H Rgnhoot en C W Wiltenbarg OVERLEDEN ü Jnni K ran der Hsrg 6S j M S Kok K j ONDERTROUWD 8 Juni P Losadsnlwt 11 j H J Uikker 23 j N W Zwu ersU te Ataeterdim 28 j n M J Verbeeck 22 j i F Seraiu da Groot 27 1 en A M O erayndar H j F J vstt der Taiia m a I Gh j ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het van A BBINEMAN en Advertentie Bnrean ZOON te Gouda