Goudsche Courant, dinsdag 30 juni 1891

Dinsdag 30 Juni 1891 N 4565 GOUDSGHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe Inzending van advertentiön kan gesctiieden tot een uur dea namiddags van den dag der uitgave f ïïortliwestorzi Pacific Hypotheekbank Gevestigd te Amsterdam DIRECTEUREN H A VAN VALKENBURG fireiident Dincteur w Amerika Mr M F UE MONCHY j j J P JU PIN üirecteuren te Amttfraam COMMISSARISSEN CommuiaritM NederiaHd CommUmrUsen in Amerika M J WALLER lid der firma Testas Waller te Amsterdam W REBEL Jb u t n Wed Gehbekt Rebel G J ENGELBERTS E C Enoelbbets Sc Co Arnhem A M CANNON Oud Burgemeester der start Spokane Palls en Prasideutvan de Bank of Spokane Fails te Spokane Falls State of Washington L S A J B PLANTEN Consul Generaal der Nederlanden te New York De Directie der Nortliwestern and Pacific Hypotheekbank bericht dat door tusschenkomst van onderstaande Firma s è pari verkrijgbaar ztjn 5 pCtPANDBRIfiVfiN In stukken van ƒ 1000 en 500 bij uitlotmg inwisselbaar tegen nieuwe stukken voor zoover de voorraad strekt te Hoorn n Kampen feeuwarde y Zeiden MiddeUnrg Nbtuuediep Nijmegen I Sotterdam Sckagen Sneek Tiel Utrecht en Ie Penh Wauehoten Zaandam II Zntphen Zwolle f D WOLPF CfeüRBECH k ZN J H v D DussEN Jb Gebb Gbataha A L Reimebinqeb 8e Zonen J A Zip P Gïoïn St Zoon A NOOEDÜÏN ZONIN P J Mindebop Westfbiesche Bank Bbuninqs k Ten Cat C H TiLANtJS Zoon A J LoRAN k Zoon G J k A E GKOENEyELA Wed J TE VïLTBUP Zn P F C Bbonings k Co DOYEB KaLFF te Amiierdam Alkmaar Arnhem Breda Delft Deventer Dordrecht Ooei üuteThole Garinckem Gouda 1 Gravenkage örontngen baarltm Harlingen en to Bboekman HoNi E a I A W1S8BLIKK E C Emoelbirts Co Van der Meer Zolneb Van deb Mandele Zonen G Vebheeb Johz Otto de Kat 8t Zoon Van Heel Co C DE Quselaab Co Wed Knox Ik Dobtlaitd Uuraixs ie Slotboom Habtoqh HEra en de Mvinck Westebkappel Ss Hoofd a F PosTHDHA k Zoom 1 Franeker F VA Lanschot c i Uertogenboich STAAT op 31 Mei 1891 Maatschappelgk kapitaal 6 000 000 Geplaatst Maatschappelgk Kapitaal 2 400 000 GestoTt MasUchappelgk Kapitaal 942 600 BeserTefond 95 000 Doll 4 031 142 55 641 390 DoU 4 72 532 56 74 695 85 DoU 4 597 836 70 11 494 5M 75 ƒ 10 981 500 513 091 75 ƒ 11 494 591 75 Gmloten hypothecaire leeniogen op 1 Januari 1891 Gespten hypothecaire leeniogen van 1 Jannari 31 Mei 1891 Ontvangen aflosmngen van 1 Januari 31 Mei 1891 995 uitstaande hypothecaire leeningeu ïk 2 60 Oitataande 5 pCt Pandbrieven Minder uitgegeven d tn gecreëerd mocht worden De Zwitserseho PilTsn van den Apotheker Rich Brandt nnévrt 10 Jaran door Profeuoroii pmoünmmmdB ctonoasbeorMi on door iMt Publlok tongmpnnt on aanbevolon aU go Skoop aaaffaiiaaH zakar wark nd an OBaohadaUJk Genee en UiüsnilddeL Bavroafd door Prif Dr R VIrChOW BerlIJn Dr V FrerlchS BarlIJn tl V Gletl Münchm t I Beelam Laipzi t V Nussbaum MOnchan y Hertz Amiterdam T Korc ynski Krakau Brandt Klauimburfl bij Storingen in de V Seanzonl worzburg C Witt Cop nh Bon Zdekauer stPotanburg Soederst dt Kuan La nbl Waracl a Fomer Birmingham Onderbuiks organen valen der lever laat van aam bip miIRVS feaUen traian atoelKasar voortflhrenda voratopplna en d dak MSMfMtVfXü r ooitïomi ijiU ongeiteld heden zooall boofdpljn dntza gj wg Ugheld benauwdheid kortadem Iffbeld gebrek aan aetluat eni Die Zwlner lieI lltn aodcnApothelier Uiohjird liieiidt worden om bsre ziehte irerking dooz Trouwen furae üirtnouicn en ijn te verktczeo boven é9 herp erlceode Zouten Ulttenrater Droppelt UenfKle esx B Om ztch by den aankoop te beschermen V teiren natreuiOAUte tirepumtcn Trairc men In de ftpothelten iteede oonr de alleen echte Kwltsrirachc Pillen Tan Ucn Apotheker Riehard Brandt IPrye per doo met g biuik minHijziitK 70 Ce i i en Tftte naiiwUung tr op dut het hierbowen nr edruklt door de wet bc ebLimde bundclijniLrlt of etiket liet Witte krnis op het rootle Tcid en de hnndteeheninff Rchd Brandt zich op lede r doosje r befiDde MT Hoorddepot F E van Santen KallT te Mottcrdam W Badarti kelen A V OS Az Eleiweg E 73 en 7 Mevrouw De LAAT Markt vraagt tegen AUGUSTUS eene IDiean S fboc5L © van goede getaigen voorzien bet onovertroffen LAGËKBIËIl en het gunstig bekende s iir o c T van J M v d SCHALK C te Schiedam Agent A DAM Kleiweg Oouda CITROEN en FRANB0ZE LinONADE EN AZIJH bij A ü TKËPË Apotheker GOUWE C 49 Vitparen van J B WOLTERS te Groniniren Dr J H Gunning JHz D blijvende Beer daarboven en de ongerechtigheid der heilige dingen hierbeneden Een woord van aftcheüi en intrede f 0 60 Dr J H Gvnninq Jlh Leven en arbeid van HermanuM Willem Witteveen f O 60 FDIKE OÜDS i SCHIEDAMMER GEHEVEE JUerfc NIGHTCAP Verkrngbaar bg M PEETERS Jz N fi Als bewya van echtheid is caohet en kurk steeds voor lien van den naam der Firma F HOPPE GfiVRAAGD met 1 AUGUSTUS eens flinku Hoogstraat A 124 Met 1 AUGUSTUS gevraagd eene flinke Dienstbode tegen hoog loop Adi es Kleiw No 6 TE HUUR of TE KOOP EEIT BÏÏHGfEBWOOïTEIJIS met grooten TULN aan de Flaweelen Sing9lj Het Hnis is voorzien van Gas en Waterleiding en vele gemakken Zeer geschikt voor stil wonende menschen Adres onder No 2121 aan h t Bnnaudezer Coarant 500 Gulden betalAi wg aan hem die bg gebraijc van doldinann s Keiser Tandwatef ooit wedeï Tandpgn kr gt S aOLDMANN Co Dresden 50 Cents de flacon verkrijgbaar hg denl rog Jv C ZELDENRuk Snelpersdmk van A BRINEMAN m Z Gouda De nitgave dezer Coarant geschiedt dagel ks met nitzondering van Zon en Feestdagen Da pr s per drie maanden is 1 25 franco per post 1 7p Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 29 Juni 1891 Men verzoekt ons mede te deelen dat de Vergadering van oBurgerplioht wegens ongesteldheid van den Heer Boogaerdt 11 Vrijdag uitgesteld a s Donderdag zal plaats hebben Heden morgen werd het stoffelylPoversohot van don heer K van der Burij grafwaarts gebracht onder toevloed van eene musaa belangstellenden Het muziekkorps der dd Schutterij waarvan de overledene byna 40 jaar lid is goweest was op den doodenakker tegenwoordist en geleidda het lijk onder het spelen van treurmuziek naar de laatste rustplaats De heer M van der Burg betuigde namens de familie erkentelijkheid voor de laatste eer den overledene bewezen Gisimfi middag werd eene algemeene vergadering gehouden door de Qoudtche Zmemciub Daarop werd o a besloten het reglement in dier voege te w zigen dat jongelieden beneden den leeftijd lan 16 jaar voortaan werkend lid dezer vereeniging kunnen worden tegen betaling eener jsar ijksche contributie van ƒ 1 Vooral met het oog op den aanstaanden wedstrijd door da Club uitgeschreven én waarin ook o a voorkomt een baan voor de werkende leden beneden 16 jaar hopen wy dat dit voor velen een prikkel zal zijn zich bij de vereeniging aan te sluiten Schriftelijke aanmelding daartoe bij den secretaris is voldoende Het programma van den onderlingen en nationalen zwemwedstr d der Goadsche Zteemclub te houden op Zondag 26 Juli ta s luidt als volgt Afd A I Snelzwemmen op den buik voor jongens beneden 16 jaar die kosteloos van de FEUILLETON X 87 De ondankbaarheid van Baoul Bertholon had haar in het hart getroffen en als ooit het woord kwetsuur op een zuiver morrelen toestand kan worden toegepast kan men zeggen dat deze kwetsuur nn ern tigen aard was Aurette verkeerde in den toestand van iemand die het een of ander lichaamsdeel heeft moeten missen en die nog pijn gevoelt in het afgezette deel Hare liefde was als een afgestorven deel van haar af evallen maar de plek waar zij geweest was bleef bloeden en genas met Zooals meer voorkomt bij groote gebeurtenissen die den levensloop stremmen liad Aurette s gevoel eene diepe wonde otitvangen en al mocht zij uit langdurige gewoonte zich nog mot hare huisgenooten bezig houden zij had de zucht tot handelen don geest van initiatief verloren die haar eertijds kenmerkte Niét alleen wenschte zij niet meer een goed gebruik van haren tijd en hare krachten te maken jonlf vroeger maar zij vond er een soort van lijdelijk bèiagen in de dagen zonder vrucht on zon zwemlnrichting gebruik maken Lengteder baan 40 Meter zonder keerpunt Prijs Spaarbankboekje met ƒ 5 en diploma Ie Premis u f 2e u ƒ 2 II II Afd A II Snelzwemmen op den buik voor wer kende leden der Goudsche Zwemclub Afd beneden 16 jaar Baan 40 Meter Prijs Zilveren medaille en diploma Premie Bronzen A III Snelzwemmen op den buik voor HH liefhebbers die voor J Mei a c geenprijs behaald hebben Juniores Baan 60 M 1 keerpunt Prijs Verguld Zilv med en diploma lo Premie Zilveren Afd Afd 2 e II Bronzen AIV Snelzwemmen op den buik voor Seniores Baan 240 M 5 keerpunten Pry zen als in Afd A III B I Snelzwemmen op den rag voor Juniores Baan 40 Metw Prys Zilveren med en diploma Premie Bronzen Afd B II Snelzwemmen op den rug Seuiores Baan 80 M 1 keerpunt Prijs Verguld Zilv med en diploma Ie Premie Zilveren n n 2e II Bronzen Afd C Duiken Juniores Diepte 2 j Meter Prij9 Zilveren medaille en diploma Premie Bronzen u Afd D Gekleed duiken en zweijimen Diepte3V Meter Prijs Verguld zilf med en diploma 1 e Premie Zilveren f 2e II Bronzen u h H H Leden bobben op dezen wedstrijd op vertoon van hun diploma toegang met hunne dames der nul voorbij te zien snellen De loomheid deafstomping die op de eerste hevigheid van haarverdnet gevolgd waren maakten haar anders de goedheid en de edelmoedigheid zelve bijna zelfzu tig en onverschillig voor het leed van anderen Destrijd dien zg had gevoerd het zelfbedwang datzij zich had opgelegd hadden haar zoo veranderd dat zij zichzelve te nauwernood zou herkend hebban indien zij in staat ware geweest zichzelve te beoordeeleu Dit was gevaarlijker dan eene lichamelijke ongesteldheid en de geneesheer maakte zich ernstig ongerust Een geheim onderhoud met Julia af hem een veel duidelijker inzicht in den staat van zaken dan hij uit zichzelven had kunnen verkrijgen en deed hem hevig ontstellen Papa bemerkt het niet zeide het jqpge meisje maar Aurette wordt eene oude vrijster en het zoumij niet verbazen a zg eindigde met alleen te leven met eene kat en een papegaai zooals deanderen Ho ho 1 zeide de doktor men verandert inzes ra ianden niet van aard en Aurette is van gedegen goud iJw vader heeft het honderd malengezegd en hij had gelyk Maar het is tijd om tereageeren Koagoer dan dokter I antwoordde Julia wgs Ik voor mij kan er niets meer aan doen Ik heb alles beproefd wat haiür vroeger belang inboezemde ik heb zelf de arme op het tooneei gebracht I Zij ADVERTENTIËN worden geplaaUt van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD tw lk des Maandags verschgnt De lijst van deelneming blijft opengesteld tot Donderdagavond 23 Juli a 8 De loting heeft plaats op Vrqdag 24 Juli a s des namiddags ten 2 ure in de zweminrichtin g Van de goedfcoope reisgelegenheid naar s Gravoahage maakten Zondag 303 personen gebruik In de algemeene classicale vergadering der classis Gouda wareu tegenwoordig 22 predikanten en 24 ouderlingen Benoemd werden in het provinciaal kerkbestuur van Zuid Holland tot secundus van ds Ott te Groot Ammers ds J Steinbeck te Vianen tot secundus van het lid ouderling Bosman P W Kamphuijzen ouderling te Gouda In het claasicaal bestuur van Gouda herkozen dt J W Margadant te Oudewater tot scriba en quaestor ds I C Prins te Leksmond on de ouderling A Uitteubogaard te Oudewater tot secundi werden herkozen ds C de Vries te Willige Langerak en de ouderling A Kooidian te Leksmond Gekozen ds ï van Willenswaard te Krimpen a d IJsel ds S van Daalan te Sluipwij k d J Ph Hattipk te Nieuwerkerk a d IJsel da G Timmer te Nieuwpoort De vergadering adviseerde met algemeene stemmen tot vaststelling van de synodale voorstellen toevoeging regl Vac nieuw art 57 wijziging van art 73 al 1 regl vacaturen en wijziging van art 16 al 2 en 3 van het reglement op het hooger onderwijs in de godijeloerdheid behoudens het bepaalde in alinea e dat naar haar oordeel behoorde weg te vallen in verband met haar advies over rubriek V in no 232 E Zij adviseerde met algemeene stemmen tot verwerping van de wijiiging van art 74 alinea 2 van het reglement op het examen ter toelating tot de evangeliebediening en van de wijziging van art 7 al 5 van hetzelfde reglement Met groote meerderheid van stemmen werd verworpen de vóorge geeft geld maar zij wil hen niet zien niets van hen weten En zij spreekt nooit over hetgeen zy denkt er zgn oogenblikken waarin ik mg verbeeld dat zg giet meer van mg houdt Dat zal terugkomen het zal terugkomen herhaalde de geneesheer op vertroostenden toon maar in den grond was hij niet gerust Charles schreef geregfeld hij had zich to Bombay gevestigd en zijne zaken gingen voorspmdig Hg meldde zijnen vader tal van Bgzonderheden ver zgn leven en zijne omgeving sprak ook tar loops van iijuavrouw maar zander over haar uit te weiden Sidonie verlangde het zoo Zij zond nooit pe onlijk eengroet aan geen enkel lid der familie en Julia wie deze handelwijze zeer ter harte ging was verontwaardigd over de onverschilligheid van Aurette ten deian opzichte Ik begrijp niet zeide zij eens tot haar afhare ondankbaarheid je niet meer grieft Je bentzoo goed voor haar geweest veel te goed Aurette zette het Chineesche trekpotje yifcin sij een kop thee voor den heer Leuiel bereidde op d tafel Als ons huis was afgebrand au alle wat wijbezaten vernield zou je je dan het verlies van dit voorwerp sterk aantrekken vroeg zij naar bet breekbare potje wijzende Julia zag hare zuster met groote ocgen au maar Aurette was met den trekpot bezig en scheen het gesprek niet verder te willen voortzetten Het jonge